Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Podľa zverejnenej architektonickej štúdie Multifunkčnej športovej haly na Mičinskej ceste v Banskej Bystrici navrhnutý objekt môže pojať až 4000 návštevníkov. Kapacita nových parkovacích plôch je podľa štúdie len 250 parkovacích miest. Vybudovanie parkovacieho domu nie je súčasťou výstavby haly a pri prezentácii sa spomínalo iba výhľadovo. Ako Mesto Banská Bystrica zabezpečí statickú dopravu na Uhlisku s tak malou kapacitou parkovania pri hale v prípade podujatí, keď bude hala využitá na maximum? Kde budú vodiči vozidiel parkovať, aby neobsadili plochy, ktoré v súčasnosti využívajú na parkovanie obyvatelia bytoviek a aby neparkovali pred garážami či na zelených plochách?
Odpoveď: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora
Pri multifunkčnej športovej hale bude vybudované nové parkovisko pre 248 osobných vozidiel, počíta sa aj s parkoviskom pre autobusy. V roku 2020 mesto predstaví návrh systému rezidenčného parkovania, ktorý zabezpečí, aby návštevníci haly nemohli parkovať na uliciach pred obytnými domami v blízkosti haly. Po zavedení rezidenčného parkovania pre obyvateľov Uhliska budú mať návštevníci haly umožnené parkovať na iných legálnych parkovacích miestach, napríklad priamo pri hale, na záchytnom parkovisku pri Dome kultúry či na Námestí Slobody. V tesnej blízkosti haly budú vybudované aj zastávky pre MHD, ako aj pre prímestskú autobusovú dopravu. Výhodou je aj blízkosť najväčšieho prestupného uzla MHD – Nám. Slobody a autobusovej stanice – najväčšieho prestupného uzla regionálnej dopravy. Samospráva pripraví zoznam odporúčaní, ktoré budú v čase spustenia multifunkčnej haly zverejnené na webe mesta. Týkať sa nebudú len dostupných možností parkovania, ale aj plnohodnotného využitia verejnej dopravy. Ich zverejnenie budeme odporúčať aj organizátorom podujatí na všetkých dostupných informačných kanáloch.

 

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Obyvateľka bytového domu Sládkovičova ul. 70 Banská Bystrica avizovala neúnosné zhromažďovanie odpadkov bezdomovcami v poraste smerom k budove Slovenskej pošty na Zvolenskej ceste. Kvitovala, že z času na čas mladí ľudia priestor vyčistia, avšak kolobeh znečistenia a očistenia v neprehľadnom priestore sa opakuje. Prosím o zintenzívnenie dohľadu na kritickom mieste príslušníkmi mestskej polície a o vyvolanie rokovania s vlastníkmi dotknutých pozemkov o jeho udržiavanie. V prípade potreby spresnenia údajov tieto od obyvateľky bytového domu zaistím.
Odpoveď: PhDr. Ivan Holík, náčelník MsP
Mestská polícia v Banskej Bystrica vykonala v predmetnej veci šetrenie, ktorým sa doposiaľ nepodarilo zistiť konkrétneho pôvodcu znečistenia. Príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici zároveň v uvedenej lokalite v súčasnej dobe zabezpečujú zvýšený dohľad tak, aby sa v maximálne možnej miere eliminovalo nežiadúce znečistenie verejne prístupného priestranstva.
Odpoveď: Mgr. Peter Suchý, vedúci PS – OU
Jedná sa o súkromný pozemok, ktorý je voľne prístupný verejnosti a má charakter verejného priestranstva. Po uvoľnení opatrení ohľadom pandémie zo strany UPSVaR priestor v rámci možností dočistíme prostredníctvom aktivačných pracovníkov, robili sme to aj v minulosti.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Z Graniara signalizovali pred časom výskyt nebezpečného miesta na Školskej ulici. Ide otvorené staré dvere do stúpačky (foto takisto v prílohe) pod areálom Strednej zdravotnej školy – saunou a ihriskom. Dňa 24. 4. 2020 dal mestský úrad vyjadrenie, že objekt nie je v majetku Mesta Banská Bystrica a podľa vyjadrenia Stredoslovenskej prevádzkovej vodárenskej spoločnosti a Slovenských telekomunikácií vraj ani v majetku týchto akciových spoločností. Podľa náhľadu do katastrálnej mapy je objekt situovaný na hranici pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky (správca Nemocnica F. D. Roosevelta), Vyššieho územného celku, resp. pozemku, kde LV nie je založený. Stav nie je vhodné nechať len tak. Prosím, aby mestský úrad vytipoval vlastníka (správcu) objektu či pozemku a upozornil ho na zabezpečenie objektu. Alebo v prípade neznámeho vlastníka aby mestský úrad uzavrel objekt z dôvodu zabráneniu možného nešťastia.
Odpoveď: Ing. Dana Kaňová, vedúca PS – ESM
Vlastníkom pozemku parc. č. C KN 2514/5, na ktorom sa predmetný objekt nachádza je podľa aktuálneho výpisu z LV č. 4246, Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, správcom je Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, Banská Bystrica. Pracovníci PS-ESM vykonali dňa 15.05.2020 obhliadku na mieste a zistili, že objekt – stúpačka bol riadne uzamknutý visiacou zámkou (foto v prílohe), teda objekt bol zabezpečený pred vniknutím cudzích osôb. Doporučujeme, aby bolo miesto monitorované Mestskou políciou a v prípade potreby oslovili správcu nehnuteľností.

Ing.  Andrej Leitner, poslanec BBA:
Stretol som sa informáciou, kde Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) hovorí o rokovaniach s Ministerstvom financií SR o mimoriadnej dotácii pre mestá a obce z dôvodu očakávateľného nižšieho výnosu dane a vynaložených prostriedkov v súvislosti s bojom proti pandémii COVID-19 a tiež kompenzáciách pre príspevkové organizácie zriadené samosprávou. Má vedenie mesta informáciu o týchto rokovaniach? Podniká podobné iniciatívy v rámci Únie miest Slovenska? V prípade pozitívneho naplnenia, má vedenie mesta informáciu o akú mieru podpory by mohlo ísť?
Odpoveď: Mgr. Zuzana Detková, poverená vedením OEM
Mesto eviduje verejne dostupné informácie o vládou SR deklarovaných kompenzáciách pre samosprávy, resp. organizácie zriadené resp. založené samosprávami a chce využiť všetky možnosti s cieľom zmierniť negatívne ekonomické dopady koronakrízy. Taktiež podniká rôzne iniciatívy súvisiace s uvedeným aj v rámci Únie miest Slovenska. Aktuálne však nedisponujeme relevantnými informáciami o tom : v akej oblasti, v akom časovom horizonte ani v akej výške môžeme akúkoľvek pomoc zo strany vlády SR očakávať.

Ing.  Andrej Leitner, poslanec BBA:
Ako poslanec som obdržal emailom reklamnú ponuku od súkromnej spoločnosti (https://ret.geodeticca.sk), ktorá uvádza pomoc s efektívnejším výberom dane z nehnuteľnosti. Na koľko efektívne sa mestu Banská Bystrica darí s výberom tohto typu dane? Má prehľad o možných nezrovnalostiach s realitou – rozdiel vo výmerách, čierne stavby? Ak áno, v akom počte? Uvažuje vedenie mesta nad konkrétnymi krokmi v tejto oblasti?
Odpoveď: Mgr. Zuzana Detková, poverená vedením OEM
Viaceré spoločnosti ponúkajú prostredníctvom svojich produktov mechanizmy kontroly stavieb alebo pozemkov, ktoré podliehajú dani z nehnuteľnosti. V tomto období používame ku kontrole informačný systém spoločnosti CoraGeo, ktorý obsahuje možnosti kontroly na pozemky, nie na stavby. Geografický informačný systém mesta taktiež umožňuje kontrolu neprihlásených alebo nezdanených stavieb. V súčasnosti využívame pre identifikáciu neprihlásených stavieb uvedené informačné systémy, ktoré nám čiastočne odhalia neprihlásené stavby. Problém v odhaľovaní neprihlásených stavieb nie je v uvedených systémoch, ale v samotných dátach, ktoré vstupujú do uvedených informačných systémov. Nie všetky stavby majú pridelené súpisné alebo orientačné číslo, nie všetky stavby sú vedené na katastri nehnuteľností, nie všetky parcelné čísla sú vedené správne na katastri nehnuteľností. V databáze katastra nehnuteľností, z ktorej sa čerpajú dáta pre kontrolu s údajmi v module „daň z nehnuteľností“ informačného systému CoraGeo, nie sú k dispozícii úplné dáta ako je identifikácia osoby, či parcely. Dáta nie sú aktualizované na dennej báze. Nie vždy máme k dispozícii aktuálne mapy z jednotlivých katastrov atď. Uvedené systémy používame preto len ako podporné.
Po skončení vyrubovacieho obdobia sa budeme venovať možnostiam zefektívnenia výberu dane z nehnuteľností prostredníctvom prehodnotenia ponúk od súkromných spoločností. Nevyhnutným predpokladom na zakúpenie takýchto druhov podporných programov je vyčlenenie prostriedkov v rozpočte Mesta, pričom na tento účel aktuálne nemáme vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Ing.  Andrej Leitner, poslanec BBA:
Z MsÚ sme obdržali informáciu o neposkytnutých dotáciách v čase pandémie COVID-19 (priame, komise, primátorské, …). Prosím o informáciu pre aký dôvod boli dotácie neposkytnuté – jednotlivo (nemožnosť uskutočnenia kvôli bezpečnostným opatreniam, šetrenie výdavkov, …) a tiež informáciu, ktoré dotácie naopak poskytnuté boli.
Odpoveď: Mgr. Miroslava Jančová, vedúca OPM
Vláda SR svojim uznesením č. 111/2020 zo dňa 25.03.2020, vyhlásila od 12.03.20 od 6.00 hod. mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2. Cieľom vyhlásenia bolo utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19, spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2, na území SR. Mesto B. Bystrica bolo v tejto súvislosti povinné prijať nevyhnutné opatrenia a to nielen v oblasti ochrany verejného zdravia obyvateľstva, ale aj v oblasti efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami rozpočtu Mesta. Existujúci stav spôsobený vyhlásením mimoriadnej situácie má významné negatívne dopady aj na príjmovú stránku rozpočtu Mesta. V dôsledku uvedenej skutočnosti bolo nevyhnutné pristúpiť k obozretným finančným reštrikciám takmer vo všetkých oblastiach fungovania samosprávy a to s cieľom zachovania nevyhnutných a elementárnych funkcií Mesta. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Mesto t.č. pozastavuje dotáciu všetkým žiadateľom a prijímateľom na nimi požadovaný účel.
O uvedenej skutočnosti boli všetci neúspešní žiadatelia a prijímatelia dotácie písomne upovedomení prostredníctvom listu primátora, kde sa nachádza aj informácia o tom, že situáciu budeme pravidelne vyhodnocovať v závislosti od vývoja tejto mimoriadnej situácie a s ňou súvisiacich legislatívnych opatrení, ktoré majú rozhodujúci vplyv nielen z hľadiska realizácie účelu dotácie, ale aj v danom čase aktuálnych finančných možností Mesta.