Pripomienky k Návrhu ÚPN Mesta Banská Bystrica – zmeny a doplnky č. 6

Dňa 22.04.2021 bola na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica zverejnená na pripomienkovanie územnoplánovacia dokumentácia ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BANSKÁ BYSTRICA, Zmeny a doplnky č. 6.
K zverejnenej územnoplánovacej dokumentácii predkladáme nasledovné pripomienky:

V predloženom návrhu ÚPD nesúhlasíme s navrhovaným rozvojom v lokalitách:

 • Z-6./2 Časť mesta Sásová – ul. Pieninská, zmena funkčného využitia územia z funkcie ZE 05 zeleň sprievodná a izolačná na funkciu PB 01 Obytné územie s viacpodlažnou zástavbou a koeficientom podlažnosti 6
 • Z-6./3. Časť mesta Sásová – ul. Tatranská, zmena funkčného využitia územia z funkcie PO 01 s koeficientom 3 na funkciu PB 01 Obytné územia s viacpodlažnou zástavbou a koeficientom podlažnosti 8
 • Z-6./5. Lokalita Uhlisko – ul. Mičinská, zmena funkčnej regulácie z PO 05 Plochy a línie peších priestranstiev a komunikácií na funkciu PO 01 Územie so zariadeniami občianskej vybavenosti, etapa návrh, s koeficientom podlažnosti 5.
 • Z-6./6. Lokalita Uhlisko – ul. Mičinská, zmena funkčnej regulácie zo ZE 03 s koeficientom podlažnosti 1 na funkciu PO 01 Územie so zariadeniami občianskej vybavenosti, etapa návrh, s koeficientom podlažnosti 5.
 • Z-6./9. Lokalita Pršianska terasa – Malachovské skalky, rozšírenie navrhovanej funkčnej plochy PB 02 pre nízkopodlažnú obytnú zástavbu s koeficientom podlažnosti 2, so záberom poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 • Z-6./16. Časť mesta Sásová, rozšírenie plôch existujúceho športového areálu a zmena regulácie stavebných zásahov zo stabilizovaného územia na rozvojové, zmena koeficientu podlažnosti z 2 na 3 – bez ukončenia posudzovania vplyvu zámeru navrhovanej činnosti „Areál futbalovej školy Mareka Hamšíka – Banská Bystrica“ a podmienenia rozvoja územia vybudovaním novej prístupovej komunikácie v zmysle schváleného ÚPN mesta a likvidáciou odpadových vôd mimo existujúce siete v historickej časti Rudlová

V súvislosti s vyššie uvedeným žiadame:

A/ v Záväznej časti:

 1. v kapitole 3.12. Časť mesta XII – Sásová – koncepcia územného rozvoja vypustiť lokalitu Tatranská 3 a Ploštiny 2 pre výstavbu bytových domov a v kapitole 18.2.2. vypustiť doplnený text súvisiaci s navrhovaným rozvojom mesta v lokalitách Ploštiny 2 a Tatranská 3.
 2. v kapitole 5.4.2. Rozvojové územia žiadame doplniť text nasledovne: Na územiach s platnou územnoplánovacou dokumentáciou zóny, spodrobňujúcou navrhované riešenie ÚPN mesta, uplatňovať podrobnejšie regulatívy tejto ÚPD zóny, ktoré nie sú v rozpore s ÚPN mesta v platnom znení.

S cieľom rešpektovať platnú legislatívu zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, § 25 ods. (6) Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno schváliť. A teda aj rozvoj územia by mal byť regulovaný a usmerňovaný na základe zonálnej ÚPD a regulatívov, ktoré sú v súlade s ÚPN mesta Banská Bystrica.

 1. v kapitole 6 Účelové regulatívy vypustiť účelový regulatív U37 pre lokalitu Pršianska terasa navrhovanú pre funkčné využitie Obytné územie s malopodlažnou zástavbou

B/ V celej grafickej časti ÚPD:

 1. vypustiť vyššie uvedené rozvojové územie Z-6./2., Z-6./3., Z-6./5., Z-6./6, Z-6./9. a  Z-6./16.

Odôvodnenie:

V zmysle stavebného zákona §1 ods. 2 územné plánovanie  “vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt”.

V zmysle §2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je účelom zákona „včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja“.

V predloženej ÚPD navrhované zmeny v lokalitách Z-6./2. Časť mesta Sásová – ul. Pieninská a lokalite Z-6./3. Časť mesta Sásová – ul. Tatranská znamenajú zahustenie sídliska s významnými dopravnými problémami bez vyhodnotenia kumulatívneho vplyvu plánovaného rozvoja na už existujúcu obytnú zónu ako aj už v ÚPD mesta schválené rozvojové zámery.

Navyše lokalita Z-6./2. zasahuje do prvkov Územného systému ekologickej stability (ÚSES).

Navrhované rozšírenie rozvojového územie pri Malachovských skalkách Z-6./9 s navrhovaným funkčným využitím PB 02 sa nachádza na ploche regionálneho biocentra (výkres 6a Ochrana prírody a tvorba krajiny) Malachovské lúky II, ktoré je v zmysle ÚPN mesta nezastavateľným územím. V záväznej časti v kapitole 9.4. Vytváranie a udržiavanie ekologickej stability, v bode III. je územie RBc Malachovské lúky II zahrnuté medzi biocentrá regionálneho významu, ktoré sú schválené ako ekologické limity územia v zmysle ÚPN mesta Banská Bystrica a sú súčasťou kostry ÚSES. V bode VII. je medzi regulatívmi biocentra Malachovské lúky II schválený v písm. f) regulatív: „vzhľadom na hodnoty územia je ďalšie rozširovanie zastavaného územia (Pršianska terasa) nežiaduce.“  Pre danú lokalitu je v návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 6 navrhovaný účelový regulatív U37, ktorý upozorňuje na hodnoty prírodného prostredia v danom území. Napriek tomu, že navrhované rozšírenie územia pre PB 02 nezasahuje do CHA Malachovské skalky, kde platí 4. stupeň ochrany, je v jeho bezprostrednej blízkosti (na hranici) a zasahuje do regionálneho biocentra, ktoré je na základe uvedeného súčasťou územného systému ekologickej stability a preto požadujeme vypustenie lokality Z-6./9 z rozvojových území. V zmysle § 3 ods 3. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je utváranie a udržiavanie ÚSESu verejným záujmom. Tento verejný záujem bol prenesený do regulatívov Záväznej časti ÚPN VÚC BBK v platnom znení, najmä regulatívov:

 • 11.  Zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia, rešpektovanie, prípadne obnovu funkčného územného systému ekologickej stability, biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni regionálnej a lokálnej; ďalej regulatív;
 • 5. Rešpektovať platné ÚSES;
 • 2 Rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných daností. V chránených územiach (európska sústava chránených území NATURA 2000 vrátane navrhovaných, národná sústava chránených území, chránené územia vyhlásené v zmysle medzinárodných dohovorov), v prvkoch územného systému ekologickej stability, v NECONET, v biotopoch európskeho významu, národného významu, regionálneho významu a v biotopoch druhov európskeho, národného a regionálneho významu zosúladiť využívanie územia s funkciou ochrany prírody a krajiny s cieľom udržania resp. dosiahnutia priaznivého stavu druhov, biotopov a častí krajiny.

V zmysle § 25 ods. 6 musí byť ÚPN obce / mesta v súlade s ÚPD vyššieho stupňa, ktorou je ÚPN VÚC BBK. Predložené ZaD č. 6 s návrhovom rozvoja v územiach, ktoré zasahujú do prvkov ÚSES nerešpektuje regulatívy č. 4.2., 4.5. a 4.11. Záväznej časti ÚPD vyššieho stupňa a preto s ňou nie je v súlade a nemôže byť schválená.

Zmeny v lokalite Uhlisko – ul. Mičinská Z-6./5 a Z-6./6 s cieľom zväčšiť disponibilnú plochu pre umiestnenie viacúčelovej haly sú predložené bez:

 • spoločnej verejnej diskusie,
 • bez overenia a posúdenia dopravnej kapacity a celkovej dopravnej situácie vrátane statickej dopravy v mestskej časti Uhlisko a posúdenia kapacity inžinierskych sietí (v súčasnej dobe nevyhovujúci stav),
 • bez posúdenia komulatívnych vplyvov navrhovaného rozvoja pre dané funkčné využitie na životné prostredie a zdravie obyvateľov mestskej časti Uhlisko.

Za poslanecký klub Banskobystrická alternatíva

Ing. arch. Hana Kasová
Ing. Milan Lichý
Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Ing. arch. Ľudmila Priehodová