AKTIVITA

odpočet činnosti poslancov Banskobystrickej alternatívy
v rokoch 2015 – 2021

ROK 2020

Rok 2020 bol síce rokom 765. výročia udelenia mestských privilégií mestu Banská Bystrica, ale v nás zanechal rozpačité spomienky a pocity. Stal sa tiež rokom, v ktorom bola opakovane skúšaná schopnosť mesta a jeho obyvateľov vysporiadať sa s náročnými krízovými situáciami počas pandémie, ktorá poznačila našu prácu, rodinný život, ale aj občianske aktivity. Poslanci Banskobystrickej alternatívy (BBA) sa napriek zložitej situácii naďalej usilovali o skvalitnenie života v meste, zlepšenie mestských zákonov, transparentné hospodárenie s Vašimi (alt. verejnými) financiami a aktívne pôsobili vo svojich volebných obvodoch.
Rok 2020 mal pre nás špecifickú príchuť aj preto, že sme si, tentokrát bez osláv, pripomenuli 15. výročie vzniku Banskobystrickej alternatívy, ktorá je najdlhšie pôsobiacim poslaneckým zoskupením v mestskom parlamente od Nežnej revolúcie. V závere uplynulého roka sme tiež vstúpili do druhej polovice volebného obdobia 2018 – 2022. Je teda viac dôvodov, aby sme bilancovali a informovali Vás o výsledkoch našej spoločnej poslaneckej práce.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
V 31 – člennom mestskom zastupiteľstve (MsZ), v tejto aréne protichodných názorov a hodnotových postojov, sú členovia klubu BBA jednoznačne najaktívnejšími poslancami.
Hneď na úvodnom februárovom zastupiteľstve sme predložili návrh, aby vedenie mesta pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, postupovalo formou súťaže návrhov. Tento postup je ideálny pri tvorbe nových a obnove existujúcich verejných priestranstiev, pri vyhotovovaní a umiestňovaní výtvarných diel, pamätníkov, pomníkov, fontán, parkov, parčíkov, alejí atď. Význam súťaží návrhov v oblasti architektúry sa naplno prejavil pri návrhu pamätníka obetiam 1. svetovej vojny v Majeri – Monument Majer, ktorý získal viacero prestížnych cien.
Mestskí poslanci vo februári prijali aj ďalšiu významnú zmenu. Po tom, ako sa z iniciatívy BBA začali na internetovej stránke mesta zverejňovať materiály na rokovanie zastupiteľstva a mestskej rady, a po tom, ako sa sprístupnili zasadnutia mestskej rady a odborných komisií verejnosti, prišiel na rad záverečný, technicky najkomplikovanejší krok – zverejňovanie materiálov na rokovanie komisií na mestskom webe. Aktívni občania tak majú zabezpečenú plnú informovanosť i možnosť participácie a Banská Bystrica sa stala slovenským lídrom v otvorenosti rozhodovacích procesov. Nemôžeme nespomenúť, že veľkú zásluhu má na tom náš predseda klubu Vladimír Pirošík.
Na zasadnutí sme tiež odporučili obmedziť neekologické plasty na cintorínoch. Ako klub BBA sme doplnili prevádzkový poriadok pohrebísk o odporúčanie pre návštevníkov miest odpočinku uprednostňovať prírodné kvety a recyklovateľné kahance.
Na aprílovom rokovaní sa naša aktivita okolo súťaže návrhov v architektúre premenila na skutočnosť. Poslanci odporučili, aby mesto touto formou obstarávalo projekty výstavby parkovísk na Tatranskej a Kalinčiakovej ulici a takisto parčík a fontánu v Národnej ulici. Navrhli sme tiež, aby mesto spracovalo zásady ako majú vyzerať letné terasy na Rudohorskej ulici.
Na júnovom zastupiteľstve bola z iniciatívy BBA schválená aktualizácia všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Zrušili, resp. znížili sme niektoré sadzby daní pri organizovaní kultúrnych podujatí, čím sme podporili kultúrny, resp. občiansky sektor. Táto novela zároveň zjednodušila možnosti Mestskej polície pri odťahovaní dlhodobo stojacich áut blokujúcich verejný priestor. Len za druhý polrok bolo zo sídlisk odstránených až 170 vozidiel.
V septembri sme sa stretli na zastupiteľstve dvakrát. Primátor po nepochopiteľnom váhaní nakoniec súhlasil, aby mesto prijalo veľkorysú finančnú výpomoc od štátu na boj s koronou vo výške takmer dva milióny eur. Hneď však navrhol použiť ju na rekonštrukciu menšej časti mestského verejného osvetlenia – ale bez verejnej súťaže cestou súčasného správcu osvetlenia. Obnova verejného osvetlenia v meste je nepochybne potrebná, výhrady sme mali k transparentnosti a zákonnosti navrhnutého postupu a k zadaniu tejto obrovskej zákazky bez verejného obstarávania a bez spracovanej projektovej dokumentácie.
Banskobystrická alternatíva si do svojho programu dala aj reguláciu hazardných hier na území mesta. Na decembrovom MsZ sme všetci ôsmi členovia BBA hlasovali za zákaz herní. Žiaľ, návrh VZN získal len 13 z potrebných 18 hlasov a preto nebol schválený. Nevzdávame to a o zákaz hazardu sa budeme usilovať aj naďalej.
Vyzvali sme tiež primátora, aby rokoval so spoločnosťou SAD Zvolen, a.s., s cieľom zníženia navrhovanej tarifnej ceny za 1 km z vysúťaženej sumy k úrovni sumy predpokladanej hodnoty zákazky na poskytovanie služieb autobusovej MHD vo verejnom záujme pre mesto BB na budúcich 10 rokov. V prípade, ak uchádzač nepristúpi na sumu vo výške predpokladanej hodnoty zákazky, žiadali sme, aby predmetné verejné obstarávanie zrušil.
Aj napriek ťažkým časom a výpadku podielových daní sme sa angažovali za zachovanie dotácií pre podporu športu, kultúry, pamätihodností a sociálnych vecí. Trvali sme tiež na zachovaní priameho príspevku vo výške 40 000 € pre každý volebný obvod, ktorý je určený predovšetkým na opravy a údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

PAMÄŤ MESTA
Záleží nám na záchrane, obnove a prezentácii kultúrnych a historických hodnôt nášho mesta.
Napríklad pomník obetiam fašizmu v Kremničke je významným pietnym miestom slovenského i celoeurópskeho významu. Územný plán mesta zatiaľ dostatočne neodzrkadľuje hodnoty tejto a ďalších troch priľahlých lokalít masového vraždenia. Preto sa s tímom odborníkov angažujeme v posilnení ochrany širšieho zázemia tohto územia a pri vyhlásení súťaže architektonických návrhov komplexnej obnovy areálu. Veľmi nás potešila správa, že Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu Ministerstva kultúry SR odporučila aj vyhlásenie ďalších nehnuteľných častí areálu ako súčasť národnej kultúrnej pamiatky „Hrob a pomník“ Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke.
Ako veľmi nešťastný sme posúdili postup krajského pamiatkového úradu, ktorý v tichosti a bez diskusie schválil na Námestí SNP prístavbu k hodinovej mestskej veži (!). Vďaka tomu, že sme podali podnet na Ministerstvo kultúry SR, bol, našťastie, tento zámer, nerešpektujúci hodnoty územia, definitívne zastavený.
Vďaka našej poslaneckej aktivite sa dosiahol ďalší pokrok v sprístupňovaní banskobystrických kostolov verejnosti.
Vážime si osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju nášho mesta. Vo februári, na základe našej nominácie, prevzali ocenenie Cena mesta 2019 členky a členovia Krajského koordinačného centra Verejnosti proti násiliu v Banskej Bystrici. Úspešný bol aj náš návrh na udelenie čestného občianstva in memoriam za rok 2020 Ladislavovi Eduardovi Hudecovi, architektovi svetového mena.
Aktívne sme sa podieľali na tvorbe dvoch publikácií Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica a Sprievodca pietnymi miestami Banskej Bystrice.
17. novembra 2020 sme v spolupráci s CNK Záhrada online diskutovali na tému 30 rokov od prvých slobodných volieb primátora a zastupiteľstva po zmene režimu v Novembri 1989 (23.-24. novembra 1990). Niektorí z nás boli vtedy pritom. Voľbám predchádzalo schválenie dodnes fungujúceho zákona o obecnom zriadení (6. septembra 1990), ktorý nastolil demokratické pravidlá v obecných a mestských samosprávach. Komunálne voľby v roku 1990 boli prvými slobodnými voľbami poslancov zastupiteľstiev, starostov obcí a primátorov miest po páde komunizmu na Slovensku. Prvé zasadnutie nového Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici bolo 5. decembra 1990. Mesto malo prvého primátora a 56 poslancov mestského zastupiteľstva. Odvtedy sa udialo viac dobrých i horších rozhodnutí. Politické strany čao v meste zlyhávali, aj preto v roku 2005 vznikla Banskobystrická alternatíva a od roku 2006 je ako klub nezávislých poslancov súčasťou banskobystrického mestského zastupiteľstva.
Ako každý rok sme si 21. augusta pripomenuli okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy, v októbri výročie 1. Československej republiky, v novembri koniec 1. sv. vojny – Deň vojnových veteránov, výročie Nežnej revolúcie a 30. výročie zriadenia demokratickej mestskej samosprávy. Vyjadrili sme tiež solidaritu bieloruskému ľudu v boji za slobodu.

V ČASE KORONAKRÍZY
V boji so zákernou virózou sa podarilo aj zásluhou nášho viceprimátora Milana Lichého spojiť sily mesta a dobrovoľníkov (Slovenský červený kríž, Centrum dobrovoľníctva, skauti, saleziáni, Spoločenstvo Sv. Egídia, ai.) pri zabezpečovaní ochranných prostriedkov a pomoci pre najzraniteľnejšie skupiny. Bola zostavená sieť kontaktov na pomoc ľuďom bez domova.
Zdôrazňujeme potrebu mať zrozumiteľný krízový finančný plán pre mesto Banská Bystrica, t. z. ako mesto plánuje šetriť a hospodáriť v týchto krízových časoch.
Z dôvodu zavretia škôl a školských zariadení sme hlasovali za to, aby mali rodičia odpustené školské poplatky za deti.
Podporili sme vyčlenenie 320 tisíc eur na nákup ochranných prostriedkov a na pomoc pre seniorov a núdznych.
Zúčastnili sme sa na celoplošnom testovaní, pretože zdravie a zastavenie epidémie je v týchto mesiacoch pre nás všetkých najdôležitejšie.

NAŠE AKTIVITY
V priebehu roka sme vedeniu mesta predložili takmer stovku poslaneckých interpelácií, v ktorých sme sa pýtali na riešenie Vašich podnetov. Žiadali sme o zdokladovanie výšky financií vyplatených z mestského rozpočtu za vybudovanie verejného osvetlenia zóny pod Pamätníkom SNP. Správcovi mestskej zelene sme navrhli urobiť opatrenia, ktoré zabránia poškodzovaniu kôry stromov pri kosení. Predložili sme požiadavku na autobusové spojenie ku krytej plavárni i k nemocničnému zariadeniu na Belvederi. Primátorovi mesta sme tlmočili obavy obyvateľov zo Severnej ulice o hrozbe zahustenia sídliska novou výstavbou a pod. Žiadali sme odstránenie náletových drevín a buriny v „jame“ pri mestskom úrade. Upozornili sme na akútnu potrebu rekonštrukcie niektorých mostov (Mládežnícka, Uhlisko, Medený Hámor).
Sme veľmi radi, že Ministerstvo životného prostredia SR schválilo žiadosť mesta o projekt „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“. Cez finančný mechanizmus EHP a Nórske fondy získame finančné prostriedky vo výške 1,4 mil. € na konkrétne opatrenia, ktoré nám pomôžu zmierňovať následky klimatických zmien a adaptovať sa na blížiace sa zmeny. Okrem zrekonštruovanej škôlky na Šalgotarjánskej ulici budú mať Bystričania po úspešnej realizácii projektu aj niekoľko dažďových záhrad, zelených plôch a modernú Klimatickú stratégiu.
Zásluhu na tom má náš viceprimátor Milan Lichý a jeho zelený tím.
Presadili sme vytvorenie pracovného miesta a výberové konanie na referenta – koordinátora pre participáciu, pretože chceme posilniť úlohu obyvateľov mesta pri spolupodieľaní sa na rozhodnutiach, personálne podporiť komunitné centrá, urýchliť vytvorenie konceptu Smart City a koordinovať prípravu adaptačných a mitigačných opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy. Do odborných komisií sme prizvali aj niektorých šikovných a rozhľadených odborníkov z praxe.
Zúčastnili sme sa na úprave hrobov významných dejateľov mesta i na skrášlení verejných priestorov v centre, na Uhlisku, na Fončorde či na sídlisku v Rudlovej-Sásovej. Venovali sme nasporené finančné prostriedky Komunitnej nadácii Zdravé mesto na podporu projektu „Voda a umenie v Záhrade“.
Zúčastnili sme sa na odborných konferenciách a diskusiách – o udržateľnej doprave, participácii verejnosti, územnom plánovaní v meste. Zapojili sme sa do kampaní – Európsky týždeň mobility, Ulica bez áut, Do práce na bicykli.
Na sociálnych sieťach a najmä na našej fejsbúkovej stránke sa pochvalne ale i kriticky vyjadrujeme k rôznym aktuálnym témam. Napríklad koncom júna sme reagovali na blog primátora Jána Noska na tému neúspešnej revitalizácie mestského parku a nachádzania vinníkov medzi aktivistami v meste. Podľa nášho názoru sú aktívni a angažovaní obyvatelia dôležitou živototvornou silou, ktorá má potenciál meniť naše mesto k lepšiemu a napĺňať zmysel lokálnej demokracie a participácie.
Aktivitou vo volebných obvodoch sme prispeli k úpravám chodníkov, vnútroblokov, renovácii detských ihrísk.
verejné obstarávanie na nového prevádzkovateľa MHD.

PLUSY A MÍNUSY 2020
– poslanci BBA hodnotia najlepšiu a najhoršiu udalosť roka v meste

David Kapusta
+ Založenie novej komisie pre modernú samosprávu. Architektonické súťaže návrhov. Zverejňovnie materiálov komisíí pre všetkých obyvateľov. Pozemky mesta nebudú slúžiť na cirkusové vystúpenia zvierat alebo ich výcvik.

– Skromné požiadavky pre technické vybavenie mestskej hromadnej dopravy. Nepodarená verejná súťaž na dopravcu v neprospech občanov. Neviditeľný posun v záchrane mestských hradieb a Medeného hámra. Oneskorená príprava na kandidátúru Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Pavol Katreniak
+ Organizačné zvládnutie oboch etáp celoplošného testovania samosprávou napriek kuvičím hlasom na prelome októbra a novembra.

– Spackané verejné obstarávania na výmenu kremačných pecí a na výber nového dopravcu verejnej hromadnej dopravy. Žiaľ, v oboch prípadoch boli poslanci len v úlohe štatistov. Rozhodoval primátor, resp. ľudia, ktorých určil.

Hana Kasová
+ Zvýšenie transparentnosti samosprávy – zverejňovanie materiálov odborných komisií na webe mesta. Získanie financií na projekt Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica ako aj zvýšenie kvality architektonických a urbanistických návrhov prijatím VZN o súťaži návrhov.

– Príprava verejného obstarávania na zabezpečenie MHD, ktorej výsledkom je podpísanie zmluvy so SAD Zvolen. Neprijatie mestského zákona o zákaze hazardu v Banskej Bystrici.

Andrej Leitner
+ Vznik Komisie MsZ pre modernú samosprávu. Súťaž návrhov ako riešenie nových projektov v urbanizme. Tiež som spokojný so zverejňovaním materiálov na mestskom webe. Posun vpred zaznamenal aj príprava mestského rozpočtu. hoci od ideálu má ešte ďaleko.

– Sklamaním roka je tichý súhlas viacerých poslancov s hazardom v meste a zbabrané verejné obstarávanie na nového prevádzkovateľa MHD.

Milan Lichý
+ Za najlepšiu udalosť pokladám súdržnosť obyvateľov pri pandémii. Objavili sa ľudia, ktorí druhých nenechajú v štichu. Za veľké plus pokladám aj fungovanie tzv. mestského Zeleného tímu, ktorý začal riešiť viac problémov týkajúcich sa životného prostredia.

– Situácia spojená s celosvetovou pandémiou Covid-19, ktorá ohrozila zdravie obyvateľov a negatívne ovplyvnila hospodársky, spoločenský, kultúrny a športový život v meste. Týkalo sa to aj podnikateľov – šenkárov so zdravím obyvateľov v centre mesta i na sídliskách.

Vladimír Pirošík
+ Zverejňovanie podkladových materiálov komisií MsZ na webe mesta po tom, ako sme vybojovali otvorenie komisií a Mestskej rady pre verejnosť, ďalej zvolenie viacerých špičkových externých odborníkov za členov poradných komisií, zverejňovanie materiálov na rokovanie samotného MsZ, ako aj zápisníc z rokovaní všetkých kolektívnych orgánov mesta (MsZ, MsR, komisie, VMČ, občianske rady) a právo automatického udeľovania slova pre verejnosť na každom riadnom zasadnutí MsZ. Bol to posledný chýbajúci dielik do pomyselného puzzle, komplexného obrazu vzorovo otvorenej samosprávy. V tichosti sme sa tak minulý rok stali najotvorenejším zastupiteľstvom na celom Slovensku.

– Primátorský výber staronových predražených prevádzkovateľov mestskej hromadnej dopravy na najbližších desať rokov. Pofidérna verejná súťaž, a ako výsledok horšia a drahšia verejná doprava.

Lucia Skokanová
+ Schválenie projektu adaptácie na zmeny klímy.

– Neprijatie všeobecného záväzného nariadenia o zákaze hazardu.

Martin Úradníček
+ Prijatie nariadenia o využívaní súťaže návrhov v urbanizme. Úspešná príprava projektu Mesto kultúry 2022. Korektná príprava mestského rozpočtu na rok 2021.

– Nedostatok včasných informácií od vedenia mesta k pripravovaným projektom (športová hala na Uhlisku, rekonštrukcia verejného osvetlenia, príprava integrovanej územnej stratégie bez účasti Zvolena ai.). Zanedbaná príprava verejného obstarávania na prevádzkovateľa MHD. Neochota viacerých poslancov z ostatných klubov úplne zakázať hazard v meste.

ČO PLÁNUJEME
Fungujeme ako tím, ktorý nepodlieha politickým tlakom, ale reaguje na potreby občanov s víziou zdravého a občianskeho mesta. K našim prioritám patrí agenda kvality života, lokálnej demokracie, transparentnosti, vzdelávania, sociálnych vecí, kultúry a životného prostredia.
Mesto Banská Bystrica sa síce aktívne zapája do rôznych europrojektov a aktívne čerpá mimorozpočtové zdroje, ale chýba mu dlhodobá a ucelená vízia. Preto chceme do konca volebného obdobia iniciovať tvorbu viacerých strategických dokumentov z oblasti dopravy, smart city, sociálnej oblasti, environmentu, kultúry či cestovného ruchu. Tieto dokumenty musia vytvárať odborníci v úzkej spolupráci s občanmi tak, aby boli zohľadnené ich potreby a požiadavky. Tvorba dôležitých vízií mestskými úradníkmi sa totiž už viackrát neosvedčila, sú spracované formálne, chýba im nadhľad, fundovanosť a profesionalita.
Budeme sa aj naďalej podrobne venovať kontrole návrhov na predaj či prenájom mestského majetku. Naďalej budeme presviedčať ostatných váhajúcich poslancov, že úplný zákaz hazardu je najlepším riešením ako sa vysporiadať s týmto sociálne nebezpečným nešvárom v našom meste. Chceme naďalej posilňovať transparentnosť, napríklad formou zverejňovania otvorených dát zo všetkých oblastí činnosti mestského úradu. Budúce dva roky budeme pozorne kontrolovať plánované investície z rámcového 13,5 miliónového rámcového úveru. Tak ako doteraz sa budeme angažovať v projekte Mesto kultúry 2022 a veríme, že jeho autori budú úspešní.

ROK 2019

 

 SPRÁVA O NAŠEJ ČINNOSTI V ROKU 2019

K prioritám klubu BBA patrí agenda kvality života, transparentnosti, vzdelávania, kultúry, životného prostredia, športu, lokálnej demokracie a pamätihodností
• Staviame sa za všetky nekonfliktné rozvojové projekty Mesta, či už ide o rekonštrukciu škôl, škôlok, ciest, chodníkov, športovísk atď. Pritom bdieme nad efektívnym využívaním verejného majetku – verejne sme preto odsúdili napríklad kúpu predraženého luxusného auta pre bývalého prednostu mestského úradu či zastavili niektoré odpredaje a nájmy pozemkov (zabratie zelene, herne)
• Zverejnili sme naše majetkové priznania
• Pričinili sme sa o vyčlenenie 430 tisíc eur na výmenu okien na objekte ZUŠ J. Cikkera
• Navrhli sme doplniť územný plán o regulatívy tam, kde je kritická dopravná situácia
• Podali sme viacero pripomienok, ktoré ochraňujú zelené plochy i pamiatky a zamedzujú zahusťovanie voľných plôch výstavbou (Severná, Okružná, Tatranská, Urpín, Malachovské skalky, …)
• Vedieme a koordinujeme činnosť v dôležitých orgánoch mesta (2. zástupca primátora, stavebná komisia, komisia pre cestovný ruch, sociálna komisia, komisia pre pamätihodnosti mesta, výbory mestských častí Centrum, Rudlová-Sásová, Fončorda)
• V záujme záchrany vzácnych objektov Medeného Hámra sme pripravili podnet na pamiatkovú inšpekciu
• Predložili sme návrhy na obmedzenie hazardu v meste a tlačíme aj na prísnu kontrolu fungovania kvízomatov
• Upozorňujeme na zlý stav drevín vo verejných parkoch a potrebu ich revitalizácie zákonnou a citlivou formou, ktorá zohľadňuje historický a krajinný ráz
• Prinášame do mesta nové myšlienky na efektívnejší výkon samosprávy – usporiadali sme odbornú diskusiu na tému SMART City a v tomto roku chystáme 1. banskobystrický Hackathon
• Na mestskom úrade sme iniciovali vznik dvoch pozícií – krajinného architekta a koordinátora pre občiansku spoločnosť a participáciu
• Hlasovali sme za úpravu nariadenia o dotáciách, reguláciu hazardných hier, konanie mládežníckej olympiády EYOF 2021, za vyrovnaný rozpočet mesta na rok 2020 a s tým súvisiacu nepopulárnu, ale nevyhnutnú úpravu miestnych daní a poplatkov pre plynulé financovanie sociálnych a komunálnych služieb.
• Boli sme za nadobudnutie pozemkov pre cyklotrasy a nájomné byty. Hlasovali sme proti zvýšeniu príspevkov rodičov do mestských školských zariadení (základná umelecká škola, školské kluby, materské školy) a proti predĺženiu zmluvy na umiestňovanie reklám šíriacich vizuálny smog.
• Stanoviská k našim zásadným hlasovaniam poskytujeme cez profil BBA na Facebooku
• Na každom mestskom zastupiteľstve sme interpelpelovali resp. podávali podnety na zlepšenie verejných služieb a odstránenie komunálnych nedostatkov
• Podieľali sme sa na vydaní jedinečnej vyše 250-stranovej knihy „Kľúčové námestie“, dokumentujúcej udalosti Novembra 1989 v našom meste.
• Stáli sme pri udelení Ceny mesta za rok 2019 pre členky a členov krajského Koordinačného centra Verejnosť proti násiliu v Banskej Bystrici ako aj pri osadení pamätnej tabule pre nich v Národnej 6.
• Podporili sme udelenie Čestného občianstva mesta pre Jána Langoša, in memoriam
• Angažovali sme sa v procese obnovy Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke a pri tvorbe publikácií „Sprievodca pietnymi miestami Banskej Bystrice“ a „Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica“
• Počas celého roka 2019 sme poskytovali obyvateľom každý týždeň občianske poradenstvo. Občianske poradne BBA budú pokračovať aj v tomto roku, a to až na štyroch miestach: Centrum (Mestský úrad na ul. ČSA 26), Uhlisko (Agentúra ENTERPRISE, Bellušova 4), Rudlová – Sásová (knižnica Rudohorská 23/a) a Fončorda (knižnica Jilemnického 38).

 

NEZABÚDAME ANI NA VOLEBNÉ OBVODY

Mesto Banská Bystrica je rozdelené do 7 volebných obvodov, členovia BBA sú zastúpení v štyroch z nich. Patríme medzi najaktívnejších poslancov. V roku 2019 sme dopomohli vykonať početné opravy komunikácií a chodníkov (Golianova, Graniar, Horné záhrady, Kapitulská, Karpatská, Komenského, Kri-vánska, Magurská, Pieninská, Rudohorská, Slnečná, Stromová, Švermova, Tatranská, Timravy, Tr. SNP, Ul. 9. mája, Zelená, …) i doplnenie herných prvkov na detských ihriskách. Podporovali sme činnosť komunitných centier, participatívneho rozpočtu, občianskych rád a podujatia organizované aktívnymi komunitami. Do volebných obvodov boli presunuté aj občianske poradne BBA.
Pavol Katreniak je predsedom výboru mestskej časti (VMČ) Banská Bystrica – centrum. Z podnetov občianskej rady, obyvateľov a poznania problémov sa tento VMČ, ktorého členom je aj David Kapusta, dohodol so zástupcami mest­ského úradu na opravách častí ulíc Komenského, Tr. SNP a Horné záhrady.
Martin Úradníček ako podpredseda VMČ Majer, Senica, Šalková a Uhlisko inicioval viaceré opravy, ktoré trápili občanov už dlhé roky. Išlo napríklad o odstránenie starých koľají na vozovke smerom do Majera, ako aj o roz­siahle rekonštrukcie zdevastovaných chodníkov na Uhlisku (Ul. 9. mája, Golianova, Timravy).
Andrej Leitner ako predseda VMČ Rudlová – Sásová spolu s Vladimírom Pirošíkom presadzujú, aby boli zasadnutia výboru ve­rejné. Preto sa konajú formou verejných diskusií s občanmi priamo vo vo­lebnom obvode (Komunitné centrum Tatranská, Muštáreň Rudlová, atď).
Na Fončorde predsedníčka príslušného VMČ Hana Kasová s kolegyňou Luciou Skokanovou pomáhajú pri zveľaďovaní verejných priestorov (Ne­šporova ulica, Relax zóna na Internátnej, športové ihrisko na THK, oddy­chová zóna pri Tajovke). Členstvo vo VMČ otvorili aj zástupcom občianskej spoločnosti a za jeho členov zvolili aj neposlancov. Obe sa snažia, aby napredovala rekonštrukcia Kyjevského námestia. Hana Kasová pripravila štúdiu, do ktorej zapracovala princípy minimalizovania dopadov zmeny klí­my na pohodu v tomto priestore.

ROK 2018

ŠKOLSTVO

V tejto oblasti sme našu energiu venovali najmä zápasu o spravodlivé financovanie všetkých škôl a školských zariadení pôsobiacich na území mesta. Základom každej dobrej školy je dobrý učiteľ, a ten musí byť motivovaný a teda aj zaplatený. Uskutočnili sme preto verejnú diskusiu na túto tému (22. 3. 2018) a pripojili sme sa tiež k 3500 ďalším občanom, ktorí podporili petíciu zástupcov bystrických neverejných škôl a školských zariadení. Naše úsilie nateraz vyvrcholilo tým, že na MsZ konanom dňa 24. 4. 2018 sme z prebytku mestského rozpočtu zabezpečili na dofinancovanie prevádzkových a mzdových nákladov v školských zariadeniach v meste 150 tisíc eur.

KOMUNITNÝ ŽIVOT

Okrem zodpovednej práce v MsZ a v našich mestských častiach sme sa v prvom štvrťroku aktívne zapájali do otvárania nových tém, a to napríklad uskutočnením odbornej konferencie BBA s názvom Klimatické zmeny v mestách (8. 2. 2018). Pripomenuli sme si na námestí 70. výročie komunistického prevratu (25. 2. 2018), ale aj 30. výročie Sviečkovej manifestácie (25. 3. 2018) či pristúpenie Slovenska do EÚ (1. 5. 2018). Stretávali sme sa s Vami na občianskych radách, v knižniciach, školách, škôlkach, komunitných centrách, kluboch. Zorganizovali sme viaceré jarné brigády. Chladným nás, prirodzene, nenechalo ani celospoločenské dianie – podporujeme hnutie Za slušné Slovensko.

OTVORENOSŤ

V MsZ fungujeme ako konštruktívna opozícia vládnucej poslaneckej koalície Smer – SNS – SDKÚ. Aj v prvom štvrťroku 2018 sme bránili svojvoľnému rozpredaju mestského majetku a kontroverzným investičným zámerom. Navrhli sme primátorovi zaistiť oboznámenie širokej verejnosti s plánovaným zámerom obnovy Mestského parku a projektom protipovodňových opatrení na Hrone. Iniciovali sme zverejňovanie podkladových materiálov komisií MsZ na webstránke mesta. Sme otvorení všetkým skutočne nezávislým a statočným ľuďom, ktorí chcú pracovať pre spoločné blaho nášho mesta a nie na prospech svojho vrecka. Sme za slušné Slovensko, a za slušnú Banskú Bystricu.

Na rokovaní MsZ 26. júna 2018 poslanci BBA podporili zmenu rozpočtu, v rámci ktorej sa vyčlenilo 186 tisíc eur na údržbu základných škôl v meste, ďalej 175 tisíc eur na výstavbu parkoviska na Tulskej 2-3, 54 tisíc eur na nové okná v dennom stacionári na Uhlisku, 50 tisíc eur na opravy elektroinštalácie na ZŠ Spojová a tiež 1,3 mil. eur na nevyhnutnú rekonštrukciu krematória.

Členovia BBA nepodporili odpredaj budovy v podstavbe na Rudohorskej 37 v prospech reštaurácie a herne. Návrh však napriek tomu hlasmi koalície prešiel…

Architektka Hanka KASOVÁ bola zvolená za novú predsedníčku Komisie MsZ pre územný rozvoj, keď vo vedení komisie nahradila Jána Šaba (SMER – SNS), ktorého koaliční poslanci zvolili na 6 rokov za hlavného kontrolóra mesta. Komisia tak bude konečne vedená odborníkom.

Pomerom hlasov 16:15 bolo v MsZ rozhodnuté, že v novembrových komunálnych voľbách bude Bystrica rozdelená spravodlivejšie, demokratickejšie a s väčším ohľadom na jednotlivé mestské časti ako tomu bolo doteraz. Mesto bude po novom rozčlenené na sedem volebných obvodov, a nie len na štyri obvody, ako presadzovali poslanci klubov SMER – SNS a Srdcom Bystričania. Za sedemobvodový návrh, ktorého spoluautormi sú Matej BUČKO a Lydka PRIEHODOVÁ, hlasovali všetci desiati poslanci BBA a ďalej P. Bielik, I. Kašper, M. Klus, K. Konárik, J. Kuracina a M. Smädo.

Z iniciatívy Vlada PIROŠÍKA za zmenil Štatút participatívneho rozpočtu, čo umožní dofinancovať úspešné tohtoročné projekty sumou 8 tisíc eur.

Poslanci BBA podali v mene obyvateľov mesta veľké množstvo interpelácií na riešenie komunálnych nedostatkov. Viac tu

V závere roka 2018 venovali poslanci BBA veľa času aj pripomienkovaniu strategických dokumentov, ktoré boli predložené vedením mesta „päť minút po dvanástej“.

Členovia BBA dlhodobo upozorňujú na zlý stav drevín v Mestskom parku. Nespochybňujú preto potrebu jeho rekonštrukcie, avšak bez rozsiahlych výrubov a výhradne citlivou formou zohľadňujúcou historický ráz tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Poslanci BBA sú jednoznačne proti necitlivému zámeru budovania masívnych protipovodňových zábran po celej pravobrežnej strane Hrona v meste. Hron by mal zostať bez betónu.

ROK 2017

Dobré návrhy predkladané vedením mesta podporujeme, tie nedobré dôrazne odmietame. Súhlasili sme s potrebou odstránenia „strašiaka“ – starej autobusovej stanice. Verejný prísľub primátora, že Mesto do tohto projektu nevloží žiadne peniaze, však nebol dodržaný a Banskobystričania tak musia nakoniec zaplatiť úver za 3 800 000 € (!). Takýto postup vedenia mesta považujeme za nehospodárny a preto sme zaň nehlasovali. Rovnako nesúhlasíme ani s pretrvávajúcou diskrimináciou neverejných školských zariadení.

Podporili sme opravu škôlok, základných škôl a školských areálov, obnovu ciest, chodníkov aj rekonštrukciu krematória. Angažovali sme sa za zlepšovanie služieb na plážovom kúpalisku. Zodpovedne sme interpelovali všetky Vaše podnety týkajúce sa komunálnych vecí. Presadili sme navýšenie financií do participatívneho rozpočtu na sumu 40 000 €. Aj v roku 2017 sme bojovali proti výstavbe vodných elektrární na Hrone – táto vojna však stále nie je vyhratá. Aktívne sme v župných voľbách podporovali Jána Luntera.

Pričinili sme sa o udelenie Čestného občianstva mesta za rok 2017 pre sochára Jozefa Jankoviča, in memoriam a Ceny mesta pre hudobníka Róberta Tatára. Aj z našej iniciatívy vznikne zanedlho v Majeri hodnotný monument venovaný obetiam prvej svetovej vojny. Presadili sme dotačnú podporu množstvu občianskych združení z oblasti kultúry, životného prostredia, športu, pamätihodností, sociálnych vecí. Zapojili sme sa do diskusie o transformácií komunitných centier v meste, s cieľom zvýšenia kvality života Bystričanov.

ROK 2016
My, nezávislí mestskí poslanci z deväťčlenného klubu Banskobystrická alternatíva (BBA), predkladáme každoročne touto cestou verejnosti stručný odpočet činnosti. Aj v priebehu roka 2016 sme sa snažili dôsledne obhajovať verejný záujem a kvalitné životné podmienky pre dobro obyvateľov Banskej Bystrice. Na rozdiel od iných, nie sme závislí od žiadnej politickej strany, ideológie či developera. Počtom podávaných návrhov, uznesení, podnetov, interpelácií i „neviditeľnou“ činnosťou mimo Radnice patríme medzi najaktívnejších poslancov. Staviame sa za vládu práva, za budovanie otvorenej samosprávy, za jasné pravidlá a kritériá pre rozhodovanie, za lepšiu informovanosť spojenú so zodpovedaním sa ľuďom. Presadzujeme odpolitizovanie mestských iriem, tvorbu participatívneho rozpočtu zapojením občanov, iniciatív a združení, rozvoj škôl, škôlok, komunitných centier a verejných priestorov, zlepšenie podmienok pre cyklodopravu, ochranu životného prostredia, podporu kultúry a kreativity, zdravý duševný i fyzický rozvoj a ochranu pamäti mesta. Aktívne pôsobíme na jednotlivých sídliskách a v mestských častiach. Podrobnosti o našej činnosti nájdete na www.bbalternativa.sk, resp. na facebook.com/bbalternativa.

V rozpočte mesta na rok 2017 sme sa zasadili za viac peňazí na opravu telocviční, ciest a verejných priestranstiev,
na rekonštrukciu fontány pred mestským úradom či na dotácie do kultúry, pamätihodností mesta a sociálnych vecí. Zároveň sme presadili, že objem prostriedkov vyčlenený na občiansky participatívny rozpočet bude v porovnaní s rokom 2016 vyšší až o 50 %.

V roku 2016 sme nepoľavili z našej dlhoročnej snahy zabrániť výstavbe vodných elektrární Iliaš a Vlkanová, ktoré by zničili prírodný charakter Hrona. Podporili sme celoslovenskú kampaň „Za živé rieky“. Snažili sme sa o odstránenie diskriminácie neverejných školských zariadení. Presadili sme udelenie Čestného občianstva in memoriam disidentovi tajnej cirkvi Silvestrovi Krčmérymu.

Dobré návrhy predkladané vedením mesta podporujeme, tie nedobré však dôrazne odmietame; ako napr. zámer zvýšiť plat druhého viceprimátora z 1506 € až na 2945 €, zámer rozšíriť dozornú radu mestskej firmy MBB, a. s. o ôsmeho člena – mestskú poslankyňu z klubu Smer-SNS-SDKÚ či zámer zobrať úver 900 tis. € na rôzne hmlisté dopravné projekty…

Spoločenstvo BBA oslávilo prednedávnom milé výročie – desať rokov svojej existencie. Poslanecký klub BBA je otvorený všetkým skutočne nezávislým a statočným ľuďom, ktorí chcú pracovať pre spoločné blaho nášho mesta a nie na prospech svojho vrecka či nejakej politickej strany. Ak aj Vy máte chuť rozšíriť naše rady alebo podporiť našu činnosť, ozvite sa! ĎAKUJEME.

ROK 2015
Je nás už deväť. Po úspechu Banskobystrickej alternatívy (BBA) v komunálnych voľbách sa v januári naplno púšťame do poslaneckej práce.

Máme radi našu Bystricu: ľúbime sapo nej túlať, no zapájame sa aj do jej skrášľovania. Každoročne robíme rôzne brigády, komunitné akcie a iné dobrovoľnícke podujatia. V máji sme napr. na centrálnom mestskom cintoríne očistili hroby viacerých dejateľov – Bety Poničanovej, Jána Egryho, Jána Cikkera, Jána Móryho, Izidora Žiaka Somolického a ďalších.

V zdravom tele – zdravý duch: máme radi šport, zdravý životný štýl a pohybové aktivity s hlbšou myšlienkou. Bežali sme „Marathon BB“, skočili sme do vody na „Plaveckej 24-hodinovke“, splavovali sme Hron na protestnom podujatí „Za živé rieky bez bariér 2015“, ktorého cieľom bolo poukázať na zlé dôsledky plánovanej výstavby tzv. malých vodných elektrární.

Zúčastňujeme sa zasadnutí občianskych a školských rád, klubov dôchodcov a výborov mestských častí. Systematicky podporujeme rozvoj participatívneho rozpočtu – navštevujeme jeho tematické skupiny a diskusné fóra. Vykonávame aktívnu činnosť v mestskej rade a vo všetkých jedenástich odborných komisiách. Štyrom komisiám zároveň aj predsedáme.
Primátor Ján Nosko priniesol do mestského úradu novú dynamiku, sklamaním je však pre nás jeho personálna a odmeňovacia politika: zvýšenie počtu úradníkov, málo transparentných výberových konaní, masívne zvyšovanie platov vyvoleným, nadbiehanie vybraným politickým stranám a tiež zriadenie zbytočnej funkcie druhého zástupcu primátora…

Podali sme desiatky návrhov, interpelácií a podnetov ku koseniu, parkovaniu, stavu chodníkov a komunikácií, čistote v meste či k fungovaniu plážového kúpaliska. Pomáhame rozbehnúť činnosť komunitného centra na Havranskom. Veríme, že tak ako sa more skladá z kvapiek, aj dobrý život v meste sa skladá z množstva malých fungujúcich vecí.

Hlásime sa k odkazu starobystrickej meštianskej kultúry a k potrebe ochrany pamäte mesta. Podporili sme osadenie pamätných kameňov (Stolpersteine) pre rodinu Gotthilfovcov na Hornej ulici. Presadili sme udelenie Čestného občianstva in memoriam pre kanonika – kňaza Imricha Ďuricu a Ceny mesta pre verejného činiteľa a bankára Viliama Paulinyho.
Počas celého roka organizujeme odborné diskusie, tematické stretnutia i verejné zhromaždenia. Diskutovali sme o budúcnosti kaštieľa Radvanských, o regulácii hazardu v meste, o utečeneckej kríze, o konšpiračných teóriách, pripomenuli sme si výročie okupácie našej vlasti (21. 8.), vznik prvej ČSR (28. 10.), Nežnú revolúciu (17.11.), útoky na Paríž…

My, nezávislí poslanci 9-členného klubu BBA, budeme aj v novom roku 2016 dôsledne obhajovať verejné dobro pre obyvateľov Banskej Bystrice. Tak ako doteraz, budeme vždy na strane občanov, nie politických strán či developerov. Podrobnosti o našej činnosti sú vám k dispozícii aj na facebook.com/bbalternativa.