Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Parkovisko na pozemku parc. č. KN-C 2063/43, k. ú. Banská Bystrica, pozemok vo vlastníctve MBB, a. s. bolo vybudované pôvodne k nájomným bytom (44) bývalej SAV. Od začiatku je tam osadená závora a možnosť parkovať je tam pre kohokoľvek za poplatok 600 €/rok. Aktuálne je tam vraj zakúpených počet miest 4 ks a všetci nájomníci či vlastníci bytov parkujú, kde sa dá a obsadzujú parkovacie miesta, ktoré pôvodne používali obyvatelia z bytoviek Severná č. 1 a 2. Pritom títo občania v dvoch bytových domoch v počte 2×44 bytov majú k dispozícii iba 22 parkovacích miest. MBB, a. s. vybudovala celkovo 50 miest + 2 ZŤP. Voľne prístupných je z toho 8 + 2 ZTP, 42 parkovacích zostáva za rampou. Prečo nie je voľne dostupné parkovisko pre všetkých alebo aspoň pre užívateľov bytov bývalej SAV, keď pri stavbe mal stavebník povinnosť parkovacie miesta vybudovať? Stav – viď príloha.
Odpoveď: Ing. Dušan Argaláš, gen. riaditeľ MBB, a.s.
MBB a.s. (predtým BPM) vybudoval pri rekonštrukcii budovy SAV na pozemkoch parc.č. 2063/43, 2063/48, 2063/45 a časti pozemku mesta Banská Bystrica (2063/46) spolu 70ks parkovacích miest v bezprostrednej blízkosti zrekonštruovanej budovy SAV – teraz bytového domu Severná 5.
Z toho vybudovaných parkovacích miest je:
8ks … pri internáte VÚC BBKS (časť pozemku mesta BB p.č. 2063/46)… voľné státie,
10ks (5+5) … na pozemkoch MBB a.s., (2063/48, 2063/45) vedľa chodníka smerom k bytovkám Severná č.1 a 2 …. voľné státie,
10ks ( z toho 2 pre ZŤP) … na časti pozemku MBB a.s. (2063/43) priamo pred vchodom do „SAV“ (mimo rampu/závoru) … voľné kolmé státie (+ okrem toho tam „neoficiálne“ parkuje cca 4-5 vozidiel formou pozdĺžneho voľného státia),
42 ks (z toho 1 ZŤP) … na časti pozemku MBB a.s. (2063/43) pozdĺž „SAV“ a internátu VÚC BBSK (za rampou/závorou) … spoplatnené státie určené prioritne nájomcom a vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Severná č.5, pričom ročný nájom za parkovacie miesto je 300€ s DPH na rok (nie mylne uvádzaných 600€/rok, pre porovnanie vyhradené státie pri bytovke MBB a.s. na Rudohorskej ulici 27 je 480€ s DPH/rok). Aktuálne je zmluvne prenajatých 6 parkovacích miest.
ZHRNUTIE počtu voľných a spoplatnených pakovacích miest:
VOĽNÉ STÁTIE (oficiálne) …. 28ks
VOĽNÉ STÁTIE (neoficiálne) … 4-5ks (+ minimálne 8-10ks vozidiel parkuje pozdĺž prístupovej komunikácie k „SAV“)
T.J. SPOLU MINIMÁLNE cca 40ks VOĽNÝCH STÁTÍ
SPOPLATNENÉ STÁTIE … 42ks (obsadených 6ks)
Pre úplnosť informácií podotýkame, že práve na časti pozemku MBB .a.s. (2063/44) priamo pred vchodom do bytovky „SAV“ parkujú na voľnom státí aj obyvatelia bytoviek Severná č.1, 2.
MBB a.s. v rámci svojej obchodnej politiky okrem obyvateľov bytovky „SAV“ cca 2 roky dozadu informovala formou letákov do schránok a oznamov obyvateľov bytoviek Severná č.1, 2 o možnosti prenajatia si voľných kapacít spoplatnených parkovacích miest za rampou/závorou za uvedených 300€ s DPH/rok/1park.miesto, pričom na ponuku MBB a.s. do dnešných dní nereagoval žiaden z obyvateľov bytoviek Severná č.1, 2. Uvedená ponuka za 300€/rok naďalej TRVÁ.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Obyvatelia domov na Ul. Československej armády majú informáciu, že v súvislosti s prestavbou bývalej administratívnej budovy Cestných stavieb Československej armády č. 20 dôjde medzi týmto objektom a bytovým domom č. 2 – 18 k záberu zelene s cieľom vybudovať parkovisko. Je to pravda? Na ktorých pozemkoch má investor, ktorý rekonštruuje objekt č. 20, povolenie vybudovať parkovacie miesta a v akom množstve?

Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Stavebník: VIA s.r.o., Československej armády č. 20, 974 01 Banská Bystrica na stavbu „Bytový dom TILIA s polyfunkciou“ preukázal výpočtom potrebu nárokov na statickú dopravu 36 parkovacích stojísk. Navrhovateľ preukázal 13 miest na vlastných pozemkoch (na parcele KN – C č. 1222/11, 1204/125, 1204/135, 1204/136, 1209, 1204/137, 1204/138, 1204/139, 1204/140, 1204/141, 1204/142, 1204/143, 1204/144, 1204/145, 1204/146, 1204/147, 1204/148 v k.ú. Banská Bystrica, LV č. 8658, 4133).
Zvyšný počet parkovacích miest (23) bude zabezpečený v parkovacom dome spoločnosti Interpolis, a.s. na Partizánskej ceste č. 3 v Banskej Bystrici.
Nakoľko stavebník deklaruje zabezpečenie 23 parkovacích miest Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve v parkovacom dome (stavba „Prestavba a prístavba administratívnej budovy Interpolis“, SO 03 Parkovací dom) so spoločnosťou Intetpolis, a.s., na ktorý je vydané stavebné povolenie a v súčasnej dobe ešte nie je zrealizovaný, upozorňujeme že stavbu „Bytový dom TILIA s polyfunkciou“ nebude možné dať do užívania bez nadobudnutia deklarovaných parkovacích miest do vlastníctva stavebníka.
V súčasnej dobe stavebník pripravuje realizáciu parkovacích miest aj v blízkosti stavby. V tejto súvislosti Stavebný úrad zatiaľ nekonal.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Ako pokročilo Mesto Banská Bystrica v redukcii počtu opustených stánkov na jeho území? Ako plánuje postupovať v tomto roku?

Odpoveď: Mgr. Miroslava Jančová, vedúca OPM
Mesto Banská Bystrica po dohode s majiteľmi stánkov, s ktorými má uzatvorenú nájomnú zmluvu na pozemok vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica, nadväzuje spoluprácu pre zámer kreatívneho využitia neprevádzkovaných stánkov v rámci projektu Mesto kultúry 2022, o ktoré sa Mesto uchádza. Taktiež je vypracovaný investičný zámer na rekonštrukciu autobusových zastávok, kedy následne budú tieto stánky odstránené.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na zasadnutí komisie MsZ pre ekonomický rozvoj konanej 25. 1. 2021 a následne na stretnutí predsedov poslaneckých klubov s primátorom bola vznesená požiadavka na doplnenie dôvodovej správy resp. textov uznesení k projektom, na ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budú použité úverové zdroje v objeme 8,8 mil. €. Keďže sa tak nestalo, žiadam o doplnenie konkrétnych údajov k projektu „Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici“ – plánovaná suma najviac 362 597 €. Ktorých deviatich autobusových zastávok sa projekt týka? Pri každej prosím stručne uviesť aj najdôležitejšie stavebné práce.

Odpoveď: Ing. Vladimír Brieda – vedúci oddelenia ORA – IP
Popis a rozsah projektu bol schválený uznesením z 25. júna 2019 pod č. 226/2019 – MsZ. V projekte nenastali od jeho schválenia žiadane významné zmeny. Projekt má schválený nenávratný finančný príspevok z IROP.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na zasadnutí komisie MsZ pre ekonomický rozvoj konanej 25. 1. 2021 a následne na stretnutí predsedov poslaneckých klubov s primátorom bola vznesená požiadavka na doplnenie dôvodovej správy resp. textov uznesení k projektom, na ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budú použité úverové zdroje v objeme 8,8 mil. €. Keďže sa tak nestalo, žiadam o doplnenie konkrétnych údajov k projektu „Revitalizácia vnútrobloku Sitnianska I. a II. etapa“ – plánovaná suma 230 554 €. Ktoré časti Sitnianskej ulice sa budú rekonštruovať a v čom bude spočívať revitalizácia?Odpoveď: Ing. Vladimír Brieda – vedúci oddelenia ORA – IP
Popis a rozsah projektov bol schválený uzneseniami z 25. júna 2019 pod č. 228/2019 – MsZ a z 5. februára 2019 pod č. 48/2019 – MsZ. V projektoch nenastali od ich schválenia žiadane významné zmeny. Projekty majú schválené nenávratné finančné príspevky z IROP.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na zasadnutí komisie MsZ pre ekonomický rozvoj konanej 25. 1. 2021 a následne na stretnutí predsedov poslaneckých klubov s primátorom bola vznesená požiadavka na doplnenie dôvodovej správy resp. textov uznesení k projektom, na ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budú použité úverové zdroje v objeme 8,8 mil. €. Keďže sa tak nestalo, žiadam o doplnenie konkrétnych údajov k projektu „Revitalizácia vnútrobloku Tulská“ – plánovaná suma 321 855 €. Ktorý vnútroblok Tulskej ul. sa bude rekonštruovať a v čom bude spočívať revitalizácia?

Odpoveď: Ing. Vladimír Brieda – vedúci oddelenia ORA – IP
Popis a rozsah projektu bol schválený uznesením z 28. apríla 2020 pod č. 455/2020 – MsZ. V projekte nenastali od jeho schválenia žiadane významné zmeny. Projekt má schválený nenávratný finančný príspevok z IROP.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na zasadnutí komisie MsZ pre ekonomický rozvoj konanej 25. 1. 2021 a následne na stretnutí predsedov poslaneckých klubov bola vznesená požiadavka na doplnenie dôvodovej správy resp. textov uznesení k projektom, na ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budú použité úverové zdroje v objeme 8,8 mil. €. Keďže sa tak nestalo, žiadam o doplnenie konkrétnych údajov k projektu „Rekonštrukcia Partizánskej cesty“ – plánovaná suma 827 675 €. Ktorá časť Partizánskej cesty sa bude rekonštruovať a čo bude predmetom rekonštrukcie?
Odpoveď: Ing. Vladimír Brieda – vedúci oddelenia ORA – IP
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Partizánska cesta, Horná a ulica ČSA v k.ú. Banská Bystrica. Rekonštrukcia začína na ulici Partizánska cesta tesne za križovatkou s ulicou 29. augusta. Úsek prechádza po ulici Partizánska cesta cez križovatku s ulicou Cesta k nemocnici až na križovatku s ulicami Horná a ČSA. Tu sa úsek rozvetvuje na obidve ulice a prechádza ulicou Horná s prepojením na ulicu ČSA až po križovatku s ulicou Kukučínova. Ulicou ČSA pokračuje rekonštrukcia až po križovatku s Námestím Slobody a ulicou Kukučínova.
Rekonštrukcia odstráni nevyhovujúci stav komunikácie, príčiny ktoré vyvolávajú poruchy komunikácií a zlepší sa stavebno-technický stav komunikácie.
Rekonštrukcia zahŕňa výmenu asfaltových vrstiev vozovky, výmenu poklopov na kanalizačných šachtách a výmenu mreží na uličných vpustoch. Obnoví sa zvislé a vodorovné dopravné značenie.
Stavba pozostáva z nasledujúcich objektov:
SO 01 Partizánska cesta od križovatky ul. 29.augusta po Cesta k nemocnici (dĺžka 300 m)
SO 02 Horná s prepojením na ul. Československej armády (dĺžka 250 m)
SO 03 ul. Československej armády (dĺžka 235 m)

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na zasadnutí komisie MsZ pre ekonomický rozvoj konanej 25. 1. 2021 a následne na stretnutí predsedov poslaneckých klubov bola vznesená požiadavka na doplnenie dôvodovej správy resp. textov uznesení k projektom, na ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budú použité úverové zdroje v objeme 8,8 mil. €. Keďže sa tak nestalo, žiadam o doplnenie konkrétnych údajov k projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hutná ulica“ – plánovaná suma 449 820 €. Ktorý úsek Hutnej ulice sa bude rekonštruovať a čo bude predmetom rekonštrukcie?

Odpoveď: Ing. Vladimír Brieda – vedúci oddelenia ORA – IP
Predmetom rekonštrukcie sú 2 stavebné objekty:
SO – 01 – úsek od križovatky s Ul. Švermova po ČSPH“ – dĺžka 217 m
Úsek začína od križovatky s Ulicou Švermova a končí pri čerpacej stanici pohonných hmôt.
Predmetná rekonštrukcia miestnej komunikácie bude slúžiť na zabezpečenie vyhovujúceho stavu vozovky, taktiež zabezpečí správne odvodnenie rekonštruovaného úseku v celom rozsahu. V rámci rekonštrukcie sa odstráni obrusná a ložná vrstva asfaltobetónu a časti nevyhovujúceho podložia na predmetnej vozovke a chodníku pre peších, pôvodné cestné obrubníky budú vymenené za nové. Vymenia sa uličné vpuste a dažďová kanalizácia, budú položené nové asfaltobetónové vrstvy. V rámci rekonštrukcie sa obnoví vodorovné dopravné značenie, zvislé značenie ostáva bez zmeny.
SO – 02 – „úsek od ČSPH popri atletickom štadióne Štiavničky“ – dĺžka 188,50 m
Úsek začína pri ČSPH prechádza popri atletickom štadióne Štiavničky a končí za prechodom pre chodcov. Predmetná rekonštrukcia miestnej komunikácie bude slúžiť na zabezpečenie vyhovujúceho stavu vozovky, taktiež zabezpečí správne odvodnenie rekonštruovaného úseku v celom rozsahu. V rámci rekonštrukcie sa odstráni obrusná a ložná vrstva asfaltobetónu a časti nevyhovujúceho podložia na predmetnej vozovke a chodníku pre peších, pôvodné cestné obrubníky budú vymenené za nové. Vymenia sa uličné vpuste a dažďová kanalizácia, budú položené nové asfaltobetónové vrstvy. V rámci rekonštrukcie sa obnoví vodorovné dopravné značenie, zvislé značenie ostáva bez zmeny. Súčasťou je vybudovanie chodníka pre chodcov spolu s verejným osvetlením.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na zasadnutí komisie MsZ pre ekonomický rozvoj konanej 25. 1. 2021 a následne na stretnutí predsedov poslaneckých klubov bola vznesená požiadavka na doplnenie dôvodovej správy resp. textov uznesení k projektom, na ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budú použité úverové zdroje v objeme 8,8 mil. €. Keďže sa tak nestalo, žiadam o doplnenie konkrétnych údajov k projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Javornícka ulica“ – plánovaná suma 528 810 €. Ktorá časť Javorníckej ulice sa bude rekonštruovať a čo bude predmetom rekonštrukcie?

Odpoveď: Ing. Vladimír Brieda – vedúci oddelenia ORA – IP
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Javornícka v k.ú. Sásová. Rekonštrukcia začína pri vchode č. 45 na ulici Javornícka. Úsek prechádza po ulici Javornícka až po križovatku s ulicou Karpatská, kde úprava končí. Od vchodu č. 25 sa začína aj s rekonštrukciou chodníkov, ktorých úprava spočíva vo výmene obrusnej vrstvy a lokálnej výmeny podložia. Popri vchodoch č. 23 až č. 11 bude zrealizovaná výmena odvodňovacieho žľabu s pridaním uličnej vpuste pri vchode č. 11, ktorá bude cez kontrolnú šachtu vyvedená do rigolu pri chodníku medzi panelovými domami.
Rekonštrukcia odstráni nevyhovujúci stav komunikácie, príčiny ktoré vyvolávajú poruchy komunikácií a zlepší sa stavebno-technický stav komunikácie.
Rekonštrukcia zahŕňa výmenu asfaltových vrstiev vozovky, výmenu poklopov na kanalizačných šachtách a výmenu mreží na uličných vpustoch. Obnoví sa zvislé a vodorovné dopravné značenie.
Stavba pozostáva z nasledujúcich objektov:
SO 01 ul. Javornícka od č. 45 po č. 11 (dĺžka 310 m)
SO 02 ul. Javornícka od č. 11 po križovatku ul. Karpatská (dĺžka 215 m)

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na zasadnutí komisie MsZ pre ekonomický rozvoj konanej 25. 1. 2021 a následne na stretnutí predsedov poslaneckých klubov bola vznesená požiadavka na doplnenie dôvodovej správy resp. textov uznesení k projektom, na ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budú použité úverové zdroje v objeme 8,8 mil. €. Keďže sa tak nestalo, žiadam o doplnenie konkrétnych údajov k projektu „Výstavba chodníka Kostiviarska cesta“ – plánovaná suma 200 tis. €. Ktorý úsek a v akej dĺžke sa plánuje vystavať a s akými stavebnými prácami sa počíta? Občania z Kostiviarskej sa obávajú, že stavba je finančne poddimenzovaná. Prosím prepočet preveriť a výsledok pripojiť do odpovede na túto interpeláciu.
Odpoveď: Ing. Vladimír Brieda – vedúci oddelenia ORA – IP
Ide nový investičný projekt, ktorý je v štádiu prípravných prác. Presný rozsah prác a rozpočet bude známy po vypracovaní projektovej dokumentácie a spracovaní rozpočtu. Následné schvaľovanie zmien a úprav mestského rozpočtu a úverov sú v kompetencii mestského zastupiteľstva.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na zasadnutí komisie MsZ pre ekonomický rozvoj konanej 25. 1. 2021 a následne na stretnutí predsedov poslaneckých klubov bola vznesená požiadavka na doplnenie dôvodovej správy resp. textov uznesení k projektom, na ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budú použité úverové zdroje v objeme 8,8 mil. €. Keďže sa tak nestalo, žiadam o doplnenie konkrétnych údajov k projektu „Výstavba chodníka Pršianska terasa“ – plánovaná suma 150 tis. €. Ktorá časť Pršianskej terasy (názov ulice + čísla objektov) sa plánuje rekonštruovať a s akými stavebnými prácami sa počíta?
Odpoveď: Ing. Vladimír Brieda – vedúci oddelenia ORA – IP
Ide nový investičný projekt, ktorý je v štádiu prípravných prác. Presná rozsah prác a rozpočet bude známy po vypracovaní projektovej dokumentácie a spracovaní rozpočtu. Následné schvaľovanie zmien a úprav mestského rozpočtu a úverov sú v kompetencii mestského zastupiteľstva.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na zasadnutí komisie MsZ pre ekonomický rozvoj konanej 25. 1. 2021 a následne na stretnutí predsedov poslaneckých klubov bola vznesená požiadavka na doplnenie dôvodovej správy resp. textov uznesení k projektom, na ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budú použité úverové zdroje v objeme 8,8 mil. €. Keďže sa tak nestalo, žiadam o doplnenie konkrétnych údajov k projektu „Vybudovanie parkoviska Poľná“ – plánovaná suma 133 050 €. Čo je predmetom stavebných prác? Komu bude parkovisko slúžiť?
Odpoveď: Ing. Vladimír Brieda – vedúci oddelenia ORA – IP
Predmetom stavebných prác je vybudovanie parkovacích miest na ulici – Poľná č. 11 – 17. Parkovisko bude prvotne slúžiť obyvateľom žijúcich na Poľnej ulici.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Na zasadnutí komisie MsZ pre ekonomický rozvoj konanej 25. 1. 2021 a následne na stretnutí predsedov poslaneckých klubov bola vznesená požiadavka na doplnenie dôvodovej správy resp. textov uznesení k projektom, na ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budú použité úverové zdroje v objeme 8,8 mil. €. Keďže sa tak nestalo, žiadam o doplnenie konkrétnych údajov k projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná ulica“ – plánovaná suma 132 451 €. Prosím spresniť, ktorá časť Hornej ulice a ktoré objekty sa budú rekonštruovať?
Odpoveď: Ing. Vladimír Brieda – vedúci oddelenia ORA – IP
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Horná v k.ú. Banská Bystrica. Rekonštrukcia začína na rozhraní existujúceho do zelena sfarbeného asfaltobetónu a existujúceho asfaltobetónu pri pošte. Úprava pokračuje na prvú križovatku, ktorá je v tvare „Y“ a rekonštruovať sa budú obidve jej vetvy. Koniec úpravy je na ulici Skuteckého za priechodom pre chodcov pri pripojení z ulice Skuteckého na ulicu Horná. Na ulici Horná končí úprava pred priechodom pre chodcov pri Komunálnej poisťovni. Úprava je vrátane prepojenia ulice Skuteckého a Horná.
Rekonštrukcia odstráni nevyhovujúci stav komunikácie, príčiny ktoré vyvolávajú poruchy komunikácií a zlepší sa stavebno-technický stav komunikácie.
Rekonštrukcia zahŕňa výmenu asfaltových vrstiev vozovky, výmenu poklopov na kanalizačných šachtách a výmenu mreží na uličných vpustoch. Obnoví sa zvislé a vodorovné dopravné značenie.
Stavba pozostáva z nasledujúcich objektov:
SO 01 Horná od Nám. Š. Moysesa po Skuteckého od č. 1 po č. 25 (dĺžka 157 m)
SO 02 Horná v úseku od č.2 po č. 26 (dĺžka 77 m)

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Pred cca 4 rokmi Mesto Banská Bystrica obnovilo chodník na Hornej ulici vedúci od objektu Slovenskej pošty č. 1 po Skuteckého ulicu – nepárne čísla domov. Položením novej dlažby došlo k zvýšeniu chodníka. Šikmý trávnik medzi obrubníkom cesty a krajom chodníka sa však nevyrovnal. V minulosti upokojujúco pôsobiaca zeleň na niektorých miestach vysadená aj kvetmi, zapadla a chátra. Na jednom mieste dokonca postavili letnú terasu. Kedy dôjde k o obnove celej zelenej plochy?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Úpravou výškových pomerov v osadení chodníka došlo k čiastočným zmenám priľahlej zelene. Oddelenie údržby MK a IS v čase realizácie stavby zabezpečilo nevyhnutnú úpravu zelene priamo dotknutej stavbou.
Odpoveď: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u
Obnovu zelenej plochy v ZAaRESe nikto neobjednal. Vo víziách našej organizácie je vytvorenie opory svahu kvetináčmi z vymývaného betónu, ako sú na začiatku pri pošte. Ide o investíciu do 150 kusov kvetináčov, ktoré by sa osádzali kvetmi. Povrch svahu by sa vyrovnal a zrealizovala by sa výsadba v podobnom druhovom zložení, ako je popri pošte.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Aký postup zvolilo Mesto Banská Bystrica v súvislosti s vyhlásením insolventnosti vysúťaženého zhotoviteľa na rekonštrukciu Krematória v Kremničke? Vypísalo Mesto Banská Bystrica resp. ZAaRES nové výberové konanie na výmenu kremačných pecí? Dokedy sa budú voziť telá zosnulých na spopolnenie do iných krematórií? Kde sa pri verejnom obstarávaní stala chyba, že bola vybratá firma, ktorá nedodržala zmluvné podmienky? Prosím o komplexnú informáciu.
Odpoveď: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u
Na základe verejného obstarávania realizovaného odbornými útvarmi Mestského úrade bola v roku 2018 podpísaná zmluva na rekonštrukciu kremačných pecí. Začiatkom oku 2020 však Poľské konzorcium ohlásilo problémy s insolventnosťou a v lete došlo k ukončeniu zmluvy na základe podstatného neplnenia zmluvných podmienok.
Na základe obhliadok rôznych potencionálnych záujemcov len jedna firma deklarovala, že vie pokračovať v začatej rekonštrukcii, čo je finančne, časovo i technicky najvhodnejšie riešenie. S týmto záujemcom v spolupráci s Mestským úradom sa intenzívne rokuje a veríme, že v priebehu jari by mala byť podpísaná nová zmluva a následne sa bude môcť pokračovať v rekonštrukcii kremačných pecí.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Obyvatelia mestských častí Rudlová, Sásová vnímajú časté poruchy vodovodných vedení (rozsiahle aj 3-4 krát počas roka). Rokuje mesto s ich prevádzkovateľom (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.) o výmene kritických potrubí prípadne komplexnejšej obnove? Aké kroky plánuje samospráva podniknúť v tejto oblasti v najbližšom období?
Odpoveď: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ
Nejedná sa o interpeláciu, ale o žiadosť prednesenú v rámci inštitútu interpelácií.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Po vytrvalom pripomínaní obyvateľov (pravidelne pred Spomienkou na všetkých verných zosnulých) a opakovanom interpelovaní potreby zabezpečiť zriadenie prechodu pre chodcov na ulici Sásovská cesta pre prístup na cintorín, by som sa rád opýtal v akom stave je riešenie tohto problému a kedy môžeme očakávať jeho vyriešenie. Doposiaľ sme dostali vždy len nejasné odpovede alebo prisľúbenia budúcich odpovedí (neuskutočnených, naposledy november 2020).
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
V dôsledku zmeny vyhlášky o dopravnom značení v roku 2020 sa zmenili aj nároky na vytvorenie nového priechodu pre chodcov, čo v krátkom čase umožní zriadenie priechodu pre chodcov na Sásovskej ceste pri cintoríne. V súčasnosti je v schvaľovacom konaní žiadosť oddelenia údržby MK a IS ako správcu miestnych komunikácií o doplnenie, zmenu dopravného značenia týkajúca sa zriadenia tohto priechodu. Po vydaní rozhodnutia o určení použitia dopravného značenia predpokladáme realizáciu do dvoch mesiacov, najneskôr do konca júna 2021.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Mnoho ľudí sa počas pretrvávajúcej pandémie snaží tráviť čas v exteriéri a nebyť v kontakte s inými. Viacerí využívajú pre tento účel lúku nad sídliskom Sásová, kam prechádzajú popri dome na Tatranskej ulici č. 8. Od leta je však prechod dosť zarastený, na mieste sa navyše nachádza odvodňovací kanál. Bolo by možné tento prístup upraviť pre oficiálny prechod, prípadne zriadiť jednoduchý mostík zabezpečujúci bezpečnosť?
Odpoveď: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ
Nejedná sa o interpeláciu, ale o žiadosť prednesenú v rámci inštitútu interpelácií.

Ing. Andrej Leitner, poslanec BBA:
Ako je prosím procesne z hľadiska MsÚ zabezpečený výkon a plnenie uznesení komisií MsZ a VMČ?
Odpoveď: JUDr. Helena Koreňová, PS-OL
Zápisnice zo zasadnutia komisií sekretári komisií zasielajú zamestnankyni mesta, ktorá je poverená zabezpečovať a sledovať výkon uznesení komisií MsZ (ďalej poverený zamestnanec), z ktorých vyplývajú úlohy pre mestský úrad. Poverený zamestnanec podľa obsahu uznesení tieto distribuuje príslušným vedúcim zamestnancom mesta na ich plnenie s určením termínu v zmysle schváleného uznesenia. V prípade, že uznesenia sú nad rámec kompetencií mestského úradu a zamestnancov mesta alebo uznesenia nie sú presne a jasne formulované alebo nie sú realizovateľné, poverený zamestnanec uznesenie prekonzultuje s prednostkou mestského úradu, ktorá určí ďalší postup smerom k zamestnancom mesta alebo príslušnej komisii. Plnenie uznesení sledujú sekretári jednotlivých komisií v spolupráci s povereným zamestnancom.
Poverený zamestnanec mesta v zmysle Štatútu výborov v mestských častiach a občianskych rád zverejňuje zápisnice zo zasadnutí Výborov v mestských častiach a Občianskych rád na webovom sídle mesta. Poverený zamestnanec mesta sleduje a zabezpečuje plnenie uznesení výborov, ktoré súvisia:
1. so schvaľovaním kandidátov na členov príslušného výboru z radov obyvateľov, a ich s odvolaním
2. s financovaním VMČ
3. so zriadením občianskych rád, s voľbou a ich odvolaním.
Vzhľadom na charakter činností Výborov v mestských častiach ako i občianskych rád, ich zloženie a ich úlohy, plnenie schválených uznesení zabezpečujú a kontrolujú členovia týchto orgánov.

Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec BBA:
Veľmi kvitujem, že súkromná a externá firma ponúkla mestu rezervačný systém, online systém. Ja sám som sa zapojil do tohto online systéme a bolo nás 30 tis. takmer. Táto firma sa dostala k veľmi citlivým dátam, telefónom, emailom atď. Chcel by som vás veľmi pekne poprosiť a požiadať, vzhľadom na to, že GDPR legislatíva za neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi umožňuje dať pokutu až do 20 mil. eur, aby si nám stručne, či už v spolupráci s oddelením informatikov alebo proste poskytol informáciu, akým spôsobom bolo nakladané s týmito dátami. Aké garancie boli prijaté v súvislosti s likvidáciou tých dát, samozrejme ako sa zabezpečuje ochrana osobných údajov, či už na území mesta alebo teda, aký mala prístup k nim tretia strana, tak na úrovni tej korporácie.
Odpoveď: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora
Osobné údaje uvedené vo formulári boli uchovávané len pre potreby komunikácie a zaslania potvrdenia o rezervácii pre službu s názvom „ testovanie na COVID 19“ . Osobné údaje boli uchovávané po dobu 30 dní. Osobné údaje boli sprístupnené spoločnosti Creative Web, s.r.o., Trnavské mýto 1, Bratislava, ktorá technicky prevádzkuje rezervačný systém. Osobné údaje neboli poskytnuté do tretích krajín. Právnym základom spracovania osobných údajov je pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1/e Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z. a aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v zmysle čl.6 ods. 1/d Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/d Zákona 18/2018 Z. z. Do systému pristupovali len poverení zamestnanci zaškolení v rámci GDPR a všetky dáta o osobách boli vymazané zamestnancami MsÚ v rámci pravidiel GDPR.

Ing. arch. Hana Kasová, poslankyňa BBA:
Moja interpelácia bude smerovať k stavebným úpravám na Hornej 31, kde prebiehajú stavebné práce v objekte na území pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica, bez rozhodnutia krajského pamiatkového úradu a bez stavebného povolenia mesta Banská Bystrica. My sme sa s pánom primátorom v tejto veci už aj stretli. Aj sme spolu nejaké veci komunikovali. Moje otázky ale budú znieť, aké kroky konkrétne realizovalo alebo uskutočnilo mesto Banská Bystrica, aby zamedzilo nelegálnym stavebným úpravám a takisto aké kroky bude mesto realizovať vzhľadom k tomu, že bola porušená legislatíva a Ústava Slovenskej republiky?
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Stavebný úrad oznámil štátny stavebný dohľad ihneď po obdržaní podnetu od obyvateľov susedného objektu. Toto šetrenie muselo byť z dôvodu pozitívneho testu na COVID-19 referenta zrušené.
Následne bol dohľad opätovne oznámený a bez účasti stavebníka aj vykonaný. Na základe šetrenia bola stavebníkovi doručená výzva na zastavenie prác.
V súčasnej dobe je oznámený ďalší termín konania štátneho stavebného dohľadu, na ktorom bude vykonaná kontrola výzvy na zastavenie prác a stanovený ďalší postup.
Po ukončení štátneho stavebného dohľadu so stavebníkom bude začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty za správny delikt a konanie o dodatočnom povolení resp. o odstránení stavby.