Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Obyvatelia sídliska Rudlová-Sásová sa dlhodobo sťažujú na stav cestnej komunikácie (predovšetkým zvlnenie vozovky) od križovatky Pieninskej a Tatranskej ulice po otočku na Pieninskej ulici? Z finančných prostriedkov určených pre VMČ/VO, ktoré máme ako poslanci k dispozícii, nie je možné túto komplexnú opravu riešiť. Mesto v tlačovej správe ohlásilo ambiciózny plán opráv pre tento rok. Kedy môžu obyvatelia očakávať rekonštrukciu tohto úseku?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Správca miestnych ciest nevyhovujúci stav vozovky v úseku od otočky MHD na Pieninskej ulici po jej križovatku s Tatranskou ulicou eviduje. Rozsah opravy si však vyžaduje finančné prostriedky, ktorými správca MC v rozpočte na rok 2022 nedisponuje. Tento úsek miestnej cesty nie je ani súčasťou plánovaných rekonštrukcií MC z mimorozpočtových zdrojov mesta. Potrebu opravy povrchu cesty potvrdzujeme a odporúčame jej financovanie riešiť napr. v nasledujúcom rozpočtovom roku z prostriedkov fondu dopravnej infraštruktúry.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na interpeláciu podanú 7. 12. 2021 ohľadom požiadavky obyvateľov Komenského ulice o prehodnotenie bezpečnosť komunikácie vedúcej popri ich domoch z hľadiska povolenej rýchlosti i z hľadiska prejazdu nákladných vozidiel odpovedal Ján Barič, vedúci stavebného odboru, že skutočnosti preverí a v prípade potreby navrhne doplnenie dopravného značenia a prerokuje s dopravnou políciou. Predpokladanú lehotu nenapísal. Od podania interpelácie sú dva mesiace a nič. Interpelujem teda, v akej fáze je preverovanie v evidenciách a dokumentáciách, resp. podanie na doplnenie trvalého dopravného značenia.
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Predmetná problematika je v riešení. Cestný správny orgán prerokuje vec s ORPZ ODI do 31.3.2022.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
V interpelácii k stavbám realizovaným v novembri 2021 na Severnej ulici pozemok parc. č. KN-C 2063/39, k. ú. Banská Bystrica som žiadal odpoveď, či išlo o čierne stavby. Ján Barič, vedúci stavebného odboru, v odpovedi uviedol, že Mesto Banská Bystrica ako cestný správny orgán riešilo priebežne podnety občanov týkajúceho sa zásahu do miestnych ciest. Ja som sa ale na to nepýtal. Pýtal som sa, či išlo o čiernu stavbu. Žiadam uviesť číslo príslušného stavebného povolenia a dátum právoplatnosti.

Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Šetrením štátneho stavebného dohľadu (ďalej len „ŠSD“) dňa 20.12.2021 bolo zistené, že na uvedenom pozemku sa uskutočnili stavebné práce, na ktoré je vydané právoplatné územné rozhodnutie číslo: OVZ-SU-18412/3774/2021/BOB, Ev. číslo: 14/2021, zo dňa 01.03.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.06.2021.
V rámci právoplatného územného rozhodnutia „Rezidencia Severná“, boli povolené prekládky sietí v časti E3 – VONKAJŠIA TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA (VEREJNÁ) – SÚVISIACE STAVEBNÉ OBJEKTY:
SO 302 PREKLÁDKA SIETÍ SLOVAK TELEKOM,
SO 303 PREKLÁDKA SIETÍ SANET A UPC.
Stavebník realizoval uvedené prekládky sietí na základe právoplatného územného rozhodnutia.
Začatie stavebných prác na stavebných objektoch SO 302 PREKLÁDKA SIETÍ SLOVAK TELEKOM a SO 303 PREKLÁDKA SIETÍ SANET A UPC ohlásil stavebnému úradu „Oznámením o začatí stavby“ zo dňa 23.11.2021.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Obyvateľ z bytového domu Partizánska cesta 58 – 62 navrhuje zvážiť umiestnenie aktuálneho stojiska odpadkových zberných nádob. Totiž podľa jeho názoru smetné nádoby na priľahlej parkovacej ploche nepatria k bytovému domu Partizánska cesta 58 – 62, pred ktorým sú umiestnené, ale k bytovému domu Partizánska cesta č. 46 – 56, čomu však nie celkom rozumiem.

Odpoveď: Mgr. Peter Suchý, vedúci PS – OU
Uvedené nádoby na zabezpečenie zberu komunálneho odpadu sú umiestnené na rohu vchodu Partizánska 56 a priľahlej budovy, súp. č. 6268 z dôvodu, že ich nie je možné umiestniť priamo pred celý bytový dom Partizánska 46-56 z hľadiska obmedzeného vjazdu do vnútrobloku podchodom. Nádoby sú od bytového domu Partizánska 58 vzdialené v primeranej vzdialenosti min. cca. 35 metrov a od vchodu Partizánska cesta 56 cca. 15 metrov.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
Na mestskom zastupiteľstve konanom 8. decembra 2021 som interpeloval riešenie dopravnej situácie v mestskej časti Majer. Odpoveď vedúceho OVZ Jána Bariča považujem za neuspokojivú. Odvoláva sa na mail z 21. 05. 2021, v ktorom údajne podal vysvetlenie k danej problematike. Keďže som v tejto veci podal interpeláciu v decembri 2021, je logické, že som predmetný mail neobdržal. Žiadam teda opätovne o vyjadrenie, či a aké kroky vykonali od mája 2021 do súčasnosti odborné útvary mesta pre obmedzenie nadmernej hlučnosti, vibrácií a prašnosti spôsobenej frekventovanou nákladnou dopravou v tejto mestskej časti.
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Zo strany cestného správneho orgánu bola problematika vysvetlená dostatočne. Obligatórnou zákonnou podmienkou pre určenie použitia doplnenia dopravného značenia na komunikáciách je súhlasné záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu. Nakoľko odborný názor ODI k zníženiu rýchlosti v MČ Majer je z hľadiska BCP zamietavý, nie je nateraz možné rozhodnúť o požadovanej zmene.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
Výbor mestských častí č.2 vo svojich zápisniciach z rokov 2019 a 2021 opakovane žiadal o riešenie havarijného stavu kanalizácie a zdevastovaného pozemku pri bytovom dome Mičinská cesta 1909/6. Nespokojní obyvatelia spísali a dňa 28. 01. 2022 odovzdali na Mestský úrad v Banskej Bystrici žiadosť o vyčistenie kanalizácie a stabilizovanie okolitých plôch, ktoré sú pravidelne zaplavované zrážkovou vodou. Poprosím o informáciu, ktoré odborné útvary dostali riešenie tejto hromadnej žiadosti na starosť a ako mienia ďalej postupovať.
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Vybavením žiadosti obyvateľov bytového domu Mičinská cesta 6 bolo poverené oddelenie údržby MK a IS ako správca miestnych ciest.
Vyčistenie uličnej vpuste a sfunkčnenie dažďovej kanalizácie na vjazde do vnútrobloku bolo zaradené do plánu činnosti v prvom polroku 2022. Nie je však v kompetencii správcu MC budovať nové parkovacie plochy, preto túto časť žiadosti riešime v spolupráci s ďalšími odbornými útvarmi MsÚ (oddelenie územného plánovania a architekta mesta a oddelenie investičnej výstavby).
Dovolím si však všeobecné konštatovanie, že nie je v možnostiach (a ani povinnostiach) mesta naplniť všetky potreby na vybudovanie nových parkovacích plôch. V blízkej budúcnosti bude potrebné riešiť tento problém participatívne, teda aj za účasti samotných obyvateľov.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
Dňa 13. 08. 2021 som interpeloval havarijný stav bývalej strojovne vleku, ktorá leží na konci ulice Žltý piesok. Schátraný objekt nemá vlastníka a leží na mestskom pozemku parc.č. E KN 2558/1. V odpovedi Ing. Lukáša Jelínka z PS – ESM bolo vtedy okrem iného uvedené: „Príslušné odborné útvary budú hľadať možnosti pre legalizáciu predmetnej nehnuteľnosti alebo pre odstránenie tejto stavby s ohľadom na hospodárne vynaloženie finančných prostriedkov.“ V októbri a novembri 2021 kontaktoval príslušný odborný útvar aj predseda Občianskej rady Uhlisko Mgr. Šipkovský, ktorý bol ubezpečený, že o predmetnom objekte sa práve rokuje a bude obratom informovaný. Keďže je február 2022 a odpoveď neprišla, opakovane interpelujem príslušný útvar so žiadosťou o vyjadrenie ako bude s rúcajúcim sa a bezpečnosť ohrozujúcim objektom naložené.
Odpoveď: Ing. Lukáš Jelínek, PS – ESM
Dňa 27.01.2022 sa uskutočnilo v priestoroch MsÚ rokovanie týkajúce sa objektu strojovne lyžiarskeho vleku pod Urpínom „Dolná stanica vleku“ (ďalej len „objekt“) nachádzajúcej sa na pozemku parc.č. C KN 5378/1 s časti identická s pozemkom parc. č. E KN 2558/1, katastrálne územie Banská Bystrica. Výsledkom predmetného rokovania bola vzájomná dohoda zúčastnených, a to v tom zmysle, že Mesto Banská Bystrica v prvej etape zabezpečí vypracovanie statického posudku objektu a podľa zisteného skutkového stavu príslušné odborné útvary MsÚ navrhnú ďalší postup v danej veci. Zároveň bola osobám zúčastneným na tomto rokovaní ponúknutá možnosť absolvovať obhliadku objektu, ktorá bude za účasti súdneho znalca z odboru statiky a bude predchádzať vypracovaniu avizovaného statického posudku objektu, s tým, že o termíne konania obhliadky objektu budú včas a riadne informovaní.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová, poslankyňa BBA:
V Správe o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 7. decembra 2021, pod bodom 12 som na interpeláciu „Ako sa mesto vysporiada so škodou, ktorá mestu vznikla v súvislosti s výberom neoprávnenej osoby na vypracovanie projektu parku?“ som dostala odpoveď, že Mestu nevznikla žiadna škoda…Interpelujem primátora mesta – nie pána Ing. Vyleťala, ktorý organizoval výber spracovateľa projektovej dokumentácie: Ak mestu v súvislosti s vynaložením sumy 54 982 Euro za projektovú dokumentáciu na „Obnovu Mestského parku“, ktorú vypracovala neoprávnená osoba nevznikla žiadna škoda ako píše pán Vyleťal, čo to teda podľa pána primátora je ?
Odpoveď: Ján Nosko, primátor mesta
V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že otázka škody a jej prípadnej náhrady, pokiaľ sa existencia škody preukáže, je otázkou právnou, vyžadujúcou splnenie zákonných a skutkových predpokladov jej vzniku. Na to, aby bolo možné skonštatovať vznik škody, t.j. tvrdenej majetkovej ujmy, muselo by vzniku tejto ujmy predchádzať preukázané porušenie právnej povinnosti, bezpochybná identifikácia subjektu, ktorý právnu povinnosť porušil (škodca), identifikácia poškodeného a taktiež bezpochybné preukázanie príčinnej súvislosti medzi protiprávnym konaním škodcu a existenciou škody, t.j. ujmy samotnej.
Predpokladom na úspešné uplatnenie nároku na náhradu škody je teda preukázanie porušenia právnej povinnosti, preukázanie vzniku škody, a najmä preukázanie príčinnej súvislosti medzi konaním alebo opomenutím (porušenie právnej povinnosti) a následkom (vzniknutou škodou). Vzniknutá škoda v podobe skutočnej škody musí byť spôsobená bez pochybností práve porušením právnej povinnosti, kde príčinná súvislosť musí byť nielen tvrdená (domnelá), ale musí byť preukázaná, pričom dôkazná povinnosť zaťažuje poškodeného.
Aj vzhľadom na uvedené máme za to, že nemohlo dôjsť k vzniku preukázateľnej ujmy, nakoľko existencia škody, poškodeného, škodcu, protiprávneho konania a príčinnej súvislosti medzi konaním škodcu a škodou samotnou nie je nijako daná a preukázaná.
V súvislosti s potenciálnou identifikáciou škodcu, dovoľujeme si poukázať na zásadne protichodné, a najmä narúšajúce základné ústavné princípy právnej istoty a predvídateľnosti práva, vrátane predvídateľnosti rozhodnutí orgánov verejnej moci, ako aj ochrany legitímnych očakávaní, vydané právne akty Pamiatkového úradu SR vo vzťahu k predmetnej projektovej dokumentácii. Dňa 22.03.2021 bolo mestu Banská Bystrica doručené Oznámenie Pamiatkového úradu SR o vybavení podnetu, ktorým preskúmaval Rozhodnutie KPÚ BB č. KPUBB-2017/9354-2/23480/GRA,KLA zo dňa 28.04.2017, ako aj Záväzné stanovisko KPÚ BB č. KPUBB-2018/9175-2/32652 zo dňa 25.04.2018 k projektovej dokumentácii, pričom Pamiatkový úrad SR skonštatoval, že nezistil dôvody na zmenu alebo zrušenie napadaného záväzného stanoviska k predmetnej projektovej dokumentácii.
Dňa 11.10.2021 vydal Pamiatkový úrad SR záväzné stanovisko, ktorým zmenil záväzné stanovisko KPÚ BB č. KPUBB-2021/4811-15/36155/KLA zo dňa 17.05.2021, kde opätovne preskúmaval tú istú projektovú dokumentáciu, pričom tentokrát, na rozdiel od vyššie odkazovaného, skonštatoval nesúhlas s projektovou dokumentáciou, u ktorej predtým v rámci svojho preskúmavania nezistil dôvody na zmenu alebo zrušenie napadaného záväzného stanoviska k tejto projektovej dokumentácii.
Vzhľadom na úplne protichodné právne závery v rámci preskúmavania vždy tej istej projektovej dokumentácie v rámci rôznych záväzných stanovísk, možno takýto postup Pamiatkového úradu SR považovať s ohľadom na vyššie odkazovaný princíp právnej istoty a predvídateľnosti práva, vrátane predvídateľnosti rozhodnutí orgánov verejnej moci, ako aj ochrany legitímnych očakávaní, za protiprávny, s potenciálnou možnosťou spôsobiť orgánu verejnej moci ujmu.
Zároveň si dovoľujeme pripomenúť, že vo vzťahu a v nadväznosti na predmetnú projektovú dokumentáciu boli vydané viaceré rozhodnutia rôznych orgánov verejnej správy (mesto Zvolen, obec Badín, Okresný úrad v Banskej Bystrici, Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, ako aj Pamiatkový úrad SR), ktoré právne relevantným spôsobom nespochybnili predmetnú projektovú dokumentáciu, ba naopak, túto (Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici v súčinnosti s Pamiatkovým úradom SR) vyhodnocovali opakovane ako právne bezpochybnú.
Pamiatkový úrad SR vydal svoje protichodné a svojmu pôvodnému stanovisku odporujúce vyššie odkazované záväzné stanovisko až dňa 11.10.2021 a teda po tom, čo mesto Banská Bystrica zobralo svoje návrhy na začatie jednotlivých neukončených stavebných konaní späť a to najmä z dôvodov, že pre nesúhlas a konanie rôznych záujmových skupín sa mestu nepodarilo získať na obnovu parku právoplatné stavebné povolenia a zároveň už boli ukončené výzvy na podávanie žiadostí o eurofondy v danom programovom období.
Aj keď je ex post vydané záväzné stanovisko Pamiatkového úradu SR zo dňa 11.10.2021, ktorým zmenil záväzné stanovisko KPÚ BB č. KPUBB-2021/4811-15/36155/KLA zo dňa 17.05.2021 v rozpore s vyššie odkazovanými základnými ústavnými princípmi, na základe ktorých majú orgány verejnej moci konať, a teda Pamiatkový úrad SR v spojení s opakovane kladnými záväznými stanoviskami Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici k projektovej dokumentácii mohol takýmto svojim konaním a rozhodnutím potenciálne spôsobiť mestu Banská Bystrica škodu, táto skutočnosť ešte sama o sebe na takéto konštatovanie nepostačuje, nakoľko o prípadnej nezákonnosti postupu alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, musel by právoplatne vždy rozhodnúť príslušný súd.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová, poslankyňa BBA:
Interpelujem vo veci posúdenia možnosti zriadenia priechodu pre peších na úrovni Poľná 9, medzi dvoma zastávkami MHD v oboch smeroch. Obyvateľom bytových domov tento priechod chýba a dožadujú sa ho. Prosím o posúdenie, či vzhľadom na koncentráciu obyvateľov a ich bezpečnosť je možné z dopravného hľadiska zriadiť ďalší prechod pre chodcov.

Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Medzi autobusovými zastávkami „Poľná, rázcestie“ a „Poľná“, vzdialenými 250 m sa nachádzajú 2 zrekonštruované priechody pre peších. Ďalšie priechody sú pred a za uvedenými zastávkami, t.j. 4 priechody na 400m úseku. So zriaďovaním ďalších nových priechodov s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, intenzitu dopravy a chodcov na tejto časti Poľnej ulice, ako aj stavebné úpravy komunikácií v uplynulých rokoch, mesto Banská Bystrica neuvažuje.

Ing. arch. Hana Kasová, poslankyňa BBA:
Mesto Banská Bystrica udelilo pokutu za čiernu stavbu na Hornej 29 až 31. Na základe čoho vypočítalo mesto Banská Bystrica výšku 5 tis. eur? A či si myslí, že táto výška je adekvátna?
Odpoveď: Mgr. Viliam Pischko, poverený vedením MsP
Na Mesto Banská Bystrica, ako správny orgán, bol dňa 07.06.2020 postúpený zo stavebného úradu na prejednanie správneho deliktu spisový materiál týkajúci sa čiastočného odstránenia vnútorných častí meštiackeho domu na ulici Hornej 31 v Banskej Bystrici. Odstránenie vnútorných častí domu bolo vykonané bez povolenia stavebného úradu. Vykonávanie stavebných prác v uvedenom rozsahu bolo preukázané výkonom štátneho stavebného dohľadu už dňa 08.12.2020. Pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty musel správny orgán, ktorý rozhodoval vo veci, brať v úvahu všetky zadovážené listinné podklady, ktoré tvorili podklad pri rozhodovaní o uznaní zodpovednosti zo správneho deliktu a ukladaní pokuty. Ako vyplýva z dostupných listinných podkladov, tak účastník konania už dňa 06.10.2020 podal na stavebný úrad ohlásenie o vykonaní zabezpečovacích prác z dôvodu riešenia havarijného stavu budovy a dňa 12.10.2020 podal na stavebný úrad žiadosť o odstránenie stavby taktiež z dôvodu riešenia havarijného stavu, čím zo svojho pohľadu považoval svoju povinnosť k vykonaniu uvedených prác za splnenú a z dôvodu riešenia havarijného stavu stavby začal s odstraňovaním častí vnútorných priestorov stavby. Uvedené okolnosti na základe ktorých boli vykonávané stavebné práce súvisiace s odstraňovaním stavby uvádzal účastník konania vo svojich stanoviskách a vyjadreniach a tieto korešpondovali aj so zadováženými listinnými podkladmi, pričom správny orgán pri rozhodovaní v zmysle zásad správneho konania musel a bral tieto okolnosti v úvahu. Pri ukladaní sankcie správny orgán vychádzal zo sadzby, ktorú za porušenie ustanovenia § 106 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p. môže uložiť, pričom ako je už uvedené, správny orgán musel brať v úvahu všetky preukázateľné a preukázané skutočnosti, ktoré jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach vyhodnotil správny ako okolnosti poľahčujúce a aj priťažujúce, ktoré mali vplyv pri ukladaní výšky sankcie.
K veci uvádzam, že stavebným úradom bolo dňa 24.08.2021 vydané rozhodnutie, ktorým sa účastníkovi konania nariadilo vykonať neodkladné zabezpečovacie práce v určenom rozsahu a v zmysle doloženého statického posudku.