Mgr. Ing. David Kapusta, poslanec BBA:
Plánuje Mesto Banská Bystrica zvýšiť počet kontajnerov na papier a plasty alebo zabezpečiť častejší zber na ulici J. Cikkera ? Ak nie, tak či neprehodnotí takúto možnosť?
Odpoveď: Mgr. Peter Suchý, vedúci PS – OU
„S ohľadom na aktuálny podnet z mesiaca jún na prepĺňanie nádob/pravidelnosť vývozu triedených odpadov na ul. J. Cikkera v súčasnosti realizujeme pravidelnú kontrolu. Ak sa prepĺňanie nádob potvrdí, následne prijmeme opatrenia.“

Mgr. Ing. David Kapusta, poslanec BBA:
Letnú a zimnú údržbu chodníkov zabezpečuje spoločnosť BEGBIE s.r.o. ( ďalej ako“ spoločnosť“) Na poslednej komisii pre modernú samosprávu zaznelo, že monitorovanie vozidiel poskytovateľa služby je zapracované v zmluve, prístup majú zamestnanci Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ. Táto služba nie je sprístupnená verejnosti. Prístup k dátam zo strany verejnosti nie je zmluvne podchytený, čo by sa malo podchytiť dodatočne po dohode s dotyčnou spoločnosťou, čo Renáta Hláčiková nevylúčila. Uskutočnilo oddelenie alebo mesto Banská Bystrica rokovanie so spoločnosťou? Ak áno, tak aký je výstup z tohto stretnutia? Žiadam mesto Banská Bystrica o poskytnutie názvu aplikácie, ku ktorej majú prístup a monitoruje v nej plnenie služby údržby komunikácií.
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Podľa aktuálne platných zmlúv so spoločnosťou BEGBIE s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), na základe ktorých sú zabezpečované služby letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica, má objednávateľ oprávnenie prostredníctvom online prístupu ku GPS monitorovaniu vozidiel dodávateľa vykonávať kontrolu poskytnutých služieb. Online prístup zabezpečuje spoločnosť poskytnutím prístupových práv k GPS monitorovaniu vozidiel, a to pre vybraných zamestnancov zodpovedných za predmetnú činnosť. V aktuálnom období Mesto Banská Bystrica zvažuje možnosti potenciálneho sprístupnenia verejnosti, a to z procesného, právneho či finančného hľadiska.

Mgr. Ing. David Kapusta, poslanec BBA:
Prečo bol veľký a významný developerský projekt Slovenka 2 na území mesta Banská Bystrica nerealizovaný?
Odpoveď: Nejedná sa o interpeláciu v zmysle rokovacieho poriadku MsZ.

Mgr. Ing. David Kapusta, poslanec BBA:
Kedy dôjde k realizácii kruhového objazdu pri mestskom parku ( Tajovského, Janka Kráľa)?

Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA
Stavba „Mini okružná křižovatka, Dopravný uzol: MK ul.Tajovského – ul. Janka Kráľa, Banská Bystrica“ je v súčasnosti v realizácii na základe Zmluvy o dielo č.868/2022/ORA-IV, s predpokladaným termínom ukončenia do 7.10.2022

Mgr. Ing. David Kapusta, poslanec BBA:
Je v pláne budúcich opráv aj oprava mostu nad riekou Bystrica medzi Strieborným námestím a ulicou Janka Kráľa?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Mesto Banská Bystrica v spolupráci so Žilinskou univerzitou realizuje diagnostiku stavu mostov. Plánovanie postupných opráv je zostavované na základe odporúčaní z uvedených diagnostík, a teda v závislosti od stavebno-technického stavu mostov. Aktuálne sú prioritizované opravy iných mostných objektov.

Mgr. Ing. David Kapusta, poslanec BBA:
Aké kroky uskutočnilo mesto Banská Bystrica v posledné mesiace v rámci záchrany mestského opevnenia?
Odpoveď: Mgr. Miroslava Jančová, vedúca OPM
Mesto Banská Bystrica vysúťažilo dodávateľa zamerania mestského opevnenia – firmu TERRADRON, s.r.o. V zmysle zmluvy o dielo č. 2170/2021 OPM-KU zo dňa 12. 01. 2022 sa dodávateľ zaviazal zhotoviť dielo do 30. 06. 2022. Zameranie hradieb bolo vykonané niekoľkými metódami, a to fotogrametricky a tiež použitím laserového skenera (LiDAR) pomocou nízkonákladových dronov v kombinácii s metódami terestrického merania, za dodržania platnej legislatívy spojenej s ich prevádzkou a ochranou osobných údajov, či ochranou utajovaných skutočností. Výstupom je virtuálna 3D projekcia (vizualizácia/prehliadka) s vyhotovením obrazového materiálu, ktorá zachytáva aktuálny stav (konštrukcie muriva, poškodenie a pod.), ďalej GP, CAD a GIS „výkresy“, ktoré budú slúžiť pre ďalšie stupne prípravnej a projektovej dokumentácie v súradnicovom systéme S-JTSK. Polohová presnosť geopriestorových údajov bola požadovaná na úrovni strednej súradnicovej chyby mxy ≤ 14 cm a musí dosiahnuť strednú chybu meranej výšky mv ≤ 14 cm. Toto dielo bolo protokolárne prevzaté a geodetické zamerania budú postúpené Oddeleniu evidencie a správy majetku mesta MsÚ v Banskej Bystrici za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov.
Virtuálna prehliadka na web stránkach mesta bude zverejnená do konca roka 2022.
Žiadosť o metodické usmernenie k obnove hradieb, ktorej súčasťou bude materiál MESTSKÉ OPEVNENIE – Zámer obnovy – vypracovaný autorkou Mgr. Ľubicou Fillovou, doplnený o výstup zo zamerania mestského opevnenia bude postúpená Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica taktiež do konca roka 2022

Mgr. Ing. David Kapusta, poslanec BBA:
Prečo sa pri aktuálnych opravách ciest nemenia aj obrubníky?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
V rámci opráv alebo rekonštrukcií ciest vo vlastníctve a správe Mesta dochádza k výmene obrubníkov vždy, keď si to ich stavebno-technický stav vyžaduje. Okrem toho sa Mesto snaží využívať materiál efektívne, tzn. vymenené použiteľné obrubníky využije pri ďalších opravách ciest.

Mgr. Ing. David Kapusta, poslanec BBA:
Prečo sa v niektorých prípadoch robia pri súčasných rekonštrukciách zastávok hromadnej dopravy betónové povrchy a pri niektorých na druhej strane nerobia? Prečo sa nerekonštruujú zastávky už v jednom technologickom postupe?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Mesto realizuje rekonštrukciu zastávok hromadnej dopravy v jednom technologickom postupe.

Mgr. Ing. David Kapusta, poslanec BBA:
Neuvažuje Mesto Banská Bystrica o inštalácii svetelného dopravného značenia pre chodcov a autá pri OC Pointe resp. Huštáku?
Odpoveď: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora
Mesto Banská Bystrica dlhodobo pracuje na upokojovaní dopravy na Vajanského námestí a to prípravou projektu predĺženia pešej zóny z Dolnej ulice smerom k Europa SC. V rámci 1. etapy sa jedná o zrealizovanie podchodu popod malú kruhovú križovatku a vybudovanie obojsmernej komunikácie na ulici Na Troskách. Tá prevedie tranzitnú dopravu z tejto lokality smerom na ulicu J. Kráľa a tým dôjde k výraznému odľahčeniu dopravy na tomto mieste. Aktuálne na tieto dve stavby prebieha územné konanie o umiestnení stavby. Následne bude spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie a žiadosť o financovanie z externých zdrojov. V rámci 2. etapy sa počíta s vybudovaním nového premostenia cez potok Bystrica pri ceste 1/66 čo umožní predĺžiť pešiu zónu z Dolnej ulice po Europa SC. Takto zrealizované opatrenia na upokojovanie dopravy budú mať za následok bezkolízny dopravný režim pre peších a motorové vozidlá.

Mgr. Ing. David Kapusta, poslanec BBA:
Neplánuje mesto Banská Bystrica meniť a inak regulovať dopravnú situáciu na križovatke Kapitulská-Švantnera? Stáva sa, že šoféri jazdia v jednosmerke v protismere. Autá sa otáčajú na križovatke a parkuje sa na pruhoch?
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Existujúce dopravné značenie predmetnej križovatky Kapitulskej a Švantnerovej ulice je postačujúce. Stavebné a organizačné zmeny sa predpokladajú v súvislosti s realizáciou vetvy cyklistickej trasy v úseku Hušták – Námestie slobody. Otáčanie a cúvanie vozidiel je možné v rozsahu stanovenom § 22 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

Mgr. Ing. David Kapusta, poslanec BBA:
Plánuje mesto Banská Bystrica realizáciu dopravného ihriska na jeho území?
Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA
Na základe dohody Mesta s DPMBB bude dopravné ihrisko riešené v lokalite Kremnička v areáli dopravného podniku.

Mgr. Ing. David Kapusta, poslanec BBA:
Prečo Mesto Banská Bystrica osadilo na Komenského ulici osvetlenie cez priechody pre chodcov, ktoré vyžaruje biele svetlo?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Doplnenie osvetlenia bielym svetlom bolo realizované z dôvodu zvýraznenia a zlepšenia viditeľnosti vyznačených priechodov, jednak pre vodičov a v neposlednom rade z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pre peších účastníkov cestnej premávky.

Mgr. Ing. David Kapusta, poslanec BBA:
Obyvatelia Severnej 1 a 2 si sťažujú, že ľudia, ktorí bývajú v bytovkách pri bývalej SAV, parkujú pri ich bytových domoch a obsadzujú im parkovacie miesta. Parkovisko pri bývalej SAV patrí mestskej spoločnosti MBB. Nemôže mestská obchodná spoločnosť zmeniť podmienky pre parkovanie tak, aby boli výhodnejšie pre rezidentov?
Odpoveď: Ing. Dušan Argaláš, gen. riaditeľ MBB, a.s.
MBB a.s. (predtým BPM) vybudoval pri rekonštrukcii budovy SAV na pozemkoch parc.č. 2063/43, 2063/48, 2063/45 a časti pozemku mesta Banská Bystrica (2063/46) spolu 70ks parkovacích miest v bezprostrednej blízkosti zrekonštruovanej budovy SAV – teraz bytového domu Severná 5.
Z toho vybudovaných parkovacích miest je:
8ks … pri internáte VÚC BBKS (časť pozemku mesta BB p.č. 2063/46)… voľné státie,
10ks (5+5) … na pozemkoch MBB a.s., (2063/48, 2063/45) vedľa chodníka smerom k bytovkám Severná č.1 a 2 …. voľné státie,
10ks ( z toho 2 pre ZŤP) … na časti pozemku MBB a.s. (2063/43) priamo pred vchodom do „SAV“ (mimo rampu/závoru) … voľné kolmé státie (+ okrem toho tam „neoficiálne“ parkuje cca 4-5 vozidiel formou pozdĺžneho voľného státia),
42 ks (z toho 1 ZŤP) … na časti pozemku MBB a.s. (2063/43) pozdĺž „SAV“ a internátu VÚC BBSK (za rampou/závorou) … spoplatnené státie určené prioritne nájomcom a vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Severná č.5, ale prístupné k prenájmu pre rezidentov z celej tejto lokality, pričom ročný nájom za parkovacie miesto je 300€ s DPH na rok (pre porovnanie vyhradené státie pri bytovke MBB a.s. na Rudohorskej ulici 27 je 480€ s DPH/rok, vyhradené státie na pozemkoch Mesta BB je v prepočte 438€/resp.657€ ročne, podľa toho, či je pre vozidlo súkromné, alebo služobné, + cca 200€ sú náklady na výrobu a osadenie značky). Aktuálne (k 29.6.2022) je za rampou zmluvne prenajatých 9 parkovacích miest (z toho 1 mimo obyvateľov BD Severná 5).

ZHRNUTIE počtu voľných a spoplatnených pakovacích miest:
VOĽNÉ STÁTIE (oficiálne) …. 28ks
VOĽNÉ STÁTIE (neoficiálne) … 4-5ks (+ minimálne 8-10ks vozidiel parkuje pozdĺž prístupovej komunikácie k „SAV“)
T.J. SPOLU MINIMÁLNE cca 40ks VOĽNÝCH STÁTÍ
SPOPLATNENÉ STÁTIE … 42ks (obsadených k 29.6.2022 je 9ks, z toho 1ks mimo obyvateľov BD Severná 5)
Pre úplnosť informácií podotýkame, že práve na časti pozemku MBB a.s. (2063/44) priamo pred vchodom do bytovky „SAV“ parkujú na voľnom státí aj obyvatelia bytoviek Severná č.1,2.

MBB a.s. v rámci svojej obchodnej politiky okrem obyvateľov bytovky „SAV“ cca 3 roky dozadu informovala formou letákov do schránok a oznamov obyvateľov bytoviek Severná č.1, 2 o možnosti prenajatia si voľných kapacít spoplatnených parkovacích miest za rampou/závorou za uvedených 300€ s DPH/rok/1park.miesto. Uvedená ponuka za 300€/rok naďalej TRVÁ pre všetkých rezidentov z danej lokality. Na základe tejto interpelácie MBB a.s. zopakuje informačnú kampaň o možnosti zvýhodneného prenájmu parkovacích miest pre rezidentov lokality oproti cenám stanoveným Mestom Banská Bystrica a to bez nutnosti výroby a osádzania značky na parkovacích miestach za rampou a eventuálne aj zvýhodneného nájmu (300€/rok) tzv. „voľných státí“ na pozemkoch MBB a.s. mimo rampu za podmienky výroby a osadenia značky na vlastné náklady.

Mgr. Ing. David Kapusta, poslanec BBA:
Kedy bude zahájená realizácia výstavby chodníka a vyznačenie priechodov pre chodcov na Kostiviarskej ceste?
Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA

Priechody pre chodcov s vybavením trvalého dopravného značenia a dočasného dopravného značenia sú súčasťou zadania pre spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu realizačného projektu na základe Zmluvy o dielo č.1252/2021/ORA-IP. Predpokladaný termín začatia realizácie stavby – jar 2023.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Opakujem interpeláciu stále nevybavenú zo dňa 7. 12. 2021. Kedy Mesto Banská Bystrica požiadalo dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva policajného zboru o stanovisko z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky po Komenského ulici? Aká je odpoveď?
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Mesto listom zo dňa 09.06.2022 požiadalo ORPZ ODI v Banskej Bystrici o stanovisko z hľadiska bezpečnosti plynulosti cestnej premávky ku skutočnostiam uvádzaným v interpelácii/podnete týkajúcim sa prejazdu nákladných vozidiel po Komenského ulici v smere od Karlova. Stanovisko ODI Mestu doposiaľ nebolo doručené.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Podľa ods. 8 článku 21 „Zásad rozpočtového hospodárenia“ primátor mesta schvaľuje a vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky a to maximálne do celkovej výšky 663 tis. €/rok; b) povolené prekročenie a viazanie príjmov a to maximálne do celkovej hodnoty 663 tis. €/rok; c) povolené prekročenie a viazanie rozpočtovaných výdavkov v sume 663 tis. €/rok. Dňa 7. 6. 2022 primátor schválil „Zmenu účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 3“, ktorou sa zvýšili príjmy aj výdavky rozpočtu o 906 900 €. Korešponduje táto zmena rozpočtu so „Zásadami rozpočtového hospodárenia“?
Odpoveď: Mgr. Zuzana Detková, poverená vedením OEM
Áno, táto zmena korešponduje so Zásadami rozpočtového hospodárenia. Predmetom zmeny rozpočtu účelovo určených prostriedkov č. 3 sú rozpočtové opatrenia, ktoré podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nepodliehajú schvaľovaniu orgánom obce (tzn. nepodliehajú schvaľovaniu mestského zastupiteľstva ani schvaľovaniu primátora, resp. starostu obce). Rozpočtové opatrenia predmetného charakteru obsahujú napr. prostriedky zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a podobne, pričom tieto rozpočtové opatrenia sú podľa predmetného zákona vykonávané, nie schvaľované. Zmena rozpočtu účelovo určených prostriedkov č. 3 obsahovala prerozdelenie výdavkov krytých zo štátneho rozpočtu v zmysle § 21 ods. 6 Zásad rozpočtového hospodárenia. To znamená, že zmena rozpočtu účelovo určených prostriedkov č. 3 nie je schválená orgánom obce, v našom prípade primátorom v rámci jeho kompetencií v zmysle ustanovení § 21 ods. 8 Zásad rozpočtového hospodárenia.
Predmetná informatívna správa bola zaradená medzi informatívne správy predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva z dôvodu, že logicky nadväzuje na Zmenu rozpočtu č. 6 a na Zmenu účelu použitia fondu minulých rokov prerokovaných a schválených na zasadnutí MsZ dňa 21.06.2022. Dôvodom bolo dosiahnutie komplexnej informovanosti poslancov mestského zastupiteľstva. Okrem uvedeného boli plánované rozpočtové opatrenia, ktoré boli súčasťou Informatívnej správy o zmene rozpočtu účelovo určených prostriedkov č. 3 podrobne vysvetlené na zasadnutí Komisie pre ekonomický rozvoj dňa 06.06.2022 ako súčasť rozpočtových opatrení a plánovaných zmien použitia peňažných fondov s cieľom zabezpečenia rozpočtového krytia plánovaných výdavkov v roku 2022 a čiastočne aj v roku 2023.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
Od augusta roku 2020 opakovane upozorňujem Odd. evidencie a správy majetku mesta a prostredníctvom interpelácií aj vedenie mesta na havarijný stav bývalej strojovne vleku na konci ulice Žltý piesok na Uhlisku. Schátraný objekt nemá vlastníka a leží na mestskom pozemku parc.č. E KN 2558/1. Dva roky evidujem odpovede typu: „Stavba nie je v majetku mesta, ani ju mesto nebude riešiť vo vzťahu k vlastníctvu stavby.“ (Ing. Kaňová – august 2020), cez vágne odpovede typu: „Príslušné odborné útvary budú hľadať možnosti…“ (Ing. Jelínek – o rok neskôr) až po nádejnú informáciu: „Dňa 27.01.2022 sa uskutočnilo v priestoroch MsÚ rokovanie v tom zmysle, že Mesto Banská Bystrica v prvej etape zabezpečí vypracovanie statického posudku objektu…“ (Ing. Jelínek – tento rok v apríli.) Keďže zo strany odborného útvaru nevidím žiadnu snahu komunikovať inak ako formou odpovedí na interpelácie, tak sa opäť pýtam, či je už statický posudok hotový a čo priniesli jeho výsledky?
Odpoveď: Ing. Lukáš Jelínek, vedúci oddelenia PS – ESM
Správa o stave stavby „ Dolná stanica vleku pod Urpínom“
V zmysle Statického posudku č. 12/2022 vypracovaného Ing. Ďuricom zo dňa 09.04.2022
sú navrhnuté nasledovné opatrenia a záver:
1. Základy a nadzákladové sokle nevykazujú žiadne poruchy trhlinami, alebo iné poškodenie betónu.
2. Podkladové betóny nevykazujú žiadne poruchy -vyhovujú na ďalšie užívanie stavby.
3. Priehradové stĺpy boli overené v ich ukotvení do betónového sokla. V jednom prípade je rúrka stĺpa koróziou úplne prederavená. Stĺpy na juhovýchodnej strane budovy sa musia zosilniť. JV strana je osadená do svahu, stĺpy tejto steny sú osadené na povrch základu rovno s terénom, čo znamená že voda zo svahu sa dostáva až k pätám stĺpov a spôsobuje koróziu.
4. Priehradové väzníky z oceľových rúrok, vizuálne nevykazujú poruchy napr. deformáciou, viditeľným priehybom a pod. Korózia oceľových rúrok sa dá overiť iba z postaveného lešenia. Kondenzačná vlhkosť’ a vlhkosť’ z poškodenej krytiny sa z prvkov väzníka vplyvom prúdenia vzduchu rýchle stráca, prvky sú menej ohrozené koróziou. Stav korózie je potrebné overiť.
5. Strešný plášť po zosňatí plechovej krytiny je potrebné overiť stav drevených dosiek. Zhnité, alebo prehnuté a rozštiepené dosky sa vymenia. Drevené hranoly plnia aj statickú funkciu – strechu vystužujú v pozdĺžnom smere. Hranoly sa musia overiť na poškodenie hnilobou a škodcami dreva. Plechová krytina je zväčša zhrdzavená, sčasti deravá a zdeformovaná.
6. Obvodový plášť je rozobratý, alebo znehodnotený. Pôvodné opláštenie plechom chýba. Ostávajúci plech je zdeformovaný, bez ďalšieho využitia.
7. Oceľové stĺpy v rade B je potrebné zosilniť nadbetónovaním sokla o 300 mm. Pozdĺž JV rady B realizovať’ zberný rigol dažďovej a snehovej vody s vyústením rigolu na SV strane.
Záver:
Stavba sa nachádza v exponovanom prírodnom prostredí, ktoré navštevuje množstvo ľudí. Posudzovaná stavba je z vizuálneho hľadiska v odstrašujúcom stave. Preto je nevyhnutné vykonať potrebné overenie všetkých priehradových stĺpov a väzníkov z hľadiska rozsahu poškodenia koróziou. V prípade pozitívneho stavu väzníkov, je možné poškodené stĺpy opraviť – zosilniť, čo umožní naďalej konštrukciu stavby ponechať a riešiť jej nové využitie.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
V Radničných novinách je vyčlenená rubrika, v ktorej dostávajú priestor každý mesiac vždy traja poslanci podľa abecedného poradia. Redakcia, alias editor, položí osloveným poslancom otázky, ktoré vraj nadväzujú na nosnú tému mesiaca. Okrem toho, že na odpovede je vždy minimálny čas (1-3 dni), viacerým poslancom sa nepáči takýto spôsob podsúvania otázok. Zaujíma ma, prečo nemôžu poslanci vytvárať vlastné témy príspevkov a podľa vlastného uváženia a slobodnej vôle vyjadrovať svoj názor na to, čo považujú za aktuálne a potrebné komunikovať?
Odpoveď: Mgr. Monika Pastuchová, vedúca PR-KP
V Radničných novinách sa snažíme prinášať široké spektrum tém, ktoré mapujú život a aktivity samosprávy.
Tvorcom mesačníka nejde o podsúvanie otázok, ale o reflektovanie na aktuálne dianie v Banskej Bystrici.
Na odpoveď pre Radničné noviny mala každá p. poslankyňa a p. poslanec vyčlenené väčšinou tri dni, určite nie len jeden deň.
V prípade, že editor poslal otázku neskôr, nikdy netrval na striktne určenom čase zaslania odpovede, ale s každým osloveným poslancom sa vedel dohodnúť na predĺžení termínu, (napr. p. poslankyňa Priehodová).
Uvedomujeme si, že otázky na jednotlivé témy nemusia byť každému blízke. Z dôvodu aktuálnej predvolebnej kampane, v snahe neuprednostňovať nikoho z členov MsZ,
sme sa rozhodli, počnúc júlovým vydaním Radničných novín, upustiť od oslovovania poslankýň a poslancov podľa abecedného poradia.
Pokiaľ ide o návrh, že každý poslanec by prichádzal s vlastnými témami, obávame sa, že systém rovnakých podmienok vo forme i obsahu by nebolo možné garantovať.
Najmä z hľadiska tém, ktoré si pri publikovaní vyžadujú aj stanoviská ďalších zainteresovaných strán, by tento model mohol viesť k publikovaniu neúplných informácií, a to rozhodne nie je naším zámerom.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
V spodnej časti Mariánskeho stĺpa z roku 1719 na Námestí SNP v Banskej Bystrici sú na plochách medzi volútovými príporami umiestnené kartuše s nápismi Ave Maria, Gratia Plena a Dominus Tecum. Jedna kartuša je už výrazne uvoľnená a hrozí nebezpečenstvo, že čoskoro spadne. V havarijnom stave sú aj schody. Mariánsky stĺp údajne nemá žiadneho vlastníka. Aké kroky podniklo mesto k záchrane tejto pamiatky a k jej zápisu do vlastníctva mesta?
Odpoveď: Mgr. Miroslava Jančová, vedúca OPM
Mariánsky stĺp neeviduje mesto Banská Bystrica vo svojom majetku. Táto kultúrna pamiatka nie je evidovaná ani ako majetok cirkvi. Z tohto dôvodu samospráva, žiaľ, nie je oprávnená vynakladať na obnovu stĺpa akékoľvek finančné prostriedky, a cirkev nie je oprávnená nás a ani iné verejné inštitúcie žiadať o dotáciu.
Mesto Banská Bystrica môže zabezpečiť opravu stĺpa jedine v tom prípade, ak ho najprv prevezme do svojho majetku.
V tejto súvislosti dovoľte uviesť aj širší kontext: Riešenie problému vlastníctva výtvarných a umeleckoremeselných diel vo verejných priestoroch miest a obcí je pretrvávajúci problém. Najideálnejším riešením pre ich údržbu a spravovanie vo vzťahu k verejnému priestoru je prevzatie do majetku samosprávy, samozrejme len za predpokladu, ak si ich vlastníctvo nenárokujú iné oprávnené osoby. Proces prevodu vlastníctva je individuálny a závisí od viacerých aspektov. Väčšinou nie sú zachované ekonomické podklady k ich vzniku.
Komisia pre pamätihodnosti mesta Banská Bystrica Uznesením č. 5/2018 z 5. 10. 2018 odporučila v nadväznosti na Pasport výtvarných diel na území mesta postupne preberať do vlastníctva mesta Banská Bystrica umelecky a historicky najhodnotnejšie výtvarné diela vo verejnom priestore. Oddelenie kultúry MsÚ v Banskej Bystrici na základe konzultácií, rokovaní a odporúčaní odborníkov na výtvarné diela vo verejnom priestore odporúča vziať do majetku mesta nasledovné diela:

Názov diela,  autor:
Kinetický objekt Mobil, Michal Kern
Möbiová páska, Štefan Belohradský
Obytná plastika, Jaroslav Kubička
Partizán, Karol Dúbravský
Plastika pre fontánu, Mikuláš Palko, Pavol Rek, Jiří Rommer
Športovci, Milan Štefunko
Univerzum, Michal Kern
Zvíťazili, Pavol Tóth
Poľné znaky, Vladimír Kompánek
Hexagon „Ihrisko“, Ján Ondrejkovič
Mariánsky stĺp

Oddelenie kultúry MsÚ v Banskej Bystrici požiadalo o právne posúdenie postupov a možností prevzatia jednotlivých diel do svojho majetku (výtvarné diela vo verejnom priestore), ktoré sú momentálne „ničie“, teda nie sú evidované v majetku mesta a ani iné inštitúcie a organizácie sa k nim nehlásia.