Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Z odpovede na interpeláciu, podanú na mestskom zastupiteľstve dňa 22. 6. 2021, vyplýva, že Ul. M. M. Hodžu nie je zahrnutá medzi komunikáciami, na ktorých sa bude realizovať rekonštrukcia z úverových zdrojov. Pritom aj táto ulica bola zahrnutá na diagnostikovanie stavu, ktorý robila Žilinská univerzita. Prečo nebola Ul. M. M. Hodžu vybratá? Ak sa rekonštrukcia nebude robiť, ako Mesto bude riešiť dopravný režim, aby nedochádzalo k parkovaniu vozidiel pred vjazdmi do domov?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Miestna cesta na ulici M. M. Hodžu si vyžaduje rekonštrukciu, avšak objem finančných prostriedkov určený na rekonštrukcie miestnych ciest nie je dostatočný na realizáciu rekonštrukcií všetkých ciest, ktoré to potrebujú. Do užšieho výberu na realizáciu sa dostali cesty väčšieho dopravného významu.
Zákaz parkovania pred vjazdmi a výjazdmi z pozemkov je ustanovený v § 25 ods. u) zákona č. 8/2009 Z. z.. Správca miestnych ciest nebude vjazdy a výjazdy označovať vodorovným a zvislým dopravným značením, nakoľko by sa jednalo o duplicitné značenie.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Neohľaduplní kolobežkári vytláčajú v poslednom roku chodcov. Zachytil som viacero nespokojných až rozhorčených reakcií na rýchle jazdy a aj sám mám zlé skúsenosti s agresivitou kolobežkárov. Pripravuje Mesto Banská Bystrica reguláciu jazdenia na kolobežkách – BOLT aj súkromných? Ak áno, kedy? Ak nie, prečo?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Pohyb kolobežiek s pomocným motorčekom (elektrické kolobežky) po pozemných komunikáciách vo všeobecnosti upravuje zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.
Pri zavádzaní služby požičovne kolobežiek Bolt na území nášho mesta boli odborní pracovníci MsÚ v kontakte so zástupcami spoločnosti Bolt. Vybrali lokality, do ktorých týmto kolobežkám nebude umožnený vjazd a ich rýchlosť bola obmedzená.
Pred prvou jazdou sa užívateľovi kolobežky Bolt zobrazia zásady bezpečného pohybu v meste a tiež pravidlá správneho parkovania kolobežiek. Niektoré z týchto informácií podajú kolobežky jazdcovi v hlasovej forme. V mene bezpečnosti je napríklad obmedzená rýchlosť jazdy v niektorých uliciach, čo sa jazdec dozvie počas jazdy priamo od kolobežky. Stroje nasadené v Banskej Bystrici hovoria slovensky, česky a anglicky v závislosti na nastavení aplikácie.
Po jazde je užívateľ povinný kolobežku vhodne zaparkovať. Ak je v okolí cyklostojan, zaparkuje kolobežku k nemu. Ak v okolí nie je cyklostojan, zaparkuje kolobežku na chodníku tak, aby nikomu neprekážala. Musí zostať dostatok miesta aj pre kočiar s dieťaťom alebo invalidný vozík. Aplikácia v telefóne vyzve užívateľa, aby zaparkovanú kolobežku odfotografoval. Ak zle zaparkuje, príde mu upozornenie. Kolobežky sa nesmú nechávať na cestách, v strede chodníkov, spadnuté na zemi a pod. Opakované zlé parkovanie bude viesť k zablokovaniu užívateľského účtu.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Kedy sa počíta s dokončením resp. vybudovaním osvetlenia priestoru Parku pod Pamätníkom SNP, konkrétne v časti medzi štvrorprúdovkou a zadnou časťou nového ihriska po celej dĺžke až po baštu a schodisko? Občania signalizujú, že nemajú pocit bezpečia. Pozerať z osvetlenej časti do neosvetleného priestoru je náročné. Do tmavej zóny chodia partie a asociáli, čo po sebe nechávajú porozbíjané fľaše, zvratky, výkaly a inak znečistený priestor. Hluk a pokriky sa odtiaľ ozývajú neraz až do hlbokej noci. Má Mesto Banská Bystrica predstavu o postupe na nápravu tohto dlhotrvajúceho nežiaduceho stavu?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
S ďalším budovaním – rozširovaním osvetlenia v priestore parku pod Pamätníkom SNP sa zatiaľ nepočíta. Okraj parku súbežný s cestou I/66 je čiastočne osvetlený verejným osvetlením popri ceste. Centrálna časť parku (okolie korčuliarskej dráhy) je dostatočne osvetlená a je pod kamerovým dohľadom. Pre zvýšenie vlastného pocitu bezpečnosti v nočných hodinách majú občania možnosť pohybovať sa po osvetlených chodníkoch v uvedenej lokalite.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
Obyvatelia obytných domov na Hronskom predmestí sa sťažujú na opakované poškodzovanie trávnikov a cestnej komunikácie , po ktorej prechádzajú nákladné vozidlá spoločnosti Strabag z priľahlého dočasného skladu materiálu na súkromnom pozemku (bývalé autobusové nádražie). Navyše sú bez verejného osvetlenia, ktoré nie je dokončené. Vozovka je znečistená blatom, jej údržba je minimálna. Ako mesto kontroluje daný stav a kto je v tejto situácii zodpovedný za údržbu cesty a nefungujúce osvetlenie?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Podmienky, za akých môžu byť stavebné práce vykonávané sú predmetom stavebného povolenia vydaného na túto stavbu. Za údržbu cesty počas stavby zodpovedá zhotoviteľ stavby, príp. investor stavby. Správca miestnych ciest je s oboma spoločnosťami v kontakte a vzniknuté mimoriadne situácie rieši v spolupráci s nimi.
V rámci stavby je riešené aj verejné osvetlenie a jeho úpravy. Stavba nateraz nie je ukončená a doplnenie verejného osvetlenia z dôvodu pracovných postupov a používania mechanizmov bude až v záverečnej fáze stavby.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
V súvislosti so stavebnými prácami na protipovodňovej ochrane rieky Hron dochádza po oboch stranách toku k početnému poškodzovaniu zelených plôch, ciest a chodníkov vo vlastníctve mesta. Ako bude mesto riešiť náhradu škôd, resp. uvedenie pozemkov mesta do pôvodného stavu pri kolaudačnom konaní? Má mesto uzatvorenú nejakú dohodu s investorom – Slovenským vodohospodárskym podnikom?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Obhliadka stavbou dotknutých úsekov miestnych ciest a chodníkov prebehne za účasti investora a zhotoviteľa pred kolaudačným konaním. Odstránenie nedostatkov na miestnych cestách a chodníkoch, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou stavby, bude požadované od investora stavby v zmysle platnej legislatívy.
Odpoveď: Mgr. Peter Suchý, vedúci PS – OU
Súhlasy, povolenia na realizáciu predmetnej vodnej stavby vydal orgán štátnej vodnej správy. Na každej stavbe je stavebný dozor, kontrolné dni …. . Na tejto konkrétnej stavbe aj environmentálny dohľad. Realizátor stavby viac krát kontaktoval za účelom konzultácie aj správcu ms. zelene (info. Ing. Valent). Stav po realizácii stavby bude predmetom skúmania na kolaudačnom konaní (vrátane odstránenia prípadných závad).

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
Na moju júnovú interpeláciu o ubúdajúcich parkovacích plochách v okolí zimného štadióna odpovedal gen. riaditeľ MBB pán Argaláš. Jeho odpoveď sa však týkala iba parkovacích plôch v bezprostrednom okolí oboch hál, kde bežní motoristi nemajú počas hokejových zápasov povolený vjazd. Ako sám uvádza: „MBB a.s. nemá kompetencie ani právomoci riešiť akékoľvek iné parkovacie plochy mimo pozemky vo svojom vlastníctve.“ Moja otázka však bola adresovaná predovšetkým vedeniu mesta a preto ju ešte raz zopakujem: Má Mesto v spolupráci s dcérskou spoločnosťou MBB víziu ako koncepčne vyrieši tento dlhoročný problém? Poprosím o konkrétnu odpoveď, napríklad či mesto hodlá odkúpiť alebo prenajať pomerne veľkú neupravenú plochu (LV č.721 a LV č.6234), ktorú vlastní Slovenská republika, prípadne či plánuje nasmerovať návštevníkov podujatí na zimnom štadióne na parkovisko na Mičinskej a pod.

Odpoveď: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora
Na listoch vlastníctva, ktoré uvádzate vo svojej interpelácii je zapísaných celkovo 164 parciel, z kontextu sa však domnievame, že ste mali na mysli najmä parcely č. 4855/1, 4856/1, 4857/1 a 4853/1 zapísané na LV č. 721, k. ú. Banská Bystrica, a parcely č. 4858/1, 5405/3, 4867/9, 4867/5, 4865/17, 4865/16, 4865/20, 4865/9, 4865/18, 4865/8, 4865/1 a 4867/6 zapísané na LV č. 6234, k. ú. Banská Bystrica. Aj keď časť týchto pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky sa už v súčasnosti využíva na parkovanie počas hokejových tréningov a zápasov, z dlhodobého a strategického hľadiska by bolo určite vhodné, aby tieto pozemky patrili mestu Banská Bystrica. Upozorňujeme, že ich nadobudnutie, rovnako ako predošlé nadobudnutie pozemkov v časti „parkovisko Mičinská“, bude mimoriadne finančne náročné, keďže štát odmieta svoje pozemky prevádzať na mestá za zvýhodnených podmienok. Mesto Banská Bystrica, mimo rozpočtovaných zdrojov na bežné výkupy pozemkov pod budúcimi stavbami (napr. cyklotrasy), alebo rozpočtovanými zdrojmi na nadobudnutie objektov Dom kultúry a Medený hámor vo svojom rozpočte, nedisponuje žiadnymi inými zdrojmi na nadobudnutie ďalších rozsiahlych pozemkov alebo objektov, ako sú Vami označené pozemky. Požiadavka na zaradenie takejto rozpočtovej položky na výkup pozemkov do rozpočtu mesta či zaradenie investičnej akcie výstavby parkoviska do registra investícií nebola doteraz poslancami interpretovaná na žiadnom zo stretnutí vedenia mesta so zástupcami jednotlivých poslaneckých klubov.
Dôležité je zdôrazniť, že aj v prípade, ak by sa predmetné pozemky v budúcnosti stali vlastníctvom mesta, celú lokalitu v mestskej časti Uhlisko ohraničenú rybníkom Podryba a halami zimných štadiónov, je potrebné riešiť komplexne najmä v nadväznosti na budúce funkčné využitie „parkoviska Mičinská“, a preto nie je možné v súčasnosti stanoviť, či a v akom rozsahu je žiadúce vybudovanie nového parkoviska v danej lokalite.
Slovenský vodohospodárky podnik š. p. aktuálne dokončuje výstavbu komplexného systému protipovodňovej ochrany – Ochrana intravilánu Banskej Bystrice pred povodňami, ktorého súčasťou je, okrem iného, aj vybudovanie nového ľavostranného chodníka s osvetlením spájajúceho parkovisko Mičinská s halami zimných štadiónov. Vybudovaním bezpečného koridoru pre peších v tomto mieste by sa mal zvýšiť záujem vodičov, najmä počas majstrovských hokejových zápasov, odstaviť svoje vozidlo na parkovisku Mičinská a v spolupráci s klubom HC’05 a.s. ich budeme k tomu aj vyzývať.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
Na konci ulice Žltý piesok, oproti bývalému pohostinstvu Alpinka, stojí chátrajúci objekt, ktorý nie je súčasťou katastrálnej mapy, ale leží na pozemku vo vlastníctve mesta. Údajne ide o niekdajšiu údolnú stanicu vleku, ktorá bola v správe PKO. Objekt je v dezolátnom stave, využívajú ho ľudia bez domova. Na tento stav upozornil pred pár dňami mailom aj kolega Pecník. Presne pred rokom som kontaktoval niekdajšiu vedúcu oddelenia evidencie a správy majetku s otázkou ako hodlá mesto s touto stavbou naložiť. Dostal som takúto odpoveď: „Stavba nie je v majetku mesta, ani ju mesto nebude riešiť vo vzťahu k vlastníctvu stavby.“ Keďže táto stavba de jure neexistuje, existuje nejaká iná prekážka, aby mesto zabezpečilo jej odstránenie z vlastného pozemku?

Odpoveď: Ing. Lukáš Jelínek, PS – ESM
Predmetná stavba – bývalá strojovňa vleku nie je vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica (ďalej len Mesto). Mesto je vlastníkom pozemku, na ktorom sa táto stavba nachádza, a to konkrétne parc.č. E KN 2558/1, zapísaná na LV č. 6012 (čiastočne identická s parc. č. C KN 5378/1 o výmere 54 m2, kde je situovaná predmetná stavba, avšak táto parcela nemá založený list vlastníctva), kat. územie Banská Bystrica.
V súlade s uvedeným konštatujeme, že sa nám napriek snahe a zisťovaniu vlastníckych, resp. iných práv k stavbe, v rámci dostupnej evidencii archívneho fondu MsÚ, aj prostredníctvom Štátneho archívu v Banskej Bystrici ako aj písomnej Výzvy zo dňa 23.04.2015, umiestnenej na objekte v termíne do 15.05.2015, nepodarilo zistiť stavebníka objektu (bez súpisného čísla). Vlastníka nelegálnej stavby nebolo možné zistiť ani prostredníctvom Okresného úradu, katastrálneho odboru Banská Bystrica, nakoľko predmetná stavba nie je zapísaná na žiadnom liste vlastníctva a Mesto nemá záujem citovanú stavbu získať do majetku Mesta.
Príslušné odborné útvary budú hľadať možnosti pre legalizáciu predmetnej nehnuteľnosti alebo pre odstránenie tejto stavby s ohľadom na hospodárne vynaloženie finančných prostriedkov.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová, poslankyňa BBA:
Z dôvodu neúplnej odpovede na intepreláciu vo veci verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu Mestský park v Banskej Bystrici opätovne interpelujem v tejto veci:
1) Prosím o doloženie všetkej e-mailovej komunikácie s oslovenými firmami – zaslanie výziev na predloženie cenovej ponuky t.j. odoslaná pošta s výzvou na predloženie cenovej ponuky vybratým hospodárskym subjektom a aj prijatá pošta – s cenovými ponukami (vrátane firmy 4-m s.r.o, ktorá je uvedená v zázname z prieskumu trhu )
2) Prosím o priloženie textu “Výzvy na predkladanie cenových ponúk”
3) Prosím o priloženie rozpočtu na Obnovu parku, ktorý bol súčasťou projektu Obnovy parku.
Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA
Materiály požadované v bode 1 a 2 boli zaslané pani Priehodovej emailom.
Odpoveď na bod 3 je nasledovná:
Predpokladané celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume 1.998.624,35 € a v prípade jeho schválenia bude spolufinancovaný Mestom vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov v sume 99.931,22 €. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 1.898 693,13 €. Výdavky nad maximálnu výšku nenávratného finančného príspevku na projekt, tzv. neoprávnené výdavky budú hradené z rozpočtu mesta.
Podrobný rozpočet projektu neprikladáme z dôvodu, že je potrebné zrealizovať verejné obstarávanie a zverejnenie podrobného rozpočtu by mohlo mať dopad na proces verejného obstarávania.