VOLEBNÝ PROGRAM KOALÍCIE

SPOLOČNE MÁME NA VIAC

(19 pilierov spoločného volebného programu na roky 2022 – 2026)

 • Výrazne podporíme výstavbu mestských nájomných bytov. S pomocou štátnej podpory a v spolupráci so spoľahlivými investormi rozvinieme Program rozvoja bývania v Banskej Bystrici.
 • Preveríme dlhodobé zmluvy s nájomcami a správcami mestského majetku a kriticky posúdime, či sú pre mesto výhodné (plážové kúpalisko, mestské parkoviská, verejné osvetlenie, údržba a opravy komunikácií).
 • Zabezpečíme profesionálnu starostlivosť o verejnú zeleň. Posilníme odbornosť a efektivitu Záhradníckych a rekreačných služieb mesta. Údržba zelene bude zameraná na podporu biodiverzity v meste.
 • Pre občanov a firmy vytvoríme motivačné podmienky pre rýchlejší rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry, najmä zelených striech, verejnej i neverejnej zelene, fontán a vodozádržných opatrení.
 • Vytvoríme pravidlá parkovacej politiky. Pripravíme vhodné podmienky pre výstavbu veľkokapacitných parkovacích domov a záchytných parkovísk.
 • Otvoríme športové areály a telocvične základných škôl širokej verejnosti.
 • Skvalitníme a posilníme úlohu MHD v dopravnom systéme. Skrátime intervaly na dostupných trasách, vytvoríme prestupné body a zavedieme časové lístky.
 • V spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom budeme podporovať integrovaný systém dopravy.

 • Upevníme postavenie kultúry v meste podporou kultúrnych zariadení, spolkov, iniciatív a jednotlivcov. Podpora sa premietne aj do výraznejšej dotačnej politiky mesta.
 • Podporíme získanie a oživenie Domu kultúry ako významného kultúrno-spoločenského objektu.
 • Vytvoríme banskobystrický Centrálny park. Od Múzea SNP po ulicu 29. augusta postupne vznikne mestská oddychová zóna obohatená o vysokú zeleň, vodné prvky, priestor na pohyb a stretávanie sa občanov.
 • Skontrolujeme mestské spoločnosti , aby sme preverili a zlepšili ich hospodárenie s peniazmi a majetkom mesta.. Zastavíme politické nominácie do mestských firiem a nahradíme ich odbornými.
 • Založíme centrum opakovaného využitia výrobkov (tzv. re-use centrum) s cieľom predĺžiť ich životnosť, predchádzať vzniku odpadu a tak šetriť životné prostredie.
 • Zriadime inštitút mestského údržbára. Kvalitné verejné priestranstvá potrebujú pravidelnú údržbu a včasné odstraňovanie nedostatkov.
 • Na verejných priestranstvách odstránime fyzické bariéry pre zdravotne znevýhodnených občanov, rodičov s malými deťmi a seniorov.
 • Zabezpečíme dostupné sociálne služby – sociálny taxík, elektronický strážca, vyšší počet terénnych sociálnych pracovníkov a rozšírenie ich pôsobnosti.
 • Zriadime agentúru, ktorá bude mať na starosť rozvoj mesta, aby sme trvalo odpolitizovali manažment rozvojových koncepcií (územnú, hospodársku a dopravnú).
 • Očistíme verejný priestor od reklamného smogu. Stanovíme jasné a jednotné pravidlá pre umiestňovanie reklamy.

 • Zmodernizujeme mestský úrad, aby zodpovedal nárokom 21. storočia. Moderné technológie zvýšia produktivitu práce, usporia náklady, zlepšia životné prostredie a predovšetkým umožnia občanom, aby mohli väčšinu agendy vyriešiť cez internet priamo z domu.