Vystúpenie Hany Kasovej v mene klubu BBA na MsZ dňa 09. 02. 2021 k návrhu na čerpanie úverov Mesta Banská Bystrica pre projekt Revitalizácia Mestského parku:

„Určite ste si všimli, že Revitalizácia mestského parku je pre nás veľmi dôležitou a citlivou témou, pretože je o zachovaní hodnôt a odkazu histórie mesta pre generácie, ktoré prídu po nás. Stavebné úpravy realizované v súčasnosti budú našou pečaťou a výpoveďou v budúcnosti.
Na MsZ sme mali tento zámer predložený už niekoľkokrát. Vždy sme ako klub zastávali rovnaký názor a netajili sa sklamaním z projektu revitalizácie tak ako je navrhnutý. Napriek tomu, že revitalizáciu mestského parku podporujeme, na pripravený projekt máme iný, konzervatívnejší názor ako vedenie mesta a podľa hlasovania zdá sa že aj ako zvyšok poslancov. Mať iný názor však neznamená konflikt ale priestor na diskusiu, ktorej výsledkom by malo byť dosiahnutie konsenzu. Ako sa hovorí, kvalitná príprava plodí kvalitný výsledok a spokojnosť všetkých. Jej podcenením, ako to bolo aj v prípade revitalizácie parku vzniká zbytočné napätie na stranách, ktoré by mali navzájom spolupracovať. Celkovo spoločná diskusia o rozhodovaní vo veciach verejných je to čo zatiaľ Banskej Bystrici chýba. Nerozumiete prečo nepodporujeme projekt tak ako je predložený. Veď budeme mať konečne dobré chodníky, lepšie osvetlenie, krásny mobiliár a moderný centrálny priestor. Nerozprávame sa o tom čo stratíme. Autenticitu, ktorá je podstatou pri obnove NKP. Vymeníme staré za nové, novšie za ešte novšie ale s charakterom starého … Rozumiem vedeniu mesta aj vám kolegovia, že nerozumiete prečo. Obnova pamiatok, špeciálne historických parkov je vysoko odborná problematika, na ktorú nie je jednoduché urobiť si názor.
Náš Mestský park je zachovaný vo svojej podstate od svojho vzniku na začiatku 19. storočia, s malými úpravami. V určitých etapách svojho vývoja sa stali jeho súčasťou nové prvky ako detské ihrisko, tenisové kurty a od roku 1932 aj drevený altánok alebo ako ho volali hudobný pavilón v centrálnom priestore. Gestorom projektu je KPÚ Banská Bystrica. Ten má byť istotou, že revitalizácia alebo obnova parku je z pohľadu ochrany pamiatkového fondu podľa zákona navrhnutá správne. Nielen my ale aj zástupcovia odbornej verejnosti v Banskej Bystrici, Bratislave ale aj v Prahe majú však iný názor. Obnovu hodnotia ako nie citlivú resp. nerešpektujúcu zachované hodnoty a jej vývojové etapy. Podobné názory boli prezentované občanmi mesta aj na verejnej prezentácii projektu v roku 2018. K projektu mali pripomienky odborné útvary mesta, ktoré zapracované neboli. Vedenie mesta nám napriek tomu stále predkladá ten istý projekt s odôvodnením „máme súhlasné stanovisko KPÚ Banská Bystrica.“
V súčasnosti je projekt revitalizácie mestského parku v stavebnom konaní. Stavebným úradom vo veci rekonštrukcie spevnených plôch a komunikácií (chodníkov) je obec Badín. Rozhoduje ako špeciálny stavebný úrad podľa cestného zákona. Vo veci povolenia ostatných stavebných objektov bude konať mesto Zvolen.
Súčasne však vo veci správneho metodického prístupu aktuálne koná aj Pamiatkový úrad SR a preskúmava záväzné stanovisko KPÚ BB, o čom upovedomilo stavebný úrad obec Badín. Do vydania stanoviska Pamiatkového úradu SR nie je možné v stavebnom konaní použiť vydané záväzné stanovisko KPÚ Banská Bystrica. Preložím to do ľudskej reči, ak PU SR zruší záväzné stanovisko KPÚ Banská Bystrica, dôvodom zrušenia bude zlý metodický prístup k obnove parku a teda bude potrebné projektovú dokumentáciu prepracovať.
Zhrnutie za nás: Podporujeme návrh čerpania úveru na revitalizáciu mestského parku v hodnote 868 277 €, žiadame však aby boli rešpektované hodnoty parku – pamiatkové aj tie „zelené“ teda hodnoty drevín, aby do prípravy projektu bola zahrnutá odborná verejnosť a užívatelia parku, bola spracovaná kvalitná prípravná dokumentácia a na základe jej výsledkov aktualizovaná projektová dokumentácia.“