VOLEBNÝ PROGRAM

Banskobystrickej alternatívy na roky 2022 – 2026

Volebný program bude čoskoro zverejnený!

VOLEBNÝ PROGRAM

Banskobystrickej alternatívy na roky 2018 – 2022

Financie a majetok - samospráva musí svoj majetok zveľaďovať

úSme za efektívne hospodárenie mesta a podporíme všetky návrhy, ktoré prinesú do mestského rozpočtu financie na jeho rozvoj a budú zveľaďovať majetok mesta:

• ďalej budeme podporovať každé zmysluplné čerpanie mimorozpočtových zdrojov na mestské projekty – splnené
• ďalej budeme podporovať snahu mesta o majetkovo-právne vysporiadanie drobných mestských parciel, ktoré prináša poriadok a financie do mestskej kasy – splnené
• chránime majetok mesta – nie sme zástancovia odpredaja mestských budov a veľkých resp. strategických pozemkov – v takýchto prípadoch sa prikláňame skôr k dlhodobým nájmom za presne vymedzených podmienok užívania – splnené
• zadefinovanie tzv. rodinného striebra – ďalej budeme pokračovať v snahe zadefinovať nepredajný majetok mesta – splnené
• prehodnocovanie zmlúv s veľkými dodávateľmi – podporíme a aktívne budeme pripomienkovať prehodnocovanie zmlúv s veľkými dodávateľmi. Niektoré zmluvy boli uzatvorené ešte pred 15 rokmi, čo súčasné zákony už ani neumožňujú. – – čiastočne splnené
• parkovné patrí mestu – výnos z výberu parkovného v centre mesta by mal ísť priamo do mestskej kasy, nie súkromnej spoločnosti – nesplnené

Dotácie a participatívny rozpočet - podpora aktívnych ľudí

Dotácie sú špecifickým nástrojom výdavkovej finančnej politiky Mesta na podporu verejných záujmov. Samozrejme, za predpokladu, že dotačná politika samosprávy je adresná, efektívna a transparentná.

V podmienkach Mesta Banská Bystrica existuje relatívne veľký priestor na zlepšenie tohto stavu, a to najmä prostredníctvom novelizácie VZN Mesta č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta v znení neskorších predpisov, a, samozrejme, v rámci rozpočtov Mesta na príslušné kalendárne roky počas obdobia 2019 – 2022.
Objem dotácií prerozdeľovaných cestou orgánov Mesta (dotačné komisie MsZ, primátor mesta) v posledných rozpočtových rokoch je dostatočný (ide o niekoľko sto tisíc eur), okamžitú úpravu však vyžaduje pomer, ktorý z celkovej sumy prerozdeľuje primátor a ktorý prideľujú dotačné komisie.
Spolu s klasikom v rámci BBA veríme, že „najväčším bohatstvom mesta sú ľudia, nie domy“. Je preto nevyhnutné vytvárať široké možnosti zapájania verejnosti do rozhodovania o jednotlivých mestských verejných politikách, ako aj o výdavkoch Mesta, resp. aspoň ich časti. Dôležité miesto v tomto systéme má participatívny rozpočet mesta Banská Bystrica (PRBB), ktorý aj z iniciatívy BBA existuje v meste od roku 2014. splnené

Preto v prípade zvolenia do mestského zastupiteľstva, budeme my, kandidáti Banskobystrickej alternatívy, presadzovať:

I. Dotácie:
Odborné komisie ako hlavný aktér dotačnej politiky – hlavným aktérom dotačnej politiky v rámci jednotlivých celomestských sektorov (kultúra, cestovný ruch, pamätihodnosti, šport, životné prostredie, sociálne veci) majú byť odborné komisie MsZ, v ktorých je množstvo odborníkov (vrátane externistov), a nie primátor. Upravíme VZN č. 10/2015 v znp. s cieľom posilnenia odborných komisií mesta. Tie by mali mať možnosť prideľovať dotácie vo viacerých kolách, čím by sa opäť zvýšila flexibilnosť podávania žiadostí. Zrušíme tzv. primátorské dotácie, ktoré narúšali dotačnú koncepciu. Zmenu VZN č. 10/2015 v znp. predložíme bezodkladne, najneskôr do sto dní od uskutočnenia slávnostného zastupiteľstva MsZ po komunálnych voľbách. Budeme presadzovať, aby sa o priamych dotáciách diskutovalo a rozhodovalo v odborných komisiách.
Zjednodušíme a odbyrokratizujeme platné VZN č. 10/2015 v znp., znížime povinnú spoluúčasť žiadateľov o dotáciu z 10% z celkového rozpočtu na 10% zo sumy požadovanej od Mesta.  splnené
Posilníme výbory mestských častí zdvojnásobením objemu financií, o ktorých rozhodujú: budú disponovať sumou 3,00 eur na občana, a nie 1,50 eur na občana, ako je to v súčasnosti.  čiastočne splnené (2 € na občana)
Nekompromisne zamedzíme konfliktu záujmov rozhodovateľov a poberateľov – v prípade, že sa preukáže, že osoba rozhodujúca o dotácii má z nej aj osobný záujem, bude bezodkladne odvolaná z príslušnej dotačnej komisie.  čiastočne splnené (nesmie hlasovať)
Zavedieme tzv. účelovo viazané dotácie – každoročne vyčleníme v rozpočte Mesta sumu 100 tisíc eur fixovanú na určitú špecifickú oblasť kultúry, resp. športu, o ktorú sa budú môcť uchádzať nielen neziskové organizácie, ale aj občianske iniciatívy, školy a školské zariadenia, obchodné spoločnosti, samostatne zárobkovo činné osoby či aktívni jednotlivci. nesplnené
Budeme vyvíjať tlak na primátora mesta ako na valné zhromaždenie obchodných spoločností MBB, a.s. a Mestské lesy, s.r.o., aby grantová (dotačná) a donačná politika týchto mestských firiem bola transparentná a prediktabilná, a aby rozhodnutia štatutárov o pridelení podpory podliehali predchádzajúcim konzultáciám s členmi dozorných rád týchto spoločností. nesplnené
Zavedieme elektronický systém na podávanie žiadosti cez webformulár. čiastočne splnené

II. Participatívny rozpočet
Navýšenie sumy participatívneho rozpočtu – presadíme, aby sa počnúc rokom 2019 v rámci rozpočtu Mesta vyčlenilo na PRBB min. 100 tisíc eur, a nie 20 – 40 tisíc, ako to bolo počas funkčného obdobia 2015 – 2018. čiastočne splnené
Zjednodušíme Štatút PRBB do najvyššej možnej miery, s cieľom zapojenia čo najväčšieho počtu aktívnych jednotlivcov a komunít do tohto procesu.
Možnosti a nie prekážky – zabezpečíme, aby participanti, ktorí sa zapoja do PRBB, mohli považovať Mestský úrad za subjekt, ktorý im tvorí možnosti, a nie prekážky. čiastočne splnené

Územný plán - strategický dokument Banskej Bystrice

Nový územný plán sa začal obstarávať v roku 2003 a v roku 2015 bol schválený so všetkými zámermi, s ktorými občania nesúhlasili. Proces spracovania územného plánu skúmala Krajská prokuratúra, ktorá vydala voči vydaniu súhlasného stanoviska protest pre pochybenia a nesúlad so zákonom, no po neakceptovaní protestu sa dohodla s Mestom na postupnom odstraňovaní nedostatkov. Tak sa zmenami a doplnkami ÚPN odstránil zámer výstavby na THK a malá vodná elektráreň Iliaš.

V prípade, že budú mať poslanci Banskobystrickej alternatívy dostatočný počet v zastupiteľstve (⅔ hlasov zastupiteľstva), presadíme ďalšie zmeny, voči ktorým občania protestovali, a ktoré podľa nás nie sú vo verejnom záujme:
• vylúčime možnosť výstavby v parku pred a pod Pamätníkom SNP splnené
• vylúčime možnosť výstavby na Urpíne splnené
• pokúsime sa o výlučenie Malej vodnej elektrárne Vlkanová splnené
• vylúčime možnosť výstavby na Námestí Ľudovíta Štúra (tzv. Tulipán)
• vymeníme plochu v obytnom území Fončordy oproti kostolu sv. Michala na Okružnej ulici z občianskej vybavenosti na oddychovo-rekreačnú zónu
• budeme požadovať zverejnenie na webe mesta všetkých schválených VZN o územnom pláne mesta a zón vrátane grafickej časti (záväzných výkresov). splnené
• zaregulujeme umiestňovanie herní v meste mimo obytné zóny a v blízkosti školských zariadení. splnené

Budeme pokračovať v obstarávaní spracovania nového územného plánu centrálnej mestskej zóny (ďalej len CMZ) s cieľom regulovaného rozvoja a rešpektovaním ochrany hodnôt pamiatkovej rezervácie pre ďalšie generácie. Rozvoj historického jadra mesta je regulovaný zastaralým územným plánom CMZ z roku 1977 so zmenami a doplnkami niektorých blokov. Neprofesionálne a neodborné vedenie ÚHA v minulosti obstaralo a následne poslanci MsZ schválili také zmeny a doplnky ÚPN CMZ, ktoré nie jasne definujú navrhovanú výstavbu bez definovania stavebnej čiary a posúdenia dopadu na dopravu v meste.
Participatívne plánovanie – budeme dbať na to, aby mesto zapájalo občanov a odborníkov do procesov spracovania územného plánu. Aby sa participatívne plánovanie v našom meste stalo samozrejmosťou, a aby kvalita života neustupovala záujmom developerov. splnené

Životné prostredie - pre zdravšie mesto a kvalitnejší život

 

Uvedomujeme si dôležitosť životného prostredia pre zdravie a kvalitu života Banskobystričanov. Cieľom programu Banskobystrickej alternatívy v oblasti životného prostredia je nielen spätne pripomienkovať rozhodnutia a situáciu v meste, ale aktívne pracovať na projektoch, opatreniach a riešeniach, ktoré prispejú k zlepšeniu životného prostredia, k zvýšeniu spokojnosti aj aktívnej účasti obyvateľov nášho mesta, na ktorom nám všetkým záleží.

Zvýšenie starostlivosti o zeleň medeného mesta
• systematická starostlivosť o stromy a ďalšiu zeleň
• vojna burinám a inváznym rastlinám
• nerúbať zbytočne – vysádzať rozvážne splnené
• naše mestské lesy skrývajú poklady splnené
• zadefinovať mestské lesy ako tzv. “rodinné striebro” teda nepredateľný majetok
• ZAaRES ako profesionálna organizácia starostlivosti o zeleň (odborníci, mater. zabezpečenie a pod.)

Viac prúdiacej vody a vody v krajine
• Hron patrí Bystričanom, nie betonárom → nesplnené
• vodotrysky majú striekať, sme za rekonštrukciu fontán na území mesta, okrem estetickej funkcie plnia dôležitú úlohu ochladzovania okolitého prostredia v letných mesiacoch → nesplnené
• dážď lacno nepúšťať do stoky, ale zadržiavať na pozemkoch, realizovať vodozádržné opatrenia (retenčné záhrady, retenčné plochy, poldre navrhnuté v územnom pláne) → nesplnené

Za čistejšie ovzdušie
• minimalizovať znečistenie ovzdušia
• menej prachu na uliciach
• dreviny zabraňujúce prašnosti ako nepriateľ alergie
• stromy verzus betónové plochy
• zelené bariéry a zelené filtre znečistenia ovzdušia
• ekologické riešenia v doprave

Rozum do likvidácie smetí
• odpady ako ekologická hrozba
• vzdelávanie ako základný predpoklad riešenia
• zracionalizovať systém zberu odpadu
• separovaný zber, trvalá úloha, ako ho zlepšiť
• podzemné kontajnery namiesto „kuka“ nádob
• červenú čiernym skládkam
• prehodnotiť zmluvy s dodávateľmi služieb

Iné
• hluk a jeho znižovanie
• vizuálny smog – reklamy, bilboardy, všetko, čo obťažuje a uráža oči obyvateľov
• estetika životného prostredia – architektonické a technické riešenia, ktoré potešia
• elektrosmog – vykrývače mobilných operátorov mimo zastavané územie
• kvalitné a udržiavané verejné priestory pre všetkých
• kvalitné oddychové zóny popri vodných tokoch (Udurná, Tajovský potok…)

Zmierňovanie dopadov nepriaznivých následkov klimatických zmien
Opatrenia na zmiernenie dopadov nepriaznivých následkov zmeny klímy – vytvoriť zázemie pre koordináciu aktivít mesta v oblasti životného prostredia a zdravia s doplnením koordinácie problematiky adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Banská Bystrica a pre dobré rozhodovanie mesta s ohľadom na klimatickú zmenu

Banskobystrické ekologické fórum
• vytvorenie platformy pre aktívnu účasť obyvateľov Banskej Bystrice pri tvorbe a ochrane životného prostredia
• vychádzať z platnej legislatívy, ale aj zo skúseností iných miest a aktívnych skupín (napríklad Zelená hliadka z bratislavského Nového mesta)
• zapojenie odborníkov venujúcich sa problematike životného prostredia pri riešení konkrétnych problémov (RÚVZ, Peľová informačná služba, SHMÚ, Alergologické pracovisko vo FNsP F.D.Roosevelta, Katedra ekológie a enviromentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene)

Školstvo a mládež - všetky deti sú naše, nielen tie v mestských školách
V modernej spoločnosti je vzdelávanie prvoradé. Vytvorme podmienky pre kvalitné vzdelávanie a vychovávajme naše deti v duchu smart city (múdreho mesta), učme ich kritickému mysleniu, hľadaniu kreatívnych riešení pre akýkoľvek problém, rozvíjajme a podporujme v procese výučby tímovú prácu detí.

Všetky deti sú naše, nielen tie v mestských školách a školských zariadeniach
Preto budeme:
• podporovať spravodlivé prerozdelenie financií z podielových daní, t.j. odstránenie diskriminácie neverejných zariadení
• podporovať dostatočné finančné krytie na prevádzku, mzdu a rozvoj škôl a školských zariadení vrátane údržby a správy školských areálov
• vyžadovať dôslednú kontrolu použitia financií pridelených z rozpočtu mesta

Školské objekty vo vlastníctve mesta
Budeme podporovať:
• zabezpečenie potrebných kapacít pre vzdelávanie detí a dospelých
• ďalšie rekonštrukcie a modernizácie školských objektov (MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ), ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti budov a k zvýšeniu kvality výučby
• bezbariérovosť školských objektov a ich okolia
• rekonštrukciu školských areálov a ich využívanie pre všetkých občanov mimo hodín školského vyučovania

Kvalita vzdelávania
Vnímame ťažké povolanie pedagógov a situáciu v školstve a preto budeme podporovať:
• zvýšenie kvality výučby stanovením optimálneho počtu žiakov v triede I. a II. stupňa s preferovaním menej početných tried pred legislatívou stanoveným maximálnym počtom žiakov v triede
• neformálne vzdelávanie zamerané na zvyšovanie osobných a sociálnych kompetencií detí, kritické myslenie a tímovú prácu, poradenské zručnosti pedagogických zamestnancov
• vzdelávanie pedagógov v oblasti práce s deťmi so špeciálnymi potrebami. Je potrebné rešpektovať handicapy detí, integrovať ich a viesť k vzájomnej spolupráci.
• zvýšenie počtu odborníkov v psychologickom a špeciálno-pedagogickom poradenstve

Prostredie v školstve
V školskom prostredí vnímame ako problém zaviazanosť vedenia škôl vedeniu mesta, nízku nezávislosť od mesta, preto navrhujeme:
• prehodnotiť spôsob riadenia MŠ, dať možnosť riaditeľom MŠ priznať status právneho subjektu
• zvýšiť nezávislosť Rád škôl
• zvýšiť angažovanosť rodičov a ich záujem o činnosti Rady školy
• zriadiť poradný orgán primátora pre vzdelávanie zložené z nezávislých odborníkov v obore vzdelávania
• pravidelne mapovať na školách spokojnosť so vzdelávacím programom, kvalitou výučby, vzdelávacím prostredím, klímou v škole…
• posilňovať diskusiu a dialóg v procese výučby a kritické myslenie
• spájanie digitálneho sveta s každodenným životom
• rozvíjať spoluprácu základných škôl s PF UMB s cieľom vychovať si pre banskobystrické školy zanietených budúcich pedagógov

Aktívna mládež
• určiť zodpovednú osobu na meste pre koordináciu práce s mládežou v meste
• podporovať angažovanosť mládeže na verejnom rozhodovaní
• podporovať činnosť Rady študentov mesta a rozvíjať jej aktivity

Kultúra a kreatívny priemysel - Banská Bystrica ako mesto kultúry 2022

Mesto Banská Bystrica je priestorom, v ktorom je kultúrny a spoločenský život kreovaný bohatým systémom aktivít štátom zriaďovaných i nezávislých subjektov, je sídlom združení zoskupujúcich aktérov profesionálnej i neprofesionálnej kultúry, križovatkou prezentácie a interpretácie súčasného umenia vo všetkých jeho významoch. Je zároveň dôležitým centrom podporujúcim uchovávanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva stredného Slovenska.

Práve kultúrne zázemie mesta vo významnej miere ovplyvňuje lokálnu identitu jej obyvateľov a posilňuje ich historickú pamäť. Vytváranie kultúrnej politiky mesta si preto vyžaduje jasne definovanú stratégiu so stanovenými krátkodobými a strednodobými cieľmi, ktoré zároveň prispejú k naplneniu dlhodobej vízie. Tá by mala viesť k vytváraniu prostredia sociálnej súdržnosti, podpore kultúrnej rozmanitosti, k posilňovaniu dôvery obyvateľov voči mestu, budovaniu jeho infraštruktúry, k sieťovaniu podnikateľskej sféry a mestskej samosprávy či k rozvoju cestovného ruchu a kreatívnej ekonomiky. V neposlednom rade by mala prispievať k vzniku nových foriem umenia a kultúry, vytvárať zázemie pre ich rozvoj, prezentáciu a propagáciu. Transformácia mesta prostredníctvom kultúry je métou, ktorá z neho dokáže urobiť lepšie miesto pre život.

Základné sféry pôsobenia mesta v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu

KULTÚRY OBSAH – podpora vzniku a rozvoja kultúrneho potenciálu a kreatívneho priemyslu mesta prostredníctvom:
• priamych finančných dotácií (dotačný systém mesta)
• priameho organizovania kultúrnych podujatí
• zriaďovania vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií

KULTÚRNY PRIESTOR – vytváranie zázemia pre kultúru a skvalitňovanie verejného priestranstva:
• poskytovanie organizačno-technického zázemia a fyzického priestoru pre realizáciu kultúrnych projektov,
• rozvoj kultúrnej infraštruktúry,
• zabezpečenie prístupu ku kultúre, kultúrnemu a prírodnému dedičstvu,
• starostlivosť o verejný priestor jeho kultivácia, zabezpečenie prístupu k oddychovým zónam.

PODPORA KULTÚRY – napomáhanie vytvárania produktov kultúry, kreatívneho priemyslu, ich rozvoja a propagácie:
• príprava všeobecne záväzných nariadení,
• koordinácia aktivít na poli kultúrneho diania v meste bez ohľadu na zriaďovateľa subjektu, ktorý kultúrnu činnosť vykonáva,
• podpora dialógu medzi štátom zriaďovaných i nezriaďovaných inštitúciami, medzi aktivitami profesionálnych i neprofesionálnych združení
• propagácia kultúrnych podujatí a zvyšovanie informovanosti o kultúre v meste prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií
• vytváranie ľudských a odborných kapacít pre prípravu, napĺňanie a vyhodnocovanie kultúrnej politiky mesta.

Priority Banskobystrickej alternatívy
• vytvorenie pozície koordinátora kultúrno-spoločenských aktivít odohrávajúcich sa v meste, ktorý bude zároveň supervízorom ich propagácie na úrovni samosprávy
• kreovanie štvorročného plánu niekoľkých profilových kultúrno-spoločenských podujatí mesta a jasnej koncepcie menších kultúrnych podujatí  splnené (spracováva sa koncepcia kultúry do r. 2030)
• vytvorenie verejného kultúrno-kreatívneho centra schopného napĺňať funkciu dnes neexistujúceho kultúrneho domu, priestoru pre vizuálne umenia, workshopy rôzneho umeleckého zamerania či divadelnej, tanečnej a spoločenskej sály čiastočne splnené (odkúpenie Domu kultúry do vlastníctva BBSK a mesta BB)
• vypracovanie projektu Mesto kultúry 2022 (vyhlasované FPU).  → splnené

Desatoro kultúrnej politiky Banskobystrickej alternatívy
1. Vytvorenie verejného kultúrno-kreatívneho centra schopného napĺňať funkciu dnes neexistujúceho kultúrneho domu, priestoru pre vizuálne umenia, workshopy rôzneho umeleckého zamerania či divadelnej, tanečnej a spoločenskej sály.
2. Zdvojnásobenie objemu financií v dotačnej (grantovej) schéme Komisie MsZ pre kultúru, informatizáciu a ZPOZ. nesplnené, výška dotácie je stále určená percentuálnym podielom z rozpočtu mesta
3. Zintenzívnenie obsahovej i personálnej činnosti PKO.  → čiastočne splnené
4. Neodkladné vypracovanie projektu Mesto kultúry 2022 (vyhlasované FPU), s cieľom získania mimorozpočtových prostriedkov z MK SR až do výšky 500 tis. eur.  → splnené (projekt postúpil do finále, ale nevyhral)
5. V rámci oddelenia kultúry na MsÚ vytvorenie pozície, resp. stanovenie jednoznačnej pracovnej náplne pre koordinátora kultúrno-spoločenských aktivít odohrávajúcich sa v meste, ktorý bude zároveň supervízorom ich propagácie na úrovni samosprávy.
6. Zefektívnenie a racionalizácia podpory Mesta pre Základnú umeleckú školu J. Cikkera. → splnené (rekonštrukcia priestorov)
7. Príprava koncepcie komplexného zapájania miestnych umelcov do kultúrno-spoločenského diania v meste. čiastočne splnené (spracováva sa koncepcia kultúry do r. 2030)
8. Kreovanie štvorročného plánu niekoľkých profilových kultúrno-spoločenských podujatí Mesta a jasnej koncepcie menších kultúrnych podujatí organizovaných Mestom.čiastočne splnené (spracováva sa koncepcia kultúry do r. 2030)
9. Vysporiadanie vlastníckeho vzťahu k hradobným múrom ako súčasti kultúrno-historického a urbanistického dedičstva Mesta s cieľom ich nadobudnutia do majetku a následnej záchrany a konzervácie.  čiastočne splnené (vykonáva sa zameranie hradieb s cieľom ich zapísania do vlastníctva mesta)
10. Masívnejšia podpora, propagácia, údržba a obnova pamätihodností Mesta. Podpora obnovy tých častí historických objektov, ktoré sú súčasťou verejného priestoru (fasády, okná, dvere, remeselné prvky a detaily, strechy nad uličnými traktmi). nesplnené (vedenie mesta má iné priority)

Cestovný ruch - Banská Bystrica ako turisticky priateľské mesto

Chceme, aby sa turisti v našom meste cítili dobre a chýr o kráse Banskej Bystrice posúvali ďalej. Preto budeme podporovať koncept turisticky priateľského mesta – Tourist Friendly City (TFC) a podporíme tieto opatrenia:

Rekonštrukcia a modernizácia interiéru Informačného centra
Dotykové informačné displeje, prehľadné usporiadanie tovaru v nových regáloch, vytvorenie kreatívneho tímu na návrh nových atraktívnych druhov tovaru a následne výber dodávateľov, orientačné mapy zadarmo, zapožičiavanie multilinguálnych digitálnych sprievodcov mestom)

Bilingválne mesto
Postupné zavedenie slovensko-anglických názvov na všetkých informačných tabuliach vo vlastníctve mesta i v súkromnom vlastníctve. Slovensko-anglické informácie na autobusovej stanici. Podpora mesta pri prekladoch do angličtiny (jedálne lístky, informačné letáčiky, cenníky a pod.) a získaní základných znalostí angličtiny u osôb, ktoré sú v kontakte s cestovným ruchom. Označovanie prevádzok symbolom TFC (tourist friendly city), každoročné vyhodnocovanie a odmeňovanie najúspešnejších prevádzok a jednotlivcov v oblasti TFC.

Mestský informačný systém
Vybudovanie prehľadného dvojjazyčného exteriérového informačného systému v centre mesta.

Online smart city
Redizajn a trvalá aktualizácia webových stránok http://www.visitbanskabystrica.sk/ a vytvorenie mobilnej aplikácie Banská Bystrica pre Android a iOS. Trvalá spolupráca s ostatnými webportálmi a aplikáciami o Slovensku.

Vláčik Pretórium
Modernizácia a obnovenie prevádzky mestského vláčika, automatický sprievodca po pamiatkach.

Námestie SNP ako výkladná skriňa
Z dotácie pre pamätihodnosti mesta a kultúrne pamiatky podporovať dobrý vzhľad objektov vo verejnom priestore historického jadra a podporovať kvalitné rekonštrukcie historických objektov. Potrebujeme vrátiť remeslá do mesta, život aj do dvorových častí objektov. Podporovať prechodné dvory, vnútroblokové sedenia a využívanie vnútroblokov celkovo ako aktívneho poloverejného priestoru, nie na parkovanie áut spojené s narastajúcim trendom rozširovania spevnených plôch. V spolupráci so stavebným úradom a Krajským pamiatkovým úradom riešiť vzhľad neupravených objektov. Sprístupnenie Barbakanu ako dominanty mesta aj kostolov pre turistov

Jednotný vizuálny štýl mesta
Spracovanie kompletného vizuálneho štýlu mesta a jeho aplikácia do verejnej i súkromnej sféry.

Doprava - chodci, cyklisti a MHD na prvom mieste

Neustály nárast hustoty dopravy v meste má negatívny vplyv na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov Banskej Bystrice. Dlhodobo udržateľným riešením ako znížiť hustotu premávky v meste, je zmena v myslení občanov mesta smerujúca k využívaniu hromadnej dopravy a zelenej dopravy – pešia chôdza a cyklodoprava spolu s podporou hromadných prostriedkov prepravy a nemotorovej dopravy.

Chodci na prvom mieste
Veľké investičné projekty musia byť z hľadiska dopravnej kapacity počítané na základe princípu „chodci na prvom mieste” a nie na základe počtu motorových prostriedkov. Ulice musia byť navrhnuté a rekonštruované tak, aby umožňovali bezpečný a bezbariérový presun chodcov. Všetky obytné zóny musia byť vybavené pešími komunikáciami a prepojené so zastávkami MHD.

Podporujeme budovanie cyklotrás, je potrebné zrýchliť
Cyklodoprava je najdostupnejšou formou ekologickej dopravy určenej na vzdialenosti do 10 kilometrov. Je potrebné poskytnúť obyvateľom Banskej Bystrice možnosť využívať túto formu presúvania a uprednostniť ju pred individuálnou automobilovou dopravou. Sme radi, že sa začalo s výstavbou cyklotrasy Podlavice-ESC, ale úsek vybudovaných 1,7 kilometra cyklotrás je za štyri roky málo. Preto podporíme zintenzívnenie projektovej prípravy a financovania budovania cyklotrás v meste.  v realizácii

Kvalitnejšia MHD v Banskej Bystrici
Banská Bystrica vyčlenila v rozpočte na rok 2018 dovedna 4 milióny eur na trolejbusovú a autobusovú dopravu v meste. Problémom je, že nikto poriadne nevie, za čo spomínanú sumu platíme.
Autobusové a trolejbusové poriadky sú robené na mieru prepravcov a nie občanov. Linky sa prekrývajú, autobusy chodia častokrát prázdne. Mestský úrad nezamestnáva nikoho, kto by kontroloval skutočne vykonané práce a oprávnenosť vyúčtovaných nákladov zo strany poskytovateľov MHD. Nikto na MsÚ sa nevenuje analýze využívania MHD. Vedenie mesta sa už dva roky odvoláva na vypracovanie Plánu udržateľnej mobility a odmieta dovtedy vykonať akékoľvek, aspoň dočasné, zmeny.
Navyše mestu sa tento rok končí zmluva s monopolným dodávateľom autobusových služieb SAD Zvolen. Namiesto toho, aby v predstihu vypísalo verejné obstarávanie na prevádzku MHD v Banskej Bystrici, s prípravou obstarávania začalo neskoro a využije možnosť predĺženia zmluvy so súčasným dodávateľom, teda SAD Zvolen.

Preto:
• Budeme podrobne sledovať proces verejného obstarávania nového dodávateľa MHD
• Budeme presadzovať, aby mesto zamestnalo odborníka na dopravu, ktorý bude sledovať efektivitu miliónov eur, ktoré ročne tečú do MHD a bude zapracovávať pripomienky občanov
• Budeme presadzovať väčší komfort cestovania v MHD. Má by samozrejmosťou, že v lete jazda klimatizované autobusy a v zime cestujúci v MHD nemrznú.
• Väčšia frekvencia spojov v MHD – ak chceme prilákať viac ľudí do MHD, musí byť interval medzi jednotlivými spojmi maximálne 10 minút
• MHD musí byť rýchlejšou a efektívnejšou formou dopravy ako individuálna motorová doprava. Tam, kde je to možné, by mala byť MHD uprednostnená (napr. bus pruhmi)

Stacionárna doprava na sídliskách
V obytných zónach je potrebné zavádzať systém rezidenčných kariet so zvýhodnením pre občanov s trvalým pobytom. Podporíme riešenie statickej dopravy formou parkovacích domov, resp. hromadných garáží za optimálny poplatok. Všetky tieto opatrenia musia byť realizované za aktívnej účasti verejnosti.

Sociálne služby - Banská Bystrica ako sociálne cítiace zdravé mesto

Banskobystrická alternatíva sa hlási v sociálnej oblasti, v oblasti zdravia a bývania k tomu, aby Banská Bystrica bola sociálne cítiacim a zdravým mestom, dobrým domovom, ktorý ochraňuje a aktívne podporuje slabších, vytvára podmienky pre zdravý život a budúcnosť mesta. Spravodlivo a otvorene. Preto v nasledujúcich oblastiach budeme podporovať tieto opatrenia:

Sociálna spravodlivosť
• Informovanosť a spravodlivosť v dostupnosti sociálnych služieb
• Spolupráca v oblasti sociálnych služieb (Mesto, BBSK, štát, súkromný sektor)
• Podpora ponuky kvalitných sociálnych služieb (v domácom prostredí, v komunite)
• „Rodinné striebro“ – využitie vhodných mestských budov a pozemkov a nadobudnutie ďalších vhodných nehnuteľností pre zariadenia sociálnych služieb
• Posilnenie grantového systému v sociálnej oblasti
• Odstraňovanie bariér – technických i komunikačných
• Zvýšenie kapacity a rozšírenie ponuky sociálnych služieb – terénnych a ambulantných
• Pomoc rodinám s deťmi a sociálne slabým skupinám obyvateľstva
• Dobudovanie a budovanie nových zariadení sociálnych služieb
• Podpora zriadenia terénnej pomoci pre ohrozené skupiny obyvateľstva (drogy, alkohol, hazard, násilie…)
• Podpora zriadenia medicínsko-sociálneho centra integrovanej pomoci

Zdravie
• Informovanosť o preventívnych programoch z oblasti zdravia,
• Spolupráca v oblasti zdravia (mesto, BBSK, RÚVZ, SZU, nemocnice, súkromný sektor)
• Podpora dostupnosti zdravotníckych služieb
• Posilnenie grantového systému v oblasti prevencie ochrany zdravia
• Podpora zriadenia chýbajúcich zariadení a služieb zameraných na komplexnú starostlivosť pre chronicky chorých, podporiť prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti (geriatria)
• Podpora zriadenia terénnej pomoci pre ohrozené skupiny obyvateľstva (drogy, alkohol, hazard, násilie…)
• Podpora zriadenia medicínsko-sociálneho centra integrovanej pomoci
• Regulácia hazardu a hazardných hier – prostredníctvom územného plánu – vylúčiť umiestnenie prevádzok hazardných hier pri školách a v obytných zónach, využitie všetkých legislatívnych možností
• Podpora programov zdravej životosprávy, pohybových aktivít detí aj dospelých (fit parky), programov prevencie vzniku závislostí (drogy, lieky, fajčenie, nelátkové závislosti – hazard), prevencie vybraných ochorení (DM, hypertenzia, obezita a pod.)

Bývanie
• Informovanosť o bytových možnostiach
• Informovanosť a spravodlivosť v dostupnosti mestských bytov
• Spolupráca v oblasti bývania (Mesto, MBB, a.s., štát, súkromní investori)
• Ponuka nájomných bytov pre mladých a sociálne znevýhodnených
• „Rodinné striebro“ – využitie vhodných mestských budov a pozemkov a nadobudnutie ďalších vhodných nehnuteľností pre mestské nájomné byty
• Budovanie mestských nájomných bytov a podpora občianskej vybavenosti – nové lokality a nielen na mestských pozemkoch,
• Podpora ponuky finančne dostupných nízkoštandardných bytov alebo program svojpomocnej výstavby domčekov pre príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity a sociálne ohrozeného obyvateľstva
• Podpora bezbariérovej dopravy v meste
• Podpora bezbariérovej úpravy objektov vo vlastníctve mesta

Komunitný rozvoj - najväčším bohatstvom mesta sú ľudia

Cieľom Banskobystrickej alternatívy je podpora aktívnych občanov, občianskych združení a iniciatív. Sme presvedčení, že rozvoj mesta musí vychádzať z jeho vnútorných zdrojov. To je predpokladom jeho účelnosti a udržateľnosti. Tým najcennejším potenciálom mesta sú samotní obyvatelia, ich zručnosti, zodpovednosť, miera spolupráce a vzťahov.

Preto chceme:
• zapojiť občanov do definovania spoločných problémov, hľadania a realizovania riešení s cieľom dosiahnuť pozitívne a udržateľné zmeny
• podporou aktívnych občanov, iniciatív a združení umožniť obyvateľom mesta spoluvytvárať podmienky svojho života a podieľať sa na ich formovaní
• motivovať obyvateľov mesta k aktívnemu zapojeniu sa, na rozdiel od pasívneho čakania alebo spoliehania sa na zmeny či pomoc „zhora“
• umožniť obyvateľom mesta zapájať sa do plánovania miestneho rozvoja, zdieľať názory a môcť ovplyvniť rozhodnutia samosprávy

Naďalej chceme podporovať komunitné projekty a aktivity obyvateľov mesta prostredníctvom:
• dotácií, participatívneho rozpočtu a vyčlenenia finančných prostriedkov v rámci výborov mestských častí (viď. viac v kapitole dotácie a participatívny rozpočet)
• podpory komunitných centier a priestorov pre stretávanie sa
• vytvárania príležitostí a podmienok na zapájanie všetkých generácií a menšín žijúcich v našom meste
• podpory pre organizovanie komunitných akcií, ktoré vytvárajú príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa, výmenu skúseností a posilňujú miestne tradície a vzťah ľudí k miestu, kde žijú , napr. „susedské dni“, „sídliskové dni“ a pod.
• ocenenia dobrovoľníkov a ich prínosu pre mesto, napr. formou „Dobrokarty“

Otvorená samospráva - poctivé mesto nemá čo skrývať

Mesto Banská Bystrica patrilo vďaka návrhom nezávislých poslancov BBA vždy k lídrom transparentnosti a otvorenosti medzi samosprávami. Sme presvedčení, že otvorená samospráva buduje dôveru vo verejné inštitúcie a demokraciu, preto je potrebné ju posilňovať. Preto navrhujeme tieto opatrenia:
• zverejňovať informácie o prebiehajúcich verejných obstarávaniach nielen na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj na stránke mesta.
• zverejňovať oznamy o práve prebiehajúcich výberových konaniach na pozície v samospráve. Zverejniť kompletné informácie o konaní výberového konania. Zverejnenie musí byť trvalé, v textovej podobe a obsahujúce časovú známku.
• zverejňovať kompletné informácie z výberového konania vo forme zápisnice na webe mesta a zabezpečiť aj ich preposlanie jednotlivým uchádzačom . Informácie musia obsahovať charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste, počet a mená uchádzačov, mená a priezviská a titul členstva členov vo výberovej komisii, sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení.
• zverejniť mená zamestnancov v riadiacich funkciách mestských spoločností a uverejniť ich: i. vzdelanie, ii. doterajšie zamestnania, iii. členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií. Zverejniť mená osôb pôsobiacich v správnych a dozorných radách.
• dodržiavať pri obsadzovaní miest riadiacich pracovníkov (vrátane riaditeľov a konateľov) v mestských podnikoch a firmách s majoritou mesta rovnaké pravidlá ako pri prijímaní zamestnancov mesta (viď. body 2 a 3)
• zverejňovať na jednej podstránke všetky informácie o finančnom stave mestských firiem – stav a výšku pohľadávok a záväzkov, vrátane subjektov ku ktorým sa viažu. Zverejňovať výročné správy, kontrakty s mestom, štruktúru riadiacich orgánov, spolu s menami v nich pôsobiacich. Zverejnenie musí byť trvalé, v textovej podobe a obsahujúce časovú známku.
• zverejňovať na webe mesta informácie o zástupcoch mesta vo vedení spoločností s majetkovou účasťou mesta, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v rozsahu meno, funkcia, spôsob výberu (ak výberové konanie, kde a kedy bolo uverejnené), začiatok a ukočenie pôsobenia, stručný profesný životopis.
• zverejniť na jednej podstránke všetky informácie o hospodárení obce – záverečná správa, štruktúra záväzkov a pohľadávok, rozpočet mesta, podiel mesta v súkromných spoločnostiach, atď.
• zverejniť na stránke mesta pracovný program primátora
• zverejniť na stránke mesta profil primátora – vrátane jeho profesijného životopisu obsahujúceho tieto informácie: i. vzdelanie ii. doterajšie zamestnania iii. členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií
• vytvoriť možnosť žiadať o pridelenia miesta v sociálnych zariadeniach prostredníctvom webu mesta
• zverejňovať počet voľných miest v sociálnych zariadeniach na webstránke mesta
• zverejniť kritériá jednotlivých materských škôl pri prijímaní detí do zariadení
• zverejniť štatistiku bytov vo vlastníctve samosprávy – koľko bytov má samospráva, koľko mestské spoločnosti, koľko je v prenájme, koľko je voľných.
• zaviesť elektronickú evidenciu žiadostí o pridelenie bytu a prevod bytov do osobného vlastníctva s možnosťou sledovania stavu žiadosti zverejnenou na internetovej stránke samosprávy alebo správcu (v prípade, že mesto opäť vybuduje byty).
• vytvoriť elektronickú podateľňu žiadostí v stavebnom konaní
• zverejniť etický kódex zamestnancov samosprávy

Informatizácia - Smart City ako rozumné riadenie mesta a nástroj komunikácie

Oblasť informatizácie a koncept „smart city“ vnímame ako veľmi dôležité pre rozvoj nášho mesta. Snahu o zjednodušenie byrokracie a digitalizáciu na úradoch považujeme určite za samozrejmosť, ale čo ďalej? Našou túžbou je pozerať sa na túto oblasť širšie ako len optikou bezplatného internetového pripojenia na námestí, či nie úplne vkusnej lavičky, ktorá je schopná nabíjať naše smartfóny. Fandíme inováciam, „smart city“ však nie je len o nich. Sú dobrým prostriedkom, no „smart city“ je pre nás najmä o pohľade na fungovanie mesta. Ako kľúčové vnímame premyslené využitie nových aj súčasných technológií pre rozumné riadenie, správu mesta a zlepšenie vzťahu medzi mestom a občanom.

Informovanosť a komunikácia medzi občanom a mestom
• funkčný aktívny oficiálny komunikačný kanál formou webového portálu, mobilnej aplikácie, facebookovej stránky
• prehľad dôležitých informácií o službách v meste (web/app)
• možnosť notifikovať o dôležitých info – web/app/email – napr. novinky z úradnej tabule, upozornenia, verejné diskusie, výzvy, etc.
• možnosť jednotného verejného nahlasovania podnetov (responzívne, prioritizácia)
• možnosť vyjadrenia názoru, návrhov občanov v hlasovaní/prieskumoch (participácia)
• online úradovňa (chat support)
• jednotný portál pre dotačné výzvy mesta (transparentnosť)
• infokiosk (cestovný ruch)
• turistická aplikácia, QR odkazy, online guide, online bookingu do galérií, múzeí, turistických atrakcií (cestovný ruch)

Kvalita života a zlepšenie riadenia
• sledovanie a informovanie o prejazdových časoch
• nastavenie a riadenie križovatiek  v realizácii
• prioritizácia MHD v doprave
• monitoring parkovania (pre mesto aj občana)
• efektivita spojov MHD zo zozbieraných dát
• sledovanie ovzdušia/počasie
• informačný portál pre mestského operátora
• bezpečnostné kamery
• zníženie „vizuálneho smogu“ z chátrajúcich areálov
• menej byrokracie – digitalizácia úradných úkonov

Zvýšenie efektivity a ekonomické benefity
• inteligentné šetrné osvetlenie  čiastočne splnené
• inteligentné odpadové hospodárstvo (smetné koše)
• zachytávanie zrážkovej vody – zeleň, cesty

Dáta
• zber a ukladanie užitočných dát (prejazd áut, využitie MHD, etc.)
• open data – aktívne sprístupniť dáta občanom, záujmovým skupinám, spolupráca s univerzitou  čiastočne splnené
• dotvorenie a dopracovanie DMM (digitálna mapa mesta) – pravidelne aktualizovať  čiastočne splnené
• digitálny pasport bilbordov, reklám, verejného osvetlenie, zelene
• vytvoriť hmotový model mesta (vektor, GIS) – podklad pre územné plánovanie novej výstavby – tienenie, výhľady a pod.  v realizácii

Nové riešenia by mali mať na zreteli integráciu
• s ostatnými oblasťami
• v rámci VÚC
• s dlhodobými plánmi