Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Opakujem interpeláciu podanú a nevybavenú zo dňa 7. 12. 2021. Obyvatelia Komenského ulice (nepárne čísla) požadujú prehodnotiť bezpečnosť komunikácie vedúcej popri ich domoch z hľadiska povolenej rýchlosti i z hľadiska prejazdu nákladných vozidiel. Podľa ich tvrdenia bola v minulosti na ceste vedúcej z Karlova do centra povolená rýchlosť redukovaná a prejazd ťažkých vozidiel regulovaný. Na odkladanie odpovede som poukázal aj v rámci vybavovania interpelácií na mestskom zastupiteľstve dňa 5. 4. 2022. Ing. arch. Ján Barič, vedúci stavebného odboru, prisľúbil, že zaistí zaslanie písomného listu na dopravný inšpektorát policajného zboru.
Odpoveď : Ing. M. Ozdinec, vedúci OVZ-DS
„Z dôvodu komplexného posúdenia požiadavky obyvateľov sme písomne požiadali ORPZ ODI v Banskej Bystrici o stanovisko z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ku skutočnostiam uvádzaným v interpelácii/podnete týkajúcim sa prejazdu nákladných vozidiel po Komenského ulici v smere od Karlova. Ku dňu spracovania odpovede na predmetnú interpeláciu stanovisko ORPZ ODI v Banskej Bystrici k dispozícii nemáme.“

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva pre dopravu konanej dňa 12. 1. 2022 sme dostali ubezpečenie, že v priebehu niekoľkých dní bude sľubovaná obnova odbavovacieho systému vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy dokončená. Členovia komisie pre dopravu však dostali začiatkom apríla podnet, v ktorom nespokojný občan na základe informácií z internetu upozorňuje na meškanie inštalovania nových čítačiek. Žiadam preveriť plnenia tejto povinnosti zo strany dopravcov.
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
„Na zasadnutí Komisie MsZ pre dopravu, ktorá sa konala dňa 12.01.2022, bola členom komisie poskytnutá informácia postúpená mestu od oboch dopravcov zabezpečujúcich služby MHD, že nový odbavovací systém, vrátane ďalšieho dovybavenia vozidiel, bude realizovaný do konca mesiaca január 2022. Z dôvodu závažných prekážok na strane výrobcu odbavovacieho systému (nedostatok komponentov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou palubných jednotiek), ako aj z dôvodu ochorenia zamestnancov výrobcu na Covid 19, čoho dôsledkom bolo zastavenie výroby v rámci celej spoločnosti na obdobie niekoľkých týždňov, výrobca nebol schopný dodať odbavovací systém dopravcom MHD v dohodnutom termíne. V súčasnosti dopravca zabezpečujúci trolejbusovú dopravu vykonal inštaláciu snímačov dopravných kariet pri všetkých dverách vo všetkých vozidlách. Zároveň boli v trolejbusoch umiestnené aj nové palubné jednotky, ktoré spolu so snímačmi prechádzajú v súčasnosti testovacím režimom. Dopravca zabezpečujúci autobusovú dopravu vykonal inštaláciu snímačov dopravných kariet pri všetkých dverách vozidiel v prípade 27 autobusov z celkového počtu 65. Zvyšná časť snímačov ani palubné jednotky doposiaľ neboli dopravcovi zo strany výrobcu dodané, a to z dôvodu ním deklarovaného nedostatku komponentov na ich výrobu. Mesto tieto skutočnosti pravidelne monitoruje a s dopravcami o vývoji aktuálnej situácie komunikuje“.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Obyvatelia Ulice Československej armády nie sú spokojní s vybavením ich podnetu zo dňa 14. 10. 2021 a nasl. ohľadom opravy poškodeného úseku komunikácie k bytovke ČSA 2 – 18. Dňa 2. 4. 2022 sa zapojili do Mestom Banská Bystrica ohlásenej jarnej akcie „Za krajšie mesto“. V rámci upratovania vnútrobloku sa snažili vyčistiť aj šachtu uličného zvodu, ktorý bol až po vrchnú kryciu mriežku upchatý a tým dlhodobo neslúži svojmu účelu. Pri čistení mali vybrať cca 100 l zeminy do hĺbky 1m do hĺbky až po vnútorný kôš, ktorý je prehrdzavený a na dne upchatý. Kanál vraj dlhoročne neslúži účelu odvádzať zrážkovú vodu z priestoru príjazdovej cesty a dvora. Prosím, aby Mesto BB zabezpečilo dočistenie a opätovné sfunkčnenie uličného zvodu v lokalite pred vchodom ČSA 14 pri zákazovej dopravnej značke a opravilo rozbitý úsek asfaltovej pokrývky cesty, ktorá bola výrazne poškodená pri stavebných prácach a z dôvodu nadmernej záťaže od ťažkých stavebných mechanizmov pri prestavbe obytného domu Tília, ČSA 20. Ako vyplýva z priloženej fotodokumentácie, spomínaný úsek je po daždi rozsiahlo zaliaty vodou, čo chodcom znemožňuje voľný a bezpečný prechod cez prístupovú časť dvora. Občania navrhujú, aby pri oprave asfaltovej vrstvy sa realizoval ešte jeden uličný zvod prípadne odvodňovacia mriežka v časti pozdĺž šikmého obrubníka. Foto zo stavebných prác, foto súčasného stavu a foto z čistenia zvodu s predstavou občanov umiestnenia odvodňovacej mriežky alebo uličného zvodu prikladám.
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Plné sfunkčnenie uličnej vpuste s potrubím je zaradené do plánu čistenia dažďovej kanalizácie, realizáciu predpokladáme do konca júla 2022.

Ing. arch. Hana Kasová, poslankyňa BBA:
Pán primátor prostredníctvom Dominiky Adamovičovej, hovorkyne primátora, na svojom fcb profile dňa 23.11.2021 reagoval na pokračovanie stavebných prác na Hornej 29 a 31, v statuse verejne povedal, že mesto sa mesto Banská Bystrica obráti s podnetom na okresnú prokuratúru, keďže predmetné konanie považuje za marenie úradného rozhodnutia, čo zakladá aj trestnoprávnu zodpovednosť. Podalo mesto podnet v tejto veci podnet na prokuratúru?

Odpoveď: Mgr. Filip Gašparec – vedúci OVZ – SU
„S poukazom na ust. § 2 ods. 6 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, platí generálna klauzula, že ak tento zákon neustanovuje inak, orgány činné v trestnom konaní a súdy konajú z úradnej povinnosti. To znamená, že začatie trestného stíhania nie je striktne naviazané na podanie trestného oznámenia, ale pokiaľ sa prokuratúra napríklad zo svojej úradnej činnosti dozvie skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že trestnoprávne zodpovedný subjekt sa mohol dopustiť konania, ktoré môže zakladať dôvodné podozrenie z naplnenia všetkých znakov skutkovej podstaty niektorého z trestných činov zakotvených v osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, môže ex offo (z úradnej povinnosti) začať trestné stíhanie. Tunajšia prokuratúra má o stavebných prácach prebiehajúcich na Hornej ulici č. 29 a 31 podrobnú vedomosť, nakoľko sama požiadala stavebný úrad o poskytnutie súčinnosti. Z uvedeného dôvodu sa mesto Banská Bystrica doposiaľ neobrátilo s podnetom na prokuratúru, aby v danej veci bolo začaté trestné stíhanie, nakoľko trestné stíhanie môže začať ex offo samotná prokuratúra, ktorá má o konaní stavebníka dostatok relevantných informácií. Mesto Banská Bystrica nemá v súčasnosti vedomosť, že by pre podozrenie zo spáchania trestného činu „Marenia výkonu úradného rozhodnutia“ bolo vedené trestné konanie (čo však neznamená, že nemôže prebiehať), pričom tiež nemožno vylúčiť ani to, že takéto konanie môžu orgány činné v trestnom konaní začať ex offo aj s odstupom času.“

Ing. arch. Hana Kasová, poslankyňa BBA:
Aký je výsledok štátneho stavebného dohľadu konaného dňa 9.12.2021 vo veci čiernej stavby na Hornej 29 a 31?
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
„Dňa 09.12.2021 orgán štátneho stavebného dohľadu neprijal žiadne preukázateľné závery, nakoľko využil postup podľa ust. § 101 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a prizval osobu znalca z odboru statiky stavieb s cieľom vypracovania znaleckého posudku. Orgán štátneho stavebného dohľadu v daný deň po oboznámení sa so skutočným stavom veci na mieste stavby konštatoval, že sa mu javí, že existuje legitímna pochybnosť, či zrealizované stavebné práce možno kvalifikovať ako neodkladné zabezpečovacie práce v nevyhnutnom rozsahu. Ďalší procesný postup orgánu štátneho stavebného dohľadu, resp. stavebného úradu bude závisieť od výsledkov znaleckého skúmania.“

Ing. arch. Hana Kasová, poslankyňa BBA:
Na stavebný úrad bol dňa 30.8.2020 doručený podnet, v ktorom občania upozornili na prebiehajúce masívne búracie práce. Podnet dali tiež na KPÚ Banská Bystrica, ten vo veci hneď konal. Objekt nebol v havarijnom stave, ten nastal až po asanovaní nepovolenej veľkej časti objektu. Čo všetko bolo podkladom pri stanovení výšky pokuty za práce a realizáciu stavby bez povolenia stavebného úradu? Prosím vymenovať všetky podklady.

Odpoveď: Mgr. Viliam Pischko, poverený vedením MsP
„Správny orgán oprávnený na rozhodovanie v o veci správneho deliktu pri rozhodovaní vo veci vychádzal z nasledovných listinných dôkazov, ktoré tvoria podklad k rozhodnutiu k spisovému materiálu č. MsP-SK-23608/2021, PRIE č. 44/2021:
• podnet na prešetrenie prebiehajúceho stavebného konania, od zástupcu správcu bytového domu Horná 33-35 zo dňa 20.08.2020, zaevidované na Meste Banská Bystrica pod č. OVZ-143416/2020 dňa 20.08.2020;
• podnet na prešetrenie stavebných prác z KPÚ Banská Bystrica zo dňa 05.10.2020 zaevidované na Meste Banská Bystrica pod č. OVZ-158705/2020;
• ohlásene zabezpečovacích prác účastníkom konania zaevidované na Meste Banská Bystrica pod č. OVZ-158814/2020 dňa 06.10.2020;
• žiadosť o povolenie odstránenia stavby zaevidovaná na Meste Banská Bystrica pod č. OVZ-161310/2020 dňa 12.10.2020;
• oznámenie o prijatí podnetu č. OVZ-SU-164102/32551/2020/Ra zo dňa 20.10.2020;
• oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu č. OVZ-SU-164146/32551/2020/Ra zo dňa 20.10.2020;
• podnet na prešetrenie stavebných prác zo Slovenskej stavebnej inšpekcie zo dňa 12.11.2020, zaevidované na Meste Banská Bystrica pod č. OVZ-172479/2020 dňa 18.11.2020;
• podnet na prešetrenie stavebných prác zo Slovenského misijného hnutia zo dňa 13.11.2020 zaevidované na Meste Banská Bystrica pod č. OVZ-172531/2020 dňa 18.11.2020;
• oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu č. OVZ-SU-173062/32551/2020/Ra zo dňa 19.11.2020;
• sťažnosť na nadmerný hluk zo dňa 19.11.2020, zaevidované na Meste Banská Bystrica pod č. OVZ-173299/2020 dňa 20.11.2020; z poverenia na vykonanie štátneho stavebného dohľadu č. Pr. V. -176681/2020 zo dňa 01.12.2020;
• žiadosť o zmenu termínu ŠSD zo dňa 04.12.2020; zo záznamu z vykonania štátneho stavebného dohľadu dňa 08.12.2020, č. OVZ-SU-179071/32551/2020 zo dňa 08.12.2020;
• výzva Mesta Banská Bystrica č. OVZ-SU-181548/32551/2020/MM zo dňa 15.12.2020 k ukončeniu prác;
• odpoveď na výzvu k zastaveniu stavebných prác zo dňa 31.12.2020 s prílohami, evidovaná na Meste Banská Bystrica pod č. OVZ 7/21;
• doplnenie odpovede na výzvu k zastaveniu stavebných prác zo dňa 05.01.2020 s prílohami, evidovaná na Meste Banská Bystrica pod č. OVZ 413/21;
• upovedomenie o postupe orgánu štátneho stavebného dohľadu č. OVZ-SU-6841/7176/2021/MM zo dňa 28.01.2021;
• odpoveď na upovedomenie o postupe orgánu štátneho stavebného dohľadu, evidovaná na Meste Banská Bystrica pod č. OVZ 10405/21;
• informácia o žiadosti o vydanie záväzného stanoviska KPÚ – urgencia. evidovaná na Meste Banská Bystrica pod č. OVZ 10483/21;
• oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu č. OVZ-SU-16517/7176/2021/MM zo dňa 23.02.2021; z e-mailu p. Malejčíkovej o zrušení ŠSD;
• žiadosť o prehodnotenie zabezpečovacích prác zo dňa 09.04.2021, evidovaná na Meste Banská Bystrica pod č. OVZ 10485/21;
• oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu č. OVZ-SU-34605/7176/2021/MM zo dňa 16.04.2021; záznam z vykonania štátneho stavebného dohľadu dňa 04.05.2021, č. OVZ-SU-49874/7176/2021/MM zo dňa 04.05.2021; z generálneho splnomocnenia účastníka konania na PhDr. JUDr. Štefana Hrčku, PhD s prílohami – fotokópia stavebného denníku z 12.05.2021 a statického posudku na stavbu Meštiansky dom, evidovaná na Meste Banská Bystrica pod č. OVZ 42102/21;
• oznámenia o nepovolenom odstránení stavby č. OVZ-SU-115566/7176/2021/MM zo dňa 07.06.2021.
• postúpenie spisu na prejednanie protiprávneho konania č. OVZ-SU-115566/7176/2021/MM zo dňa 07.06.2021;
• výpis z LV č. 7026 zo dňa 16.06.2021; z výpisu z Obchodného registra SR na spoločnosť Best Catering Service s.r.o., Horná strieborná 18, Banská Bystrica, 974 01, IČO: 51 070 189; z výstupu z IS GISPLAN – ortofotomapa na parcely č. KN-C 121/1, KN-C 121/2, KN-C 121/3 katastrálne územie Banská Bystrica;
• oznámenie o začatí konania o správnom delikte č. MsP-SK-121996/23608/2021 zo dňa 18.06.2021;
• vyjadrenie Best Catering Service s.r.o., Horná strieborná 18, Banská Bystrica, 974 01, IČO: 51 070 189 k začatiu správneho konania, zaevidované dňa 02.07.2021 pod č. MsP-SK-126212/23608/2021;
• upovedomenie správneho orgánu o oboznámení sa s podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním č. MsP-SK-129038/23608/2021 zo dňa 12.07.2021.“