Vážené Banskobystričanky, vážení Banskobystričania!

Uplynulý rok 2020 bol síce rokom 765. výročia udelenia mestských privilégií mestu Banská Bystrica, ale v nás zanechal rozpačité spomienky a pocity. Stal sa tiež rokom, v ktorom bola opakovane skúšaná schopnosť mesta a jeho obyvateľov vysporiadať sa s náročnými krízovými situáciami počas pandémie, ktorá poznačila našu prácu, rodinný život, ale aj občianske aktivity. Poslanci Banskobystrickej alternatívy (BBA) sa napriek zložitej situácii naďalej usilovali o skvalitnenie života v meste, zlepšenie mestských zákonov, transparentné hospodárenie s Vašimi (alt. verejnými) financiami a aktívne pôsobili vo svojich volebných obvodoch.
Rok 2020 mal pre nás špecifickú príchuť aj preto, že sme si, tentokrát bez osláv, pripomenuli 15. výročie vzniku Banskobystrickej alternatívy, ktorá je najdlhšie pôsobiacim poslaneckým zoskupením v mestskom parlamente od Nežnej revolúcie. V závere uplynulého roka sme tiež vstúpili do druhej polovice volebného obdobia 2018 – 2022. Je teda viac dôvodov, aby sme bilancovali a informovali Vás o výsledkoch našej spoločnej poslaneckej práce.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

V 31 – člennom mestskom zastupiteľstve (MsZ), v tejto aréne protichodných názorov a hodnotových postojov, sú členovia klubu BBA jednoznačne najaktívnejšími poslancami.
Hneď na úvodnom februárovom zastupiteľstve sme predložili návrh, aby vedenie mesta pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, postupovalo formou súťaže návrhov. Tento postup je ideálny pri tvorbe nových a obnove existujúcich verejných priestranstiev, pri vyhotovovaní a umiestňovaní výtvarných diel, pamätníkov, pomníkov, fontán, parkov, parčíkov, alejí atď. Význam súťaží návrhov v oblasti architektúry sa naplno prejavil pri návrhu pamätníka obetiam 1. svetovej vojny v Majeri – Monument Majer, ktorý získal viacero prestížnych cien.
Mestskí poslanci vo februári prijali aj ďalšiu významnú zmenu. Po tom, ako sa z iniciatívy BBA začali na internetovej stránke mesta zverejňovať materiály na rokovanie zastupiteľstva a mestskej rady, a po tom, ako sa sprístupnili zasadnutia mestskej rady a odborných komisií verejnosti, prišiel na rad záverečný, technicky najkomplikovanejší krok – zverejňovanie materiálov na rokovanie komisií na mestskom webe. Aktívni občania tak majú zabezpečenú plnú informovanosť i možnosť participácie a Banská Bystrica sa stala slovenským lídrom v otvorenosti rozhodovacích procesov. Nemôžeme nespomenúť, že veľkú zásluhu má na tom náš predseda klubu Vladimír Pirošík.
Na zasadnutí sme tiež odporučili obmedziť neekologické plasty na cintorínoch. Ako klub BBA sme doplnili prevádzkový poriadok pohrebísk o odporúčanie pre návštevníkov miest odpočinku uprednostňovať prírodné kvety a recyklovateľné kahance.

Na aprílovom rokovaní sa naša aktivita okolo súťaže návrhov v architektúre premenila na skutočnosť. Poslanci odporučili, aby mesto touto formou obstarávalo projekty výstavby parkovísk na Tatranskej a Kalinčiakovej ulici a takisto parčík a fontánu v Národnej ulici. Navrhli sme tiež, aby mesto spracovalo zásady ako majú vyzerať letné terasy na Rudohorskej ulici.

Na júnovom zastupiteľstve bola z iniciatívy BBA schválená aktualizácia všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Zrušili, resp. znížili sme  niektoré sadzby daní pri organizovaní kultúrnych podujatí, čím sme podporili kultúrny, resp. občiansky sektor. Táto novela zároveň zjednodušila možnosti Mestskej polície pri odťahovaní dlhodobo stojacich áut blokujúcich verejný priestor. Len za druhý polrok bolo zo sídlisk odstránených až 170 vozidiel.

V septembri sme sa stretli na zastupiteľstve dvakrát. Primátor po nepochopiteľnom váhaní nakoniec súhlasil, aby mesto prijalo veľkorysú finančnú výpomoc od štátu na boj s koronou vo výške takmer dva milióny eur. Hneď však navrhol použiť ju na rekonštrukciu menšej časti mestského verejného osvetlenia – ale bez verejnej súťaže cestou súčasného správcu osvetlenia. Obnova verejného osvetlenia v meste je nepochybne potrebná, výhrady sme mali k transparentnosti a zákonnosti navrhnutého postupu a k zadaniu tejto obrovskej zákazky bez verejného obstarávania a bez spracovanej projektovej dokumentácie.

Banskobystrická alternatíva si do svojho programu dala aj reguláciu hazardných hier na území mesta. Na decembrovom MsZ sme všetci ôsmi členovia BBA hlasovali za zákaz herní. Žiaľ, návrh VZN získal len 13 z potrebných 18 hlasov a preto nebol schválený. Nevzdávame to a o zákaz hazardu sa budeme usilovať aj naďalej.
Vyzvali sme tiež primátora, aby rokoval so spoločnosťou SAD Zvolen, a.s., s cieľom zníženia navrhovanej tarifnej ceny za 1 km z vysúťaženej sumy k úrovni sumy predpokladanej hodnoty zákazky na poskytovanie služieb autobusovej MHD vo verejnom záujme pre mesto BB na budúcich 10 rokov. V prípade, ak uchádzač nepristúpi na sumu vo výške predpokladanej hodnoty zákazky, žiadali sme, aby predmetné verejné obstarávanie zrušil.
Aj napriek ťažkým časom a výpadku podielových daní sme sa angažovali za zachovanie dotácií pre podporu športu, kultúry, pamätihodností a sociálnych vecí. Trvali sme tiež na zachovaní priameho príspevku vo výške 40 000 € pre každý volebný obvod, ktorý je určený predovšetkým na opravy a údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

PAMÄŤ MESTA

Záleží nám na záchrane, obnove a prezentácii kultúrnych a historických hodnôt nášho mesta.
Napríklad pomník obetiam fašizmu v Kremničke je významným pietnym miestom slovenského i celoeurópskeho významu. Územný plán mesta zatiaľ dostatočne neodzrkadľuje hodnoty tejto a ďalších troch priľahlých lokalít masového vraždenia. Preto sa s tímom odborníkov angažujeme v posilnení ochrany širšieho zázemia tohto územia a pri vyhlásení súťaže architektonických návrhov komplexnej obnovy areálu. Veľmi nás potešila správa, že Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu Ministerstva kultúry SR odporučila aj vyhlásenie ďalších nehnuteľných častí areálu ako súčasť národnej kultúrnej pamiatky „Hrob a pomník“ Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke.
Ako veľmi nešťastný sme posúdili postup krajského pamiatkového úradu, ktorý v tichosti a bez diskusie schválil na Námestí SNP prístavbu k hodinovej mestskej veži (!). Vďaka tomu, že sme podali podnet na Ministerstvo kultúry SR, bol, našťastie, tento zámer, nerešpektujúci hodnoty územia, definitívne zastavený.
Vďaka našej poslaneckej aktivite sa dosiahol ďalší pokrok v sprístupňovaní banskobystrických kostolov  verejnosti.
Vážime si osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju nášho mesta. Vo februári, na základe našej nominácie, prevzali ocenenie Cena mesta 2019 členky a členovia Krajského koordinačného centra Verejnosti proti násiliu v Banskej Bystrici. Úspešný bol aj náš návrh na udelenie čestného občianstva in memoriam za rok 2020 Ladislavovi Eduardovi Hudecovi, architektovi svetového mena.
Aktívne sme sa podieľali na tvorbe dvoch publikácií Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica a Sprievodca pietnymi miestami Banskej Bystrice.
17. novembra 2020 sme v spolupráci s CNK Záhrada online diskutovali na tému 30 rokov od prvých slobodných volieb primátora a zastupiteľstva po zmene režimu v Novembri 1989 (23.-24. novembra 1990). Niektorí z nás boli vtedy pritom. Voľbám predchádzalo schválenie dodnes fungujúceho zákona o obecnom zriadení (6. septembra 1990), ktorý nastolil demokratické pravidlá v obecných a mestských samosprávach. Komunálne voľby v roku 1990 boli prvými slobodnými voľbami poslancov zastupiteľstiev, starostov obcí a primátorov miest po páde komunizmu na Slovensku. Prvé zasadnutie nového Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici bolo 5. decembra 1990. Mesto malo prvého primátora a 56 poslancov mestského zastupiteľstva. Odvtedy sa udialo viac dobrých i horších rozhodnutí. Politické strany čao v meste zlyhávali, aj preto v roku 2005 vznikla Banskobystrická alternatíva  a od roku 2006 je ako klub nezávislých poslancov súčasťou banskobystrického mestského zastupiteľstva.
Ako každý rok sme si 21. augusta pripomenuli okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy, v októbri výročie 1. Československej republiky, v novembri koniec 1. sv. vojny – Deň vojnových veteránov, výročie Nežnej revolúcie a 30. výročie zriadenia demokratickej mestskej samosprávy. Vyjadrili sme tiež solidaritu bieloruskému ľudu v boji za slobodu.

V ČASE KORONAKRÍZY

V boji so zákernou virózou sa podarilo aj zásluhou nášho viceprimátora Milana Lichého spojiť sily mesta a dobrovoľníkov (Slovenský červený kríž, Centrum dobrovoľníctva, skauti, saleziáni, Spoločenstvo Sv. Egídia, ai.) pri zabezpečovaní ochranných prostriedkov a pomoci pre najzraniteľnejšie skupiny. Bola zostavená sieť kontaktov na pomoc ľuďom bez domova.
Zdôrazňujeme potrebu mať zrozumiteľný krízový finančný plán pre mesto Banská Bystrica, t. z. ako mesto plánuje šetriť a hospodáriť v týchto krízových časoch.
Z dôvodu zavretia škôl a školských zariadení sme hlasovali za to, aby mali rodičia odpustené školské poplatky za deti.
Podporili sme vyčlenenie 320 tisíc eur na nákup ochranných prostriedkov a na pomoc pre seniorov a núdznych.
Zúčastnili sme sa na celoplošnom testovaní, pretože zdravie a zastavenie epidémie je v týchto mesiacoch pre nás všetkých najdôležitejšie.

NAŠE AKTIVITY

V priebehu roka sme vedeniu mesta predložili takmer stovku poslaneckých interpelácií, v ktorých sme sa pýtali na riešenie Vašich podnetov. Žiadali sme o zdokladovanie výšky financií vyplatených z mestského rozpočtu za vybudovanie verejného osvetlenia zóny pod Pamätníkom SNP. Správcovi mestskej zelene sme navrhli urobiť opatrenia, ktoré zabránia poškodzovaniu kôry stromov pri kosení. Predložili sme požiadavku na autobusové spojenie ku krytej plavárni i k nemocničnému zariadeniu na Belvederi. Primátorovi mesta sme tlmočili obavy obyvateľov zo Severnej ulice o hrozbe zahustenia sídliska novou výstavbou a pod. Žiadali sme odstránenie náletových drevín a buriny v „jame“ pri mestskom úrade. Upozornili sme na akútnu potrebu rekonštrukcie niektorých mostov (Mládežnícka, Uhlisko, Medený Hámor).
Sme veľmi radi, že Ministerstvo životného prostredia SR schválilo žiadosť mesta o projekt „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“. Cez finančný mechanizmus EHP a Nórske fondy získame finančné prostriedky vo výške 1,4 mil. € na konkrétne opatrenia, ktoré nám pomôžu zmierňovať následky klimatických zmien a adaptovať sa na blížiace sa zmeny. Okrem zrekonštruovanej škôlky na Šalgotarjánskej ulici budú mať Bystričania po úspešnej realizácii projektu aj niekoľko dažďových záhrad, zelených plôch a modernú Klimatickú stratégiu.

Zásluhu na tom má náš viceprimátor Milan Lichý a jeho zelený tím.
Presadili sme vytvorenie pracovného miesta a výberové konanie na referenta – koordinátora pre participáciu, pretože chceme posilniť úlohu obyvateľov mesta pri spolupodieľaní sa na rozhodnutiach, personálne podporiť komunitné centrá, urýchliť vytvorenie konceptu Smart City a koordinovať prípravu adaptačných a mitigačných opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy. Do odborných komisií sme prizvali aj niektorých šikovných a rozhľadených odborníkov z praxe.
Zúčastnili sme sa na úprave hrobov významných dejateľov mesta i na skrášlení verejných priestorov v centre, na Uhlisku, na Fončorde či na sídlisku v Rudlovej-Sásovej. Venovali sme nasporené finančné prostriedky Komunitnej nadácii Zdravé mesto na podporu projektu „Voda a umenie v Záhrade“.
Zúčastnili sme sa na odborných konferenciách a diskusiách – o udržateľnej doprave, participácii verejnosti, územnom plánovaní v meste. Zapojili sme sa do kampaní – Európsky týždeň mobility, Ulica bez áut, Do práce na bicykli.
Na sociálnych sieťach a najmä na našej fejsbúkovej stránke sa pochvalne ale i kriticky vyjadrujeme k rôznym aktuálnym témam. Napríklad koncom júna sme reagovali na blog primátora Jána Noska na tému neúspešnej revitalizácie mestského parku a nachádzania vinníkov medzi aktivistami v meste. Podľa nášho názoru sú aktívni a angažovaní obyvatelia dôležitou živototvornou silou, ktorá má potenciál meniť naše mesto k lepšiemu a napĺňať zmysel lokálnej demokracie a participácie.
Aktivitou vo volebných obvodoch sme prispeli k úpravám chodníkov, vnútroblokov, renovácii detských ihrísk.
verejné obstarávanie na nového prevádzkovateľa MHD.

PLUSY A MÍNUSY 2020

– poslanci BBA hodnotia najlepšiu a najhoršiu udalosť roka v meste

David Kapusta
+ Založenie novej komisie pre modernú samosprávu. Architektonické súťaže návrhov. Zverejňovnie materiálov komisíí pre všetkých obyvateľov. Pozemky mesta nebudú slúžiť na cirkusové vystúpenia zvierat alebo ich výcvik.

Skromné požiadavky pre technické vybavenie mestskej hromadnej dopravy. Nepodarená verejná súťaž na dopravcu v neprospech občanov. Neviditeľný posun v záchrane mestských hradieb a Medeného hámra. Oneskorená príprava na kandidátúru Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Pavol Katreniak
+ Organizačné zvládnutie oboch etáp celoplošného testovania samosprávou napriek kuvičím hlasom na prelome októbra a novembra.

Spackané verejné obstarávania na výmenu kremačných pecí a na výber nového dopravcu verejnej hromadnej dopravy. Žiaľ, v oboch prípadoch boli poslanci len v úlohe štatistov. Rozhodoval primátor, resp. ľudia, ktorých určil.

Hana Kasová
+ Zvýšenie transparentnosti samosprávy – zverejňovanie materiálov odborných komisií na webe mesta. Získanie financií na projekt Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica ako aj zvýšenie kvality architektonických a urbanistických návrhov prijatím VZN o súťaži návrhov.

Príprava verejného obstarávania na zabezpečenie MHD, ktorej výsledkom je podpísanie zmluvy so SAD Zvolen. Neprijatie mestského zákona o zákaze hazardu v Banskej Bystrici.

Andrej Leitner
+ Vznik Komisie MsZ pre modernú samosprávu. Súťaž návrhov ako riešenie nových projektov v urbanizme. Tiež som spokojný so zverejňovaním materiálov na mestskom webe. Posun vpred zaznamenal aj príprava mestského rozpočtu. hoci od ideálu má ešte ďaleko.

Sklamaním roka je tichý súhlas viacerých poslancov s hazardom v meste a zbabrané verejné obstarávanie na nového prevádzkovateľa MHD.

Milan Lichý
+ Za najlepšiu udalosť pokladám súdržnosť obyvateľov pri pandémii. Objavili sa ľudia, ktorí druhých nenechajú v štichu. Za veľké plus pokladám aj fungovanie tzv. mestského Zeleného tímu, ktorý začal riešiť viac problémov týkajúcich sa životného prostredia.

Situácia spojená s celosvetovou pandémiou Covid-19, ktorá ohrozila zdravie obyvateľov a negatívne ovplyvnila hospodársky, spoločenský, kultúrny a športový život v meste. Týkalo sa to aj podnikateľov – šenkárov so zdravím obyvateľov v centre mesta i na sídliskách.

Vladimír Pirošík
+ Zverejňovanie podkladových materiálov komisií MsZ na webe mesta po tom, ako sme vybojovali otvorenie komisií a Mestskej rady pre verejnosť, ďalej zvolenie viacerých špičkových externých odborníkov za členov poradných komisií, zverejňovanie materiálov na rokovanie samotného MsZ, ako aj zápisníc z rokovaní všetkých kolektívnych orgánov mesta (MsZ, MsR, komisie, VMČ, občianske rady) a právo automatického udeľovania slova pre verejnosť na každom riadnom zasadnutí MsZ. Bol to posledný chýbajúci dielik do pomyselného puzzle, komplexného obrazu vzorovo otvorenej samosprávy. V tichosti sme sa tak minulý rok stali najotvorenejším zastupiteľstvom na celom Slovensku.

Primátorský výber staronových predražených prevádzkovateľov mestskej hromadnej dopravy na najbližších desať rokov. Pofidérna verejná súťaž, a ako výsledok horšia a drahšia verejná doprava.

Lucia Skokanová
+ Schválenie projektu adaptácie na zmeny klímy.

Neprijatie všeobecného záväzného nariadenia o zákaze hazardu.

Martin Úradníček
+ Prijatie nariadenia o využívaní súťaže návrhov v urbanizme. Úspešná príprava projektu Mesto kultúry 2022. Korektná príprava mestského rozpočtu na rok 2021.

Nedostatok včasných informácií od vedenia mesta k pripravovaným projektom (športová hala na Uhlisku, rekonštrukcia verejného osvetlenia, príprava integrovanej územnej stratégie bez účasti Zvolena ai.). Zanedbaná príprava verejného obstarávania na prevádzkovateľa MHD. Neochota viacerých poslancov z ostatných klubov úplne zakázať hazard v meste.

ČO PLÁNUJEME

Fungujeme ako tím, ktorý nepodlieha politickým tlakom, ale reaguje na potreby občanov s víziou zdravého a občianskeho mesta. K našim prioritám patrí agenda kvality života, lokálnej demokracie, transparentnosti, vzdelávania, sociálnych vecí, kultúry a životného prostredia.
Mesto Banská Bystrica sa síce aktívne zapája do rôznych europrojektov a aktívne čerpá mimorozpočtové zdroje, ale chýba mu dlhodobá a ucelená vízia. Preto chceme do konca volebného obdobia iniciovať tvorbu viacerých strategických dokumentov z oblasti dopravy, smart city, sociálnej oblasti, environmentu, kultúry či cestovného ruchu. Tieto dokumenty musia vytvárať odborníci v úzkej spolupráci s občanmi tak, aby boli zohľadnené ich potreby a požiadavky. Tvorba dôležitých vízií mestskými úradníkmi sa totiž už viackrát neosvedčila, sú spracované formálne, chýba im nadhľad, fundovanosť a profesionalita.
Budeme sa aj naďalej podrobne venovať kontrole návrhov na predaj či prenájom mestského majetku. Naďalej budeme presviedčať ostatných váhajúcich poslancov, že úplný zákaz hazardu je najlepším riešením ako sa vysporiadať s týmto sociálne nebezpečným nešvárom v našom meste. Chceme naďalej posilňovať transparentnosť, napríklad formou zverejňovania otvorených dát zo všetkých oblastí činnosti mestského úradu. Budúce dva roky budeme pozorne kontrolovať plánované investície z rámcového 13,5 miliónového rámcového úveru. Tak ako doteraz sa budeme angažovať v projekte Mesto kultúry 2022 a veríme, že jeho autori budú úspešní.

KONTAKTY NA VAŠICH POSLANCOV

Banskobystrická alternatíva (BBA) je klub ôsmich nezávislých poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Tvoria ho:
David KAPUSTA (0905 135 127, kapusta@bbalternativa.sk)
Hana KASOVÁ (0907 499 143, kasova@bbalternativa.sk)
Pavol KATRENIAK
(0915 801 903, katreniak@bbalternativa.sk)
Andrej LEITNER
 (0918 597 244, leitner@bbalternativa.sk)
Milan LICHÝ
(0917 505 962, 0905 552 236, lichy@bbalternativa.sk)
Vladimír PIROŠÍK (0905 786 701, pirosik@bbalternativa.sk)
Lucia SKOKANOVÁ (0905 821 897, skokanova@bbalternativa.sk)
Martin ÚRADNÍČEK (0905 800 584, uradnicek@bbalternativa.sk).
Ozvite sa nám kedykoľvek.
Sme tu pre Vás aj v týchto náročných časoch!