Milan Lichý, 2. viceprimátor mesta

„Želám si, aby sa nám spoločne darilo zlepšovať veci bystrické. Aby sme boli nielen prosperujúcim a zdravým mestom, ale aj mestom úprimnosti, tolerancie, solidarity a dobrého ducha. Spolu s BBA prajeme priaznivý rok 2020 s citom pre ľudí a prostredie, bystrickým mešťanom, návštevníkom, mestu a jeho klíme.“

 

VOLEBNÉ OBVODY

Mesto Banská Bystrica je rozdelené do 7 volebných obvodov, členovia BBA sú zastúpení v štyroch z nich. Patríme medzi najaktívnejších poslancov. V roku 2019 sme dopomohli vyko-nať početné opravy komunikácií a chodníkov (Golianova, Graniar, Horné záhrady, Kapitulská, Karpatská, Komenského, Krivánska, Magurská, Moskovská, Pieninská, Rudohorská, Slnečná, Stromová, Švermova, Tatranská, Timravy, Tr. Hradca Králové, Tr. SNP,  Ul. 9. mája, …) i doplnenie herných prvkov na detských ihriskách. Podporovali sme činnosť komunitných centier, participatívneho rozpočtu, občianskych rád a podujatia organizované aktívnymi komunitami. Do volebných obvodov boli presunuté aj občianske poradne BBA.

SPRÁVY O NAŠEJ ČINNOSTI

K prioritám klubu BBA patrí agenda kvality života, transparentnosti, vzdelávania, kultúry, životného prostredia, športu, lokálnej demokracie a pamätihodností
• Staviame sa za všetky nekonfliktné rozvojové projekty Mesta, či už ide o rekonštrukciu škôl, škôlok, ciest, chodníkov, športovísk atď. Pritom bdieme nad efektívnym využívaním verejného majetku – verejne sme preto odsúdili napríklad kúpu predraženého luxusného auta pre bývalého prednostu mestského úradu či zastavili niektoré odpredaje a nájmy pozemkov (zabratie zelene, herne)
• Zverejnili sme naše majetkové priznania
• Pričinili sme sa o vyčlenenie 430 tisíc eur na výmenu okien na objekte ZUŠ J. Cikkera
• Navrhli sme doplniť územný plán o regulatívy tam, kde je kritická dopravná situácia
• Podali sme viacero pripomienok, ktoré ochraňujú zelené plochy i pamiatky a zamedzujú zahusťovanie voľných plôch výstavbou (Severná, Okružná, Tatranská, Urpín, Malachovské skalky, …)
• Vedieme a koordinujeme činnosť v dôležitých orgánoch mesta (2. zástupca primátora, stavebná komisia, komisia pre cestovný ruch, sociálna komisia, komisia pre pamätihodnosti mesta, výbory mestských častí Centrum, Rudlová-Sásová, Fončorda)
• V záujme záchrany vzácnych objektov Medeného Hámra sme pripravili podnet na pamiatkovú inšpekciu
• Predložili sme návrhy na obmedzenie hazardu v meste a tlačíme aj na prísnu kontrolu fungovania kvízomatov
• Upozorňujeme na zlý stav drevín vo verejných parkoch a potrebu ich revitalizácie zákonnou a citlivou formou, ktorá zohľadňuje historický a krajinný ráz
• Prinášame do mesta nové myšlienky na efektívnejší výkon samosprávy – usporiadali sme odbornú diskusiu na tému SMART City a v tomto roku chystáme 1. banskobystrický Hackathon
• Na mestskom úrade sme iniciovali vznik dvoch pozícií – krajinného architekta a koordinátora pre občiansku spoločnosť a participáciu
• Hlasovali sme za úpravu nariadenia o dotáciách, reguláciu hazardných hier, konanie mládežníckej olympiády EYOF 2021, za vyrovnaný rozpočet mesta na rok 2020 a s tým súvisiacu nepopulárnu, ale nevyhnutnú úpravu miestnych daní a poplatkov pre plynulé financovanie sociálnych a komunálnych služieb.
• Boli sme za nadobudnutie pozemkov pre cyklotrasy a nájomné byty. Hlasovali sme proti zvýšeniu príspevkov rodičov do mestských školských zariadení (základná umelecká škola, školské kluby, materské školy) a proti predĺženiu zmluvy na umiestňovanie reklám šíriacich vizuálny smog.
• Stanoviská k našim zásadným hlasovaniam poskytujeme cez profil BBA na Facebooku
• Na každom mestskom zastupiteľstve sme interpelpelovali resp. podávali pod-nety na zlepšenie verejných služieb a odstránenie komunálnych nedostatkov
• Podieľali sme sa na vydaní jedinečnej vyše 250-stranovej knihy Kľúčové námestie, dokumentujúcej udalosti Novembra 1989 v našom meste.
• Stáli sme pri udelení Ceny mesta za rok 2019 pre členky a členov krajského Koordinačného centra Verejnosť proti násiliu v Banskej Bystrici ako aj pri osadení pamätnej tabule pre nich v Národnej 6.
• Podporili sme udelenie Čestného občianstva mesta pre Jána Langoša, in memoriam
• Angažovali sme sa v procese obnovy Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke a pri tvorbe publikácií „Sprievodca pietnymi miestami Banskej Bystrice“ a „Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica“
• Počas celého roka 2019 sme poskytovali obyvateľom každý týždeň občianske poradenstvo. Občianske poradne BBA budú pokračovať aj v tomto roku, a to až na štyroch miestach: Centrum (Mestský úrad na ul. ČSA 26), Uhlisko (Agentúra ENTERPRISE, Bellušova 4), Rudlová – Sásová (knižnica Rudohorská 23/a) a Fončorda (knižnica Jilemnického 38). Podrobnejšie informácie nájdete na tomto webe v sekcii Poradňa.

 

V roku 2020 chceme presadzovať

• transparentné súťaže na mestské projekty v oblasti architektúry a verejných priestorov
• nové zásady na umiestňovanie letných terás
• prípravu Banskej Bystrice na projekt Mesto kultúry 2022
• zákaz prenajímania mestského majetku pre extrémistické skupiny
• nový, efektívnejší systém dotácií
• zrušenie dane za zabratie priestranstva pri kultúrnych akciách
• zásady na umiestňovanie výtvarných diel, tabúľ, pamätníkov a pomníkov
• 1. banskobystrický Hackathon
• vznik špecializovanej komisie pre SMART agendu
• vyhotovenie a realizáciu modernej Stratégie zelene a Klimatickej stratégie
• posun pri obnove mestských hradieb