Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Dňa 7. 6. 2021 som sa obrátil na p. prednostku s občianskym podnetom, v ktorom sa písalo: „Rok alebo dva dozadu podfúklo a následne odfúklo strechu stánkov na tržnici. Tie stánky sú upevnené iba drôtikmi o zábradlie, v prípade nepriazne počasia ich môže odfúknuť ktorýmkoľvek smerom – i na chodník a cestu tak ako to bolo naposledy. Je možné zariadiť nejakú nápravu? Kým sa nestane niečo zlé? Vtedy to bolo vyslovene šťastie, že konštrukcia nikoho nezabila.“ P. prednostku som požiadal, aby sa kompetentní úradníci na vec pozreli aj v súvislosti s trhovými poriadkami. Dňa 11. 6. 2021 som dostal z kancelárie p. prednostky odpoveď: „V predmetnej veci je potrebné kontaktovať vlastníka objektu, trhoviska na Námestí Š. Moyssesa – spoločnosť Tržnica s. r. o., so sídlom Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica“. S touto odpoveďou vyjadrujem nespokojnosť. Žiadam, aby prednostka zaistila postup podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 16/2012Trhový poriadok trhoviska na Námestí Š. Moysesa 3, Banská Bystrica. Podľa § 8 ods. 2. písm. f) správca trhoviska zabezpečuje v priestoroch tržnice verejný poriadok, podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu. Podľa § 9 ods. 1. písm. b) dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva Mesto Banská Bystrica prostredníctvom poverených zamestnancov Mestského úradu v Banskej Bystrici. Žiadam teda prednostku, aby v zmysle uvedeného zabezpečila nápravu stavu, na ktorý poukazuje občiansky podnet, pretože občan ani poslanec takúto právomoc nemajú. Zároveň prosím o spätnú väzbu, kedy a ako sa zaistila bezpečnosť stánkov.

Odpoveď: Mgr. Miroslava Jančová, vedúca OPM
K odfúknutiu markízy umiestnenej na trhovisku Námestie Štefana Moysesa v roku 2019 predchádzal silný vietor, v zmysle vyjadrenia konateľa s.r.o. Tržnica Bc. Vladimíra Kováča, následne boli vykonané opatrenia na zamedzenie bezpečnostného rizika v prípade nepredvídanej poveternostnej situácie. Pre definitívne riešenie možného bezpečnostného rizika spoločnosť Tržnica, vypracovala projekt rekonštrukcie trhoviska s pevným zakotvením pätiek predajných stánkov.
Projekt je predložený na odsúhlasenie krajskému pamiatkovému úradu a následne stavebnému úradu k vydaniu stavebného povolenia. S rekonštrukciou trhoviska spoločnosť Tržnica, započne ihneď po vydaní uvedených povolení.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
V súvislosti so záujmom združenie ENDURO TEAM Banská Bystrica vystavať tréningovú motokrosovú dráhu na pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica, k. ú. Šalková nebola vlani predĺžená nájomná zmluva na lúku pre Roľnícke družstvo Selce. Aký je súčasný stav? Komu bude prenajatý pozemok? Alebo sa pripravuje zmena územného plánu mesta v súvislosti s výstavbou tréningovej motokrosovej dráhy?

Odpoveď: Ing. Lukáš Jelínek, PS – ESM
Na základe žiadosti OZ ENDURO TEAM zo dňa 08.11.2019, protokolovanej na MsÚ dňa 13.11.2019 pod č. PS-ESM 187584/19, ohľadne prenájmu časti pozemkov parc. č. E KN 1104 – ostatná plocha a parc. č. E KN 1105/2 – lesný pozemok, kat. územie Šalková, bolo oznámené, že táto bola MsÚ – Odborom územného plánovania a architekta mesta (ďalej len odbor OPA), z hľadiska územného plánovania v rámci platného územného plánu prejednaná (stanovisko zo dňa 10.01.2020) a následne v Komisii Mestského zastupiteľstva pre výstavbu a technickú infraštruktúru (ďalej len Komisia) dňa 05.03.2020 prerokovaná.
V zmysle Článku 16, ods. 4 Úplného znenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica z dôvodu nesúhlasných stanovísk odboru OPA a Komisie, žiadosť zo dňa 08.11.2019 nebola predložená na rokovanie do mestského zastupiteľstva.
Na základe žiadosti RD Selce zo dňa 15.10.2019, protokolovanej na MsÚ dňa 15.10.2019 pod č. PS-ESM 177787/19, ohľadne prenájmu časti pozemkov parc. č. E KN 1105/2 – lesný pozemok a parc.č. E KN 1104 – ostatná plocha, kat. územie Šalková, bolo oznámené, že táto bola MsÚ – Odborom územného plánovania a architekta mesta (ďalej len odbor OPA), z hľadiska územného plánovania v rámci platného územného plánu prejednaná (stanovisko zo dňa 18.10.2019) a následne v Komisii Mestského zastupiteľstva pre výstavbu a technickú infraštruktúru (ďalej len Komisia) dňa 05.03.2020 prerokovaná.
V zmysle Článku 16, ods. 5 Úplného znenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica z dôvodu súhlasných stanovísk odboru OPA a Komisie, žiadosť zo dňa 15.10.2019 bola predložená na rokovanie do mestského zastupiteľstva.
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici dňa 8. decembra 2020 uznesením č. 634/2020 – MsZ nebol schválený prenájom časti pozemkov – parc. č. E KN 1105/2 – lesný pozemok o výmere 48 465 m² a parc. č. E KN 1104 – ostatná plocha o výmere 22 820 m², kat. územie Šalková v prospěch RD Selce.
Dňa 16.06.2021 žiadateľ (RD Selce) doručil na mesto Banská Bystrica novú žiadosť o prenájom citovaných pozemkov, a to s poukazom na novelu zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonanú zákonom č. 151/2021 Z. z. ktorý nadobudol účinnosť dňom 01.05.2021, konkrétne s poukazom na ust. § 12 odsek 4 tohto zákona.
Zmena ÚPN mesta Banská Bystrica v súvislosti s požiadavkou na výstavbu motokrosovej dráhy v danej lokalite, sa v súčasnosti nepripravuje.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Obyvatelia Ulice M. M. Hodžu dlhodobo predkladajú požiadavky na rekonštrukciu komunikácií a tiež na reguláciu parkovania, pretože sa im do vchodov tlačia vozidlá, ktoré využívajú tento priestor na lacné parkovanie v blízkosti atraktívneho Huštáku. Ul. M. M. Hodžu patrí medzi vybrané komunikácie, na ktorých Žilinská univerzita urobila podrobnú diagnostiku stavu. V súvislosti s prijatým úverom na opravu vybraných komunikácií počíta sa z týchto zdrojov aj s rekonštrukciou Hodžovej ulice a následne s riešením dopravného režimu?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
V súvislosti s prijatým úverom na rekonštrukciu vybraných miestnych ciest, použitie ktorého schvaľovalo mestské zastupiteľstvo, sa neuvažuje s rekonštrukciou miestnej cesty na ulici M. M. Hodžu.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Od občanov som dostal viacero ponôs na čistotu priestoru pod Pamätníkom SNP; okrem neporiadku na trávniku poukazovali aj na fľašky zastrčené v dutinách stromov. Uvedomujem si, že je to výsledok ľudskej nespratnosti alebo neprispôsobivosti. Prosím však o vyčistenie priestoru. Existuje nejaký systém údržby čistoty v priestore pod Pamätníkom SNP?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Chodníky v priestore parku pod Pamätníkom SNP sú čistené podľa harmonogramu letnej údržby chodníkov v II. poradí dôležitosti, to zn. 3-krát v letnom období strojne, prípadne podľa požiadaviek, korčuliarska dráha bola v tomto roku od 21.03.2021 do 30.06.2021 zametaná 41-krát.
Odpoveď: Mgr. Peter Suchý, vedúci PS – OU
Oddelenie PS-OÚ zabezpečuje v parku pod Pamätníkom SNP čistotu resp. poriadok na zelených plochách prostredníctvom aktivačných pracovníkov 1 x týždenne. Ľudia bez domova sa vedia vrátiť na tie isté miesta aj na druhý deň. Počas pandémie boli aktivačné práce takmer úplne paralyzované. Od júna sa pomaly dostávame do ako takého normálu, aj keď zďaleka nemáme toľko aktivačných pracovníkov ako pred pandémiou. Zber odpadov zo smetných košíkov zabezpečujeme prostredníctvom zazmluvnenej spoločnosti 3 x týždenne, počas akcií aj častejšie.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Uznesením č. 845/2017 podporilo mestské zastupiteľstvo projekt „Podpora informovanosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy na území mesta Banská Bystrica“. Marek Modranský, predseda komisie pre dopravu, ktorý sa k téme prihlásil, na rokovaní mestského zastupiteľstva, uviedol, že portál bude fungovať pre informovanie cestujúcich vo verejnej doprave a ako hlavný dopravný portál pre mobilitu na území mesta s informáciami o druhoch dopráv, o cyklotrasách, o možnostiach zaparkovať a ísť mestskou hromadnou dopravou. Následne Mesto odôvodnilo meškanie projektu: “Čakáme na dáta od dopravcov, tie budú k dispozícii až po spustení nového tendra.” Dopravný portál stále nemáme. Dáta vraj budú k dispozícii do konca roka 2021. Ako sa pripravuje Mesto BB na tento moment? Aký postup je stanovený pre naplnenie myšlienky z r. 2017?
Odpoveď: Ing. Vladimír Brieda – vedúci oddelenia ORA – IP
Cieľom vytvorenia portálu o doprave bolo uľahčiť obyvateľom mesta a jeho návštevníkom prístup k uceleným informáciám o doprave, mobilite na jeho území, a možnosti výberu správneho druhu dopravy. Projekt „Podpora informovanosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy na území mesta Banská Bystrica“ sme chceli realizovať z Výzva na podporu VOD. Nakoľko túto výzvu medzi časom uzatvorili a nebola vyhlásená ďalšia výzva, do ktorej by sme mohli podať žiadosť o NFP je uznesenie č. 845/2017 už irelevantné a navrhujeme ho zrušiť.

Ing. arch. Hana Kasová, poslankyňa BBA:
Na ktorom zasadnutí komisie pre výstavbu a technickú infraštruktúru a akým uznesením bol schválený prenájom pozemku E-KN č. 170 k.ú. Banská Bystrica za účelom vybudovania vodomernej šachty pre stavbu BYTOVÝ DOM TILIA S POLYFUNKCIOU“?
Odpoveď: Ing. Lukáš Jelínek, PS – ESM
Prenájom časti pozemku parc.č. E KN 170 o výmere 2 m², kat. územie Banská Bystrica nebol predmetom rokovania Komisie pre výstavbu a technickú infraštruktúru ani predmetom schvaľovania v Mestskom zastupiteľstve.
Nájomná zmluva č. 751/2020/PS-ESM s nájomcom VIA spol. s.r.o. zo dňa 07.05.2021 bola na citovanej časti pozemku uzatvorená za účelom vybudovania vodomernej šachty v rámci stavby „Bytový dom TILIA s polyfunkciou“ na základe vydaného Rozhodnutia o umiestnení stavby č. OVZ-SU 12582/2935/2020/Boj zo dňa 03.02.2020 a v súlade s čl. 16 bod 12. písm. f) Úplného znenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica, v znení neskorších dodatkov.

Ing. arch. Hana Kasová, poslankyňa BBA:
Na MsZ dňa 27.4.2021 sme schválili zámery mesta v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry s navrhovanými lokality v každej mestskej časti, medzi nimi aj lokalitu Mládežnícka. V materiáloch do MsZ aj do odbornej komisie MsZ pre výstavbu a technickú infraštruktúru sme mali predstavené jej navrhované vymedzenie s predpokladanou výmerou 8 ha. Z akého dôvodu a kým bola výrazne zmenená hranica lokality Mládežnícka prezentovaná verejne v dotazníku na stránke mesta?
Odpoveď: Ing. arch. Ivica Gašparovičová, poverená vedením OPA
O rozšírení záujmového územia v lokalite Mládežnícka bolo rozhodnuté na spoločnom pracovnom stretnutí za účasti vedenia mesta a oddelenia územného plánovania s cieľom zistiť v dotazníkovom prieskume komplexný pohľad obyvateľov na túto časť mesta. Definitívne hranice riešeného územia, vrátane etapizácie, budú stanovené po prvom verejnom prerokovaní s obyvateľmi mesta.

Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
Aké kroky uskutočňuje mesto Banská Bystrica k tomu, aby služby banskobystrického kúpaliska boli kvalitnejšie a pre klientov a návštevníkov atraktívnejšie ? Na základe akého právneho vzťahu užíva súčasný prevádzkovateľ (Aqualand Slovakia, s. r. o.) plážové kúpalisko v Banskej Bystrici ? Môžete mi poskytnúť k nahliadnutiu zmluvu upravujúci tento vzťah ? Dokedy je tento právny vzťah platný ?
Odpoveď: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostky
Mesto Banská Bystrica ako prenajímateľ a spoločnosť AQUALAND Slovakia s.r.o. ako nájomca uzatvorili dňa 15.10.2007 Nájomnú zmluvu č. 526/2007/EM-SM.
V zmysle článku II ods. 1 predmetnej Nájomnej zmluvy je táto uzatvorená na dobu určitú odo dňa 01.10.2007 na dobu 30 rokov, t.j. do dňa 30.09.2037 s opciou na 10 rokov.Mesto Banská Bystrica v rámci svojich právnych možností pravidelne každý rok, najmä počas letného obdobia, vykonávalo a bude aj naďalej vykonávať v súčinnosti aj s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva zvýšené kontroly a striktne sledovať kvalitu poskytovaných služieb prevádzkovateľom plážového kúpaliska, ako aj kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok. Mesto Banská Bystrica však nemá žiaden právny rámec a najmä zmluvnú oporu k tzv. zaviazaniu prevádzkovateľa plážového kúpaliska k prijatiu záväzných investícií a úprav podľa vôle a predstáv mesta, nakoľko tieto sú vymedzené odkazovanou nájomnou zmluvou. Mesto je oprávnené len z titulu svojej autority vyvíjať tlak na prevádzkovateľa plážového kúpaliska tak, aby štandard a kvalita poskytovaných služieb bola čo možno najvyššia v rámci existujúcich právnych možností. Vzhľadom na existujúcu nájomnú zmluvu, v zmysle ktorej prevádzkovateľ oficiálne napĺňa svoje zmluvné povinnosti, nemá mesto Banská Bystrica k dispozícii žiadny právny titul na podklade ktorého by mohlo pristúpiť k vynucovaniu kvalitných štandardov poskytovaných služieb. Vzhľadom na existenciu nájomnej zmluvy medzi mestom Banská Bystrica a nájomcom, ako prevádzkovateľom plážového kúpaliska, kde sú všetky oprávnenia a povinností zadefinované a zo strany prevádzkovateľa oficiálne (dokumentačne) splnené, bez možnosti prevádzkovateľa k čomukoľvek nad tento rámec nájomcu zaväzovať, aktuálne nie je k dispozícii silný a bezrizikový právny postup aplikovateľný vo vzťahu k nájomcovi a jeho činnosti v súvislosti s prevádzkovaním plážového kúpaliska.
Zmluva je k dispozícii u JUDr. Juraja Džmuru a samozrejme do nej môžete kedykoľvek nahliadnuť.

Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
Aké kroky mesto za posledný rok podniklo vo veci odkanalizovania okrajových častí mesta ? Predovšetkým, v časti Kostiviarska, Jakub, Uľanka, Ulica na Karlove a Rudlová ? Aké kroky a aktivity plánuje mesto Banská Bystrica v roku 2021 podniknúť s cieľom vytvoriť v spomínaných častiach kanalizačnú infraštruktúru ?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Mesto Banská Bystrica je minoritným akcionárom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s, ktorá buduje a následne prevádzkuje vodovody a kanalizácie aj v našom meste.
Mesto Banská Bystrica ako akcionár spoločnosti požiadalo o zaradenie do investičného plánu výstavbu kanalizácie v Rudlovej, v Novom svete, Jakube a Uľanke, Agátovej ulici a Na Skalici v Sásovej (spolu s vodovodom), Na Lúčkach a na Lipovej ulici v Podlaviciach. V priebehu posledného roku je Mesto aktívnym účastníkom prípravných konaní spracovania projektovej dokumentácie uvedených stavieb. Kanalizácia Na Lúčkach je zrealizovaná a na Lipovej ulici a v Rudlovej je v tomto čase vo výstavbe.

Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
Aké projekty v rámci IÚS, zaradilo mesto Banská Bystrica do zásobníka projektových zámerov, k dnešnému dňu ?
Odpoveď: Ing. Vladimír Brieda – vedúci oddelenia ORA – IP
V prílohe prikladáme zoznam projektových zámerov zaradených do IÚS k 02/2021.

Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
Kedy bude opätovne premaľovaný priechod pre chodcov na Švermovej ulici a priamo pred Mestským úradom ?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Priechod pre chodcov na Švermovej ulici bol obnovený v 26. týždni 2021. Priechod pre chodcov priamo pred hlavným vchodom do budovy mestského úradu bol zrušený určením použitia dopravného značenia vydaným cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie mesta Banská Bystrica. Ostatné priechody na Hornej ulici, ul. Československej armády a Partizánskej ceste budú obnovené v rámci práve realizovanej stavby „Rekonštrukcia miestnej cesty Horná – ČSA – Partizánska cesta“.

Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
Aký je zámer mesta s fontánou na Fortničke ( ulica M. Rázusa)? Bude niekedy spojazdnená, ak áno, tak kedy ?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Mesto Banská Bystrica má záujem o obnovenie prevádzky fontány na Fortničke. Na jar t.r. zamestnanci mesta vykonali obhliadku fontány. Vzhľadom k tomu, že z technických dôvodov nie je možné sprevádzkovať fontánu, bude spracovaný návrh technického riešenia na odstránenie porúch a nacenenie tejto opravy.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
Poprosím o informáciu o súčasnom stave prípravy súťaže návrhov na projekt Fontána a parčík v Národnej ulici.

Odpoveď: Ing. arch. Ivica Gašparovičová, poverená vedením OPA
Oddelenie PS OPA túto súťaž nepripravuje, ale navrhlo lokalitu Národnej ulice riešiť v rámci zelenej a modrej infraštruktúry, kde je možné lokalitu riešiť formou súťaže návrhov a objekt fontány riešiť ako súčasť komplexného riešenia priestoru ako umelecké dielo.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 8. 12. 2020 prijalo uznesenie č. 647/2020- MsZ, kde v bode III. žiada primátora mesta zabezpečiť dopracovanie Návrhu koncepcie kultúry v meste Banská Bystrica na roky 2020 – 2033 so zapojením odbornej i občianskej verejnosti. Odvtedy uplynulo pol roka. Aké kroky vykonalo Mesto k naplneniu tohto uznesenia?

Odpoveď: Mgr. Miroslava Jančová, vedúca OPM
Koncepcia kultúry Mesta Banská Bystrica (2020-2033) je otvorený dokument s ktorým ďalej pracujeme – aktuálne zbierame a spracovávame podnety a pripomienky verejnosti. Materiál je zverejnený na web stránke mesta – https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/kultura/koncepcia-kultury/. Ku dnešnému dňu sme obdržali 2 pripomienky.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
V závere tohto roka očakávame ukončenie rozsiahlej rekonštrukcie zimného štadióna na Hronskom predmestí. Po obnovení jeho prevádzky a návrate extraligového hokeja do Banskej Bystrice bude opäť dochádzať k problémom s parkovaním najmä počas extraligových zápasov. Zároveň ubudnú aj posledné voľné parkovacie plochy v blízkosti štadióna, pretože na neďalekých parcelách LV č. 4852/2-4 je plánovaná výstavba polyfunkčného objektu. Má Mesto v spolupráci s dcérskou spoločnosťou MBB víziu ako koncepčne vyrieši tento dlhoročný problém?

Odpoveď: Ing. Dušan Argaláš, gen. riaditeľ MBB, a.s.
MBB a.s. aktuálne projekčne pripravuje opravu spevnených plôch a bezprostredného okolia štadióna na pozemkoch, ktorých je vlastníkom. Jedná sa o bezprostredné okolie obidvoch hál, ktoré budú opravené do architektonicky príťažlivej podoby v celkovom kontexte aj s novým výzorom oboch hál. Podľa časového napredovania všetkých nastávajúcich s tým spojených postupov vrátane verejného obstarávania budú práce spustené hneď ako to bude možné, najskôr však až po odovzdaní staveniska po ukončení prestavby západnej tribúny. Je vysoká pravdepodobnosť, že práce budú po úsekoch prebiehať už počas plnej prevádzky štadióna. Logistika prístupu návštevníkov do štadióna bude operatívne nastavovaná tak, aby bol zabezpečený prístup návštevníkom štadióna a zároveň mohli po úsekoch prebiehať práce. MBB a.s. nemá kompetencie ani právomoci riešiť akékoľvek iné parkovacie plochy mimo pozemky vo svojom vlastníctve.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová, poslankyňa BBA:
V Správe o vybavení interpelácií prerokovávanej na MsZ dňa 22.6.2021 týkajúcej sa verejného obstarávania projektovej dokumentácie na Mestský park chýbal záznam o vyhodnotení cenových ponúk firiem oslovených v prieskume trhu na dodávateľa projektovej dokumentácie na Mestský park. Požadovaný záznam mi po reklamácii zaslal Ing. Vyleťal 23.6.2021 na e-mail po zastupiteľstve. V zázname z prieskumu trhu sú uvedené štyri firmy, ktorým bola zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky. V tomto zázname sú uvedené dve firmy, ktoré zaslali cenovú ponuku. Jedna z nich je firma 4-m, s.r.o., ktorá ale podľa záznamu z prieskumu trhu nefiguruje v zozname oslovených štyroch uchádzačov, ktorým bola zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky.
Na základe čoho prijalo Mesto cenovú ponuku od firmy 4-m, s.r.o., ktorá nefiguruje v zozname oslovených štyroch firiem na predloženie ponuky? Prosím o doloženie všetkej e-mailovej komunikácie s oslovenými firmami – zaslanie výziev na predloženie cenovej ponuky (odoslaná pošta, aj prijatá pošta) vrátane firmy 4-m s.r.o, ktorá je uvedená v zázname z prieskumu trhu.
Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA
Verejné obstarávanie na predmet uvedenej zákazky bolo realizované, na základe predpokladanej hodnoty zákazky, spôsobom podľa § 117 ZVO – zákazka z nízkou hodnotou. V zmysle tohto ustanovenia, verejný obstarávateľ Mesto Banská Bystrica pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, postupuje v zmysle internej smernice č.02-2019 o verejnom obstarávaní v podmienkach Mesta Banská Bystrica.
V zmysle tejto smernice ( Príloha č.1 Smernice o VO, článok II., bod 3.), verejný obstarávateľ na základe požiadavky ( príslušný odbor resp. oddelenie) vypracuje „Výzvu na predloženie ponuky“, ktorú s potrebnými prílohami zašlú elektronickou formou (mailom) vybraným hospodárskym subjektom (uchádzačom).
Nie je nezvyčajné, že okrem vybraných oslovených hospodárskych subjektov, je verejnému obstarávateľovi doručená cenová ponuka na predmetné obstarávanie aj od iných hospodárskych subjektov – uchádzačov, ktorí nejakým spôsobom dostali informáciu o prebiehajúcom procese verejného obstarávania na danú zákazku s nízkou hodnotou a rozhodli sa predložiť svoju cenovú ponuku.
V takomto prípade verejný obstarávateľ musí akceptovať aj takúto doručenú cenovú ponuku a vyhodnotiť ju s ponukami doručenými od oslovených uchádzačov.