Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
V mestskej časti Majer spôsobuje problémy najmä frekventovaná nákladná doprava. Otrasy vozovky, zvýšená hlučnosť a prašnosť znižujú kvalitu života občanov bývajúcich v tesnej blízkosti Majerskej cesty. Na základe požiadaviek viacerých obyvateľov miestnej časti Majer som dňa 20. 05. 2021 požiadal formou emailu vedúceho Oddelenia dopravných stavieb Ing. Ozdinca o stanovisko k možnosti zníženia maximálnej povolenej rýchlosti v intraviláne mestskej časti Majer z 50 km/h na 30 km/h. Keďže som o riešení tohto problému nedostal päť mesiacov žiadnu informáciu, požiadal som v októbri 2021 vedúceho oddelenia opäť o vyjadrenie. Opäť bez odpovede. Preto žiadam formou interpelácie o informáciu, aké kroky podniklo príslušné oddelenie k zníženiu maximálnej povolenej rýchlosti v Majeri.
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Na uvedený e-mailový podnet som odpovedal obratom 21.5.2021 s vysvetlením situácie, postupu, vrátane názoru ORPZ ODI B. Bystrica, ktorý sa následne potvrdil aj pri prerokovaní. Súčasne oddelenie dopravných stavieb riešilo aj individuálne podnety občanov s cieľom identifikácie konkrétnych problémových úsekov a následného návrhu opatrení, nakoľko Váš podnet definoval požiadavku na zníženie maximálnej dovolenej rýchlosti na celú MČ Majer

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
V predvianočnom období stojí pravidelne v hornej časti Námestia SNP vyzdobené osobné auto s prívesom so svietiacimi drôtenými sobmi, uväznenými v prazvláštnom plexisklovom kvádri. Podľa reklamného označenia na vozidle zrejme patrí táto súprava spoločnosti Motor-Car-Banská Bystrica. Moja otázka znie, či má tento vysvietený nevkus povolenie na zaujatie verejného priestranstva a ak áno, aká daň bola vyrúbená za parkovanie auta s prívesom. Tiež poprosím o odpoveď kto posudzoval a schvaľoval jeho umiestnenie v tesnej blízkosti renesančného námestia, ktoré je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie.
Odpoveď: Mgr. Miroslava Jančová, vedúca OPM
Oddelenie kultúry MsÚ prijalo dňa 24.11.2021 oznámenie neziskovej organizácie Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022 o osobitnom užívaní verejného priestranstva a to v termíne od 6.12.2021 do 7.1.2022 v nadväznosti na vyrubenie dane za osobitné užívanie verejného priestranstva. Predmetná daň sa vyrubuje vždy až po ukončení užívania verejného priestranstva, v tomto prípade po 7.1.2022. Posudzovanie žiadostí o umiestňovanie zariadení má v kompetencii Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ. Následné vydávanie rozhodnutí k povoleniu zvláštneho užívania miestnej komunikácie má v kompetencii Oddelenie dopravných stavieb MsÚ, ktoré predmetné rozhodnutie aj vydalo.
Umiestnenie osvetlených sobov a auta neziskovou organizáciou Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022 v spolupráci s mestom Banská Bystrica ako organizátorov najvýznamnejšieho športového podujatia na Slovensku v roku 2022 – Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022, bolo mienené ako Vianočný pozdrav Bystričanom.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
Čítam si akurát Informatívnu správu prvého viceprimátora za november a december a našiel som tam, že v 45. týždni, pracovné rokovanie podchod Kapitulská ulica. Chcel by som sa opýtať ako to pokračuje ďalej, pretože sám som si to svojho časupreveroval a viem, že je to tam komplikované. Časť patrí Slovenskej správe ciest, časť mestu, do toho ešte pôsobí STRABAG pri rieke Hron atď. Chcem sa opýtať, či to bolo pracovné rokovanie, kde aj rezultoval nejaký výsledok, že či sa dohodlo nejaké memorandum so SSC a mestom? Ktorá časť podchodu komu patrí, aby do budúcna bolo jasné, kto za ktorú časť zodpovedá.
Odpoveď: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora (odpovedané na MsZ)
Pravdepodobne máte na mysli z tej správy, rokovanie so SSC, ktoré sa uskutočnilo na pôde SSC stredisko Banská Bystrica. Áno, práve predmetom tohto rokovania, ktoré spomínate, bolo vyjasnenie si vlastníckych vzťahov k podchodu. Výsledkom tohto rokovania je aktuálne pripravený návrh, Vzájomné usporiadanie vlastníckych vzťahov s tým, že aj po analýze nejakých archívnych dokumentov a ľudí, ktorí pri výstavbe tohto podchodu stáli máme predbežnú dohodu na tom, že samotná cesta, tak ako aj ten mostný objekt, lebo my to voláme podchod, ale v zásade je to mostný objekt popod cestu I/66, to znamená, tá betónová konštrukcia, ktorá pod touto cestou je, patrí do vlastníctva SSC a to čo by sa po uzavretí tejto zmluvy malo vyjasniť, že pôjde za mestom, tak to bude interiérové zariadenie tohto podchodu. Pod tým rozumejte všetky konštrukcie, ktoré tam budú, osvetlenie, vzduchotechnika, obklady, dlažby a samotné prístrešky, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do štyroch tých dier, ktorými sa vchádza do tohto podchodu. Súčasťou tohto rokovania bolo aj vyhodnotenie mostovej obhliadky, ktorú vykonala SSC. Hovoríme o vizuálnej mostovej obhliadke, na ktorú samozrejme musí nadväzovať aj odborná diagnostika mostného objektu. Výsledkom tohto rokovania bolo, že na rok 2022 si SSC naplánuje túto diagnostiku do rozpočtu. Podľa aktuálnych informácií táto ich požiadavka je aktuálne na generálnom riaditeľstve a ja verím, že sa podarí do rozpočtu na rok 2022 ju začleniť. Po tejto diagnostike je možné až pristúpiť k projektovaniu. Mesto Banská Bystrica má záujem po tom ako obdržíme závery tejto diagnostiky, ktorá by mala dať rozhodné stanovisko k tomu stavu toho podchodu z tej stavebnej časti, resp. odhaliť aj poruchy v hydroizolácii, ktoré zapríčiňujú zatekanie do tohto podchodu. V tom prípade mesto Banská Bystrica na podklade týchto informácií začne s prípravou architektonickej štúdie podchodu a následne vyšších stupňov projektovej dokumentácie. Aby som to zhrnul, prístrešky a interiérové vybavenie tohto mostného objektu, podchodu pôjdu za mestom Banská Bystrica. Mesto Banská Bystrica to bude v budúcnosti riešiť ako svoju investičnú aktivitu.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA
Obyvatelia Komenského ulice nepárne čísla žiadajú prehodnotiť bezpečnosť komunikácie vedúcej popri ich domoch z hľadiska povolenej rýchlosti i z hľadiska prejazdu nákladných vozidiel. Podľa ich tvrdenia bola v minulosti na ceste vedúcej z Karlova do centra povolená rýchlosť redukovaná a prejazd ťažkých vozidiel regulovaný. Vec som pred pár mesiacmi predniesol na komisii pre dopravu. Dozvedel som sa, že pred rekonštrukciou tejto cesty tam zrejme iný dopravný režim bol. Obraciam sa na Mesto Banská Bystrica, aby námet občanov z Komenského ulice prerokovalo s dopravným inšpektorátom. Následne prosím o spätnú väzbu.
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Cestný správny orgán a správca MK uvedené skutočnosti preverí v evidenciách a dokumentáciách a v prípade potreby navrhne doplnenie trvalého DZ a prerokuje s ORPZ ODI B. Bystrica.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA
Obyvatelia Ulice Československej armády sa na mňa obrátili s požiadavkou o interpelovanie odpovede Mesta Banská Bystrica na ich žiadosť „o zabezpečenie dopravy poškodeného úseku príjazdovej cesty k vnútrobloku ČSA 2 – 18“. Mesto Banská Bystrica v odpovedi č. OVZ-S 169818/35049/2021-Bai zo dňa 16. 11. 2021 uvádza, že pri realizácii prác na stavbe „Bytový dom TILIA s polyfunkciou“ nedošlo k nadmernému poškodeniu miestnych ciest v okolí stavby, stavebník zabezpečil vyspravenie vozovky na existujúcej ceste i terénne úpravy a dotknuté mieste cesty nesú známky „bežného opotrebenia“, ktoré zodpovedajú ich veku a miere ich využívania existujúcou dopravnou obsluhou a súčasný stavebný a dopravno-technický stav umožňuje všeobecné užívanie dotknutých miestnych komunikácií. Obyvatelia však namietajú, že poškodenie vzniklo neustálym preťažovaním stavebnými mechanizmami a ťažkými autami počas celého obdobia prestavby TÍLIE (foto v prílohe). Podľa nich stred príjazdovej cesty oproti domovým vchodom ČSA 14 a 16 je pre autá síce prejazdný, aj keď s rizikom poškodenia auta hlavne v čase po daždi, keďže pre hlbokú a rozsiahlu mláku nie je viditeľná cesta a vtedy je pre peších nepriechodná. Majú tiež obavu, že riziko úrazov sa bude stupňovať príchodom snehu a mrazov. Obyvatelia ďalej píšu, že rezidentské parkovanie znemožňuje prejsť peším po okrajoch (popri obrubníkoch) v uvedenom úseku komunikácie a že cesty tohto vnútrobloku ČSA 2-18 sú dlhodobo počas zimného obdobia neudržiavané (nesolené ani odhŕňané) od snehu zo strany mesta. Preto žiadajú o včasné vyriešenie stavu uvedenej cesty. Podľa nich MsÚ povolil prestavbu danej budovy na obytný dom TÍLIA, čím sa aj z tejto časti komunikácie stala príjazdová a odstavná časť pre stavebné autá a mechanizmy a konečnú úpravu terénu investor vykonal len v tesnom okolí nového obytného objektu a na úsekoch prenajatých, na inú časť cesty neprihliadal, hoci ju intenzívne využíval.
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Stanovisko mesta ako špeciálneho stavebného úradu v spolupráci so správcom miestnych komunikácií k predmetnému podnetu v časti namietaného poškodenia komunikácií počas výstavby BD TÍLIA je obsiahnuté v odpovedi pod č.j.: OVZ-DS 169818/35049/2021-Bai zo dňa 16. 11. 2021 . Bystrica.
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí zaradí lokálnu opravu ostatných poškodených častí miestnej cesty vo vnútrobloku ČSA 2 – 18 do plánu opráv miestnych ciest.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA
Vlastník domu Bellušova 20 žiadal vo februári o opravu vyspádovania uličnej vpuste pred jeho domom. Firma MIS, ktorá realizovala rekonštrukciu chodníka (r. 2020 alebo r. 2019), vtedy zasiahla aj do kanálu na ceste tak nešťastne, že ponechala dažďový odtok vyššie ako jeho okolie. V časoch dažďov sa v priehlbine vedľa kanálu tvorí mláka. Prechádzajú vozidlá vodu, resp. vodu so snehom špliechajú na jeho fasádu aj do výšky 2 metre a poškodzujú ju. Majiteľ firmy MIS dňa 3. 3. 2021 vraj prisľúbil opravu, ktorú však neuskutočnil. Vlastník domu upozorňuje, že sa začína druhá zima, kedy bude jeho zavlhnutá fasáda atakovaná aj mrazmi. Po nedávnom odmäku som na tvári miesta bol. Potvrdzujem, že stav je nutné riešiť.
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Firma MIS v druhej polovici decembra 2021 v rámci reklamačného konania odstránila závadu.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA
Na Severnej ulici pozemok parc. č. KN-C 2063/39, k. ú. Banská Bystrica sa v novembri vykonávali stavebné práce. Podľa tamojších obyvateľov stavba „Rezidencia Byty Severná“ bola rozdelená do troch stavebných konaní: 1. Prekládka plynovodu (existuje právoplatné stavebné povolenie); 2. Stavba bytového domu + siete (stavebné rozhodnutie nie je právoplatné); 3. Chodník, autobusová zástavka, cyklochodník, parkovisko… (stavebné povolenie ešte nebolo vydané). Ide teda o čiernu stavbu? Upozorňujem, že v minulosti došlo v tejto lokalite k podozrivému poškodeniu viacerých drevín za autobusovou zastávkou.
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Mesto Banská Bystrica ako cestný správny orgán riešilo priebežne podnety občanov týkajúce sa zásahu do miestnych ciest v záujmovom území stavby v rámci štátneho odborného dozoru s preverením potrebných povolení a v prípade potreby aj nariadením opatrení na ochranu komunikácií a prevádzky na nich.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová, poslankyňa BBA
Koľko finančných prostriedkov mesto doteraz vynaložilo na projektové práce “Obnova Mestského parku Banská Bystrica”? Ako sa mesto vysporiada so škodou, ktorá mestu vznikla v súvislosti s výberom neoprávnenej osoby na projekt parku?
Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA
Mesto doteraz vynaložilo na projektové práce “Obnova Mestského parku Banská Bystrica” 54 982€.
Mestu nevznikla z titulu „výberu neoprávnenej osoby na projekt parku“ žiadna škoda.