Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Žiadam preveriť, či oplotenie jamy lemujúce štvorprúdovú komunikáciu stojí na pozemku Mesta Banská Bystrica.

Odpoveď: Ing. Dana Kaňová, vedúca oddelenia evidencie a správy majetku mesta
K uvedenej interpelácii zasielame nasledovné stanovisko:
Na pozemky vo vlastníctve mesta par. č. E KN 170 výmera 368 m2, časť z pozemkov par. č. E KN 1190/1 cca 544 m2, par. č. E KN 2500/199 výmera 112 m2 a par. č. E KN 2527/1 výmera 73 m2 vedené na LV prenajímateľa č. 6012 k. ú. Banská Bystrica je uzatvorená NZ č. 1506/2012/NEESM -796, ktorá je zverejnená na web stránke mesta Banská Bystrica.
Po kontrole v teréne dňa 08.10.2019 bolo zistené, že záber pozemkov zodpovedá predmetu a účelu uvedenom v predmetnej NZ.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Občania prechádzajúci do križovatky Školská – Na Graniari žiadajú odstránenie krovín rastúcich v križovatke, lebo sťažujú podmienky bezpečnosti premávky v tomto mieste. Je možná, aby ZAaRES ešte v tomto roku zaistil ostrihanie porastu? Prikladám foto č. 2 porastu požadovaného na zredukovanie.

Odpoveď: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u
Predmetná plocha (aj dreviny) nie sú vo vlastníctve mesta.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
V bývalom internáte nemocnice pri Spojovej škole panuje čulý stavebný ruch. Údaje sa tam prerábajú ubytovacie priestory na byty. Prikladám foto č. 3 s vozidlom, do ktorého robotníci vyvážajú na fúrikoch stavebný odpad. Kde sa počíta s parkovaním vozidiel obyvateľov tohto domu? Je podmienka rozšírenia parkovacích kapacít obsahom stavebného povolenia?

Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Na uvedenom objekte sú vykonávané udržiavacie práce, odstraňovanie pôvodných nášľapných vrstiev podláh, pôvodných obkladov a pod.
Týmito prácami nedochádza k navýšeniu potrieb parkovacích miest.
Podľa § 139b zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) odst. 16 udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä
a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
e) maliarske a natieračské práce.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Od začiatku tohto školského roka začali mestskí policajti zakladať papuče vozidlám stojacim na Školskej ulici smerom ku križovatke. Prikladám foto č. 4 vozidiel s papučami. Do lokality to prinieslo napätie. Zamestnanci škôl i Slovenskej agentúry životného prostredia majú informáciu, že mestská polícia pristúpila k tomuto kroku, pretože zaparkované vozidlá porušujú pravidlo cestnej premávky o ponechaní šiestich metrov komunikácie na prejazd vozidiel. Je možné pozastaviť zakladanie papúč do vyriešenia organizácie dopravy na tomto mieste?

Odpoveď: PhDr. Ivan Holík, náčelník MsP
Príslušníci mestskej polície na základe opakovaných podnetov od občanov, ako aj v rámci zabezpečovania bežného výkonu služby, zaznamenali na predmetnej miestnej komunikácii značne dopravne komplikovanú situáciu – zavinenú parkujúcimi vozidlami, ktorá bola na mieste vyhodnotená, ako podozrenie z porušenia ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe čoho boli použité v súlade so zákonom o obecnej polícii technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového vozidla, s následným riešením zistených priestupkov. Nakoľko na miestnej komunikácii bolo opakovane zaznamenané viacnásobné porušenie všeobecnej úpravy cestnej premávky, označované „papuče“ boli nasadené na všetky vozidlá, u ktorých vzniklo podozrenie z porušovania vyššie uvedeného ustanovenia zákona o cestnej premávke. Mestská polícia pri riešení vzniknutých situácií nemá inú možnosť, ako postupovať v súlade so všeobecne právne záväznými predpismi.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Je dobre, že Mesto Banská Bystrica má vôľu pokračovať v obnove fontán. Ako bude vyzerať fontána v Národnej ulici (podľa občianky bývajúcej v tejto lokalite má vraj mať novú podobu tanečnice)? Kto je projektantom návrhu?

Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA
Po úspešnej realizácii a pozitívnej odozve na opravenú fontánu na ul. ČSA, mesto pripravuje podklady na rekonštrukciu fontány v Národnej ulici. Je vypracovaná architektonická štúdia, ktorú spracovala spoločnosť AABJ, s. r. o., Ing. arch Ladislav Bradiak. V štúdii sú navrhnuté 3 riešenia stredovej časti fontány osadenie sochy baleríny, sochy anjela alebo len samotný vodný gejzír.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Žiadam Mesto Banská Bystrica, aby vyzvalo vlastníka pozemku – jamy pred mestským úradom o okamžité pokosenie náletových krovín a vyrastenej buriny kvôli bezpečnosti prejazdu vozidiel frekventovanou križovatkou.

Odpoveď: Mgr. Peter Suchý, vedúci PS-OU
Vlastník pozemku bol vyzvaný dňa 17.09.2019, doručované elektronicky – neprevzaté. Opakovaná výzva bola odoslaná 15.10.2019, firma ju prevzala 21.10.2019, dňa 22.10.2019 volal na naše oddelenie zástupca firmy, že v krátkej dobe pozemok upraví tak, aby vyhovoval VZN č. 8/2008. Lehota na vykonanie údržby je 10 dní od prevzatia výzvy, viď príloha.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Koľko finančných prostriedkov využila príspevková organizácia ZAaRES v minulom a tomto roku na a) kosenie a údržbu trávnatých plôch b) kvetinovú výsadbu a výzdobu?

Odpoveď: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u
A/ kosenie a údržba trávnatých plôch – rok 2018 700 000,- €
b/ kvetinová výsadba a výzdoba – rok 2018 130 000,- €
V roku 2019 predpoklad ten istý finančný objem + 10% nárast mzdových prostriedkov.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Prosím o reakciu na list p. Magdolena adresovaný poslancom, ktorého scan zasielam v prílohe.

Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Rodinné domy vybudované v rokoch 2002-2004 boli povolené za podmienky čistenia splaškových vôd v ČOV.
Prevádzku a následné občiansko-právne problémy územný plán nerieši, teda riešenie je potrebné hľadať s kompetentným orgánom štátnej správy ktorým je Okresný úrad.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
V roku 2020 sa má rekonštruovať fontána na Národnej ulici, ku ktorej existuje pôvodná projektová dokumentácia. Žiadam o informáciu, či plánovaná rekonštrukcia akceptuje pôvodný vzhľad. Ak nie, žiadam o vysvetlenie, z akých dôvodov nebude akceptovaný pôvodný vzhľad fontány a kedy bola resp. bude vyhlásená súťaž návrhov na výtvarné a funkčné riešenie fontány.

Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA
Mesto pripravuje podklady na rekonštrukciu fontány v Národnej ulici. Je vypracovaná architektonická štúdia, ktorú spracovala spoločnosť AABJ, s. r. o., Ing. arch Ladislav Bradiak. V štúdii sú navrhnuté 3 riešenia stredovej časti fontány osadenie sochy baleríny, sochy anjela alebo len samotný vodný gejzír.
Urbanistické riešenie územia ostáva nezmenené. Navrhovaná fontána ostáva v ťažisku parku a bude so spevnenou plochou a sedením po jej obvode tvoriť dominantu parku.
Architektonický návrh vychádza z pôvodnej fontány z jestvujúceho verejného priestoru a snahy o jeho znovuoživenie. Výtvarno-estetický celok podporí umiestnenie sochy v jeho centre a množstvo kombinácií vodostreku fontány s podporou osvetlenia a ozvučenia. Osadenie novej fontány ostáva na pôvodnom mieste. Fontána bude osadená tak, aby bol možný bezbariérový prístup z chodníka a spevnenej plochy.
Spracovaná štúdia bude predložená do Rady primátora mesta Banská Bystrica pre architektúru a urbanizmus na vyjadrenie.

Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
V júli 2019 Okresný úrad Banská Bystrica vydal rozhodnutie o zrušení stavebného povolenia pre stavbu – “Revitalizácia mestského parku banská Bystrica”. Má Mestský úrad Banská Bystrica vedomosť o tom, či je toto rozhodnutie právoplatné? Má vedomosť, či sa vtedy voči tomuto rozhodnutiu niekto odvolal? Ak áno, môže mestský úrad tieto informácie uviesť v odpovedi na túto intrepeláciu?

Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Rozhodnutie Okresného úradu nadobudlo právoplatnosť 01.08.2019. Nik sa neodvolal.

Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
Dňa 11.7.2019 mesto podpísalo zmluvu (o.i.) na vypracovanie projektovej dokumentácie ohľadom stavby „Nájomné byty, Ďumbierska ulica, Banská Bystrica“. Bol tento projekt prerokovaný s verejnosťou? Bol prerokovaný na občianskych radách, výbore mestských častí č.3, resp. pri nejakom inom stretnutí s verejnosťou? V súčasnosti sa pracuje na novom pláne istých “pravidiel na zapájanie sa obyvateľov do rozhodovania o podobe verejných priestorov”. Budú sa tieto pravidlá týkať aj tohto prípadu, tohto územia na Ďumbierskej ulici?

Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA
Mesto dlhodobo deklaruje, že má záujem stavať nájomné byty a môže ich stavať len na svojich pozemkoch. Na základe toho je mestský pozemok aj na Ďumbierskej ulici, kde bola v roku 2009 spracovaná dokumentácia na výstavbu nájomného domu. Tento projekt sa nerealizoval. Nakoľko je tento pozemok stále vo vlastníctve mesta a je nevyužívaný, pristúpilo sa k opätovnému preriešeniu tohto pozemku pre účely výstavby nájomného domu s novým dispozičným riešením, ktoré vyhovuje dnešným požiadavkám a normám.

Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
Zmeny a doplnky k územnému plánu Z-5./38-Okružná: Chcem sa spýtať, či nebolo možné tento pozemok (v zmenách a doplnkoch ) preklasifikovať na zeleň, resp. miesto kde už nemožno pridávať ďalšie stavby? Bránili nejaké objektívne príčiny tomu, aby boli na tomto pozemku ďalšie stavby zakázané v územnom pláne?

Odpoveď: Ing. arch. Vladimír Letovanec, vedúci OPA
V zmysle platného ÚPN mesta Banská Bystrica schváleného v r.2015 je v lokalite Z-5./38 navrhnuté funkčné využitie PO – 01 – územie so zariadeniami občianskej vybavenosti, s podlažnosťou 5 NP, maximálnou zastavateľnosťou 60 %, etapa návrh.
Návrh zmeny využitia územia v rámci Zmien a doplnkov č.5 vychádzal z podnetu vlastníka pozemku, ktorý požadoval zmenu na funkciu bývania s podlažnosťou 12 NP. Na základe pripomienok z prerokovania ZaD č. 5 bola navrhnutá zmena funkčného využitia z riešenia ZaD vypustená.
K návrhu preklasifikovania na funkčné plochy zelene by mohlo dôjsť na základe podnetu doručeného pred vypracovaním ZaD. Dá sa však predpokladať, že vzhľadom na súkromné vlastníctvo pozemku by takýto návrh oponoval vlastník pozemku, nakoľko návrh by menil pozemok určený na výstavbu na pozemok nezastavateľný, čím by sa znížila hodnota pozemku. Takýmto úkonom by zároveň mohlo dôjsť k porušeniu právnej istoty, nakoľko vlastník pozemku ho nadobudol ako pozemok určený na výstavbu občianskej vybavenosti.