Ing. Lucia Skokanová, poslankyňa BBA:
Interpelujem Oddelenie miestnych komunikácii v nasledovnej veci. Na ulici Švermova pri ÚPV boli osadené 2 dopravné značky upozorňujúce na prechod pre chodcov. Je to veľmi dobré, pretože prechod je frekventovaný a už niekoľkokrát tam došlo ku kolízii chodca s autom. Svetelná signalizácia je však umiestnená iba na jednej zo značiek /v smere od Billy/ a chýba v smere od Roosveltovej nemocnice. Pokladám za dôležité, aby svetlá boli umiestnené aj na druhej dopravnej značke, na opačnej strane, pretože práve cez tento prechod chodia deti popoludní zo školy aj zo sídliska smerom na Švermovu, k Úsvitu a pod. a parkujúce autá znižujú možnosť vidieť nižšie dieťa, ktoré vstupuje na prechod pre chodcov. Kedy sa ráta s doplnením svetiel aj na druhom dopravnom značení?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Správca MK doplní LED výstražné svetlo v priebehu roka 2020. Správca MK ďalej zabezpečí na odporúčanie ODI BB PZ osadenie deliaceho stĺpika na pozdĺžne parkovacie miesto, ktoré sa nachádza pred priechodom pre chodcov, čím budú zabezpečené lepšie rozhľadové podmienky pre chodcov prechádzajúcich týmto priechodom pre chodcov.

Ing. Lucia Skokanová, poslankyňa BBA:
Interpelujem vo veci odstavených vrakov, častí áut a pneumatík na parcele /768/78/ na Fončorde, k.ú. Radvaň, ulica Družby.
Vlastníkom pozemku je mesto. V časti budovy / spodná časť/ bol pôvodne pneuservis, teraz už aj pneuservis a autoservis, ktorý túto plochu využíva na svoje účely ako odstavnú plochu pre vraky. Tiež tam stoja autá, ktoré čakajú na opravu a častokrát z nich vyteká olej. Zaujíma ma, či Stavebný úrad vydával povolenie na užívanie plochy pre tento účel.
Servis bol zriadený v obytnej zóne bez vedomia obyvateľov, bez možnosti, aby sa mohli vyjadriť. Zaevidovali sme sťažnosti ohľadom prevádzky autoservisu aj počas víkendu, čo značne znepríjemňuje občanom život. Obyvatelia sa sťažujú, že sa jedná o skladisko pokazených áut a starých pneumatík a tiež na zvýšenú hlučnosť. Zaujíma ma, ako budú príslušné útvary Mesta BB v tomto prípade postupovať.
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Všeobecný stavebný úrad nepovolil užívanie uvedenej plochy na účel odstavovania vrakov.
Stavebný úrad vykoná štátny stavebný dohľad ohľadne prevádzky v objekte.

Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
Na základe akej analýzy a akých právnych argumentov mesto využilo na konci roka 2015 možnosť predĺžiť zmluvu so SAD Zvolen o ďalšie tri roky, do roku 2018. Na základe akej právnej analýzy a právnych úvah mesto predĺžilo v roku 2018 zmluvu na ďalšie dva roky?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Mesto Banská Bystrica dňa 11.12.2008 uzatvorilo s dopravcom SAD Zvolen, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve č. 490/2005/RDKS. Podľa čl. IX ods. 1 bola uzatvorená táto Zmluva na dobu určitú do 31.12.2015. Podľa ods. 2 článku IX – „pokiaľ Dopravca neoznámi Objednávateľovi do 30 dní pred uplynutím zmluvného obdobia, že nebude pokračovať vo výkone dopravných služieb, po uplynutí zmluvného obdobia bude táto zmluva považovaná za predĺženú na dobu určitú 1 rok za rovnakých podmienok ako sú dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že takto je možné zmluvu predlžovať po dobu 3 po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov“, t.j. do 31.12.2018.
Mesto Banská Bystrica ako objednávateľ dopravy, ďalej konalo v záujme zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území mesta Banská Bystrica a na základe interného právneho rozboru v súlade so zákonnými povinnosťami, ktoré vyplývajú z ustanovení § 21 zákona číslo 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a Dopravca, ktorý spĺňa podmienky stanovené zákonom a tiež podmienky vyplývajúce z článku 4. ods.4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) číslo 1370/2007 zo dňa 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave pristúpilo k predĺženiu doby trvania zmluvy číslo 490/2005/RDKS do 31.12.2020.

Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
Neplánuje mesto Banská Bystrica riešiť dopravnú križovatku Horná/Partizánska cesta neďaleko Mestského úradu pomocou svetelných signálov trojfarebnej sústavy? Ak nie, nemohlo by mesto zvážiť takúto možnosť ?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Správca MK neplánuje doplnenie cestnej svetelnej signalizácie na križovatke ulíc Horná, Československej armády, Cesta k nemocnici, Partizánska cesta. Požiadavka na doplnenie CSS nebola predkladaná zo strany cestného správneho orgánu pre miestne komunikácie ani zo strany Okresného dopravného inšpektorátu Banská Bystrica ako návrh na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
Neplánuje mesto Banská Bystrica lepšie horizontálne alebo svetelne označiť priechod pre chodcov na Švermovej ulici v blízkosti miesta Úsvit a adresy Švermova 2 ? Ak nie, nemohlo by mesto zvážiť takúto možnosť ?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Na uvedenom priechode pre chodcov už bola uskutočnená výmena starého svietidla Malaga 70 W za svietidlo s vyššou intenzitou svetla s výkonom 250 W, čo nateraz považujeme za dostatočné.

Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Dostal som kritický podnet na výšku financií, ktoré boli vyplatené z mestského rozpočtu za vybudovanie športového okruhu a relaxačnej zóny pod Pamätníkom SNP. Prosím o informáciu, aké boli celkové náklady na túto stavbu, z toho koľko stálo vybudovanie verejného osvetlenia.
Odpoveď: Mgr. Zuzana Detková, poverená vedením OEM, Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA
Mesto Banská Bystrica od začiatku realizácie oddychovej zóny pod Pamätníkom SNP deklaruje otvorenosť a prístupnosť údajov týkajúcich sa danej stavby. Za stavbu oddychová zóna pod Pamätníkom bolo zhotoviteľovi zaplatené spolu 293.355,21 € s DPH, z toho verejné osvetlenie s rozvádzačom bolo zhotovené za 59.243,93 € s DPH.

Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
V decembrovej interpelácii ste mi nezodpovedali otázku, koľko € počíta Mesto Banská Bystrica na údržbu 1 m2 komunikácii v r. 2020 a aká je plocha udržovaných komunikácií. Žiadam o doplnenie týchto údajov. Pri príprave rozpočtu na rok 2020 museli byt predsa vypočítané!
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Mesto Banská Bystrica nedisponuje údajom o vyčíslení údržby na 1m² v roku 2020. Zimná údržba chodníkov a schodov je v súčasnej dobe vykonávaná na ploche 476 981,54m².
Mesto Banská Bystrica má na oficiálnej webovej stránke v časti „DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE“ zverejnený Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov Mesta Banská Bystrica na obdobie zimy aj s jednotlivými rajónmi, ako aj s vyznačeným poradím dôležitosti.

Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Pri kosení trávy v blízkosti stromov neraz dochádza k tomu, že fréza naruší kôru krčka stromu. Tento nežiaduci jav sa vyskytol aj u drevín predtým starostlivo vysadených na uliciach v starom meste. Niektoré samosprávy aplikujú ochrannú vrstvu z plastu dookola kmeňa umiestnenú v jeho prízemnej časti. Za neveľké finančné prostriedky tak zabránia vyschnutiu stromu. Plánuje správca mestskej zelene urobiť opatrenia, ktoré zamedzia poškodzovanie kôry stromov rotujúcim nástrojom pri kosení?
Odpoveď: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u
Správca zelene /ZAaRES/ plánuje zakúpením a montážou plastových chráničov okolo kmeňov stromov zamedziť poškodovaniu kôry a taktiež neustálym poučovaním zamestnancov.

Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Občania sa dožadujú autobusového spojenia ku krytej plavárni. Plánuje Mesto Banská Bystrica takú úpravu trás, aby aspoň niektorá linka odbočila k plavárni, resp. zavedenie spoja zachádzajúceho do tohto priestoru i k nemocničnému zariadeniu na Bevederi?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Zámerom Mesta Banská Bystrica, ako objednávateľa dopravy, je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ktoré sú poskytované dopravcami na základe zmlúv o službách a preto chceme celú problematiku mestskej dopravy riešiť komplexne.
Mesto Banská Bystrica pracuje na projekte “Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica”, ktorý bude financovaný z prostriedkov EU, predmetom projektu bude vypracovanie plánu udržateľnej mobility (PUM) funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica. Cieľom spracovania PUM bude aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb územia s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia. Úlohou PUM bude zadefinovať podmieňujúce regulácie prípadného ďalšieho územného rozvoja územia z hľadiska dopravnej vybavenosti a obslužnosti. Súčasťou PUM je aj Plán dopravnej obslužnosti záujmového územia (PDO), ktorý bude tvoriť prílohu PUM. Bude vykonaná analýza súčasných záťažových prúdov v MHD s tým, aby boli linky vedené tak ako potrebujú obyvatelia nášho mesta.
Do doby vypracovania nového PDO Mesto prostredníctvom dopravcov realizuje len minimálne úpravy cestovných poriadkov na existujúcich linkách, ktoré súvisia s prevádzkou mestskej hromadnej dopravy v meste.

Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Obyvatelia sídliska Severná sú opäť znepokojení šíriacou sa zvesťou o príprave výstavby bytov na Severnej ulici medzi komunikáciou a prvými výškovými domami. V minulosti tam boli poškodené stromy, ktoré vyschli. Obrátil sa nejaký žiadateľ na Mesto Banská Bystrica s požiadavkou na vydanie územného rozhodnutia alebo zmenu územného plánu v tejto lokalite?
Odpoveď: Ing. arch. Vladimír Letovanec, vedúci OPA
Podnet na zmenu ÚPN nebol podaný, v zmysle platného ÚPN M BB z roku 2015 je územie určené ako rozvojová plocha na bývanie. Doručený bol podnet od občianky, na zmenu funkcie z PB 01 na ZE 03.
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Stavebný úrad v uvedenej lokalite neeviduje návrh na vydanie územného rozhodnutia na bytový dom.