Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Stavba protipovodňových múrov a jej predlžovanie komplikuje pohyb obyvateľov v meste. Prosím o aktuálnu informáciu, kedy stavebník počíta s ukončení stavebných prác? Špeciálne sa ešte pýtam na predpokladané termíny plného otvorenia štyroch úsekov pre chodcov: 1. Medzi mostom pri Smrečine a vysutým mostom pri Zimnom štadióne; 2. Medzi visutým mostom pri Zimnom štadióne a mostom na Uhlisko pri Kapitulskej ul., 3. Medzi mostom na Uhlisko pri Kapitulskej ulici a mostíkom na malú stanicu; 4. Medzi mostíkom na malú stanicu a Huštákom vrátane spojazdnenia autobusovej zastávky pri malej stanici.
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Nakoľko mesto nie je stavebníkom danej stavby, požiadali sme o stanovisko k priebehu výstavby protipovodňovej ochrany pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ v Banskej Bystrici. Dostali sme nasledujúcu odpoveď :
Čo sa na jednotlivých úsekoch protipovodňovej ochrany podarilo rekonštruovať počas roka 2020?
V roku 2020 sa kompletne dokončila realizácia objektu skladu mobilného hradenia a protipovodňových opatrení v časti Majer. Prebiehala realizácia protipovodňových múrov, zemné práce a budovanie obslužnej komunikácie v úseku Radvaň – Iliaš. Na I. úseku, ktorý je v súbehu s rýchlostnou cestou R1 sa po zaústenie Tajovského potoka dokončili stavebné práce na výstavbe protipovodňových múrov, preložiek inžinierskych sietí, osadení zvodidiel, úprave asfaltového povrchu a terénne úpravy, aby bola uvedená komunikácia prejazdná v celom šírkovom profile do začiatku zimnej údržby od 15.11. 2020. V rámci II. úseku – centrálna časť mesta, sa realizovali protipovodňové opatrenia na ľavom aj pravom brehu, vykonávali sa preložky inžinierskych sietí na Štadtlerovom nábreží a v mieste zaústenia Rudlovského potoka prebiehala realizácia zakladania zátvorného objektu a čerpacej stanice. Na III. Úseku – časť Majerská cesta sú na ľavom aj pravom brehu zrealizované protipovodňové múry na celej dĺžke, je potrebné ešte vybudovať protipovodňové opatrenia cez most Mičinská a dokončiť realizáciu asfaltovej komunikácie a terénnych úprav. Na IV. Úseku – centrum mesta pri toku Bystrica, sa realizovali protipovodňové opatrenia na ľavom aj pravom brehu a vykonávali sa preložky inžinierskych sietí.
Ohrozila nejakým spôsobom povodňová situácia z jesene minulého roka samotný proces rekonštrukcie?
Povodňová situácia nemala žiadny vplyv na cenu diela ani na termín realizácie.
Počas leta boli obnovené práce v okolí Hrona ale v zime sa pozastavili. Aké sú hlavné príčiny pozastavenia prác?
Práce je vzhľadom na nevyhovujúce klimatické a poveternostné možné vykonávať iba na hĺbkovom zakladaní zátvorného objektu na Rudlovskom potoku.
Kedy by sme mali očakávať opätovné začatie prác?
Vzhľadom na meteorologické predpovede sa očakáva začatie stavebných prác na ostatných úsekoch, kde nie sú dopravné obmedzenia kvôli zimnej údržbe už v januári 2021.
Akými konkrétnymi krokmi by mala pokračovať rekonštrukcia protipovodňovej bariéry v jednotlivých častiach, resp. aké konkrétne kroky mienite podniknúť pri ďalšej rekonštrukcii?
Vzhľadom na rozostavanosť všetkých úsekov je hlavnou prioritou v roku 2021 dokončenie kompletných protipovodňových opatrení, vykonať komplexné skúšky technologických častí a mobilného hradenia a odovzdať dielo do užívania.
Zvýšili sa finančné náklady v súvislosti s projektom?
Zvýšené náklady, ktorých financovanie je zabezpečené v rámci plánovanej rezervy súvisia s nepredpokladanými skutočnosťami zistenými počas výstavby.
Viete uviesť finálny termín, kedy by rekonštrukcia mala byť kompletná, aj s ohľadom na uvoľnenie okolitých cestných komunikácií?
Ukončenie stavby z dôvodu pandemickej situácie na území SR sa predpokladá v termíne 09/2021.

Mgr. Ing. Pavol Katreniak, poslanec BBA:
Pri jame vedľa mestského úradu je zostatkový nálet drevín a vyskytujú sa tam v hojnom počte aj invázne rastliny (zlatobyľ). Pri napadnutí snehu, jeho udržaní a zmrznutí na konárikoch či vyšších steblách sa dopravná situácia v dôležitom dopravnom uzle môže stať nepriehľadnejšou a v zime nebezpečnejšou. Je potrebné, aby Mesto Banská Bystrica upozornilo majiteľa pozemku, aby bezodkladne realizoval odstránenie porastu. Prosím o priloženie výzvy majiteľovi i reakcie majiteľa.
Odpoveď: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u
Z dôvodu, že pozemok nie je v majetku mesta, organizácia ZAaRES tu neprevádza údržbu zelene. ZAaRES na objednávku vie zabezpečiť údržbu zelene predmetného priestoru. ZAaRES nie je oprávnený vydávať výzvy.
Odpoveď: Mgr. Peter Suchý, vedúci PS – OU
Majiteľovi pozemku bola zaslaná výzva na zabezpečenie údržby zelene na predmetnom pozemku (viď. príloha). Termín bol stanovený tak, aby vlastník mohol prípadne využiť služby ZAaRESu po celozávodnej dovolenke.

Ing. Mgr. David Kapusta, poslanec BBA:
Rád by som sa opýtal na stav chodníka na ulici Československej armády pri Katastrálnom úrade.
Eviduje mesto Banská Bystrica rozbitý a nebezpečný stav tohto chodníka ? Ak áno, tak ako ho vyhodnocuje ? Je naplánovaná náprava tohto stavu ? Ak áno, tak kedy ?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Správca miestnych komunikácií eviduje nevyhovujúci stav tohto chodníka. Chodník na ulici Československej armády č.7 je zaradený do zoznamu MK na opravu bez určenia termínu realizácie.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
Ešte koncom júla 2020 som na základe žiadosti občanov zaslal na oddelenie evidencie a správy majetku požiadavku na overenie vlastníctva parkovacích prístreškov na Viestovej ulici, ktoré si obyvatelia – vlastníci motorových vozidiel – „privlastnili“ umiestnením ceduliek s evidenčnými číslami ich vozidiel. Ani po opakovaných urgenciách som do dnešného dňa nedostal odpoveď. Preto opakujem požiadavku na vyjadrenie, či sú prístrešky v majetku mesta, formou interpelácie.
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Na základe spoločného šetrenia odborných útvarov MsÚ Banská Bystrica vo veci pôvodu a súčasného vlastníka prístreškov na parkovanie vozidiel na Viestovej ul. 28-30 sme dospeli k záveru, že prístrešky na parkovanie budú znalecky ocenené, zaradené do majetku mesta a zverené do správy oddeleniu údržby MK a IS. Ich ďalšie užívanie bude určené v zmysle VZN o dani za užívanie verejného priestranstva.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
Mesto Banská Bystrica rekonštruuje časť verejného osvetlenia na Uhlisku a na Fončorde na základe deklarovaného havarijného stavu, pričom čerpá finančné prostriedky zo štátnej návratnej pôžičky vo výške cca 1,85 mil. eur. Ako sú naplánované ďalšia etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia v ostatných častiach mesta, kde sú takisto niektoré úseky v havarijnom stave?
Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
V súlade s vypracovaným auditom verejného osvetlenia pripravujú odborné útvary MsÚ Banská Bystrica vypracovanie dokumentácie na rekonštrukciu ďalších častí verejného osvetlenia vo vlastníctve a správe Mesta Banská Bystrica. Táto dokumentácia bude podkladom pre získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných mimorozpočtových zdrojov, o ktoré sa budeme uchádzať.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
V júni 2020 som na základe podnetu občanov kontaktoval vedúceho oddelenia dopravných stavieb stavebného úradu Ing. Ozdinca a poprosil ho o vysvetlenie, z akého dôvodu bolo v hornej časti Hviezdoslavovej ulice v časti pod skokanskými mostíkmi umiestnené zvislé dopravné značenie, ktoré obmedzuje pozdĺžne parkovanie. Pri opakovanej žiadosti o vyjadrenie som dostal všeobecnú odpoveď s definíciami a postupmi pri umiestňovaní dopravného značenia (DZ), kde sa okrem iného uvádza: „V žiadnom prípade DZ nie je predmetom a výsledkom diskusií širokej verejnosti. Účastník cestnej premávky je teda povinný DZ rešpektovať a nie o ňom diskutovať s cestným správnym orgánom resp. s policajtom…“ Keďže odpoveď neobsahovala žiadne konkrétne vysvetlenie, žiadam opakovane o vysvetlenie formou interpelácie.
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Na Ul.Hviezdoslavova bol v roku 2020 na základe podnetu občanov vykonaný štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami za účasti správcu miestnych komunikácií, kde bolo zistené nelegálne doplnenie dopravného značenia.
Nakoľko nebolo možné zistiť páchateľa, bolo hneď na mieste nariadené správcovi MK predmetné značenie odstrániť. V nadväznosti na tieto skutočnosti dal Okresný dopravný inšpektorát v Banskej Bystrici podnet na nelegálne dopravné značenie – dodatkovú tabuľku „SÚKROMNÝ POZEMOK ZÁKAZ VSTUPU“ pri bytovom dome na Ul. Hviezdoslavova č.47.
Na základe výzvy ŠOD ma kontaktovali zástupcovia SVB, predmetnú dodatkovú tabuľku odstránili, a mali otázky k státiu vozidiel pred ich krytými státiami. Následným dohľadaním v určeniach použitia DZ z minulých rokov bolo zistené, že v rámci bytového domu bolo zakázané státie v úseku popred tento objekt, takže predpokladám že interpelácia týka predmetného DZ, ktoré je legálne.