Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Od vyhlásenia insolventnosti Poľského konzorcia, s ktorým Mesto Banská Bystrica uzavrelo zmluvu na rekonštrukciu kremačných pecí, uplynul viac ako rok. Bol už podpísaný kontrakt o pokračovanie v začatej rekonštrukcii? Alebo sa musí celý proces výmeny kremačných pecí vrátiť na začiatok? Akú čiastku doteraz vložilo Mesto BB do zastavenej rekonštrukcie pecí? Aké práce boli už zrealizované?

Odpoveď: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u
Mesto Banská Bystrica prostredníctvom organizácie ZAaRES doteraz vyplatila sumu 397 014,13 € pôvodnému zhotoviteľovi. Nový kontrakt na dostavbu zatiaľ nebol podpísaný, pričom podklady k verejnému obstarávaniu sú spracované na zámer dobudovania rekonštrukcie. Týmto spôsobom by sa teda nemusel celý proces výmeny kremačných pecí vrátiť na začiatok.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Pri kritike postupu Mesta Banská Bystrice pri výbere firmy na vypracovanie projektu „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici“ p. primátor Ján Nosko výber obhajoval, že bolo oslovených viac firiem, nielen firma „M Project, s. r. o., Sobotské nám. 1769/41 Poprad – Spišská Sobota“. Na priamu otázku, ktoré firmy boli oslovené, som na mestskom zastupiteľstve dňa 27. 4. 2021 nedostal odpoveď. Prosím teda o uvedenie názvov všetkých firiem, ktoré Mesto BB vo veci projektu revitalizácie Mestského parku oslovilo aj s odôvodnením výberu práve tých firiem.

Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA
Pri obstarávaní dodávateľa na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti, zabezpečenie vypracovania dokumentácie skutočného zrealizovania stavby pre kolaudačné konanie a výkon činnosti autorského dohľadu na stavbu: „Obnova NKP Mestský park – Banská Bystrica“, sme zvolili postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, na základe ktorého sme oslovili štyri firmy (Zoidberg Projekt, s.r.o., M PROJECT, spol. s.r.o., Ing. Juraj Jaseňák, STAVING PROJEKT s.r.o.) v zmysle vtedajších referencií, ktoré mal k dispozícii Odbor rozvojových aktivít mesta.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Podľa obyvateľov Švantnerovej ulice pri rekonštrukcii objektu Štátnej opery došlo k znehodnoteniu komunikácie vedúcej zo Švantnerovej ulice popri bytovom dome č. 1 k objektu opery. Zástupca občanov tvrdil, že manželka pri prejazde jedným z kritických miest poškodila podvozok vozidla. Preveril som, že komunikácia je skutočne v zlom stave (foto v prílohe). Je skutočne pravdou, že k poškodeniu došlo pri spomínanej rekonštrukcii opery? Má Štátna opera povinnosť opraviť túto komunikáciu? Ak áno, dokedy? Resp. je oprava tejto komunikácie zaistená či naplánovaná? Doplňujem ešte, že ani chodník vedúci popred bytový dom na Švanternovej ulici nie je dokončený. Je potrebné vydláždiť krátky úsek od jeho rohu smerom k bočnému vchodu do Národného domu.
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Oddelenie údržby MK a IS sa ako správca miestnych komunikácií v roku 2019 vyjadril k projektovej dokumentácii vybudovania optickej siete Metronet v tomto území. Požiadavkou správcu MK, ktorou bol podmienený súhlas s realizáciou stavby, bola súvislá oprava povrchu vjazdu k nehnuteľnosti F. Švantnera č.1, vrátane obnovy zvyšnej časti povrchu chodníka (betónovou dlažbou). Podľa vedomosti správcu MK sa stavba doteraz nerealizovala. Požiadame investora o záväzné vyjadrenie k termínu realizácie predmetnej optickej siete a naplneniu požiadavky správcu MK.

Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec BBA:
V rámci materiálu „Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ zo dňa 9. 2. 2021“, ktorý bol predložený na rokovanie MsZ dňa 27. 4. 2021, sa k interpelácii č. 1 od kolegu poslanca M. Turčana smerujúcej k podrobnostiam (neúspešnej) kandidatúry Mesta Banská Bystrica na Európske hlavné mesto kultúry 2026, uvádza, že „oficiálne stanovisko odbornej hodnotiacej komisie by malo byť zverejnené v mesiaci marec“. Interpelujem preto poskytnutie tohto oficiálneho stanoviska. Zároveň interpelujem predloženie komplexnej informácie o výške výdavkov z mestského rozpočtu súvisiacich s kandidatúrou nášho mesta na titul EHMK 2026 (t.j. presné položkové vyjadrenie).
Odpoveď: Mgr. Miroslava Jančová, vedúca OPM
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo Správu skupiny odborníkov z fázy predbežného výberu dňa 12.3.2021. Mesto správu zverejnilo 15.3.2021 (www.bb2026.sk). Správa bola zverejnená v AJ a obsahuje hodnotenie odbornej komisie všetkých kandidátov. Zhodnotenie kandidatúry Mesta Banská Bystrica EHMK 2026 bolo aj súčasťou programu zasadnutia Komisie MsZ pre kultúru, ktorá na svojom zasadnutí dňa 6.5.2021, zobrala záverečnú správu na vedomie. V prílohách: Záverečná správa a Položkovitý rozpočet EHMK26.
Príloha: Záverečná správa
Banská Bystrica predložila svoju prihlášku pod heslom „Kultúrne ťaženie“ (Cultural Mining), ktorým vystihuje proces obnovy najcennejších častí kultúry a ich využiteľnosť pre súčasnosť. Mesto chce svojou kandidatúrou iniciovať komunikáciu s inštitúciami, občanmi, ktorí tam žijú, pracujú a tvoria, a spájať ich s regiónom. Mesto a Banskobystrický samosprávny kraj uzavreli strategické partnerstvo, aby pre úspech Banskej Bystrice urobili všetko, čo je v ich silách.
Príspevok k dlhodobej stratégii:
• Dlhodobá vízia mesta bola sformulovaná a prijatá v decembri 2020.
• Kandidatúra na EHMK prispieva k tejto koncepcii a je jej neoddeliteľnou súčasťou, čo je v zásade pozitívnym prvkom. Chýba však náležité prepojenie rôznych častí prihlášky s touto stratégiou.
• Zdá sa, že hlavnou prioritou stratégie sú kapitálové investície do kultúrnych inštitúcií podložené konkrétnymi infraštruktúrnymi plánmi. I keď dobrá kultúrna infraštruktúra môže posilniť kultúrny rozvoj, v prihláške absentujú strategické usmernenia na zvýšenie kapacít miestnej kultúry s prepojením na podporné finančné a sociálne sektory.
• Plán monitorovania a hodnotenia vzbudzuje dojem, že projekt sa zameriava viac na rozvoj mesta a jeho príťažlivosť pre turistov, ako na EHMK. Hodnotiaca časť nie je dostatočne konkrétna.
Kultúrny a umelecký obsah:
• Dobre tematicky vyvážený program je rozdelený do 6 oblastí: Ťažba umenia, Ťažba kultúrneho dedičstva, Ťažba ľudských zdrojov, Ťažba životného prostredia, Ťažba spoločenských vzťahov a Ťažba dát. Chýba mu však väčšia rozpracovanosť, aj pre fázu predbežného výberu je príliš stručný.
• Uvádza sa veľmi málo projektov a aj v kontexte už spomenutého bolo pre skupinu odborníkov zložité adekvátne posúdiť konzistentnosť, kvalitu a celkovú umeleckú hodnotu programu.
• Informácie zo súťažných podkladov a prezentácia nepresvedčili skupinu odborníkov, že koncepcia kultúrneho ťaženia Banskej Bystrice presahuje hranice odkazu na kultúrne dedičstvo mesta a je pre súčasnosť relevantná.
• Navrhované projekty sú veľmi všeobecné a neriešia konkrétne veci jednoznačne. Skupina odborníkov nadobudla dojem, že okrem aktuálnej kultúrnej ponuky nevzniknú žiadne nové projekty, ktorých vytvorenie sa od EHMK očakáva.
• Projektová myšlienka vybudovať Park tmavej oblohy má síce veľký potenciál, ale v súťažných podkladoch nie je dostatočne rozpracovaná.
• Prístup ku kultúrnemu dedičstvu je skôr tradičný.
Európsky rozmer:
• Európsky rozmer je nepresvedčivý. Namiesto orientácie na konkrétne európske partnerstvá obsahuje najmä odkazy na už zavedené podujatia v oblasti umenia a slovenských dejín. Uvedené odkazy na ďalšie EHMK a kandidátske mestá sú však relevantné.
• Prihláška neuvádza informácie o tom, ako by projekt EHMK riešil spoločné aspekty európskych kultúr, dedičstva a histórie, ako aj súčasné európske témy.
• Predpokladaná spolupráca s krajinami Vyšehradskej štvorky na sérii diskusií o otázkach extrémizmu, jeho vzniku a raste, je v teoretickej rovine relevantná a má potenciál vyústiť do väčšieho množstva cezhraničných aktivít o aktuálnych európskych otázkach, no nie je rozpracovaná.
Dosah:
• Jasná účasť miestnej komunity na príprave súťažných podkladov chýba, i keď skupina odborníkov pozitívne hodnotí, že v prihláške boli zahrnuté niektoré MVO.
• Skupina odborníkov oceňuje úsilie vynaložené na prekonanie nedôvery miestneho obyvateľstva ku kandidatúre, ale očakávala, že po podaní prihlášky bude už tento problém odstránený aktívnym zapojením občanov do prípravy súťažných podkladov.
• Zapojenie marginalizovaných a znevýhodnených skupín nebolo do kultúrneho a umeleckého programu zapracované presvedčivým spôsobom.
• Skupina odborníkov má určité pochybnosti o spôsobe riešenia tém rómskej menšiny, keďže nezískala presvedčenie, že členovia tejto komunity boli do procesu skutočne zapojení.
• Celková stratégia rozvoja publika (angl. audience development) je vypracovaná nedostatočne. Odkazuje na športové a turistické podujatia, ale nie je špecifikované, ako s rozvojom publika súvisia.
Riadenie:
• Ročný rozpočet mesta na kultúru bol za posledných päť rokov pomerne nízky – pohyboval sa na úrovni menej ako 1% z celkového rozpočtu mesta v roku 2020.
• Súťažné podklady neuvádzajú percentuálny podiel z celkového ročného rozpočtu mesta, s ktorým sa počíta na rozvoj kultúry po roku EHMK, hoci je kľúčovým prvkom v posúdení zámeru kandidáta zabezpečiť odkaz a udržateľnosť projektu.
• Celkový prevádzkový rozpočet na projekt EHMK predstavuje 20 mil. eura príspevok mesta vo výške 3,3 mil. eur je z tohto pohľadu dosť nízky. Skupina odborníkov to považuje za veľké riziko, pretože sa javí, že kandidát sa príliš spolieha na národný príspevok (ktorý predstavuje 73% z príjmu pochádzajúceho z verejného sektora).
• Plán pre nepredvídateľné udalosti je len zbežný, nezohľadňuje finančné riziko, pričom na miestnej, regionálnej a štátnej úrovni neexistuje nijaký oficiálny rozpočtový záväzok.
• Kandidát sa spolieha na financovanie kapitálových výdavkov zo zdrojov EÚ (85,6% rozpočtu na kapitálové investície) a nepredpokladá žiadne financovanie zo strany štátu. To je problematické, pretože súťažné podklady neobsahujú podrobnú stratégiu žiadania o finančnú podporu kapitálových výdavkov z programov EÚ.
• V navrhovanom rozpočte chýbajú položky na činnosti súvisiace so zachovaním odkazu EHMK a plán pre nepredvídateľné udalosti.
• Právna forma realizačnej zložky nie je opísaná. Organizačná štruktúra je nejasná, neobsahuje vnútorné väzby medzi konkrétnymi pozíciami, ale opisuje skôr vzťah medzi realizačnou zložkou a ďalšími orgánmi, subjektmi a partnermi.
• Podľa plánu má projekt EHMK riadiť projektový koordinátor pôsobiaci v rámci samosprávy. V súčasnosti nie je zadefinovaná pozícia výkonného riaditeľa ani umeleckého riaditeľa. Organizačná štruktúra nedostatočne vysvetľuje, kto bude zodpovedať za praktickú stránku realizácie projektu EHMK.
• Napriek tomu, že rozmanitosť komunikačných uhlov koncepcie kultúrneho ťaženia je pomerne obmedzená, môže sa dobre premietnuť do propagácie.
Schopnosť dosiahnuť ciele:
• Je podpísané memorandum o spolupráci mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja s Univerzitou Mateja Bela a Akadémiou umení ako potvrdenými partnermi.
• Mesto má, alebo bude mať, primeranú a životaschopnú infraštruktúru na získanie titulu.
• Prihláška zohľadňuje súčasnú pandemickú situáciu plánovaním podujatí v exteriéri a s menším počtom účastníkov.
Záver
Skupina odborníkov neodporúča, aby prihláška mesta Banská Bystrica postúpila do fázy konečného výberu.
Stratégia zameraná iba na podporu existujúcich podujatí a ich posun na vyššiu úroveň nedostatočne pokrýva celé spektrum cieľov projektu EHMK, ktorého zámerom je vypracovať jedinečný kultúrny a umelecký projekt špeciálne pre daný rok. Za očakávaniami v tejto fáze zaostáva aj úroveň rozvoja európskeho rozmeru projektu, medzinárodná spolupráca zatiaľ nebola dostatočne vytvorená. Ďalšia obava o úspešnosť projektu vychádza z nedôvery miestnej komunity ku kandidatúre, keďže sa javí, že chýba stratégia na jej prekonanie v budúcnosti.
Memorandum na dosiahnutie spoločných cieľov, ktoré mesto a kraj podpísali s Univerzitou Mateja Bela a Akadémiou umení bez ohľadu na to, či Banská Bystrica získa titul EHMK alebo nie, hodnotí skupina odborníkov pozitívne a odporúča mestu v tejto spolupráci pokračovať.
(SK preklad, MK SR)
Príloha: Položkovitý rozpočet EHMK26
číslo objednávky dodávateľ text suma
20210014 Tlačiareň Brummer tlač brožúry EHMK / 20kusov 511,20 €
20201956 Steven Murray – Consulting profreading EHMK 2026 / 50 strán 6 €/strana 300,00 €
20201999 OOCR Stredné Slovensko vypracovanie odborných podkladov v oblasti marketingu EHMK 8 500,00 €
20201976 Digitalcircle s. r. o. koordinácia a manažment projektu EHMK 2026 17 000,00 €
20201888 Akadémia umení BB vytvorenie a spracovnie web stránky k projektu EHMK 2026 1 800,00 €
20201886 Akadémia umení BB dizajn projektu EHMK /DTP, dizajn manuál, bidbook 65 strán 5 760,00 €
20201934 Michal Berák fotografovanie pracovnej skupiny EHMK 200,00 €
20210069 Zexe videonahrávky EHMK 930,00 €
20210115 Autumn Letter preklad SJ do AJ EHMK 160,00 €
20210102 Studio Lenja zabezpečenie online prenosu predvýber EHMK 340,00 €
20202045 Tlačiareň Brummer tlač brožúry EHMK 499,20 €
PP záloha 2024387 REPRE – záloha občerstvenie EHMK 150,00 €
SPOLU 36 150,40 €

Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec BBA:
V hornej časti Rudohorskej ulice, oproti Jelšovému hájiku, povyše stojiska kontajnerov Rudohorská 28 – 30, parkuje už niekoľko rokov opustená čierna Mazda EČV BB 638 BL (foto v prílohe). Na základe podnetu od miestnych obyvateľov interpelujem preverenie možnosti odstránenia uvedeného osobného motorového vozidla, za účelom uvoľnenia blokovaného parkovacieho miesta.

Odpoveď:
Nejedná sa o interpeláciu, ale o podnet, ktorý bol na vybavenie postúpený PhDr. Ivanovi Holíkovi, náčelníkovi MsP.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová, poslankyňa BBA:
Interpelujem vo veci parcelácie pozemkov v časti Radvane medzi bytovými domami Bernolákova 22 až 28 a Bernolákova 30 až 38 vo vlastníctve fi. Festivo ( Andrea Paniaková). Či mesto dalo súhlas na parceláciu podľa stavu vedenom na katastri.
Odpoveď: Ing. Dana Kaňová, vedúca PS – ESM
Pozemky:
parc. č. C KN 3354/674 – ostatná plocha o výmere 256 m2
parc. č. C KN 3354/675 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2
parc. č. C KN 3354/676 – ostatná plocha o výmere 104 m2
parc. č. C KN 3354/746 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 367 m2
parc. č. C KN 3354/747 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2
parc. č. C KN 3354/748 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2
parc. č. C KN 3354/749 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2
parc. č. C KN 3354/750 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2
parc. č. C KN 3354/751 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2
parc. č. C KN 3354/752 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2
parc. č. C KN 3354/753 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2
parc. č. C KN 3354/754 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2
parc. č. C KN 3354/755 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2
parc. č. C KN 3354/756 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2
parc. č. C KN 3354/757 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2
parc. č. C KN 3354/758 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2
parc. č. C KN 3354/759 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2
parc. č. C KN 3354/760 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2
parc. č. C KN 3354/761 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2
parc. č. C KN 3354/762 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2
parc. č. C KN 3354/763 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2
parc. č. C KN 3354/764 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2
parc. č. C KN 3354/765 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2
parc. č. C KN 3354/766 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2
parc. č. C KN 3354/767 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2
pri bytovom dome ul. Bernolákova orient. č. 30 – 38, súp. č. 6010, vo dvore a okolo bytového domu ul. Bernolákova orient. č. 22 – 28, súp. č. 6010, vedené na LV č. 6499, kat. územie Radvaň, sú identické s pozemkami pred zmenou vlastníckeho práva, t.j. nezmenili sa parcelné čísla, výmery jednotlivých pozemkov a druh pozemkov.
Mesto Banská Bystrica nie je a ani nebolo vlastníkom pozemkov pred zmenou vlastníckeho práva pozemkov spoločnosťou Festivo, s.r.o. (Andrea Peniaková), LV č. 8352, nebol dôvod vyjadrenia sa k uvedeným pozemkom.
Mesto Banská Bystrica ako vlastník stavby (komunikácia, parkoviská a chodníky) na uvedených pozemkoch v súčasnosti žiada o vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v katastri nehnuteľností podľa § 4, zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovo právnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z majetku štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová, poslankyňa BBA:
V akom stave je príprava prepojenia chodníka na Bernolákovej ulici od parkoviska pod Nova Medom k bytovým domom na Radvanskej ulici cez pozemok p.č. 3354/593 vo vlastníctve SBD. Či už došlo k zámene mestských pozemkov s SBD a v akom časovom horizonte sa dočkajú obyvatelia Radvanskej ulice dokončenia chodníka?
Odpoveď: Ing. Dana Kaňová, vedúca PS – ESM
K zámene pozemkov medzi Mestom Banská Bystrica a SBD doposiaľ nedošlo.
Na pracovnom stretnutí dňa 17.03.2021 bolo dohodnuté, že SBD upraví výmeru žiadaného pozemku vo vlastníctve Mesta alebo sa pozemky pod cyklotrasou od SBD vysporiadajú kúpou/vyvlastnením.
Zo strany Mesta bola dňa 23.4.2021 na SBD zaslaná požiadavka na predloženie nového geometrického plánu na oddelenie časti žiadaného pozemku parc. č. C KN 1706/38, ktorý doposiaľ nebol na MsÚ doručený.
Po zastavení prác na dobudovaní krátkeho úseku chodníka na Bernolákovej ulici zo strany SBD ako vlastníka pozemku pod chodníkom oddelenie údržby a správy miestnych komunikácií už nevyvíjalo a nevyvíja žiadne aktivity.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová, poslankyňa BBA:
Nedávno zrekonštruovaný chodník vo vnútrobloku Bernolákova 5-43 smerom k materským škôlkam je používaný na zásobovanie aj veľkými nákladnými autami. Obyvatelia sa obávajú poškodení chodníka a pýtajú sa na možnosť obmedziť vjazd pre nákladné autá.
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Na základe súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu PZ SR v Banskej Bystrici a určenia použitia dopravného značenia vydaného cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie správca MK doplní do konca mesiaca jún 2021 dopravné značenie „Zákaz vjazdu motorových vozidiel“ za objektom Bernolákova 5, ktoré obmedzí vjazd všetkých motorových vozidiel na komunikáciu pre peších.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová, poslankyňa BBA:
Interpelujem vo veci verejného obstarávania projektovej dokumentácie Obnovy Mestského parku. Ktoré projektové kancelárie a podľa akých kritérií boli oslovené na predloženie cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania prieskum trhu – záznam z verejného obstarávania.
Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA
Pri obstarávaní dodávateľa na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti, zabezpečenie vypracovania dokumentácie skutočného zrealizovania stavby pre kolaudačné konanie a výkon činnosti autorského dohľadu na stavbu: „Obnova NKP Mestský park – Banská Bystrica“, sme zvolili postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, na základe ktorého sme oslovili štyri firmy (Zoidberg Projekt, s.r.o., M PROJECT, spol. s.r.o., Ing. Juraj Jaseňák, STAVING PROJEKT s.r.o.) v zmysle vtedajších referencií, ktoré mal k dispozícii Odbor rozvojových aktivít mesta.

Ing. arch. Hana Kasová, poslankyňa BBA:
Mesto neplánuje vzhľadom na to, že bude EYOF 2022, vyčleniť nejaké financie v rozpočte na rekonštrukciu sociálnych zariadení na Námestí SNP?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Vzhľadom ku skutočnosti, že rekonštrukcia sociálnych zariadení na Námestí SNP nie je predmetom Registra investícií mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2023 a neboli na ňu vyčlenené a schválené žiadne finančné prostriedky v rozpočte roku 2021, nebola rekonštrukcia sociálnych zariadení pripravená a nebude ani realizovaná.