Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Obyvateľ bytového domu Hronské predmestie poukazuje vo FB príspevku na chodník zakončený „do stratena“, ktorý vznikol dávnejšie pri prestavbe mosta pri bývalej autobusovej stanici na Uhlisko (foto v prílohe č. 1). Mesto Banská Bystrica sa k stavbe v čase jej prípravy zrejme vyjadrovalo. Je šanca na zmenu, aby toto škaredé a špinavé miesto dostalo lepší vzhľad?

Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Predmetný mostný objekt ponad rieku Hron je súčasťou cesty II/591 vo vlastníctve BBSK a v správe Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s.. Z uvedeného dôvodu je možné uplatniť požiadavku na odstránenie vizuálneho poškodenia resp. znečistenia priamo správcu.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Samospráva bytových domov Severná 22 – 24 sa už 10 rokov márne dožaduje rozšírenia parkovacích miest. Požiadavky tamojších občanov mestský úrad pozná, existuje o tom objemná korešpondencia. Fotokópiu poskytnutej korešpondencie mám k dispozícií (časť z nej je aj v prílohe č. 2). Naposledy dňa 29. 10. 2018 vtedajší zástupca primátora Martin Turčan predsedníčke spoločenstva bytov napísal: „Ja som vám vysvetľoval, že parkoviská sa budú robiť z peňazí, ktoré majú vyčlenené poslanci pre svoj obvod a teda o tomto zámere nerozhoduje vtedy úrad ako taký. Ten len posúdi možnosti osadenia…“ (príloha č. 3). Lenže táto odpoveď je podľa mňa zavádzajúca. Realita je totiž taká, že v prípade vybudovania nových parkovacích miest v požadovanom počte cca 24 státí na existujúcej zelenej ploche ide o náročnú investíciu, ktorej úhradu nielen podľa môjho úsudku, ale aj názoru kompetentných zástupcov mestského úradu nemožno riešiť z financií vyčlenených pre volebný obvod. Vzhľadom k dezinformáciám, ktoré občania dostali a vzhľadom k odďaľovaniu jasnej odpovede žiadam o spracovanie seriózneho stanoviska o reálnych možnostiach umiestnenia parkoviska pri objekte Severná 22 – 24 a realizácie stavby parkovísk vrátane finančného odhadu a možností krytia. Príslušné stanovisko resp. odpoveď prosím zakomponovať do správy o vybavovaní interpelácií z tohto mestského zastupiteľstva.

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Na základe viacerých pracovných stretnutí odborných útvarov MsÚ, ako aj stretnutí s obyvateľmi na mieste, vypracovalo oddelenie územného rozvoja mesta a architektúry v júli 2018 investičný zámer výstavby parkovacích miest pri príjazdovej komunikácii k bytovým domom Severná 19-21 a 22-24, 26-28. Zámer bol zaradený do zásobníka investičných akcií – dopravná infraštruktúra Mesta Banská Bystrica.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Jama pri mestskom úrade je dlhodobým výkričníkom a hanbou Banskej Bystrice. Pán primátor Ján Nosko hovoril svojho času o možnom riešení. Ako pokročili rokovania s majiteľom pozemkov? Je reálna šanca v tomto volebnom období, že sa jama stane minulosťou?

Odpoveď: Ján Nosko, primátor mesta
V najbližších dňoch je naplánovaný termín rokovania primátora mesta s novým vlastníkom pozemku. O jeho výsledku budú poslanci informovaní na rokovaní mestského zastupiteľstva.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
V súvislosti s rastom vegetácie v jame pri mestskom úrade sa už komplikuje dopravná situácia na križovatke ulíc Československej armády, Kukučínova, Nám. slobody. Žiadam, aby Mesto Banská Bystrica vyzvalo vlastníka pozemku o zlikvidovanie vegetácie a o to, aby vlastník pozemku zabezpečoval priehľadnosť exponovanej križovatky pravidelnou úpravou náletových drevín a burín. Domnievam sa, že foto nie je potrebné pripájať.

Odpoveď: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ
Zástupcovia vlastníka predmetnej nehnuteľnosti boli vyzvaní na údržbu a odstránenie vegetácie brániacej priehľadnosti križovatky. Táto bola odstránená.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Nedávno došlo k ohradeniu parkoviska oproti budove Lazovná 58 (foto v prílohe č. 4). Investor tam vraj plánuje výstavbu. Je táto informácia pravdivá? Pýtam sa na to aj v súvislosti s obsahom listu riaditeľky Základnej školy Bakossova ulica, ktorá sa na Jakuba Gajdošíka, viceprimátora, a mňa obrátila v týchto dňoch s požiadavkou o vybudovanie parkovacích miest na prístupovej komunikácií k školskému ihrisku pre vozidlá rodičov. Obišiel som si priestor ohradeného parkoviska aj školy. Je na parkovisku je už povolená stavba 6-podlažnej budovy? Existuje na realizáciu stavebné povolenie?

Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Na uvedenú parcelu stavebný úrad nepovolil stavbu a neeviduje žiadny návrh na jej povolenie.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na aprílovom zasadnutí Komisie mestského zastupiteľstva pre dopravu a bezpečnosť navrhli zástupcovia verejnosti možnosť aplikácie ekologickej soli ako náhrady za súčasnú posypovú soľ pri zimnej údržbe ciest a chodníkov. Podľa odpovede mestského úradu je ekologická soľ štyrikrát drahšia ako bežná a menej účinná. Zástupcovia verejnosti však s odpoveďou nie sú spokojní. Podľa nich „ekologickejšia soľ šetrí peniaze účastníkom dopravy (poškodené karosérie a obuv chodcov z bežnej posypovej soli), nehovoriac o vplyve na ekológiu a nutnosti odstraňovať posypovú soľ z ciest.“ Navrhujú zakomponovať do verejného obstarávania zimnej údržby aj podmienku o využívaní ekologickej soli. Aké má k predmetnému návrhu stanovisko primátor mesta? K stanovisku prosím pripojiť informáciu, o koľko by sa zvýšili náklady na údržbu komunikácií na území mesta v prípade, ak by sa používala nová, ekologická soľ.

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Mesto Banská Bystrica, prostredníctvom dodávateľov služieb zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov vo vlastníctve a správe mesta, používa na zmierňovanie závad v zjazdnosti alebo schodnosti chemické posypové materiály na báze chloridu sodného (NaCl). Použitie týchto posypových materiálov v zmysle technického predpisu TP 08/2013 nemá negatívny vplyv na povrch vozovky, cestné teleso ani na objekty na pozemných komunikáciách, t.j. ich používanie z pohľadu ochrany pozemných komunikácií je v súlade s cestným zákonom. Na zdrsňovanie povrchov miestnych komunikácií a chodníkov sú používané inertné posypové materiály vo forme drveného kameniva frakcie 4-8 mm na komunikácie a na chodníky frakcie 2-4 mm.
Mesto Banská Bystrica počas zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v zimnom období 2018 – 2019 na zabezpečenie zjazdnosti MK a schodnosti chodníkov spotrebovalo 2 314,74 t chemického posypu (chloridu sodného NaCl) v celkovej hodnote 236 152,92 Eur (z toho na chodníky 933,64 t) a 297,15 t inertného posypového materiálu (kamennej drvy) v celkovej hodnote 7 458,06 Eur (z toho na chodníky 287,65 t). V nasledujúcom zimnom období bude mesto už v plnom rozsahu zabezpečovať zimnú údržbu na všetkých chodníkoch v jeho vlastníctve, čo predstavuje nárast plochy výkonov z pôvodných 118 936 m² plôch na súčasných 493 936 m². V prípade, že by zimné podmienky boli obdobné ako v predchádzajúcom období, znamenalo by to nárast spotreby chemického posypu na cca 5 300 t.
Medzi ekologické chemické posypové materiály patrí napr. chlorid horečnatý (MgCl2), ktorý je možné použiť ako prevenciu pred vznikom námrazy alebo ako rozmrazovací prostriedok. Používaním tohto posypového materiálu sa do okolia komunikácií uvoľňuje menej chloridov, ako zo soli NaCl. Chlorid horečnatý je netoxický, možno ho použiť v oblasti vodných zdrojov a chránených území. Je účinný až do – 35°C. Jeho cena je však cca 3,5-násobná oproti cene chloridu sodného. To by vo finančnom vyjadrení znamenalo výdavky na chemický posyp vo výške cca 2 120 000 Eur, čo je pre rozpočet mesta nezvládnuteľné. Je potrebné upozorniť, že uvedená suma ešte nezahŕňa samotné výkony zimnej údržby (pluhovanie, výkony sypačov).
K ekologickým inertným posypovým materiálom na zimnú údržbu komunikácií vrátane chodníkov je možné zaradiť produkty zo zeolitu, čo je prírodná hornina, ktorá pôsobí proti šmyku a zároveň absorbuje vodu, čím znižuje potenciálne riziko opätovného vzniku poľadovice, nepoškodzuje vegetáciu v okolí komunikácií a po zimnom období môže byť zametený do trávnika ako pôdny kondicionér. Ako prevencia tvorby ľadu je účinný do – 5°C. Cenovo je porovnateľný s drahšími produktami chemického posypu (cca 1,5 až 2-násobok ceny chloridu sodného a ďalšie náklady na čistenie z miestnych komunikácií po zime).
Liapor (vyrobený z keramického kameniva) je taktiež ekologický inertný posypový materiál vhodný na zimnú údržbu komunikácií najmä v historických centrách miest, v blízkostiach zdrojov pitnej vody, v parkoch. Je zdravotne nezávadný pre ľudí aj pre zvieratá. Je účinný pri teplotách do – 15 °C a je až 3,5-krát výdatnejší ako iné inertné posypové materiály. Pri jarnom čistení komunikácií po spláchnutí do kanalizácie nespôsobuje jej upchávanie, je ľahký a priebežne sa odplavuje (platí pre nepoškodené a nezanesené kanalizačné potrubia).
Cieľom Mesta Banská Bystrica je podieľať sa na vytváraní zdravšieho, priaznivejšieho prostredia pre život svojich obyvateľov, preto v oblasti zimnej údržby MK a chodníkov plánuje urobiť prvý krok smerom k použitiu ekologických inertných posypových materiálov na zimnú údržbu chodníkov v mestských parkoch.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na konci sídliska Severná smerom k obchvatu došlo pri jeho výstavbe k zabratiu časti záhradkárskej osady. Na pozemku parc. č. KN-C 2061/30, k. ú. Banská Bystrica vraj mala byť vysadená cestná zeleň. Namiesto nej tam rastie burina, kopia sa odpadky a údajne sa tam schádzajú asociálne skupiny (foto v prílohe č. 5). Tento stav je dlhodobo nežiaduci a kto ho zapríčinil, musí zaň zobrať zodpovednosť a napraviť ho. Obraciam sa na Mesto Banská Bystrica, aby sa z titulu svojej autority zasadilo za nápravu zlého stavu u vlastníka pozemku, resp. u investora obchvatu.

Odpoveď: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ
Predmetný pozemok nie je taktiež v majetku mesta Banská Bystrica, jeho správa je plne v kompetencii majiteľa a správcu pozemku. Vlastníkom pozemku je Slovenská republika a správcom Slovenský pozemkový fond Bratislava.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Obyvatelia sídlisk, ktorým záleží na zdravom životnom prostredí, kvitujú, ak sa za výrub stromov uskutoční náhradná výsadba v tej istej lokalite, ak vyrúbané dreviny chýbajú. Obrátili sa na mňa s postrehom, že pekné stromky síce správca zelene vysadí, ale potom nezabezpečí príslušnú starostlivosť o ne polievaním. Má ZAaRES prijatý systém zavlažovania vysadených mladých stromov, aby nevyschli?

Odpoveď: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u
Dreviny vysádzané organizáciou ZAaRES, sú do 3 rokov pravidelne počas suchšieho obdobia polievané (okrem iného to prikazuje každé výrubové rozhodnutie).
Dreviny sa polievajú aj po uplynutítrojročnej starostlivosti. Systém zavlažovania spočíva v pristavení kropnice a následného polievania prúdom vody hadicou.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Dlhodobo upozorňujem na rozbité vpuste na Nám. SNP a Nám. Štefana Moysesa. Dostal som od mesta odpoveď, že mriežky dimenzií použitých na obidvoch námestiach, sa už nevyrábajú. Lenže jeden občan porovnal rozmery poškodených mriežok s produktmi ponúkanými v OBI a tvrdil, že sú rovnaké. Kedy dôjde k oprave mriežok? Situácia medzi farským a slovenským kostolom je už viac ako neúnosná.

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Oprava kovových mreží odvodňovacích žľabov na Nám. Š. Moysesa je stále evidovaná v zozname MK určených na opravu s predpokladom realizácie v roku 2019.
Ku konštatovaniu, že predajná sieť OBI má vo svojej ponuke rozmerovo vhodné mriežky odvodňovacích žľabov uvádzame, že dňa 22.05.2019 zamestnanci oddelenia údržby MK a IS osobne so zástupcom dodávateľa prác overili typ mriežky z OBI a porovnali ju s mriežkou použitou na Nám. Š. Moysesa s nasledujúcim výsledkom: V predajni OBI sa rozmer mriežky zhoduje s rozmerom mriežky osadenej na Nám. Š. Moysesa, lenže nejde o mriežku z liatiny a aj uchytenie (resp. uloženie) do betónových tvárnic sa nezhoduje. V OBI majú plechové pozinkované mriežky, ktoré nie sú vhodné na osadenie v predmetnej lokalite z hľadiska nosnosti, životnosti a pod.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na mestskom zastupiteľstve konanom 2. 4. 2019, ktoré Ján Nosko, primátor mesta, zvolal mimoriadne, boli schválené predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici – 1. etapa“ a „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici -2. etapa“. Kedy boli žiadosti podané? Boli akceptované alebo ich bolo potrebné na výzvu doplniť? Ak doplniť, tak o aké dokumenty a prečo.

Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA
Mesto podalo dňa 8.4.2019 podalo žiadosť o NFP na projekt „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici – 1. etapa“. V súčasnej dobe prebieha administratívna kontrola tohto projektu na Riadiacom orgáne pre IROP. Do času prípravy tejto interpelácie nebola na mesto doručená žiadna informácia z priebehu hodnotenia podanej žiadosti, t.j. ani požiadavka na doplnenie predloženej žiadosti. Po ukončení hodnotenia bude podaná ďalšia žiadosť o NFP na projekt „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici -2. etapa“.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Z pozorovania a podnetov od občanov sa zdá parkovisko okolo plavárne Štiavničky kapacitne nedostatočné. Navyše väčšia časť jeho plochy nie je aktuálne v úplne vyhovujúcom stave. Plánuje mesto (MBB a.s.) s týmto pozemkom a priestorom niečo robiť?

Odpoveď: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ
Uvedená plocha je vo vlastníctve akciovej spoločnosti MBB a.s., ktorá už má k dispozícii vyhotovenú projektovú dokumentáciu na revitalizáciu celého areálu. Aktuálne prebieha územno-stavebné konanie a zapracovávajú sa pripomienky dotknutých subjektov. Vzhľadom na veľmi exponované územie z pohľadu jestvujúcich uložených inžinierskych sietí na predmetnom pozemku a množstvu pozmeňujúcich návrhov riešení zo strany odborných útvarov mesta, je projektová dokumentácia aktuálne prepracovávaná tak, aby bolo možne ukončiť stavebné konanie a začať proces verejného obstarávania. Stavebné práce by spoločnosť MBB a.s. chcela začať realizovať ešte v roku 2019 po skončení letnej sezóny. Ak sa procesy stavebného konania z dôvodov, ktoré dnes nevieme predvídať, predĺžia, s prácami je potrebné nevyhnutne začať najneskôr po skončení zimného obdobia začiatkom roka 2020.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Najmä na sídliskách pretrváva problém prítomnosti psích exkrementov na verejných priestranstvách. Vieme o zodpovednosti občana aj možnostiach MsP. Plánuje napriek tomu mesto podporiť nejakým spôsobom riešenie tohto problému – napr. zvýšiť dostupnosť odpadových vreciek, informačná kampaň, … ?

Odpoveď: Mgr. Peter Suchý, vedúci PS OU
Uvedenú problematiku upravuje VZN Mesta BB č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta.
V paragrafe 4 sa uvádza:
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov, po znečistení toto bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na určené miesto.
2. Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, resp. symbolom označené koše na psie výkaly.
3. Držiteľ psa, ktorý má psa prihláseného do evidencie, si môže na meno psa každý rok na Mestskom úrade v Banskej Bystrici bezplatne prevziať 720 ks hygienických vreciek na zber psích výkalov. V roku, v ktorom držiteľ psa prihlási psa do evidencie, môže si bezplatne prevziať alikvotný počet vreciek na zber psích výkalov zaokrúhlene na štvrťrok. Držitelia psov sú o poskytnutí hygienických vreciek informovaný pri prihlásení psa do evidencie. O tom, kam patria exkrementy, informujeme prostredníctvom piktogramov umiestnených na nádobách na zmesový komunálny odpad (budeme aktualizovať počas výmeny nádob na komunálny odpad).

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
Obyvatelia Viestovej 21 – 23 už takmer 5 rokov čakajú na realizáciu parkovacej plochy a chodníka pri ich dome. Poprosím o informáciu v akom stave je príprava parkovacej plochy na základe rozhodnutia č. OVZ-SU 15403/2014/MM zo dňa 26.8.2014 „Nadstavba bytového domu Viestova 21, 23, Banská Bystrica“.

Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Príslušné parkovacie miesta neboli realizované z dôvodu neukončeného majetko-právneho vysporiadania pozemku. Stavebník pokračuje v snahe nadobudnúť príslušný pozemok.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
Na Uhlisku, v tesnom susedstve ulice Žltý Piesok sa nachádza pozemok č. KN 5378/1, ktorý je majetkom mesta. Na tomto pozemku sa nachádza stavba – chátrajúca budova (viď prílohy), ktorá nie je majetkom mesta, ale nie je ani zapísaná v katastri nehnuteľností a jej vlastník je neznámy. Podľa mojich informácií je to objekt údolnej stanice niekdajšieho lyžiarskeho vleku na Urpín, ktorý v 50-tych rokoch minulého storočia patril do správy Parku kultúry a oddychu. Budova je v dezolátnom stave a je len otázkou času, keď sa samovoľne zrúti jej strešná časť. Zaujíma ma, či mesto plánuje budovu prevziať do svojho majetku a následne ju asanovať.

Odpoveď: Ing. Dana Kaňová, vedúca PS – ESM
Áno, mesto plánuje prevziať do svojho majetku stavbu situovanú na časti pozemku parc. č. E KN 2558/1 vedenom na LV č. 6012 vo vlastníctve mesta Banská Bystrica (v časti identická s par. č. C KN 5378/1), kat. územie Banská Bystrica. O asanácii mesto v súčasnosti neuvažuje.

Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
Od obyvateľov volebného obvodu č. 1 dostávam otázky týkajúce sa parkovania. Momentálne je nejakým spôsobom upravená politika parkovania. Avšak rád by som sa opýtal kompetentného oddelenia ako navrhuje riešiť parkovanie krátkodobých návštev v rezidenčných častiach? Ako postupovať v prípade návštev? Zvažuje zohľadniť mesto v rámci parkovacej politiky aj takéto prípady, ak ide o krátkodobé návštevy?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Krátkodobé návštevy majú možnosť využívať státie na spoplatnených parkovacích miestach v zóne plateného parkovania v blízkosti rezidentských zón. Dovolíme si ešte konštatovanie, že parkovanie je spoplatnené v pracovných dňoch od 07.00 hod do 19.00 a v sobotu od 07.00 hod do 12.00 hod, v nedeľu je bezplatné a návštevy s potrebou krátkodobého parkovania sú obvyklé najmä v čase mimo spoplatnenia. Náklady na parkovanie sú v takom prípade minimálne, resp. žiadne.