Ing. arch. Hana Kasová, poslankyňa BBA:

Chcela by som sa spýtať pri obhliadke Fončordy som spozorovala vedľa bytových domov, ktoré patria spoločnosti BB TOP REALITY, je to nad Dixonom, že plocha, ktorá je v ÚPN vedená ako ZE-03, teda zeleň, verejne dostupné parky a parkové úpravy, je to plocha vedľa bytoviek pána Urbániho, sa začala oplocovať. Má stavebný úrad nejakú vedomosť, vydal nejaké nejaké ohlásenie k stavbe? Ake je stanovisko odborného útvaru mesta?

Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ

Uvedený pozemok KN C 3494/98 je vo vlastníctve BB TOP REALITY spol. s r.o., ktorý ho získal zámenou od Mesta Banská Bystrica, ako kompenzáciu za pozemky zabraté stavbou cyklo chodníka. Nakoľko na pozemku vznikali skládky odpadov vlastník pozemok oplotil. Stavba oplotenia bola povolená ohlásením OVZ SÚ 79148/16198/2017/Go z 17.5.2017.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:

Dňa 14. 11. 2018 došlo k úrazu na chodníku medzi areálom SOU Spojového v smere k Nemocnici F. D. Roosevelta smerom k schodisku vedúcemu na Astrovú ul. a Na Graniari. Chodkyňa sa potkla o kameň a skončila s 3-násobnou fraktúrou zápästia. Prosím o odpoveď, kto je správcom chodníka a ako môže Mesto BB pomôcť tomu, aby sa úsek chodníka odhadovanej dĺžky 50 m opravil?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK

V danom úseku chodník neexistuje, preto nemôže mať svojho správcu. Dobudovanie chodníka v celej dĺžke so šírkou min. 1,5 m nie je možné z priestorových dôvodov územia. Možnosť iného stavebného riešenia oddelenie údržby MK a IS odkonzultuje.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:

Kto spracoval návrh dopravného riešenia dopravy na Huštáku v súvislosti so stavbou objektu OC Point? Aké malo Mesto BB pripomienky k návrhu? Kde presne môže občan nahliadnuť do príslušnej dokumentácie obsahujúcej dopravné riešenie, na základe ktorej došlo k schváleniu stavebného povolenia na stavbu OC Point?

Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ

Projektovú dokumentáciu stavebných komunikácií a spevnených plôch pre stavebné povolenie spracoval pre investora autorizovaný stavebný inžinier s oprávnením SKSI, rovnako ako projekt dopravného značenia, ktorý bol odsúhlasený ODI a schválený mestom. Predmetná agenda je k dispozícii na oddelení dopravných stavieb MsÚ.
Nazeranie do spisov upravuje § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:

Je už stanovená lehota na zasielanie podnetov na zmenu cestovných poriadkov MHD? Občania sa tiež pýtajú, komu presne tieto podnety adresovať a či budú prizvaní k ich vyhodnocovaniu.

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK

Stále prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa projektu „Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica“ aj s prílohami. Tento proces by mal byť ukončený začiatkom roku 2019 a následne by sa malo začať s realizáciu vrátane spracovania nového plánu dopravnej obslužnosti. Spracovateľovi plánu dopravnej obslužnosti (PDO) postúpi požiadavky a návrhy cestujúcej verejnosti oddelenie údržby MK a IS, na adresu ktorého je možné zasielať ich kedykoľvek bez časového obmedzenia. Ich odborné posúdenie a zapracovanie bude na spracovateľovi PDO.
Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:

Koľko financií plánuje vyčleniť Mesto BB zo svojho rozpočtu mesta resp. z rozpočtu dcérskych firiem na financovanie MHD v r. 2019 v súvislosti s dostavbou autobusovej stanice?

Odpoveď: Ing. Beáta Farkašová, vedúca OEM

Mesto Banská Bystrica v súvislosti s dostavbou autobusovej stanice nevyčleňuje v návrhu rozpočtu na rok 2019 žiadne finančné prostriedky.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA:

Plánuje Mesto BB otvoriť informačné centrum na autobusovej stanici aj v dňoch pracovného voľna a pokoja? Koľko finančných prostriedkov sa počíta za prenajatie priestoru infocentra na jeden rok?

Odpoveď: Mgr. Miroslava Jančová, vedúca OPM

Súčasná legislatíva nás usmerňuje k tomu, aby prevádzky, ktoré nemusia byť non-stop otvorené na poskytovanie nevyhnutných služieb, príp. nevyžadujú pohotovostnú službu, boli v dňoch pracovného voľna a pokoja zatvorené. Turistické informačné centrum (TIC) na Autobusovej stanici je pre verejnosť otvorené prvý mesiac a toho času testujeme ako sa nám osvedčia otváracie hodiny, ktoré máme nastavené počas zimnej turistickej sezóny, t.j. PO-PIA: 9:00 – 17:00 h, SO: 9:00 – 15:00 h. Otváracie hodiny TIC počas nadchádzajúcich sviatočných dní sme prispôsobili nielen zákonom stanoveným dňom voľna, ale aj umiestneniu a možnostiam využitia TIC v priestoroch Autobusovej a v blízkosti Železničnej stanice, ale aj na základe skúseností Informačného centra (IC) z predchádzajúcich rokov, ktoré sídli v Radnici priamo v centre mesta na nám. SNP 1, kde návštevnosť IC počas sviatkov bola pomerne nízka. Počas vianočných sviatkov bude preto TIC otvorené: 27. a 28. 12. 2018 v plnom čase a na Silvestra 31. 12. 2018 v skrátenom čase. Prevádzku TIC v týchto dňoch budú zabezpečovať dve pracovníčky. Otváracie hodiny sme navrhli tak, aby bolo dodržané voľno pre zamestnancov počas štátnych sviatkov, zároveň však, aby cestujúci a turisti, ktorí budú počas sviatkov cestovať z autobusovej a vlakovej stanice, mali možnosť dostať informácie nie len o doprave, ale aj o možnostiach využitia voľného času v Banskej Bystrici a okolí. Za prenajatie priestoru Turistického informačného centra na 1 rok sa počíta suma vo výške 4 320,- € s DPH.

Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec BBA:

Na základe pretrvávajúcich sťažností obyvateľov Javorníckej a Rudohorskej ulice ako aj návštevníkov pobočky Verejnej knižnice M. Kováča na Rudohorskej 23/a týmto opakovane interpelujem potrebu bezodkladnej opravy rozbitých schodov v prechode medzi domami Rudohorská 7-11 a 13 – 17. Zároveň žiadam o osadenie koľajničky, príp. kovovej platne, resp. vytvorenie betónovej rampy či inej úpravy daného schodiska, ktoré by umožnili návštevu knižnice aj osobám na vozíku, resp. s kočiarom. V súčasnosti je totiž knižnica pre takéto osoby de facto neprístupná.

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UM

Lokálnu opravu schodiska vzhľadom na končiacu sa stavebnú údržbu v roku 2018 už nebude možné realizovať. Navrhovaný spôsob vybudovania bezbariérovej úpravy na schodoch medzi Rudohorskou č.11 a č.13 nie je možné zrealizovať, nakoľko by nespĺňala požiadavky STN pre bezpečný sklon bezbariéry. Mesto Banská Bystrica zastúpené správcom objektu občianskej vybavenosti a správcom miestnych komunikácií zaradí požiadavku vybudovania bezbariérového prístupu k verejnej knižnici do zoznamu investičných akcií Mesta Banská Bystrica.