Ing. arch. Hana Kasová, poslankyňa BBA:
V Radvani na Sládkovičovej ulici sú za sebou umiestnené dva priechody pre chodcov, jeden pri svetelnej signalizácii, druhý o niekoľko metrov za ňou. Tieto priechody nie sú dostatočne osvetlené, na čo sa sťažujú najmä vodiči, pretože chodcov bez reflexných prvkov je ťažko rozoznať a dochádza k nehodám. Kedy budú tieto priechody dostatočne osvetlené? Koľko takýchto priechodov, nedostatočne osvetlených na území mesta máme? Sú financie potrebné na zabezpečenie tejto požiadavky v zmysle platnej legislatívy zahrnuté v rozpočte mesta na rok 2020?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
V priebehu mesiaca január 2020 správca verejného osvetlenia vykoná kontrolu priechodov pre chodcov na Sládkovičovej ulici a v prípade nedostatočného osvetlenia zabezpečí výmenu jestvujúcich svietidiel v blízkosti priechodov za svietidlá s vyššou intenzitou svietenia. V roku 2020 budeme pokračovať vo výmene svietidiel za svietidlá s vyššou intenzitou svietenia na stožiaroch nachádzajúcich sa v blízkosti priechodov pre chodcov. Predmetná výmena bude realizovaná z rozpočtu oddelenia údržby MK a IS určeného na výmenu svietidiel.

Ing. arch. Hana Kasová, poslankyňa BBA:
Akým spôsobom prebieha kontrola výkonu letnej a zimnej údržby v roku 2019 a v budúcom roku 2020? Na prezentácii pani Farkašovej na zasadnutí MsZ dňa 10.12.2019 bolo odprezentované, že chodníky sa majú v lete očistiť 2x, niekde 3x. Kto kontroluje tento výkon? Ako je možné, že niektoré chodníky a cesty neboli za celý rok ani raz čistené? Spadá údržba odtokových žľabov v centre mesta do údržby miestnych komunikácií?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Kontrolu čistenia miestnych komunikácií zabezpečuje oddelenie údržby MK a IS podľa operačného plánu zimnej údržby a na základe denných hlásení o vykonaní prác od jednotlivých dodávateľov služieb, ďalej na základe prípadných podnetov mestskej polície a občanov. Oddelenie údržby MK a IS neeviduje žiadny podnet na nečistené miestne komunikácie.
Informácia o čistení chodníkov s frekvenciou 2, resp. 3-krát za letné obdobie sa týka harmonogramu letného čistenia spracovaného ako podklad verejnej súťaže a tento harmonogram bude prílohou k zmluve s víťazným uchádzačom verejnej súťaže.
Odtokové žľaby v centre mesta spadajú do údržby miestnych komunikácií, ktorú zabezpečuje oddelenie údržby MK a IS.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Dôvodová správa k rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2020 uvádza, že „chodníková novela“ a s ňou zvýšená povinnosť letnej aj zimnej údržby chodníkov s dopadom na výdavky rozpočtu je v objeme 1,4 mil. €. Nedostala sa však ku mne požadovaná informácia, koľko € počíta Mesto Banská Bystrica na údržbu 1 m2 v r. 2020 a aká je plocha udržovaných komunikácií.
Ak Mesto Banská Bystrica operuje príslušnými číslami, už má zostavený plán údržby komunikácií vrátane toho, ktoré chodníky bude udržiavať v zime a ktoré nie. Lebo zrejme nebude účelné ani možné odstraňovať sneh zo všetkých chodníkov. Prosím o poskytnutie plánu údržby chodníkov poslancom, pripraveného podľa skutočností súvisiacich s chodníkovou novelou.
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK

Mesto Banská Bystrica zabezpečuje zimnú údržbu chodníkov a schodov na všetkých chodníkoch vo vlastníctve a správe mesta v zmysle zákona o pozemných komunikáciách a v súlade s Operačným plánom zimnej údržby MK a chodníkov Mesta Banská Bystrica, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta v časti „DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE“. Celkom ide o plochu 476 981,54 m².

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Podľa odpovede na interpeláciu zo dňa 24. 9. 2019, odpoveď – č. 1 oplotenie jamy pri mestskom úrade stojí na pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica, ktorý je prenajatý. V súčasnosti je vlastníkom jamy a BB Finance Group, s. r. o., Humenské nám. 1, Bratislava. Bystrica. Počas tohto roka bola na ohrade umiestňovaná reklama, čo však nájomná zmluva NZ č. 1506/2012/NEESM -79 nepredpokladá. Pritom nevkusný reklamný plagát propagujúci podujatie DRAKULA FIGHT NIGHT bránil vo výhľade vodičom už v beztak komplikovanom priestore frekventovanej križovatky. Interpelujem upovedomenie firmy BB Finance Group, s. r. o., aby zabezpečila dodržiavanie podmienok v uzavretej nájomnej zmluve tak, aby nedochádzalo k používaniu ohrady na vyvesenie akýchkoľvek predmetov, ktoré robia križovatku neprehľadnou. Žiadam, aby mestský úrad kontroloval plnenie tejto zmluvy. Pri tej príležitosti navrhujem pridať do zmluvy upozornenie na včasné kosenie jamy. Text listu prosím zverejniť celý v odpovedi na túto interpeláciu.
Odpoveď: Ing. Dana Kaňová, vedúca PS – ESM
vzťah k nehnuteľnostiam pozemkom vo vlastníctve mesta pre stavbu VAVPARKING I. Banská Bystrica bol riešený uzatvorením NZ č. 1506/2012/NE ESM – 796 pre nájomcu VAV invest s.r.o. na základe ktorej bolo vydané stavebné povolenie č. OVZ SU 159674/28612/2012/Boj., Ev. č. 299/2012 zo dňa 19.12.2012 právoplatné dňa 27.03.2013 a stavebné povolenie č. OVZ DS 155738/30390/2012 – Bod, Ev. č. 30/2012 zo dňa 03.12.2012 právoplatné dňa 19.12.2012.
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Mesto Banská Bystrica uzavrelo s nájomcom, spol. V A V invest, s.r.o. dňa 19.10.2012 Nájomnú zmluvu č. 1506/2012/NE ESM – 796 na prenájom častí nehnuteľností (pozemkov), na ktorých je situovaná miestna komunikácia – chodník. Oplotenie chodníka a stavebných pozemkov bolo realizované vlastníkom pozemkov v rámci stavebného konania na stavbu VAVPARKING I. Banská Bystrica.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Železná ohrada lemujúca jamu pri mestskom úrade znemožňuje chodcom, aby z autobusovej zastávky mohli prechádzať po tejto strane. Táto neúnosná situácia trvá už niekoľko rokov. Nemá mesto v úmysle zrušiť zmluvu NZ č. 1506/2012/NEESM -79 o prenájme chodníka uzretú na čiastku 219,40 € a primäť vlastníka jamy, aby si ohradu posunul na svoj pozemok? Chodcom by sa tým aspoň trochu znížil diskomfort, ktorí zažívajú pri prechádzaní od autobusovej zastávky Nám. slobody smerom napr. k mestskému úradu, poliklinike, lekárni Alchimilka či starému Prioru.
Odpoveď: Ing. Dana Kaňová, vedúca PS – ESM
Podľa informácií zo stavebného úradu došlo dňa 05.11.2018 k predaju rozostavanej stavby, pozemku parc. č. C KN 1203/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 984 m2 a pozemku parc. č. C KN 1203/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2194 m2 do vlastníctva spoločnosti BB Finance Group s.r.o., Humenské námestie 1, Bratislava, na ktorú prešli všetky práva a povinnosti zo stavebného povolenia. Na základe daných skutočností sme s novým vlastníkom v rokovaní vo veci vzťahu k pozemkom.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Prosím o vysvetlenie nasledujúcej skutočnosti: Nájomná zmluva NZ č. 1506/2012/NEESM -79 je uzavretá s VAV invest, s. r. o., Na Troskách 26, Banská Bystrica. Vlastníkom jamy je fa BBA Finance Group, s. r. o., Humenské nám. 1, Banská Bystrica. Kto teda platí Mestu Banská Bystrica každý rok príslušnú čiastku 219,40 €?
Odpoveď: Ing. Dana Kaňová, vedúca PS – ESM
Nájomné v zmysle NZ s pôvodným nájomcom V A V invest, s.r.o. nebolo uhrádzané, na základe toho bolo vymáhanie vzniknutých pohľadávok postúpené na právne oddelenie.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Z odpovede č. 3 na interpeláciu zo dňa 5. 11. 2019 sa verejnosť nedozvedela požadovanú informáciu, či na lešenie na ošarpanom dome na Dolnej ul., ktoré mierne prečnieva do chodníka, je uzavretá zmluva o zaujatie verejného priestranstva a či má z nej Mesto Banská Bystrica nejaký príjem. Mestské zastupiteľstvo pristúpilo teraz k bolestivému opatreniu, ktoré si vyžiadala ekonomická prognóza na r. 2020, a schválilo zvýšenie niektorých daní v súlade s návrhom vypracovaným mestským úradom. Je však potrebné nárokovať si od fyzických a právnických osôb všetky platby, veď budú plusom pre mestskú kasu. Preto aj v prípade Dolnej ulice žiadam uzavrieť s vlastníkom objektu zmluvu o zaujatí verejného priestranstva v zmysle príslušného VZN a do nej zakomponovať, aby na lešenie boli aplikované také plagáty, ktoré rešpektujú, že dom sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii. Reklama DRAKULA FIGHT NIGHT takýto dizajn podľa môjho vkusu nemá. Navyše tam visela aj dávno po uplynutí termínu podujatia, čo takisto nie je dobrou vizitkou kohokoľvek, kto s touto reklamou niečo spoločné má.
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Za Stavebný úrad Banská Bystrica uvádzame, že v minulosti bolo vlastníkovi nehnuteľnosti na Dolnej ulici č. 33 nariadené uskutočniť nevyhnutné úpravy na predmetnej stavbe z dôvodu ohrozenia obyvateľov mesta v jej okolí padajúcimi škridlami a poškodenou fasádou. Pravdepodobne v tom čase vlastník stavby umiestnil a inštaloval stavebné lešenie s plachtou. Stavebný úrad bude konať v zmysle Stavebného zákona a nariadi vlastníkovi stavby výmenu reklamnej siete na lešení za novú bez reklám.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Na zasadnutí OR Rudlová dedina (26.11.2019) obyvatelia poukázali na pretrvávajúci problém zápachu a vyvierania splaškov z kanalizácie na ulici M.Čulena. Interpelujem v tejto veci príslušné orgány, prosím o informáciu čo sa podniklo v tejto veci a trvalé riešenie nepríjemnej situácie.
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Na ulici Marka Čulena je úsek dažďovej kanalizácie vo vlastníctve a správe mesta, ktorý bol v decembri 2019 vyčistený. Vzhľadom k tomu, že ide o dažďovú kanalizáciu určenú na odvádzanie zrážkových vôd so zaústením do potoka, nie je prípustné vypúšťanie splaškov do tejto kanalizácie. Pôvodcovia splaškov dlhodobo porušujú legislatívu a týmto konaním sa priebežne zaoberá oddelenie životného prostredia. Trvalým riešením by bolo vybudovanie splaškovej kanalizácie v tejto lokalite. Mesto ako jeden z akcionárov StVS, a.s. požiadalo vodárenskú spoločnosť o vybudovanie splaškovej kanalizácie v Rudlovej.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Na zasadnutí OR Rudlová dedina (26.11.2019) obyvatelia poukázali na problém častého výpadku dodávky elektickej energie na uliciach Kpt.Jaroša a M.Čulena a dlhú dobu pri obnove dodávky (ide údajne o manuálne z zapojenie). Interpelujem v tejto veci príslušné orgány, prosím o informáciu v akom stave je tento problém a možnostiach zlepšenia situácie.
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Mesto Banská Bystrica nie je kompetentné riešiť výpadky dodávok elektriny do domácností na uliciach Kpt. Jaroša a Marka Čulena. Vlastníkom distribučnej sústavy je spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., na ktorú sa obyvatelia s týmto problémom musia obrátiť priamo.
Príčinou výpadkov verejného osvetlenia na uvedených uliciach je prebujnená vegetácia (neopílené stromy na súkromných pozemkoch), ktorá pri veternom počasí skratuje fázové vodiče vzdušného vedenia v majetku a správe Stredoslovenskej distribučnej, a.s.. Tento problém je možné odstrániť vykonaním orezávky stromov, čo v zmysle platnej legislatívy je povinný vykonať majiteľ predmetnej dreviny, ktorá zasahuje do vzdušného vedenia. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. na základe vzájomnej dohody s obyvateľmi (napr. prostredníctvom mesta v spolupráci s OR) vie zabezpečiť v dohodnutom termíne odstávku dodávky elektriny na čas, v ktorom si vlastníci drevín pod vzdušným vedením vykonajú orezávku.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Koncepcia rozvoja školstva v meste Banská Bystrica je vypracovaná na obdobie do roka 2015 s výhľadom do roku 2020. Žiadam o informáciu ako plánuje mesto postupovať ohľadne stratégie ďalej. Kedy je naplánovaná aktualizácia alebo vytvorenie novej stratégie na dlhšie obdobie? Akým spôsobom bude vedený proces jej vypracovania?
Odpoveď: Mgr. Anna Martišovičová, vedúca PS-SUR
Aktualizácia stratégie je naplánovaná na rok 2021 a na 5 ročné obdobie. Proces vypracovania koncepcie je momentálne v štádiu rozhodovania. Zároveň k novoprijatým školským zákonom čakáme zo strany MŠ VVaŠ SR vykonávacie predpisy. Na vypracovaní koncepcie sa bude podieľať odborná pracovná skupina menovaná primátorom mesta.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Prosím o informáciu v akom stave je plán vypracovania alebo príprava architektonicko-urbanistickej štúdie pre centrálnu oblasť sídliska Sásová (územie ulice Rudohorská od OD Lidl až po parkovisko Pieninská). Pre stratégiu rozvoja územia je takýto plán potrebný až kľúčový. Aké aktivity sú v tomto smere plánované zo strany mesta? Budú prizvané do plánovania obyvatelia, iné subjekty?
Odpoveď: Ing. arch. Vladimír Letovanec, vedúci OPA
Na oddelení OPA-RA sa t.č. vyhotovuje overovacia štúdia na tému “Rudohorská ulica – centrálny priestor sídliska Rudlová – Sásová” (revitalizácia verejného priestoru a objektov vybavenosti). Po finalizácii pracovných návrhov bude oslovená aj verejnosť napr. prostredníctvom občianskej rady Rudlová – Sásová.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
VMČ vo VO č.3 niekoľkokrát v diskusiách konštatoval urgentú potrebu dopravnej štúdie pre časť Rudlová? Je možné zaradiť túto aktivitu medzi priority najbližšieho obdobia?
Odpoveď: Ing. arch. Vladimír Letovanec, vedúci OPA
Uvedená štúdia je v procese prípravných prác. Oslovené boli odborné organizácie v rámci prieskumu hodnoty zákazky a zistenia termínu na vypracovanie uvedenej dopravnej štúdie.