Vážené Banskobystričanky, vážení Banskobystričania,
prežívame náročné časy. Do našich životov vstúpila koronakríza a s ňou aj obavy a neistota. Túžime po návrate do starých koľají, no nevieme kedy to bude. V tejto situácii môžeme robiť len jedno: trpezlivo si chrániť vnútornú slobodu, láskavosť a nádej. V rámci aktuálnych možností naďalej pracovať, plniť si povinnosti, pomáhať a žiť. Aj my sa o to snažíme. Preto sme sa rozhodli ponúknuť Vám odpočet našej poslaneckej práce za posledné obdobie. Milé Banskobystričanky, milí Banskobystričania, spolu to zvládneme!
Vaši poslanci BBA

Správa o našej činnosti

K prioritám nezávislých mestských poslancov za BBA patrí agenda kvality života, transparentnosti, vzdelávania, sociálnych vecí, kultúry, životného prostredia, lokálnej demokracie a pamätihodností

• Ako sme Vás informovali aj v Správe o našej činnosti za rok 2019, staviame sa za všetky nekonfliktné rozvojové projekty mesta, či už ide o rekonštrukciu škôl, škôlok, ciest, chodníkov atď. Pritom však stále bdieme nad rozumným využívaním verejného majetku. Pre koronakrízu môže tvoriť výpadok podielových daní od štátu mestu až 9 miliónov eur. Zadlžovanie mesta pripúšťame, ale len ako absolútnu výnimku na obnovu dopravnej infraštruktúry, verejného osvetlenia, ochranu životného prostredia a odstraňovanie následkov krízy. Nepodporíme však prijatie úveru na výstavbu športovej haly na Uhlisku

• Na februárové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici (MsZ) sme predložili dôležitý materiál „Postup mesta pri využívaní súťaží návrhov pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva“. Nové pravidlá prinesú do verejných priestorov v Bystrici viac transparentnosti, odbornosti, kreativity a kvality

• Poslanci MsZ vo februári prijali aj ďalšiu významnú zmenu. Po tom, ako sa z iniciatívy BBA začali na internetovej stránke mesta zverejňovať materiály na rokovanie MsZ a mestskej rady, a po tom, ako sa sprístupnili zasadnutia mestskej rady a komisií MsZ verejnosti, je tu konečne záverečný, technicky najkomplikovanejší krok – zverejňovanie materiálov na rokovanie komisií na mestskom webe. Aktívni občania budú mať zabezpečenú plnú informovanosť i možnosť participácie a Banská Bystrica sa stane slovenským lídrom v otvorenosti rozhodovacích procesov

• Na februárovom zasadnutí MsZ sa napokon rozhodlo aj o vzniku dlhoočakávanej špecializovanej Komisie MsZ pre modernú samosprávu, ktorá sa bude venovať agende tzv. SMART city (informatizácia, komunikácia, participácia, transparentnosť, …). Predsedom komisie sa stal poslanec BBA Andrej Leitner

Presadzujeme nové trendy v oblasti zelene: prísnejší postup pri výruboch drevín, nový prístup ku koseniu trávnikov, aktualizáciu dokumentov o zeleni. Mesto podalo žiadosť o finančný príspevok z nórskych fondov na vypracovanie Akčného plánu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy pre Banskú Bystricu. Ak uspejeme, budeme mať okrem rekonštruovanej škôlky na Šalgotarjánskej, nového osvetlenia na Fončorde, niekoľkých dažďových záhrad a zelených plôch aj modernú Klimatickú stratégiu

• Záleží nám na záchrane, obnove a prezentácii kultúrnych a historických hodnôt nášho mesta. Pomník obetiam fašizmu v Kremničke je významným pietnym miestom slovenského i celoeurópskeho významu. Územný plán mesta zatiaľ dostatočne neodzrkadľuje hodnoty tejto a ďalších troch priľahlých lokalít masového vraždenia. Preto sa s tímom odborníkov angažujeme v posilnení ochrany širšieho zázemia tohto územia a pri vyhlásení súťaže architektonických návrhov komplexnej obnovy areálu

• Medzi povinnosti mestských poslancov patrí dohľad nad dodržiavaním zákonov a regulácií. Ochrana pamiatkových hodnôt nášho historického centra je verejným záujmom. Pre jeho zachovanie boli spracované aj Zásady ochrany a prezentácie pamiatkovej rezervácie mesta. O to viac nás zamrzelo konanie krajského pamiatkového úradu, ktorý v tichosti a bez diskusie schválil na Námestí SNP prístavbu k hodinovej mestskej veži (!). Vďaka tomu, že sme podali podnet na Ministerstvo kultúry SR, bol našťastie tento nevhodný zámer stopnutý

• V sociálnej oblasti, ktorú má v rámci BBA na starosť najmä 2. viceprimátor mesta Milan Lichý, bolo posledné obdobie mimoriadne hektické. V boji s koronakrízou sa podarilo spojiť sily mesta a dobrovoľníkov (Slovenský červený kríž, Centrum dobrovoľníctva, skauti, saleziáni, Spoločenstvo Sv. Egídia, …) pri zabezpečovaní ochranných prostriedkov a pomoci pre najzraniteľnejšie skupiny. Bola zostavená sieť kontaktov na pomoc ľuďom bez domova

• Prokurátor odložil ako nedôvodný podnet proti nariadeniu mesta o obmedzení prevádzkového času herní a kasín. Inými slovami, bola potvrdená zákonnosť postupu mesta voči regulácii hazardu

Pokračovali sme v interpelovaní vašich podnetov. Požiadali sme o zdokladovanie výšky financií vyplatených z mestského rozpočtu za vybudovanie verejného osvetlenia zóny pod Pamätníkom SNP. Správcovi mestskej zelene sme navrhli urobiť opatrenia, ktoré zabránia poškodzovaniu kôry stromov pri kosení. Predložili sme požiadavku na autobusové spojenie ku krytej plavárni i k nemocničnému zariadeniu na Belvederi. Primátorovi mesta sme tlmočili obavy obyvateľov zo Severnej ulice o hrozbe zahustenia sídliska novou výstavbou a pod. Najnovšie odpovede na naše interpelácie nájdete TU