Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Aká je aktuálna situácia ohľadom chátrajúcej a opustenej budovy Domu kultúry? Kedy rokovalo mesto s vlastníkom objektu a aký bol výsledok? Má mesto nejaké možnosti, aby primäl vlastníka riešiť situáciu? Okrem kritiky zo strany verejnosti je tu aj bezpečnostné riziko.
Odpoveď: Ján Nosko, primátor mesta
Všetky úkony v súvislosti s Domom kultúry sú výlučne v kompetencii správcu konkurznej podstaty a príslušného veriteľského výboru, bez akýchkoľvek právnych a faktických možností mesta na tieto úkony vplývať. Podľa dostupných informácií je hodnota objektu aktuálne na úrovni 4 500 000 eur.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Dňa 10. 6. 2020 som sa obrátil na p. vedúceho Stavebného úradu o jeho názor na problém komunikácie k bytovému domu „KAČICA“, ako aj komunikácie pred samotným bytovým domom. Mail som poslal spolu s textom od p. Drahomíra Copku. Napísal som p. vedúcemu: „Výstavba v tejto lokalite Kačice bola v minulosti riešená veľmi nešťastne. Najprv sa postavil objekt a potom sa ne/riešila infraštruktúra. Občania mali nejaké prísľuby, ktoré sa ale nerealizovali. Je to čiastočne aj ich problém, že kupovali byty bez vybudovanej infraštruktúry. Na druhej strane takto sa výstavba robiť nemá a podľa môjho názoru pri vydávaní povolení zlyhal aj stavebný úrad. Čo sa s tým dá robiť?“ Odpoveď od náčelníka mestskej polície a vedúcej odd. údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, ktorá sa však týkala problematiky vyberania pokút za nesprávne parkovanie a údržby komunikácie, som dostal 11. 6. 2020 resp. 23. 6. 2020 (foto Komenskeho1 prílohe č. 2). Týmto urgujem stanovisko Stavebného úradu.

Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Bytový dom bol povolený a skolaudovaný súčasne s parkovacími miestami umiestnenými vo vnútrobloku východným smerom. „Parkovacie miesta“ vytvorené na parcelách 1909/395 – 432, k. ú. Banská Bystrica nie sú umiestnené rozhodnutím o umiestnení stavby a nie sú povolené stavebným povolením.
Predmetná komunikácia bola vyprojektovaná ako stavebný objekt SO-104 MK Na Kačici a následne mala byť realizovaná v rámci stavby „I/66 Banská Bystrica – severný obchvat“. Z ekonomických dôvodov v záverečnej fáze prípravy stavby investor stavebný objekt z objektovej skladby vypustil.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Ako pokročili rokovania s vlastníkom pozemku bývalého parkoviska pri mestskom úrade, ktoré v minulosti Mesto BB nezodpovedným rozhodnutím predalo?
Odpoveď: Ján Nosko, primátor mesta
Vlastníkom parciel je obchodná spoločnosť BB Finance Group s.r.o., so zástupcami ktorej sa uskutočnili na úrovni primátora minimálne tri rokovania. Investičný zámer majiteľa spočíval vo výstavbe bytového domu, čo je v rozpore s platným územným plánom a podľa Odboru územného plánovania a architekta mesta je takýto zámer v danej lokalite nežiaduci. Keďže akýkoľvek iný zámer bol pre vlastníka finančne nerentabilný, ponúkol tieto nehnuteľnosti na predaj aj mestu Banská Bystrica. Na osobnom rokovaní boli zo strany vlastníka predložené k nahliadnutiu originály dokumentov preukazujúce výšku financií, ktoré vynaložil na kúpu nehnuteľností vrátane inžinierskych sietí, pričom požadoval kúpnu cenu zodpovedajúcu preukázaným a vynaloženým nákladom (t. j. kúpna cena na úrovni cca 1,3 milióna eur). Na základe vzájomnej dohody požiadalo mesto Banská Bystrica o vypracovanie reálneho znaleckého posudku len na samotnú nehnuteľnosť bez ohodnotenia inžinierskych sietí. Cena nehnuteľností určená znaleckým posudkom je vo výške 735 000 eur.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Občania zo Severnej ulice žiadajú, aby cestičkou popri detskom ihrisku medzi vchodmi Severná č. 11 a 13 nejazdili autá. Požiadavku prezentoval ich zástupca Jám Mazanec na Komisii MsZ pre dopravu v júni 2019. Urguje odpoveď a navrhuje riešenie, aby sa na komunikáciu z obidvoch strán umiestnili zábrany napr. v podobe veľkého kvetináča. Zaoberali sa príslušné oddelenia mestského úradu požiadavkou vznesenou vlani v júni a rozhodli o riešení? Ak áno, prosím poslať odpoveď p. Mazancovi (jmazanec@gmail.com) aj mne (katreniak@bbalternativa.sk).
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Predmetná komunikácia je chodník. Umiestňovanie kvetináčov resp. iných fyzických zábran je prekážkou pri údržbe chodníka a môže stať precedentným riešením.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA: 
Július Kračún z Graniara v podnete uvádza, že na pozemku p. č. 2516/3, k. ú. Banská Bystrica, sa pripravuje nejaká stavba. Vlastník pozemku je SEO INVEST LTD, Londýn. Je na tomto mieste stavba povolená? Ak áno, občania Graniara žiadajú zaviazať stavebníka, aby nepoškodzoval schody ako jediný prístup zo zástavky MHD na starú časť Graniara, ktoré si občania nedávno svojpomocne opravili, a už sú rozbité údajne prístupom na stavbu.
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Na uvedenom pozemku nebola povolená akákoľvek stavba. V prípade, že vlastník pozemku, alebo iný oprávnený subjekt o SP požiada, stavebný úrad sa bude zaoberať oprávnenými námietkami účastníkov konania.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Opäť sa dvíha vegetácia v jame na križovatke pri mestskom úrade. Predovšetkým z bezpečnostného ale aj z estetického hľadiska žiadam vyzvať vlastníka pozemku o redukciu a zníženie porastu. Prosím o zaslanie kópie výzvy.
Odpoveď: Mgr. Peter Suchý, vedúci PS – OU
Výzva na údržbu zelene bola majiteľovi pozemku pri MsÚ (bývalé parkovisko) odoslaná do e-schránky dňa 10.07.2020. V určenom termíne bola vykonaná údržba zelene na uvedenom pozemku.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na zasadnutí Občianskej rady Stred dňa 25. 6. 2020 predostreli občania Záhradnej ul. č. 9 a č. 11 problém s opakovaným zatápaním ich pivníc po prívaloch dažďa. Od r. 2016 odpadová voda počas preťaženia kanalizácie pri silnejších dažďoch opakovane zaplavuje kotolňu a chodbu bytových priestorov, naposledy masívne 13. 6. 2020. Majitelia domov tvrdia, že nie sú vlastníkmi kanalizácie na ich ulici, z ktorej sú prípojky k ich domom. Podľa údajov Stredoslovenskej prevádzkovej vodárenskej spoločnosti predmetná kanalizácia na Záhradnej ulici nie je majetkom a nie je zakreslená na mapách ani vodárenskej spoločnosti, ktorej platím stočné a ani mesta. V rokoch 2018 a 2019 majiteľka domu Záhradná 9 iniciovala kamerovanie potrubia, príčinou nepriechodnosti bola zlomená keramická rúra tesne za prípojkou. Túto dalo v roku 2018 opraviť mesto, následne v rámci reklamácie znovu v roku 2019 – porucha bola na tom istom úseku. Moja interpelácia znie: „Je vylúčené, že by Mesto Banská Bystrica bolo vlastníckom predmetného úseku kanalizácie?“ (Vec aktuálne pomáham riešiť aj cez Štátnu vodnú správu odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica.)
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Mesto Banská Bystrica, napriek tomu, že tento úsek kanalizácie neeviduje v majetku a správe Mesta Banská Bystrica, poskytlo v krízovej situácii (vzhľadom na poškodenie spoločnej/jednotnej kanalizácie pri dome č. 9) pomoc a časť kanalizácie opravilo. Keďže sa k tejto kanalizácii nikto vlastnícky nehlási, odporučili sme majiteľke domu na Záhradnej č. 9, aby podala žiadosť na Okresný úrad v Banskej Bystrici za účelom vydania rozhodnutia o vlastníkovi.
Mesto Banská Bystrica je správcom len dažďových kanalizácií na území mesta. Na splaškové kanalizácie sa vzťahuje zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v zmysle ktorého sa tieto členia na verejné kanalizácie a kanalizačné prípojky.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Viacerí cyklisti jazdia cez park pod Pamätníkom SNP chodníkom pre chodcov od VÚB priamo do parku a pokračujú oblúkom pod baštu a do centra. Pritom neraz vytvárajú kolízne situácie s chodcami. Moderné bicykle chodia výrazne tichšie a rýchlejšie a tým ich chodec zaregistruje neskoro. Počul som názor od návštevníkov parku odkloniť dopravným značením cyklistov poza Dom kultúry a Hotel LUX, a odtiaľ chodníkom, ktorý vstupuje do parku a lemuje detské športové ihrisko od hlavnej komunikácie. Predmetný chodník je chodcami oveľa menej využívaný. Je takýto odklon vhodný? Alebo aké iné riešenie existuje? Prichádza leto, cyklistov a oddychujúcich občanov bude zrejme v parku čoraz viac.
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Predmetný chodník bol budovaný za účelom využívania chodcami aj cyklistami ako jeden z úsekov cyklotrasy prepájajúcej Hušták s Námestím slobody.
Kolízne situácie chodcov a používateľov bicyklov, elektrobicyklov a kolobežiek, samovyvažovacích vozidiel sú problémom na väčšine frekventovaných komunikácií pre peších vrátane pešej zóny v CMZ. Nakoľko sa jedná o plošný fenomén, bude nutné prijať jednoznačné legislatívne riešenie z úrovne MDaV a MV SR. V rámci mesta Banská Bystrica je v súčasnosti uplatňovaná forma informovanosti a osvety v kombinácii s kontrolnou činnosťou MsP (podľa legislatívnych, personálnych a technických možností). V prípade zhoršovania situácie mesto zváži uplatnenie organizačno-technických opatrení.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Bráni niečo doplneniu smetných košov popri bytovom dome na Ul. Československej armády č. 2 až 18? Podľa občianky Zuzany Čerákovej v trase od Tatrabanky až k prvým lavičkách pri korčuliarskej dráhe nie je umiestnený ani jeden. Pod oknami bytovky vzniká neporiadok tým, že idúci ľudia nemajú kde smeti vložiť a tak papierové vrecká a obaly zo stánkového predaja občerstvenia či konzervy z nápojov neraz hodia na zem. P. Černáková navrhla mestu „doplniť smetné koše typu, aké sú v parku, veď smetiarske auto, ktoré ich chodí do parku vyprázdňovať, často prechádza chodníkom v smere VÚB do parku a malo by to po ceste, alebo tak, ako boli počas osláv SNP držiaky s vrchnákom na vrece upevnené o pouličné lampy, využiť ich aj teraz a pravidelne tieto vrecia meniť.“

Odpoveď: Mgr. Peter Suchý, vedúci PS – OU
Na základe preverenia popísanej situácie bude uvedený priestor ul. ČSA 2 – 18 doplnený o 3 ks nádob na zber zmesového KO, po ich doručení dodávateľom. Predpoklad je v priebehu 3. kvartálu 2020.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Dňa 22. 6. 2020 obrátila sa na zástupcov Mesta BB pani Ľubica Cyprianová (mail bol zaslaný na kanceláriu primátora a poslancov) s „požiadavkou na zelený koridor z Fončordy k hrobu neznámeho vojaka po tradičnom 50 rokov starom turistickom chodníku“ a otázkou k záväznosti urbanistických štúdií“. Prosím o zaslanie odpovede, ktorú mesto spracovalo p. Cyprianovej.

Odpoveď: Ing. arch. Vladimír Letovanec, vedúci OPA
Primátor mesta pozval zástupcov obyvateľov sídliska Fončorda a vlastníkov pozemkov v lokalite za Moskovskou ulicou, zároveň pozval p. Cypriánovú aj p. Tavelovú spolu so zástupcom petičného výboru – Ing. Kusá, poslankyňu Ing. arch. Kasovú ako predsedníčku mestskej časti na rokovanie k problematike ďalšieho rozvoja v danej lokalite. Rokovanie sa uskutoční dňa
12. 08. 2020 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Pripravuje sa spracovanie pasportu všetkých cintorínov na území mesta? Resp. ak je už pasportizácia hotová či aktuálne zadaná, kto je jej spracovateľom?
Odpoveď: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u
Digitalizácia cintorínov je v súčasnosti spracovaná len na Centrálny cintorín v Kremničke, kde prebehlo jej zmapovanie pred 4 rokmi. Začiatkom roku 2020 bola s mestským úradom — odborom informatizácie a digitalizácie dohodnutá pasportizácia a digitalizácia ostatných cintorínov v réžii mestského úradu v spolupráci so ZAaRESom. K realizácii pasportu sa však doteraz nepristúpilo.