Najdlhším bodom rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa konalo 22. septembra 2020, bol Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

Predmetom bolo schválenie účelu použitia návratnej finančnej výpomoci od štátu vo výške 1 874 305 Eur pre I. etapu riešenia havarijného stavu verejného osvetlenia (VO). Tento bod z dôvodu nedostatočných informácií z rokovania mimoriadneho MsZ dňa 8.9.2020 stiahnutý. Žiadali sme doplniť informácie a prerokovať zámer v komisii pre dopravu a komisii pre výstavbu a technickú infraštruktúru. Predložený nám bol nový materiál, ENERGETICKÝ AUDIT VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA BANSKÁ BYSTRICA, dôležitý pre rozhodovanie v tejto veci. Napriek tomu, že bol spracovaný už v máji 2017, dozvedeli sme sa o ňom až po stiahnutí zámeru z rokovania MsZ 8.9.2020. Nerozumiem prečo nebol k dispozícii už na Mimoriadnom MsZ a vôbec, prečo nebol predmetom zasadania príslušných komisií od roku 2017 až do dnes a postupné riešenie stavu nebolo zapracované do návrhov rozpočtov pre roky 2018, 2019 a 2020.

Na základe Auditu mesto Banská Bystrica už v roku 2017 vedelo, že stav VO v meste je nevyhovujúci, nevyhovuje súčasným technickým normám, nosné konštrukcie sú zastaralé a z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúce. V havarijnom stave bolo 5% VO a 13% bolo v zlom technickom stave.

Na túto tému prebehla plodná diskusia. Všetkým nám je jasné, že rekonštrukcia VO je potrebná ako soľ a všetci budeme radi ak sa nielen havarijný ale aj nevyhovujúci stav napraví. Čo nám však vadí, a nielen nám ale aj členom odbornej komisie pre výstavbu a technickú infraštruktúru, že rekonštrukcia má prebiehať na základe Auditu. Pre zámer nie je vypracovaná komplexná PD, ktorá by hovorila o špecifikácii jednotlivých prvkov osvetľovacej sústavy, o potrebe doplnenia nových bodov, potrebe a riešení výmeny podzemných vedení a mnoho iných vecí. Tento názor potvrdili aj odborníci v danej problematike, ktorí vystúpili v diskusii k tomuto bodu. Mesto samotné ale malo iný názor. Ďalej viacerí členovia a aj náš klub poukazoval na problém zabezpečenia transparentnosti, keďže zákazka má byť realizovaná fi PROGRES – HL na základe ZoD z roku 2005.

Programovú zmenu rozpočtu sme po dlhej diskusii jednohlasne podporili všetky poslanecké kluby a schválili na riešenie havarijného stavu VO sumu 1 874 305 Eur. Neschvaľovali sme projekt samotný. Zodpovednosť za proces realizácie nesie mesto Banská Bystrica, na čo upozornila aj prednostka úradu. Do uznesenia bola na náš podnet vložená podmienka zabezpečenia transparentnosti verejnou súťažou pre zabezpečenie realizácie II. etapy zámeru po vyčlenení financií v rozpočte pre rok 2021.

Upozornili sme tiež na potrebu realizácie VO v obytných zónach v teplejších tónoch ako sú už realizované výmeny, odborný útvar zváži tento návrh a pravdepodobne vyhovie požiadavke, ktorú predložili aj samotní občania (pán doktor Záskalan) a tiež niektorí poslanci MsZ.

Hana Kasová