Hlavným bodom mimoriadneho mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 2. apríla 2019, bolo opätovné schvaľovanie projektu revitalizácie mestského parku (pozn.: prvé schvaľovanie bolo v júni 2018). Členovia klubu BBA v rámci diskusie k tomuto bodu predniesli nasledujúce stanovisko:

Náš klub víta aktivitu Mestského úradu v Banskej Bystrici pri obnove mestského parku a snahu vrátiť jeho historickú podobu. Jeho stav – ako je nám všetkým už dlhé roky známe – nie je dobrý, chodníky sú rozbité, stromy dlhšiu dobu neošetrované, mobiliár poškodený a zastaralý. Uvedomujeme si tiež sťaženú úlohu mesta pri tvorbe projektu, keďže park má štatút národnej kultúrej pamiatky.

Napriek tomu pri príprave a tvorbe projektu došlo podľa nášho názoru k viacerým pochybeniam:

  1. Prípravná fáza projektu sa uskutočnila iba formou verejného obstarávania, hoci mesto mohlo využiť aj formu súťaže návrhov, ktoré by určite priniesli viacero zaujímavých pohľadov na riešenie tohto významného verejného priestoru.
  2. V prípravnej fáze projekt nebol vôbec konzultovaný s občanmi mesta a ani s odbornou verejnosťou. Podľa našich informácií neboli zapracované ani početné pripomienky odborných útvarov mesta, napríklad oddelenia životného prostredia alebo oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov.
  3. Občania nemali možnosť zapojiť sa ani do konania stavebného úradu, keďže príslušné povolenie nebolo formou verejnej vyhlášky, ale len za účasti mesta ako vlastníka a projektanta.
  4. Predkladaný projekt neakcentuje podstatu výzvy IROP, ktorou je hlavne environmentálny prínos. Nerieši napríklad otázku vodozádržných opatrení alebo zavlažovacieho systému v parku.
  5. Navrhovaná úprava centrálneho priestoru formou akéhosi rozbitého altánku v modernom architektonickom výraze, ktorý vo finálnej podobe pôsobí agresívne, mení pôvodný systém radiál, j. komunikácií vedených od obvodu do stredu na prechodné diagonály naprieč celou plochou parku.
  6. Drevený altánok, alebo hudobný pavilón, je historickou súčasťou parku, je jeho vývojovou etapou. Altánok je dôležitý pre občanov mesta v takej polohe a stvárnení ako sa zachoval, o čom svedčia pripomienky a vyjadrenia občanov na verejnom prezentovaní tu, v tejto sále, v lete 2018.
  7. Pokus o verejnú diskusiu o budúcnosti parku bol zo strany mesta až po odprezentovaní návrhu, ktorý však bol finálny a pre časovú tieseň ho už nebolo možné meniť. Ako všetci vieme, návrh bol zo strany IROP zamietnutý a to práve kvôli tomu, že nespĺňal základné environmentálne kritériá.
  8. Mesto ani po oneskorenej diskusii nezapracovalo do návrhu takmer žiadne pripomienky. Predstavitelia mesta napríklad tvrdia, že altánok by mohol byť zachovaný. Hoci nie v súčasnej polohe, ale bol by premiestnený k detskému ihrisku. V projekte tento stav nie je podchytený. Na umiestnenie altánku v novej polohe je totiž potrebný súhlas Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica formou záväzného stanoviska, ktoré však mesto do dnešného dňa nemá.
  9. Za veľmi nešťastné považujeme aj ďalšie stavebné zásahy do parku. Medzi nimi je aj trojúrovňová forma večerného osvetlenia, zvlášť zapustené svietidlá, ktorých údržba a prevádzka je v zimných mesiacoch viac ako otázna. Stačí si spomenúť na osud zapustených svietidiel na Námestí SNP, ktoré sú dlhodobo nefunkčné. Rozporuplné pocity máme aj pri návrhoch riešenia oboch fontán a koncepcie premiestneného detského ihriska.
  10. Postup mesta pri tvorbe a opakovanom predkladaní projektu revitalizácie mestského parku je nesystematický, obchádza verejnú i odbornú mienku a preto ho Klub Banskobystrickej alternatívy v hlasovaní nepodporí.