ČAS JE V POLITIKE NAJLEPŠOU ODPOVEĎOU

Banskobystrická alternatíva pôsobí v mestskom zastupiteľstve nepretržite už 16 rokov. Za ten čas sa ukázalo, že poslankyniam a poslancom BBA sa darilo prinášať do mestskej politiky pokrokové myšlienky, ktorých sila prerástla hranice nášho mesta.
V dávnejšej minulosti sa úsilím Vlada Pirošíka stala Banská Bystrica prvým mestom, čo začalo zverejňovať zmluvy a faktúry, či otvorilo komisie mestského zastupiteľstva verejnosti. Zverejňovanie zmlúv sa neskôr dostalo do zákonov a teraz ho už považujeme za samozrejmosť. Klub BBA prišiel s návrhom participatívneho rozpočtu a Bystrica sa zaradila k prvým samosprávam, ktoré využili tento nástroj. Myšlienku, aby občania mali čo najväčšie možnosti ovplyvňovať prerozdeľovanie financií ďalej podporujeme. Dnes sa participácia občanov stáva akceptovanou súčasťou rozhodovacích procesov mesta.
Minulé volebné obdobie sme presadzovali zverejňovanie majetkových priznaní poslancov. Túto myšlienku si osvojil aj parlament a zverejňovanie sa stalo zákonným štandardom.
Pred dvoma rokmi BBA predložila uznesenie, ktoré presadzovalo súťaže návrhov pre obstaranie významných verejných investícií nielen na základe ceny, ale aj kvality. Aj tento princíp sa následne cez NR SR uplatnil na celom Slovensku.
Čas je v politike najlepšou odpoveďou  na to, ktoré rozhodnutia sú  v prospech občanov, a ktoré sú iba v súkromnom záujme vyvolených jednotlivcov.
Som hrdý na to, že myšlienky Banskobystrickej alternatívy sa ukazujú ako nadčasové, a hlavne, vo verejnom záujme a na strane občanov.


Martin Úradníček
predseda poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva

ROZHOVOR S HANOU KASOVOU: NIČILI SME HISTÓRIU ZA SOCIALIZMU, NEBUĎME BARBARMI AJ DNES

Na konci minulého roka si upozornila na nelegálnu výstavbu na Hornej ulici, v historickom centre. Nie je vari dobré, ak sa staré a pusté vymení za niečo nové, funkčné?
Nie je dobré, keď sa staré nahrádza novým, pokiaľ je to v chránenom pamiatkovom území, ktoré je legislatívne chránené. Čierne stavby nemožno akceptovať. Mestský úrad by mal robiť všetko preto, aby tomu zabránil. Najdôležitejším podkladom pre spravodlivé rozhodovanie je kvalitný územný plán. Ak mesto povolí dočasné využitie verejného chodníka pre staviteľa a v žiadosti je napísané „rekonštrukčné práce“ alebo „práce na údržbe objektu“, tak má zistiť, či takúto stavbu predtým stavebný úrad povolil. To sa v tomto prípade nestalo.

Jedným z adeptov na zbúranie bol donedávna aj Dom kultúry. Vyzerá, že po dlhých rokoch by sa mohlo začať s jeho rekonštrukciou.
Mesto a Banskobystrický samosprávny kraj prijali spoločné memorandum. Budú sa snažiť, aby získali tento objekt v dražbe. Zámerom je vytvoriť “dekáč” ako centrum kultúry, vedy a inovácií.

Ako by toto centrum malo fungovať a ako sa v tom angažuješ ty?
Mesto by malo využívať estrádnu sálu. Samosprávny kraj by mal do Domu kultúry umiestniť bábkové divadlo, niektoré pracoviská verejnej knižnice, populárno-vedecké centrum zamerané na astronómiu či regionálne centrum inovácií. Moja úloha ako vedúcej oddelenia, ktoré má na starosť aj revitalizáciu objektov v majetku kraja, je zastrešovať tento proces.

Podobný prípad ako náš „dekáč“ je bratislavský Istropolis. Ten však idú zlikvidovať. Podľa čoho by sa investori a samosprávy mali rozhodovať, či búrať alebo nie?
Podľa kultúrno-spoločenskej a architektonickej hodnoty. Obe spomínané stavby patria medzi významné objekty modernej archi­tektúry na Slovensku. Sú zosobnením doby, v ktorej vznikli (Istropolis dokončený 1981 a Dom kultúry dokončený 1979 – pozn. red.). Boli budované z verejných zdrojov a slúžili verejnosti. Nepáči sa nám ničenie histórie za socializmu. Nemali by sme byť kultúrnymi barbarmi aj dnes. A pokiaľ je to možné, mali by sme ich obnoviť a vrátiť verejnosti.

Angažuješ sa aj pri záchrane a obnove technicko-historickej pamiatky Medený hámor. Hoci jeho história siaha do stredoveku, málokto donedávna vedel o tomto 500-ročnom unikáte. Jeho obnova si bude tiež vyžadovať značné finančné prostriedky. Prečo by mesto malo do rekonštrukcie týchto starých objektov investovať?
Svetový význam Medeného hámra je všeobecne známy a spravidla ho nik nepopiera. Je jednou z posledných technických pamiatok Banskej Bystrice, odkazujúcou na slávnu banskú minulosť a takmer 500-ročnú súvislú veľkovýrobu. Medený hámor a jeho aktivity súvisiace so spracovaním medenej rudy sú základom rozvoja a ekonomického rozmachu Banskej Bystrice. Je tiež symbolom inovácií a nových moderných riešení. Ešte aj v 20. storočí tu vzniklo osem svetových patentov. Hámor je cenným a mimoriadne dôležitým odkazom, aby sme lepšie pochopili ako v 16. storočí fungovalo naše mesto a Thurzovsko-fuggerovská spoločnosť, ktoré formovali nielen blízky región, ale ovyplyvnili dianie v Európe i celom svete. Je to jeden z prameňov ako oživiť hrdosť na naše mesto a jeho históriu.

Téma revitalizácie Mestského parku sa posledné roky stala dôvodom, prečo primátor a vedenie mesta nevyberane útočili na ľudí, ktorí poukázali na pochybenia v príprave celého projektu.
S poslankyňou BBA Ľudmilou Priehodovou sme podali námietku na Pamiatkový úrad SR, ktorý vyjadril nesúhlas s projektovou dokumentáciou revitalizácie mestského parku. Pamiatkový úrad SR sa stotožnil s našim upozornením, že v projekte chýba časť, ktorá by riešila inventarizáciu drevín a obnovu stromov v parku. Mesto sa pod týmto tlakom rozhodlo začať s obnovou tejto národnej kultúrnej pamiatky odznova. Projekt sa tentokrát zrodí zo súťaže návrhov a verejnosť by mala byť k pripomienkovaniu projektu prizvaná od začiatku.

Si podpredsedníčka najväčšieho poslaneckého klubu v mestskom zastupiteľstve. Čo bolo v minulom roku vašou prioritou?
Dlhodobo je to uvedomelý rozvoj mesta, založený na hodnotách a kvalite, so zreteľom na životné prostredie. Otvorene odsudzujeme hazard v meste, presadzujeme zrušenie diskriminácie neverejných škôl a zapájanie občanov do rozhodovacích procesov a rozvoja mesta. Podarilo sa nám presadiť financie na obnovu kultúrneho dedičstva v meste, na obnovu ZUŠ J. Cikkera, či majetkovoprávne usporiadanie mestského opevnenia a jeho nadobudnutie do majetku mesta, aby sa mohla začať jeho obnova. Všímame si podnety a pozorne vnímame nápady občanov. V uplynulom roku sme na tomto základe podali desiatky interpelácií.

Rozvoj však niečo stojí, má na to mesto peniaze?
V súvislosti s rozpočtom sme podporili mohutný rámcový úver na mnohé investičné akcie. Ako napríklad rekonštrukcie hlavných ciest, verejných priestranstiev, mostov, budovanie nových cyklotrás, výstavbu nájomného bývania, či nadobudnutie Domu kultúry a Medeného hámra do vlastníctva mesta. Sme si vedomí, že z rozpočtu by sa investičný dlh mesta nedal sanovať, takže úver je potrebný.

Tento rok budú komunálne voľby. Na čo by sa mal podľa teba budúci primátor či primátorka zamerať?
Na zreteli by mal či mala mať ekonomický rozvoj, zastavenie demografického úpadku a zvýšenie kvality života v Banskej Bystrice. Ako to dosiahnuť? Spoločne. Bystrica má veľa múdrych, vzdelaných, ale aj scestovaných a rozhľadených ľudí. Treba im dať priestor a nástroje. A tvrdím, že tieto vízie je potrebné riešiť komplexne v celom priestore Banská Bystrica – Zvolen a ich okolí. Netváriť sa, že my sami to dokážeme. Máme nevyužitý veľký potenciál medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, s medzinárodnými kúpeľmi a letiskom. Využime tento potenciál. Pre dobro obyvateľov.

Nedávno zarezonovalo, že počet obyvateľov mesta opäť klesol. Dá sa tento trend vysťahovalectva zvrátiť? Prečo by sa mal niekto z Bratislavy alebo Brna vrátiť do svojho rodného mesta?
Jedným z dôvodov odchodu ľudí je nedostatok pracovných príležitostí. Druhým sú drahé nehnuteľnosti a absencia dostupného nájomného bývania. Tretím nízke zárobky v porovnaní s hlavným mestom a jeho okolím. Tieto nedostatky je potrebné odstrániť. Vytvoriť ideálne podmienky pre vstup silných zamestnávateľov do Banskej Bystrice. Výstavbou dostupného nájomného bývania by mala rásť zamestnanosť a výška príjmu. Započítajme aj ďalšie pozitíva Banskej Bystrice, ako sú okolitá príroda, dostupnosť lyžiarskych stredísk, športových areálov a centier cestovného ruchu, akurátna veľkosť mesta a jeho vzdelanostný potenciál. To všetko by malo byť dostatočným dôvodom, aby tí, čo odišli, uvažovali nad návratom do srdca stredného Slovenska.

POZOR NA NESERIÓZNYCH DEVELOPEROV - PREDÁVAJÚ POZEMKY V ROZPORE S ÚZEMNÝM PLÁNOM!

V meste sa vyskytli prípady, keď projektové zámery investora nie sú v súlade s územným plánom mesta. Jedným z nich je predaj pozemkov na Komenského ulici vedľa Štátneho archívu. „Majiteľ predáva pozemky ako stavebné. V územnom pláne je však táto plocha definovaná ako zeleň a nie je určená na zastavanie,” hovorí Hana Kasová, predsedníčka Komisie mestského zastupiteľstva pre výstavbu a technickú infraštruktúru.
Ďalším prípadom je výstavba na Pršianskej terase. Podľa H. Kasovej pozemky, aj keď nie sú určené podľa územného plánu na výstavbu, sú rozparcelované a štruktúra delenia pozemku jasne nasvedčuje tomu, že budú ponúkané pre výstavbu rodinných domov.
Územný plán mesta Banská Bystrica je dokument, ktorý okrem iného určuje, kde a ako sa môže stavať a ktoré časti mesta majú na aký účel slúžiť. Zmena územného plánu sa môže diať iba  jeho aktualizáciou, ktorá musí prejsť pripomienkovým  konaním  a následne ich schvaľuje trojpätinová väčšina poslancov mestského zastupiteľstva.
Je dôležité, aby si Banskobystričania pri kúpe pozemkov a budúcich bytov zistili pravdivé informácie. „Ako poslanci sme povinní chrániť občanov a ich financie. Aj preto považujem za dôležité, aby sa rozhodovali na základe objektívnych informácií skôr ako do týchto projektov vložia peniaze,” dodáva H. Kasová.

DEVÄŤ UDALOSTÍ ROKU 2021 V KLUBE BANSKOBYSTRICKÁ ALTERNATÍVA

  Klub BBA sa v apríli rozrástol na deväť členov. Na post poslankyne za Radvaň nastúpila Ľudmila Priehodová. V 31-člennom zastupiteľstve ďalej aktuálne pôsobí 7 nezávislých poslancov „noskovcov“, 5 nezaradených, 4 členovia klubu Banskobystrická pravica (SaS, KDH, Sme rodina), 4 HLAS-isti, 1 SMER-ák a 1 SNS-ák.

Nadobudnutie časti objektov Medeného hámra. Hoci sa to mediálne prezentovalo ako úspech primátora, bola to BBA, čo roky vytrvalo upozorňovala na potrebu záchrany objektov formou nadobudnutia do vlastníctva mesta. Mesto čaká ešte náročná a dlhá cesta, kým sa areál hámra stane príťažlivým, zrekonštruovaným a bezpečným miestom pre verejnosť.

Koncentrované úsilie občianskej spoločnosti a klubu BBA vo veci Mestského parku bolo korunované úspechom. Primátor Ján Nosko kapituloval so svojím zámerom necitlivej revitalizácie parku a stiahol ho. Nová podoba obnovy Mestského parku vznikne tak ako to má byť v každej demokratickej samospráve, t. j. až po konzultáciách s verejnosťou a na základe odborných podkladov.

Dlhodobo sa staráme o bezpečnosť a zlepšenie systému ochrany detí a rodiny, a preto sme predložili ďalšiu novelu všeobecného záväzného nariadenia o regulácii hazardu spoločne s mestom Zvolen. Štátne sviatky budú dňami, počas ktorých je zakázané prevádzkovať hazardné hry.

Záleží nám na kvalitných a najmä zelených verejných priestranstvách s množstvom tieňa a príjemnej klímy. Aj preto sa tešíme iniciatíve druhého viceprimátora Milana Lichého a získaniu grantu vo výške 1 399 695 eur. Tie budú využité najmä na opatrenia na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v mestskej časti Fončorda.

Klub BBA sa roky angažoval v odstránení diskriminácie vo financovaní súkromných a cirkevných škôlok, ZUŠ-iek, centier voľného času, jazykových škôl, jedální, školských klubov a centier špeciálno-pedagogického poradenstva. Tieto zariadenia dostávali prostredníctvom mesta len 88 – 90% financií v porovnaní s mestskými zariadeniami. Anomália bola vlani odstránená zákonom Národnej rady SR. Ide o víťazstvo spravodlivosti a zdravého rozumu.

Pandémia COVID – 19 si, žiaľ, vyberala krutú daň na životoch, zdraví a ekonomike aj v roku 2021. Ďalší rok koronakrízy ukázal, aké je dôležité postarať sa o slabších a zraniteľných. Podarilo sa nám zapojiť do pomoci dobrú energiu dobrovoľníkov. V klube BBA veríme vede, odbornosti a medicínskym faktom. Presvedčili nás názory relevantných autorít o tom, že najefektívnejším nástrojom na porazenie pandémie je vakcinácia. Všetci deviati sme sa preto dali zaočkovať a vyzvali sme k tomu aj ostatných obyvateľov, ktorým to zdravie dovoľuje. Aj vďaka tomu sme náročný rok 2021 prežili v klube bez vážnejšej zdravotnej ujmy.

Každú verej nú moc treba kontrolovať. Vždy a všade. Médiami, občanmi, opozíciou. Nezabúdala na to v uplynulom roku ani BBA. Pozorne sme sledovali aktivity vedenia mesta. Pri zmenách územného plánu sme obhajovali verejný záujem, pri predajoch mestských nehnuteľností výhodnosť pre mesto a nie skryté záujmy. Pri činnosti stavebného úradu transparentnosť a meranie rovnakým metrom. Vyhlásili sme otvorený boj čiernym stavbám. Trpkou bodkou za rokom 2021 bolo „ututlávanie“ odsúdenia bývalého hlavného kontrolóra mesta a ex-poslanca SMER-u Jána Šaba za jazdu pod vplyvom návykovej látky. Veríme, že nový hlavný kontrolór bude nezávislý, zapálený pre odkrývanie pochybení a nedostatkov.

Na ocenenie čestný občan mesta in memoriam sme navrhli Ladislava Hudeca, ktorý v medzivojnovom období naprojektoval a postavil významné stavby v čínskom Šanghaji. Ocenenie sme vzápätí odovzdali Kláre Kubičkovej, kunsthistoričke, ktorá má nebotyč­nú zásluhu na objavení tohto banskobystrického rodáka, architekta svetového mena.

PLUSY A MÍNUSY ROKA 2021 PODĽA BANSKOBYSTRICKEJ ALTERNATÍVY

David Kapusta

+  Schválenie úveru na stavbu nájomných bytov v Sásovej. Vyhradenie zdrojov na záchranu mestského opevnenia. Príprava revitalizácie sídlisk s obyvateľmi – zelené oázy.

Pretrvávajúca manažérska neschopnosť mesta pri výmene kremačných pecí. Neschválenie úplného zákazu hazardu na území mesta poslancami. Odhalenie nevkusnej sochy Bela IV. a jej realizácia bez urbanisticko-architektonickej súťaže.

Hana Kasová

+  Kroky k záchrane a prezentovaniu kultúrneho dedičstva – nadobudnutie časti Medeného hámra. Zastavenie konaní nie dobre pripravenej obnovy Mestského parku. Kroky k nadobudnutiu mestského opevnenia. Spoločný zámer s BBSK nadobudnúť a revitalizovať Dom kultúry. Participácia verejnosti

Trojročná ignorácia názoru verejnosti pri obnove Mestského parku. Neriešenie parkovacej politiky na sídliskách. Slabá vzájomná komunikácia oddelení úradu a slabý výkon stavebného úradu pri riešení čiernej stavby na Hornej 29 a 31.

Pavol Katreniak

+ Uchránenie historickej kompozície Mestského parku. S požiadavkou, aby revitalizácia vzácneho prírodného dedičstva vychádzala z najcennejšieho, čo v ňom je, t. j. z komplexného ošetrenia drevín, nie zo stavby nových prvkov!

Úmrtie Štefana Kováča, osobnosti Verejnosti proti násiliu, priateľa a poradcu BBA, ktorý sa verejne vyslovil: „Vy nie ste žiadna alternatíva, vy ste norma. Alternatíva k normalite sú tí, čo tu kradnú, klamú, zavádzajú.“

Andrej Leitner

+ Koniec diskriminácie vo financovaní súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení. Princíp rovného financovania každého žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy náš klub presadzuje už roky. Uplatnil ho však až parlament.

Nevyužitý potenciál spoločného postupu pri príprave integrovanej územnej stratégie s mestom Zvolen a opomenutý prístup verejnosti k online rokovaniam. Po prvom zostala akási pachuť, druhé sa nám podarilo napraviť.

Milan Lichý

+Rok sŕdc na dlani – dobrovoľníctva počas koronakrízy. Rok plánovania otvoreného vládnutia. Rok zobúdzania lepšej participácie. Rok začatia príprav na zmenu klímy v podobe 1,5 mil. eur na projekt Reakcia na zmenu klímy. Robí sa Akčný plán zmiernenia a prispôsobenia na zmenu klímy – ako klimatická stratégia. Dôležité bude pomenovanie a uskutočňovanie týchto opatrení pre životné prostredie a kvalitu života.

Niektoré aktivity mesta sa ľuďom javia, že sú len „na oko“. Čaká nás veľa práce na zlepšovaní dôvery obyvateľov v samosprávu, že pracuje skutočne v prospech všetkých mešťanov. Pri všetkých projektoch samosprávy je dôležitá otvorenosť, spolupráca, účasť obyvateľov na rozhodovaní.

Vladimír Pirošík

+ Nadobudnutie Medeného hámra. Zapájanie občanov do rozhodovania o meste.

Najväčší úbytok počtu obyvateľov mesta za posledné roky. Už nás tu žije menej ako 75 tisíc. Vedenie mesta sa chváli opravovaním chodníkov a podobnými samozrejmosťami, ale v riešení nedostatku dostupného bývania, neurobili za sedem rokov nič.

Ľudmila Priehodová

+ Víťazstvo občianskej iniciatívy za zachovanie hodnôt národnej kultúrnej pamiatky v Mestskom parku v Banskej Bystrici.

Zbabrané a neodborné verejné obstarávanie projektovej dokumentácie na Obnovu Mestského parku, keď mesto oslovilo na predloženie cenových ponúk subjekty bez odbornej spôsobilosti na projektovanie parkov.

Lucia Skokanová

+ Rok umožnenia participácie verejnosti. Nadobudnutie časti priestorov Medeného hámra a intenzívne aktivity – diskusie, prezentácie, brigády. Realizácia projektu Zelené oázy v jednotlivých mestských častiach za účasti občanov je veľmi dobrý počin.

Priestor sociálnych sietí sa stáva čím ďalej tým viac miestom nenávistných prejavov, osočovania a šírenia nepravdivých informácií. V dôsledku toho, žiaľ, zaniká možnosť výmeny skúseností a informácií kultúrnym spôsobom.

Martin Úradníček

+ Priaznivý vývoj mestského rozpočtu napriek pandémii. Pozoruhodný projekt Metro kultúry, ktorý inicioval a podporoval náš klub. Ďalšie obmedzenia pre hazard v meste. Vyčlenenie financií na zameranie mestských hradieb.

Podvyživený mestský rozpočet pre kultúru, cestovný ruch, ale aj pre drobné opravy v mestských častiach. Takmer nulová vízia rozvoja mesta a chýbajúce strategické dokumenty. Opitý hlavný kontrolór pod vianočný stromček.

Banskobystrická alternatíva (BBA) je klub deviatich nezávislých poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Tvoria ho:
David KAPUSTA (0905 135 127, kapusta@bbalternativa.sk), Hana KASOVÁ (0907 499 143, kasova@bbalternativa.sk), Pavol KATRENIAK (0915 801 903, katreniak@bbalternativa.sk), Andrej LEITNER (0918 597 244, leitner@bbalternativa.sk), Milan LICHÝ (0917 505 962, 0905 552 236, lichy@bbalternativa.sk), Vladimír PIROŠÍK (0905 786 701, pirosik@bbalternativa.sk), Ľudmila PRIEHODOVÁ (0908 948 223, priehodova@bbalternativa.sk) Lucia SKOKANOVÁ (0905 821 897, skokanova@bbalternativa.sk) a Martin ÚRADNÍČEK (0905 800 584, uradnicek@bbalternativa.sk). Ozvite sa nám kedykoľvek. Sme tu pre Vás!