Ing. Lucia Skokanová, poslankyňa BBA:
Interpelujem Oddelenie údržby miestnych komunikácií.Oslovilo ma riaditeľstvo Gymnázia J. G. Tajovského. Smerom od Fončordy vedú ku GJGT a Obchodnej akadémii v kopci schody / skratka, ktorú využívajú študenti GJGT, OA aj SOŠ informačných technológii,pedagógovia ale aj obyvatelia Fončordy, ktorí si skracujú cestu k autobusovej zastávke na Tajovského ulici, aby nemuseli obchádzať po chodníku celý kopec dookola. Tieto schody sú frekventované avšak zanedbané, momentálne až nebezpečné. Žiadam Oddelenie údržby miestnych komunikácií o vyčlenenie finančných prostriedkov a rekonštrukciu uvedených schodov. Prosím o uvedenie možného termínu realizácie, nakoľko sa jedná o frekventovaný peší ťah.

Odpoveď: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ
Nejedná sa o interpeláciu, ale o žiadosť (podnet) prednesenú v rámci inštitútu interpelácií. Podnet bude postúpený na prehodnotenie príslušnému Oddeleniu údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.

Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec BBA:
Miestna komunikácia na ul. Tr. SNP pokrytá zámkovou dlažbou od odbočky z Ul. 29. augusta smerom k budove Štatistického úradu SR je dlhodobo v zlom technickom stave a vyžaduje si komplexnú obnovu. Po silných júnových dažďoch však navyše pri odbočke pred vysokoškolskými internátmi smerom k Mýtu vznikol v strede komunikácie nebezpečný výtlk – chýba v ňom cc 15-20 ks dlažby. Interpelujem preto aspoň urgentnú opravu tohto havarijného stavu.

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Oddelenie údržby MK a IS ako správca miestnych komunikácií zabezpečí opravu lokálnej poruchy na Triede SNP do konca augusta 2019.

Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec BBA:
Fontána v parku pred Mestským úradom sa stala obľúbeným miestom relaxu i kúpania sa malých detí. V bezprostrednej blízkosti fontány, v tieni stromov na strane od polikliniky, je však bezpodmienečne potrebné čo najskôr vrátiť nedávno odstránené lavičky a prípadne tam osadiť aj mobilnú toaletu. Súčasný stav absentujúceho mobiliáru je totiž dlhodobo neudržateľný – rodičia kúpajúcich sa detí sedia nedôstojne po (znečistenej) zemi, a o dôsledkoch chýbajúceho sociálneho zariadenia sa rozpisovať, azda, ani netreba…

Odpoveď: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ
Boli osadené nové lavičky, k dispozícii je toaleta v priestoroch MsÚ.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Občianka bývajúca v Národnej ulici zachytila ruch okolo nefunkčnej fontány. Pýtala sa ma, či sa chystá jej rekonštrukcia. Spomenula, že má vedomosť o existencii stavebného povolenia. Prosím o informáciu, či Mesto plánuje zrekonštruovať vodotrysk v Národnej ešte v tomto roku. Aká je predstava podoby tejto fontány?

Odpoveď: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsU
Rekonštrukcia fontány je plánovaná na roky 2020-2021.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Verejnosť akceptuje postupné odstraňovanie vrakov novinových stánkov. Koľko ich bolo zlikvidovaných alebo sfunkčnených v tomto polroku?

Odpoveď: Mgr. Miroslava Jančová, vedúca OPM
Problematika nefunkčných stánkov sa rieši dlhodobo, nakoľko legislatívny proces vyžaduje spoluprácu s viacerými zainteresovanými oddeleniami Mestského úradu (stavebný úrad) – odstránenie nefunkčného stánku v zmysle stavebného zákona. V 2019 sa legislatívne rieši odstránenie dvoch stánkov na pozemkoch v majetku mesta, zmena účelu využitia stánku sa rieši v piatich prípadoch

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na námestí a priľahlých uliciach sa rozmohlo žobranie. Má mestská polícia predstavu, ako obťažujúce ataky bezdomovcov redukovať?

Odpoveď: Ing. Miroslav Bálint, náčelník MsP
Žobranie ako formu získavania finančných prostriedkov môžeme rozlíšiť na dobrovoľné žobranie alebo žobranie ako nútené konanie, čo je trestná činnosť obsiahnutá v § 179 zákona č. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon, ako jedna z foriem obchodovania s ľuďmi pri naplnení všetkých podstatných náležitostí skutkovej podstaty predmetného trestného činu, pričom nútené žobranie predstavuje jednu z foriem nútenej služby a teda spadá do jurisdikcie Policajného zboru.
Žobranie je vykonávané buď osobami, ktoré majú majetok, resp. iné zdroje obživy a nie sú to osoby bez domova a ide len o formu privyrobenia si alebo sú to sociálne odkázané osoby bez príjmu, majetku a bez iných zdrojov obživy, bez vlastného obydlia a možno ich charakterizovať ako osoby bez domova.
Žobranie môže byť vykonávané buď pasívne ako činnosť nenarušujúca zákonné normy alebo ako aktívna forma, teda určitými nezákonnými prejavmi žobrajúcich ako pokusy obmedzovania osobnej slobody občanov, vstupovaním do peších dráh chôdze, príp. fyzickými útokmi, aj ako obťažujúca forma slovnej komunikácie, nadávkami alebo iným verejne pohoršujúcim konaním narušujúcimi právne normy, čo môže byť kvalifikované ako jednotlivé typy priestupkov podľa Zákona o priestupkoch.
Podstatným v tejto veci sú však podnety od občanov, kde napr. pri riešení verejného pohoršenia musí ísť o činnosť osoby v rozpore so spoločenskými normami a zákon vyžaduje svedectvá aspoň 3 osôb.
Žobranie nie je zákonom zakázané a nie je preto možné ho ani zakazovať vo všeobecne záväznom nariadení mesta. Viac informácií uvádzam z Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. II. ÚS 45/96 zo 4. februára 1997, zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 22, pod číslom 50/1997.
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 45/96 uvádza nasledovné:
1.Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zakazuje žobranie alebo požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti, nie je v súlade s čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá, a taktiež nie je v súlade s čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého povinnosti možno ukladať len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.
2.Žobranie alebo požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti samo osebe nemôže byť neprípustným, resp. zakázaným konaním. Neprípustnosť alebo zákaz nemá oporu v žiadnej zákonnej úprave a zákone Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, aj keď splnomocňuje obce na vydanie všeobecne záväzných nariadení upravujúcich priestupok proti verejnému poriadku, neobsahuje splnomocnenie na ustanovenie povinností, ktoré by boli v rozpore so zachovaním určitého ústavou upraveného základného práva alebo slobody. (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. II. ÚS 45/96 zo 4. februára 1997, zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 22, pod číslom 50/1997)
Predmetný nález Ústavného súdu (Nález II. ÚS 45/96) sa zaoberá aj reguláciou požívania alkoholických nápojov, v tejto časti však došlo k jeho prekonaniu legislatívnou zmenou dávajúcou samosprávam potrebné príslušné zákonné zmocnenie.
MsP v Banskej Bystrici je povinná preveriť každý oznam občana, ale pri zistení, že nedochádza k porušeniu zákona nie je ďalej mestská polícia oprávnená konať.
Príslušníci MsP v prípade, ak žobrajúci porušuje právne normy, resp. zistia deliktuálne správanie, vykonávajú opatrenia v rozsahu, na ktoré sú zmocnení zákonom.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Podľa zápisnice zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 3 (Rudlová-Sásová) z 18.3.2019 je pre tento obvod vytypovaných niekoľko investičných akcií, kde ako najdôležitejšie pre tento rok sú reflektované nasledovné: chodník v okolí zastávky na ulici Magurská, prechod medzi obytnými domami pri knižnici na Rudohorskej ulici a cestná komunikácia smerom k otočke na Pieninskej ulici. Aký je aktuálny stav ohľadne schválených investičných priorít? Kedy je možné očakávať realizáciu?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Z prostriedkov volebného obvodu č. 3 Sásová, Rudlová určených na stavebnú údržbu miestnych komunikácií v roku 2019 (celkom 60 000 €) je práve v realizácii oprava chodníka na zastávke Magurská (16 260,53 €) a objednaná u zhotoviteľa je oprava spevnených plôch v podchode na Rudohorskej ulici vrátane rampy pre zabezpečenie bezbariérového prístupu ku knižnici (25 930,02 €) podľa určených priorít zo zasadnutia VMČ dňa 18.03.2019.
Správca miestnych komunikácií nebude realizovať opravu povrchu miestnej komunikácie na Pieninskej ulici, ako tretej zo zoznamu priorít VMČ, z viacerých dôvodov. Zostatok finančných prostriedkov na rok 2019 (17 809,45 €) nie je postačujúci pre plánovaný rozsah opravy. Tá je kvalifikovaným odhadom určená vo výške cca 80 000 €. Z hľadiska hodnotenia stavebného stavu MK na Pieninskej ulici síce vyžaduje opravu, avšak nie je hodnotená ako nevyhovujúca (hodnotenie stupňom ¾). Preto bude z prostriedkov na stavebnú údržbu miestnych komunikácií v roku 2019 opravené ešte schodisko nad Magurskou č.9 ku Pieninskej ulici (17 011,06 €), požiadavka na opravu ktorého bola súčasťou „Zoznamu investičných priorít na rok 2019, VMČ č.3“ z 18.03.2019 a z hľadiska finančných výdavkov dopĺňa plánované čerpanie rozpočtu na rok 2019.
Z fondu dopravnej infraštruktúry (zverejnené na webstránke Mesta Banská Bystrica) budú vo volebnom obvode č. 3 opravené MK Rudohorská č. 5-23, MK Krivánska 16-26 (k Domu opatrovateľskej služby), schodisko Karpatská – Javornícka (okolo MŠ Karpatská) a zásobovacia komunikácia a chodníky v MŠ Tatranská.
Z prostriedkov na stavebnú údržbu miestnych komunikácií bola súvislou obnovou povrchu opravená ešte MK Na Zábave u úseku od Sásovskej cesty po Veternú.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Portál informačného systému samosprávy mesta (https://egov.banskabystrica.sk) v niektorých častiach (samospráva, úradná tabuľa) momentálne obsahuje iba dokumenty z posledného obdobia, rovnako napr. aj kategória “Občianske rady” v časti “Zasadnutia” na novej webovej stránke mesta. Kategória “Poradné orgány primátora” v rovnakej časti je prázdna. Je v celku obtiažne hľadať staršie dokumenty na rôznych miestach v archíve webového sídla mesta. Bolo by vhodné mať všetky dokumenty usporiadané, jednotne prístupné a kategorizované. Môžeme očakávať doplnenie a úpravy v tomto smere?

Odpoveď: Peter Dolíhal, vedúci OIT
Portál informačného systému samosprávy mesta (https://egov.banskabystrica.sk)zverejňuje v častiach Samospráva a Úradná tabuľa dokumenty od 1.1.2019. Dokumenty Zasadnutí orgánov samosprávy a Úradnej tabule do 31.12.2018 sú zverejnené na starej webstránke mesta (http://archiv.banskabystrica.sk)a starej úradnej tabuli mesta (http://archivut.banskabystrica.sk),kde sú zachované ako archív a zostávajú nezmenené. Na portáli informačného systému samosprávy eGov sú zverejňované dokumenty zo zasadnutí orgánov samosprávy s termínom zasadnutí od 1.1.2019, ktoré sa pravidelne dopĺňajú po konaní príslušného zasadnutia.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Členovia občianskej rady na zasadnutí VMČ podali podnet na vybudovanie prístrešku (potrebný počas nepriaznivého počasia) na zastávke Starohorská otočka (z ulice Pod Bánošom). Je možné zaradiť tento podnet do investičných akcií? Čo sa týka zastávok mestskej dopravy, aké ďalšie rekonštrukcie a investície sú momentálne plánované?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Mesto BB nedisponuje finančnými prostriedkami na budovanie nových prístreškov na zastávkach MHD. Existujúce prístrešky sú v majetku a správe spoločnosti euroAWK, s.r.o., ktorá v zmysle zmluvy s Mestom BB naplnila kapacitu budovania prístreškov. Preto nateraz nie je možné uvažovať o vybudovaní prístrešku na zastávke Starohorská otočka (z ulice Pod Bánošom).
Mesto BB pripravuje prostredníctvom oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov rekonštrukciu 9 zastávok verejnej dopravy z prostriedkov fondov EÚ. Ide o zastávky, ktoré sú spoločné pre MHD a regionálnu dopravu (Rooseveltova nemocnica, Partizánska cesta – Mýto obojstranne, Partizánska cesta – SVP, Tajovského – park, Rudohorská – horná, Rudohorská – dolná, Kpt. Nálepku – Úsvit, Lazovná).

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Obyvatelia časti Rudlová sa na zasadnutí VMČ sťažovali na zápach chemikálii z umyvárne áut (oproti obchodnému domu). Má mesto vedomosť o tom či nedochádza k nebezpečnému znečisťovaniu ovzdušia v danej lokalite?

Odpoveď: Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
V danej lokalite sa nachádza tzv. samoobslužná umyvárka aut, ktorá nie je (všeobecne) zaradená medzi subjekty, kde by dochádzalo k zhoršovaniu stavu ovzdušia, alebo poškodzovaniu životného prostredia. Z tejto lokality nie je evidovaný žiadny podnet. Po miestnom zisťovaní danej veci môžeme konštatovať, že na mieste výskytu sme zápach nezistili.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Členovia občianskych rád aj viacerí občania ma upozornili na pretrvávajúci problém (už niekoľkokrát podávaný podnet) chýbajúceho prechodu pre chodcov pred cintorínom na Sásovskej ceste. Opätovne interpelujem riešenie tohto problému. Bolo by možné zvýrazniť (červenou) aj ďalšie exponované prechody v tejto oblasti, napr. pri križovatke ulíc Ďumbierska a Pod cintorínom alebo zastávke MHD Rudohorská – horná ?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Na doplnenie priechodu pre chodcov na Sásovskej ceste je potrebné doplnenie verejného osvetlenia a vybudovanie prepojovacieho chodníka, čo doteraz nebolo z finančných dôvodov zrealizované. Po doplnení verejného osvetlenia a vybudovaní prepojovacieho chodníka (nie je možné určiť termín realizácie) správca MK požiada cestný správny orgán o vydanie urečenia použitia dopravného značenia a dopravných zariadení. Správca MK plánuje v tomto kalendárnom roku obnovu priechodu pre chodcov na Ďumbierskej ulici červeno – bielou farbou pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. Takéto zvýraznenie priechodov sa používa výhradne na komunikáciách v blízkosti škôl.