Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
Naše mesto sa stalo tento rok jedným z 56 lokálnych municipalít zapojených do projektu OGP Local vedeného Open Government Partnership – OGP t.j. partnerstva pre otvorené vládnutie vedeného administratívou Spojených štátov amerických. Ide o veľký úspech pre naše mesto. Rád by som sa opýtal aké záväzky vyplývajú z participácie a zapojenia to tohto projektu ? Kto je za mesto Banská Bystrica poverený viesť tento projekt, manažovať, kontrolovať napĺňať ciele projektu ? Sú naplánované nejaké organizačné stretnutia, ktorých obsahom je spomínaný projekt ? Ak áno, tak kedy presne ?

Odpoveď: Ján Nosko, primátor mesta
Koncom novembra je naplánované koordinačné stretnutie v rámci MsÚ, z ktorého vyplynie návrh ďalšieho postupu.

Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
Rád by som sa opýtal na súčasný stav a procesy prebiehajúce vzhľadom k stratégii udržateľného mestského rozvoja (UMR) v podmienkach Banskej Bystrice. Na poslednej komisii pre modernú samosprávu sme boli informovaní, že proces prebieha, ale pán Brieda nie je kompetentný k tomu vydávať stanoviská. Pán primátor Nosko sa zúčastnil stretnutia so štátnym tajomníkom ministerstva p. Ledeckým. Na základe tohto stretnutia sa malo 22.10. konať online stretnutie v rámci K8 a p. ministerky Remišovej, stretnutie bolo zrušené. Rád by som sa opýtal kto je kompetentný a oprávnený poskytovať najaktuálnejšie a vierohodné informácie k tomuto procesu, metodike a výstupom rokovaní ? Aké sú naplánované najbližšie pracovné stretnutia ? Ako mesto postupuje v prípravách ?

Odpoveď: Mgr. Monika Pastuchová, vedúca PR-KP
Informáciami o tejto agende disponuje primátor. Vedenie mesta procesy monitoruje, ide o komplikovanú problematiku, ktorá sa vyvíja a aktuálne bežia rokovania s MIRRI.

Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
Výzva na podávanie prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry” (ďalej ako EHMK) v Slovenskej republike je predĺžená do 15. decembra 2020. Rád by som sa opýtal v akom stave sú prípravy na podanie prihlášky ? Kto je zodpovedný za jej podanie a kto tvorí jej obsah ? Kto všetko je zapojený do potenciálneho projektu EHMK ?

Odpoveď: Mgr. Miroslava Jančová, vedúca OPM
Prihláška je v procese prípravy. Za podanie je zodpovedné Mesto (Odbor kultúry športu a cestovného ruchu). Obsah tvorí už niekoľko mesiacov pracovná skupina zložená zo zamestnancov mestského úradu, Banskobystrického samosprávneho kraja, Akadémie umení, Univerzity Mateja Bela a ďalších externých odborníkov. V novembri došlo k zmene na poste koordinátora projektu EHMK 2026 Banská Bystrica. Hlavným koordinátorom projektu je vedúca Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu Mgr. Miroslava Jančová. Hlavnými projektovými konzultantmi sú Juraj Oravec, ktorý je zároveň koordinátorom pre tretí sektor a Ing. Ľubica Gombalová (BBSK), ktorá je aj koordinátorkou pre medzinárodnú spoluprácu. Obsah prihlášky tvorí programová rada v spolupráci s konzultantmi projektu. Podrobné informácie k organizačnej štruktúre EHMK Banská Bystrica 2026 sa nachádzajú na oficiálnej web stránke projektu: https://www.bb2026.sk/

Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
Vlastníci a obyvatelia bytov v obytnom dome so súpisným číslom 1226, na ulici Profesora Sáru 2 – 6, Banská Bystrica (ďalej len „bytový dom“ a tiež ďalej len ako „vlastníci“), dňa 27.12.2019 podali na Mestský úrad v Banskej Bystrici sťažnosť, ktorou sa domáhali, aby mesto ako vlastník pozemku obkolesujúci bytový dom a tiež ako vlastník pozemku, na ktorom je bytový dom postavený, sa oboznámilo obyvateľmi tvrdeným havarijným stavom komunikácie na pozemku a prijalo určité riešenie, ktoré by všetkým dotknutým osobám (vlastníkom, príp. nájomníkom bytov, ako aj ostatným osobám vykonávajúce prechod cez tento pozemok) umožnilo jeho lepšie využívanie a odstránilo havarijný stav komunikácie, ktorý dlhodobo pretrváva a sťažuje tým výkon práv a oprávnených záujmov uvedeným osobám.
Dotknutí občania a obyvatelia mesta boli mestom informovaní, že na predmetnom pozemku mesto Banská Bystrica formálno-právne neeviduje žiadnu komunikáciu a ani parkovisko. Ďalej z vyjadrenia vyplýva, že mesto ako vlastník pozemku nie je povinný na ňom budovať akékoľvek stavby, príp. komunikácie a že užívatelia takéhoto pozemku nemajú ani žiadny legislatívny nárok na budovanie stavieb a komunikácií, podľa svojich predstáv a očakávaní. K samotnému stavu komunikácie (pozemku) pred bytovým domom z vyjadrenia vyplýva, že nie je možné určiť termín realizácie, pretože by sa jednalo o investíciu v desiatkach tisíc eur, že s uvedeným stavom boli oboznámení poslanci za mestský obvod.
Osobne sa stotožňujem s obyvateľmi danej lokality, opierajúc sa o ustanovenia § 7 zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí, ktoré napr. uvádzajú, že orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.“ (§ 7 ods. 2).
Preto by som sa rád opýtal na základe akej úvahy bola táto sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená ? Čo bráni prijať rozhodnutie a procesné kroky smerujúce k tomu, aby pozemok využívaný ako komunikácia a parkovisko, bol zaevidovaný ako komunikácia ? Aký metodický postup navrhuje mesto Banská Bystrica, aby došlo k dôstojneniu a zveľadeniu bezprostredného životného priestoru obyvateľov na ulici Profesora Sáru 2 až 6 ? Akými spôsobmi dokáže mesto financovať spomínané zveľadenie majetku ?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Odpoveď na otázky „Na základe akej úvahy bola táto sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená? Čo bráni prijať rozhodnutie a procesné kroky smerujúce k tomu, aby pozemok využívaný ako komunikácia a parkovisko, bol zaevidovaný ako komunikácia? Aký metodický postup navrhuje mesto Banská Bystrica, aby došlo k dôstojneniu a zveľadeniu bezprostredného životného priestoru obyvateľov na ulici Profesora Sáru 2 až 6? Akými spôsobmi dokáže mesto financovať spomínané zveľadenie majetku?“ bude Vám aj obyvateľom bytového domu Prof. Sáru 2-6 v zastúpení JUDr. Gallom poskytnutá v odpovedi na opakovanú sťažnosť obyvateľov, ktorá bude vybavená v zákonnej lehote.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Aká je aktuálna predstava Mesta Banská Bystrica ohľadom ošetrenia drevín v Mestskom parku? Ak mesto pokračuje v procese obmeny podľa projektu „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici“ v plánovanej výške 1 600 000 €, aké kroky urobilo v r. 2020 a aké má zámery?

Odpoveď: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u
V Mestskom parku prebieha bežná údržba stromov, odstraňovanie suchých, polámaných a poškodených konárov. Udržujú sa mladé dreviny (náhradná výsadba) zo starších výrubových rozhodnutí. Nerealizujú sa žiadne spevňovacie alebo presvetľovacie rezy stromov, ktorých návrh je v projekte revitalizácie parku.
Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA
Mesto Banská Bystrica nepokračovalo v procese obmeny podľa projektu „Revitalizácie Mestského parku v Banskej Bystrici“ z dôvodu doteraz trvajúceho 1 ročného prebiehajúceho procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie tohto projektu. Po jeho ukončení bude predložená žiadosť na stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Prosím uviesť čiastky, ktoré vyplatil doterajší nájomca častí stĺpov verejného osvetlenia a častí určených cestných premostení vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica za umiestnenie reklamy v rokoch 2015 až 2020 a tiež doplniť zhodnotenie plnenia zmluvných podmienok voči Mestu Banská Bystrica.
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Komerčný informačný systém ako doplnok Mestského informačného systému na základe Zmluvy č. 511/2014/PS-OB o nájme a prevádzkovaní Mestského informačného systému zo dňa 12.5.2014 prevádzkovala spoločnosť VEGO MARKETING s.r.o. v čase od 15.05.2014 do 15.05.2018. Ročná cena za nájom a prevádzkovanie Mestského informačného systému na základe uvedenej zmluvy bola 100 236,49 EUR. Suma, ktorú uhradila spoločnosť VEGO MARKETING s.r.o. Mestu Banská Bystrica na základe tejto zmluvy za celé zmluvné obdobie bola 350 945,96 EUR.
Následne od 16.05.2018 do 15.05.2019 mala spoločnosť VEGO MARKETING s.r.o. uzatvorenú s Mestom Banská Bystrica zmluvu č. 1192/2018/PS-UMK o nájme častí stĺpov verejného osvetlenia a cestných premostení za účelom zabezpečenia a prevádzkovania Komerčného informačného systému. Výška mesačného nájomného za predmet nájmu bola 5 000 EUR. Suma, ktorú uhradila spoločnosť VEGO MARKETING s.r.o. Mestu Banská Bystrica na základe tejto zmluvy bola 60 000 EUR.
V čase od 01.08.2019 do 30.06.2020 mala spoločnosť VEGO MARKETING s.r.o. uzatvorenú s Mestom Banská Bystrica Zmluvu č. 1986/2019/PS-UMK o nájme častí stĺpov verejného osvetlenia a cestných premostení za účelom zabezpečenia a prevádzkovania Komerčného informačného systému. Výška mesačného nájmu bola 5 000 EUR, pričom osobitným ustanovením v tejto zmluve bola spoločnosť VEGO MARKETING s.r.o. zaviazaná doplatiť nájomné za užívanie predmetu nájmu v čase od 16.05. do 31.07. 2019 v plnej výške podľa pôvodnej zmluvy, spolu vo výške 12 500 EUR. Suma, ktorú uhradila spoločnosť VEGO MARKETING s.r.o. Mestu Banská Bystrica na základe Zmluvy č. 1986/2019/PS-UMK bola 67 500 EUR.
Za obdobie od 15.05.2014 do 30.06.2020 na základe viacerých zmlúv o nájme, ktorých predmetom bolo zabezpečenie a prevádzkovanie Komerčného informačného systému zaplatila spoločnosť VEGO MARKETING s.r.o. Mestu Banská Bystrica spolu sumu 478 445,96 EUR.
Zmluvné vzťahy so spoločnosťou VEGO MARKETING s.r.o. hodnotíme ako korektné, svoje povinnosti nájomcu si spoločnosť počas trvania celého zmluvného vzťahu plnila riadne a včas.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Dostal som občiansky podnet, podľa ktorého na Nám. slobody došlo k zraneniu osoby pádom, keď sa zrejme potkla na jednej zo skrutiek, ktoré trčia z dlažby. Ide o verejne dostupný priestor. Dá sa s priestorom niečo robiť?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Ide o priestor niekdajšieho výstaviska a skrutky boli súčasťou technologickej prípravy, resp. vybavenia výstavnej haly. Vzhľadom k tomu, že tento priestor už neslúži uvedenému účelu, správca miestnych komunikácií trčiace skrutky odstránil. Dlažba pri šachte bude doplnená do 15.12.2020.