POSLANCI

v Mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici vo volebnom období 2022 – 2026

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 - CENTRUM

Centrum

David KAPUSTA

Ing. Mgr.

Kto som?

Som rodený Banskobystričan. Doma som vyštudoval právo a v zahraničí financie. Po škole som sa vrátil na Slovensko. Začal som pracovať pre nadnárodnú poradenskú spoločnosť. Doteraz sa živím ako daňový konzultant so zameraním na transferové oceňovanie.

Od mladosti sa zaujímam o dianie v Banskej Bystrici a som občiansky aktívny. V roku 2014 som založil blog bystrickeveci.sk. V roku 2016 som upozornil na pochybnú a napokon nezrealizovanú “ukrajinskú” investíciu. V roku 2017 som aktívne upozorňoval na neefektívne hospodárenie a nesplnené sľuby Mariana Kotlebu v úrade predsedu BBSK.

V roku 2018 ma obyvatelia Banskej Bystrice zvolili za poslanca mestského zastupiteľstva. Slúžim ako predseda komisie pre ochranu verejného záujmu a člen komisií pre modernú samosprávu a ekonomický rozvoj. Od roku 2020 som zakladajúcim členom Bystrickej kresťanskej platformy, ktorá sa snaží o budovanie mostov a riešienie sociálnych otázok ako podprahová nocľaháreň či nájomné bývanie.

Rád cestujem a spoznávam nové miesta a ľudí. Veľa čítam a vzdelávam sa. Často ma v kníhkupectve nájdete v oddelení filozofie, ekonómie, architektúry alebo teológie. Rekreačne behám a užívam si čas strávený s rodinou a kamarátmi.

Čo je pre mňa dôležité?

Žil som v zahraničí a veľa cestujem. Viem, že veci môžu v našom meste fungovať celkom inak. Ako mladý človek vidím veľa príležitostí a chcem pomôcť v zrýchľovaní nášho mesta, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Medzi najdôležitejšie rámcové priority pre mňa patria:

  • podpora opatrení zmierňujúcich dopady klimatickej krízy
  • zber a využívanie dát pri politickom rozhodovaní a vytváraní politík
  • výstavba nájomných bytov a podprahovej nocľahárne pre ľudí bez domova
  • dôsledné sledovanie záväzkov zmluvných partnerov – aby sa zmluvy dodržiavali
  • hľadanie nových investorov a podpora podnikania zo strany mesta
  • využívanie technológií pri poskytovaní verejných služieb
  • maximálna otvorenosť mesta pre ľudí a zapájanie obyvateľov do projektov

„Ponúkam moje vzdelanie, pracovné skúsenosti a doterajšiu skúsenosť s mestskými problémami. Viem poskytnúť svoju odvahu, odhodlanie a zmysel pre spravodlivosť. Ponúkam ľudský prístup, otvorenosť, férovosť a vytrvalosť. Ponúkam verejnú službu v prospech všetkých obyvateľov mesta.“

Pavol KATRENIAK

Pôvod: rodák z Banskej Bystrice (1958); lekárnická rodina; ukončené štúdiá technológie dreva na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (1982 – Ing.), spoločenskej komunikácie na Trnavskej univerzite (2000) a učiteľstva na Univerzite Komenského (2005 – Mgr.)

Zamestnanie: hlavný radca v oblasti ochrany prírody a krajiny (2003 – 2022), súbežne pedagóg na konzervatóriu (akustika, etická výchova)

Komunálne funkcie: poslanec (1990 a 1994 – 2022); aktuálne predseda výboru mestskej časti Banská Bystrica – centrum; poverený zvolávaním mestského zastupiteľstva v osobitných prípadoch; podpredseda komisie pre životné prostredie; člen komisie pre dopravu,  komisie pre pamätihodnosti a troch školských rád, člen klubu nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva

Súčasná angažovanosť: zakladajúci člen Združenia občanov miest a obcí Slovenska, občianskeho združenia OZcentrumBB.sk a Teologického fóra; člen Spolku sv. Vojtecha a farskej ekonomickej rady; kontrolór v komunitnej nadácii Zdravé mesto, strážca prírody; stúpenec iniciatívy Do práce na bicykli

Hlavné aktivity: obhajovanie záujmov mesta pri predajoch a nadobúdaní majetku; zápas za kvalitný územný plán mesta bez agresívneho zahusťovania Bystrice; angažovanie sa v ochrane zelene, za revitalizáciu parkov a fontán, za zachovanie toku Hrona bez bariér, pri budovaní detských ihrísk a zabezpečení vybraných športovísk prvkami; podiel na presadení opráv komunikácií a odstraňovaní nedostatkov v starom meste; spolutvorca zoznamu pamätihodností mesta, účasť na čistení verejných priestorov pod Pamätníkom SNP, na Uhlisku, Fončorde, Kalvárii a Štiavničkách; podanie desiatok interpelácií aj z podnetov občanov

Spoluautorstvo: Sprievodca po pietnych miestach Banskej Bystrice; Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica; Život a kňazská služba Júliusa Krébesa; Výkrik

Princípy v rozhodovaní: spoločné dobro, odbornosť, zodpovednosť, spravodlivosť, priehľadnosť, sloboda, dialóg

Znalosť jazykov: angličtina (štátnica), ruština (maturita), nemčina (hovorová)

kontakty: 0915 801 903; katreniak@bbalterantiva.sk; katreniakpalo@gmail.com

„Ponúkam Vám, Banskobystričania, svoje vedomosti, skúsenosti, schopnosti, silu, vôľu, pamäť a čas do môjho zrejme posledného funkčného obdobia, ak bude také Vaše prianie a voľba.“

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3 - SÁSOVÁ

Rudlová, Sásová

Milan LICHÝ

Ing.

Milan Lichý vyštudoval banskobystrické Gymnázium Tajovského a Lesnícku fakultu VŠLD (dnes Technická univerzita) vo Zvolene. V takmer 35 ročnej lesníckej praxi sa venoval najmä témam udržateľného obhospodarovania lesov na Slovensku. Je dlhodobým poslancom mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrica a od januára 2019 druhým zástupcom primátora mesta s agendou sociálnych služieb, zdravia, životného prostredia, participácie a z časti aj kultúry a mládeže. Je tiež predsedom Komisie MsZ pre sociálny rozvoj, bývanie a zdravie, členom Komisie MsZ pre výstavbu a technickú infraštruktúru a mestskej rady. V čase voľna aj „kultúrnikom i ľadovým medveďom“.

„Mesto má mať cit, má vytvoriť príležitosť pre aktívny, spokojný život mladším i starším, pomáhať slabším, ľuďom v núdzi. Kedysi bola v mestskej rade funkcia sirotského otca, ktorý mal najviac starostí zo všetkých. Dnes sme krajským mestom, a tých starostí je ešte viac. Ide tiež o bezpečnosť a zdravie obyvateľov, v súčasnosti je napríklad nutné stopnúť hazardné herne pri školách a v obytných zónach. Dobré rozhodnutia, pri ktorých sa zodpovedne zvažuje dopad na ľudí a prostredie nielen v prítomnosti, ale aj v budúcnosti, slušne sa hospodári, počúva hlas verejnosti, bráni verejný záujem a s pochopením a úprimne komunikuje, sú dôležité na to, aby sme všetky tie mestské starosti vedeli zvládať. Nie vždy všetko vyjde, ale mesto musí byť v cite, pohotovosti, v službe, na pomoci. O to sa snažím.“

VOLEBNÝ OBVOD Č. 5

Fončorda

Hana KASOVÁ

Ing. arch.

lokálpatriotka – pravnučka Viliama Paulínyho
• reprezentantka Banskej Bystrice na súťažiach v plávaní na národnej aj medzinárodnej úrovni
• architektka a urbanistka, ktorá presadzuje udržateľný rozvoj
• manažérka – vedúca Oddelenia územného plánovania a životného prostredia BBSK a vedúca tímu Revitalizácie Domu kultúry v Banskej Bystrici
• aktivistka
– aktívna v premene verejných priestorov na Fončorde – RELAX ZÓNA Internátna, ihrisko Spojová – THK, fitness workout ihrisko vo vnútrobloku Mládežnícka a Družby, aktívna v občianskom združení Zelená Fončorda
– aktívna v záchrane historického dedičstva – záchrana Medeného Hámra, obnova Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke a prezentácia masového vraždenia na prelome 1944 – 45 v Kremničke, obnova mestského opevnenia, Mestského parku a objektov v historickom centre, Pamätníka legionárom v Badíne…
– aktívna v odkrývaní čiernych stavieb – Horná 31, dvorové krídlo za Furmanskou krčmou …
– aktívna pri rozumnom plánovaní územného rozvoja – presadzuje záchranu verejnej zelene a kvalitného verejného priestoru pred agresívnou zástavbou, je proti výstavbe 11-podlažného bytového domu oproti „modrému kostolíku“ sv. Michala Archanjela, naopak presadzuje zmenu tohto priestoru na verejný park, zastupuje občanov pri regulácii výstavby nad Moskovskou ulicou, presadila v MsZ podmienku prerokovania urbanistických štúdií, t. j. plánovanej novej výstavby s občanmi v príslušnej mestskej časti

skúsená politička so znalosťou prostredia
– mestská poslankyňa s osemročnou skúsenosťou z pôsobenia v komisiách
– viedla aktivity poslancov na Fončorde v rokoch 2018 – 2022 a zastupovala ich na rokovaniach s vedením mesta a odbornými útvarmi pri všetkých investičných aktivitách (rekonštrukcii chodníkov, schodísk a ciest, športových plôch, revitalizácii vnútroblokov …)
– aktívna v spolupráci s občianskou radou

„Aktivita, vnímanie súvislostí, zodpovednosť, láska k mestu a jeho historickému dedičstvu sú to, čo viem Banskej Bystrici ponúknuť.“