Vážený pán primátor,

dňa 13.1.2021 ste zverejnili otvorený list adresovaný Veronike Remišovej, podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predmetom listu je žiadosť o rokovanie vo veci vytvárania politík udržateľného mestského rozvoja (UMR) a jadrových sídel pre nové eurofondové obdobie 2021 až 2027. Zasadzujete sa v ňom o vznik samostatného jadrového územia Banská Bystrica bez nášho blízkeho suseda – mesta Zvolen.
Pán primátor,
v záujme obyvateľov Banskej Bystrice dovoľte ešte raz vysvetliť, prečo by mesto Banská Bystrica malo v oblasti udržateľného rozvoja postupovať spolu s mestom Zvolen. Nadväzujeme na náš apel z decembra 2020 konať v súlade s metodickou výzvou ministerstva a upozorňujeme, že samostatný postup bez mesta Zvolen môže viesť k tomu, že mesto Banská Bystrica príde o významné eurofondové finančné prostriedky vo výške desiatok miliónov eur potrebných na rozvoj mesta a regiónu.
• Súmestie Banská Bystrica a Zvolen je historicky prirodzeným regiónom. Potvrdzujú to viaceré národné strategické dokumenty, ktoré banskobystricko-zvolenskej aglomerácii prisudzujú medzinárodný význam a odporúčajú strategickú spoluprácu. Opodstatnenie spolupráce podporujú aj výstupy iniciatívy Catching-Up regions, podporenej Európskou komisiou a Svetovou bankou, ktoré hovoria o tom, že naše mestá by pri lepšom dopravnom prepojení a koordinácií mohli fungovať ako jednotná mestská časť s vyššou produktivitou. Naše mestá majú jedinečný intelektuálny, kultúrny a ľudský potenciál na spoluprácu v mnohých oblastiach a projektoch.
• Viackrát ste sa vyjadrili, že spájanie prinesie väčšiu náročnosť na koordináciu a komplikácie pri schvaľovaní samosprávami. Radi by sme zdôraznili, že spolupráca v rámci spoločného územia UMR nezasahuje do rozhodovacích právomocí zúčastnených strán. Špecifiká spolupráce a koordinácie je možné slobodne definovať a dohodnúť. To je jedna z výhod nového regionálneho systému čerpania eurofondov. Nerozhoduje sa o koncepciách zhora, ale sami si môžeme viac určiť vlastné potreby a stratégiu.
• Spoločným postupom získame viac financií pre náš rozvoj. Sme presvedčení, že Vaše obavy, že spoluprácou získame menej prostriedkov sú neopodstatnené. Podľa ministerstva je prerozdeľovanie zdrojov stanovené počtom obyvateľov žijúcich v udržateľnom mestskom regióne. V prípade, ak v rámci UMR dôjde k spojeniu viacerých miest, bude na sumu pridelených prostriedkov použitý koeficient 1,2 a získame o 20% viac. Inými slovami byť sám znamená prísť o tento niekoľko miliónový bonus.
• Zámer a odporúčanie ministerstva postupovať pri príprave UMR spoločne so Zvolenom je známy od leta 2020. Mali sme príležitosť konať tak ako odporúčala metodika a iniciovať komunikáciu so sociálno-ekonomickými partnermi a viesť odbornú a politickú diskusiu v dostatočnom predstihu.
• Téma UMR bola predmetom rokovania Komisie MsZ pre modernú samosprávu dňa 21. 10. 2020, ktorá zobrala na vedomie informáciu o stave prípravy udržateľného mestského rozvoja a odporučila vytvorenie spoločnej stratégie s mestom Zvolen. Deklarovala to aj v uznesení komisie č. 11/2020 zo dňa 21.10. 2020.
• Aj preto bol prekvapujúci Váš postup, keď ste na záver zasadnutia MsZ dňa 8. 12. 2020 požiadali poslancov o okamžité stanovisko k Vami navrhnutému postupu a to bez predloženia podkladových materiálov a predošlého rokovania. V lehote, ktorú sme si vyžiadali, odporučil náš poslanecký klub Banskobystrická alternatíva, aby mesto Banská Bystrica spolupracovalo s mestom Zvolen a všetkými obcami dotknutého regiónu. Napriek našim argumentom Mestský úrad v Banskej Bystrici vypracoval vstupnú správu UMR samostatne a v značnej časovej tiesni, čo sa prejavilo na kvalite dokumentu, ktorý ste predložili príslušnému ministerstvu. Do podobnej časovej tiesne sa tak dostalo aj mesto Zvolen.
• V novom roku Banská Bystrica a Zvolen dostali od ministerstva možnosti iniciovať spoločný UMR do 15. februára 2021. Ministerstvo deklaruje ochotu poskytnúť plnú súčinnosť a pomôcť pri tvorbe svojimi konzultáciami prostredníctvom regionálnych expertov. Stále máme čas a príležitosť.
• Ak mestá Banská Bystrica a Zvolen nepredložia spoločnú stratégiu UMR, prídu o desiatky miliónov eur na rozvoj. Územie môže byť vyradené zo systému UMR, čím náš príde náš región o jeden zo zdrojov financovania rozvoja prostredníctvom tohto nástroja. Podľa našich informácií je primátorka Zvolena pani Lenka Balkovičová stále pripravená a ochotná spolupracovať a vytvoriť spoločné územie UMR. Svojím postojom dáva jasne najavo, že nechce, aby región prišiel o dôležité zdroje pre rozvoj nášho regiónu a jeho obyvateľov.
• Nemôžeme spomenúť aj širší kontext a potrebu regionálnej spolupráce. Naše mesto, náš kraj a Slovenská republika sú súčasťou nadštátneho spoločenstva – Európskej únie. Ako európske spoločenstvo krajín deklarujeme aj spoločné ciele a jedným z nich je udržateľný a uhlíkovo neutrálny kontinent. Aj náš región bude v budúcnosti čeliť následkom zmeny klímy a pre pandémiu aj zníženiu ekonomickej výkonnosti. Bude to pre nás všetkých výzvou. V ťažkých časoch je dôležité sa spájať, spolupracovať a hľadať zdroje spoločne. Európska komisia opakovane vyzýva, že je potrebné pri tvorbe a implementácií politík a stratégií udržateľnosti spolupracovať na európskej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.
• V liste adresovanom pani ministerke Veronike Remišovej zdôrazňujete potrebu dialógu a konsenzu. Spolupráca a hľadanie spoločných projektov s partnermi v cestovnom ruchu, doprave či životnom prostredí v našom regióne je takou výzvou. Demokracia je aj umenie dialógu a hľadanie prienikov, preto je spoločný postup s našimi najbližšími susedmi príležitosťou na hľadanie konsenzu a spoločných cieľov.

Vážený pár primátor,
obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste prehodnotili Váš postoj. V záujme obyvateľov nášho mesta a regiónu Vás opakovane žiadame, aby ste v lehote určenej ministerstvom zabezpečili kroky potrebné k naplneniu požiadaviek v zmysle schváleného metodického rámca a spolupracovali na príprave UMR spolu s mestom Zvolen. Tiež Vás žiadame, aby ste všetkým poslancom predložili potrebné a dostatočné informácie a vyzvali ich v čo najkratšom čase k opätovnému stanovisku k tvorbe spoločnej integrovanej stratégie pre UMR.

Členovia poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva:
David Kapusta, Hana Kasová, Pavol Katreniak, Andrej Leitner, Milan Lichý, Vladimír Pirošík, Lucia
Skokanová, Martin Úradníček

Na vedomie :
Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
Poslanci mestských zastupiteľstiev v Banskej Bystrice a vo Zvolene