Pavol Katreniak, poslanec BBA

V júni 2018 som interpeloval podozrivé nakláňanie smreku pichľavého rastúceho v skupine stromov za výškovým domom T. Vansovej 20. Od p. riaditeľa ZAaRES-u Ivana Šabu som dostal vyrozumenie, že takýto strom nenašli. Následne som komunikoval s pracovníkom ZAaRES-u p. Ing. Michalom Valentom, ktorý naklonenosť stromu nepovažoval za rizikovú. Občania bývajúci v blízkej bytovke však tvrdia, že strom sa ďalej nakláňal a nakláňa (viď foto). Prosím o preverenie stavu so zástupcami odd. životného prostredia mestského úradu a o odpoveď.

Odpovedá: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ
Nejedná sa o interpeláciu, ale o žiadosť prednesenú v rámci inštitútu interpelácií.

Pavol Katreniak, poslanec BBA

Opakujem požiadavku obyvateľov Fortničky orezať smrek rastúci v zadnom trakte Dolnej ulíc Dolná a T. Vansovej (viď foto). Strom konármi bráni chodcom prechádzaniu od parku z Fortničky smerom k centru, pretože konáre zasahujú do schodíkov. V zime, ak je na konároch sneh, je to vraj ešte horšie. Nejde o náročné ošetrenie, nie je naň potrebná ani plošina.

Odpovedá: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ
Nejedná sa o interpeláciu, ale o žiadosť prednesenú v rámci inštitútu interpelácií.

Pavol Katreniak, poslanec BBA

Obyvatelia Graniara požadujú orezanie stromov a porastov rastúcich na trase vrchná budova Slovenskej agentúry životného prostredia smerom na ulicu Na Graniari (viď foto). Konáre a buriny rastú do úzkeho chodníčka a v časti pri ulici Na Graniari, kde je už cestička širšia zasa zacláňajú pouličné osvetlenie. Prechádzajúci ľudia majú aj strach z ohrozenia, keďže na niektorých miestach je porast hustý, resp. v noci svetlo lampy dopadne na chodník kvôli konárom len slabo. Jedna lampa oproti lekárenskému objektu podľa tamojších obyvateľov nesvieti, je potrebné zabezpečiť jej sfunkčnenie.

Odpovedá: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ
Nejedná sa o interpeláciu, ale o žiadosť prednesenú v rámci inštitútu interpelácií.

Pavol Katreniak, poslanec BBA

Pripomínam orezanie drevín na Triede SNP nepárne čísla, časť od Ul. 29. augusta smerom k internátu. Koruny sú husté, zacláňajú a tým je pouličné svetlo neúčinné.

Odpovedá: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ
Nejedná sa o interpeláciu, ale o žiadosť prednesenú v rámci inštitútu interpelácií.

Pavol Katreniak, poslanec BBA

Je reálne, aby Mesto Banská Bystrica ešte v tomto roku opravilo schodište vedúce zo Školskej ulice k vrchným objektom Agentúry životného prostredia? Využívajú ho občania prechádzajúci zo Školskej ulice smerom na ulicu Na Graniari.

Odpovedá: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK

Oddelenie údržby MK a IS ako správca miestnych komunikácií opakovane konštatuje, že „schodište vedúce zo Školskej ulice k vrchným objektom Agentúry životného prostredia“ nie je v majetku a správe Mesta Banská Bystrica a preto nebude jeho opravu plánovať ani realizovať.

Pavol Katreniak, poslanec BBA

Prosím o opravu uličky vedúcej medzi domami ulice Na Graniari č. 20 a č. 22 smerom do vrchu. Je možné zaistiť opravu ešte v tomto roku?

Odpovedá: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK

Oddelenie údržby MK a IS v tomto roku už z finančných a kapacitných dôvodov nebude môcť zabezpečiť opravu chodníka a schodov na ul. Na Graniari od č. 20-22 po č. 31.

Pavol Katreniak, poslanec BBA

Predsedníčka SVB a NP MODRÝ DOM, Trieda SNP 9, BB Zuzana Černáková signalizuje dlhotrvajúci problém s priľahlým chodníkom vedľa bytového domu Tr. SNP 9. Chodník je z betónových platní, pod ktorými je uložené v tejto dobe nefunkčné kúrenárske potrubie teplovodu. Pred cca 5 rokmi bola budova bývalej kotolne, pristavená vedľa bytového domu Tr. SNP 9, odstavená z prevádzky, objekt bol odpredaný a bývalý teplovod so starým potrubím ostal bez údržby. Betónová plocha sa prepadáva hlavne v úseku teplovodného potrubia. Chodník frekventovane využívajú obyvatelia bytoviek, aj ľudia využívajúci obchody v budove domu služieb, banky, aj tí, čo prechádzajú od autobusovej zastávky k MsÚ. Pritom chodník od zastávky MHD pozdĺž výškových domov (strana bližšie k MsÚ) je tiež v biednom stave. Pred pár dňami obyvatelia zaznamenali opakovane výskyt potkana. Zástupca fy Excel, s. r. o., Ing. Krchňavý, ktorý je majiteľom susediaceho objektu býv. kotolne, avizoval zatekanie do jeho objektu po každom väčšom daždi. Stena, ktorá lícuje uvedený chodník, vraj vlhne. Predstava a zároveň požiadavka obyvateľov je odstrániť opotrebované betónové platne, zasypať priestor teplovodu štrkom a celú plochu chodníka vyložiť napr. zámkovou dlažbou. Je ich predstava správna a reálna na realizáciu?

Odpovedá: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK

Oddelenie údržby MK a IS vyzve teplárenskú spoločnosť STEFE SK, a.s. na kontrolu starého rozvodu tepla, prípadne jeho odstránenie a uvedenie plochy do vyhovujúceho stavu s následným vybudovaním chodníka.

Pavol Katreniak, poslanec BBA

P. Ing. Milan Lukáč sa na poslancov obrátil s požiadavkou o pomoc vo veci zaistenia znaleckého posudku Mestom BB, na ktorom sa mal dohodnúť s pracovníkmi mestského úradu. Totiž podľa jeho názoru elektrický rozvádzač verejného osvetlenia na vonkajšej stene nehnuteľnosti na Námestí SNP 13, ktorá nehnuteľnosť je vo vlastníctva Ing. Milana Lukáča CSc. a jeho manželky, je umiestnený bez existencie akéhokoľvek zmluvného vzťahu. Uvedené elektrické zariadenie je v majetku a správe Mesta BB, ktoré ho využíva na účely trvalého prívodu elektrickej energie pre verejné osvetlenie časti Nám. SNP a Dolnej ulice, a tiež na zabezpečenia provizórneho pripojenia elektrickej energie pre predajné stánky v čase trhov. Na osobnom stretnutí dňa 25. 7. 2018 sa obe strany mali zhodnúť na záujme vyriešiť situáciu uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena, za súčasného vyplatenia jednorazovej peňažnej náhrady Ing. Lukáčovi zo strany Mesta BB. Zároveň bolo dohodnuté, že výška náhrady bude určená znaleckým posudkom, ktorý sa pokúsi zabezpečiť p. Ing. Lukáč, resp. v prípade nemožnosti jeho zabezpečenia následne tento zabezpečí Mesto BB. Ing. Lukáč oznámil Mestu BB, že ním oslovený znalec požadovaný znalecký posudok nevypracuje. Preto oslovil Mesto BB o zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku znalcom, určeným zo strany Mesta BB. Aktuálne Ing. Lukáč požaduje cez poslancov informáciu, či Mesto BB poverilo určitého znalca vypracovaním znaleckého posudku, resp. či tento prípadne už bol vypracovaný, prípadne kedy dôjde k jeho vypracovaniu.

Odpovedá: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK

Mesto Banská Bystrica rieši vec umiestnenia verejne prospešného vyhradeného elektrického zariadenia (rozvádzača verejného osvetlenia) vo vlastníctve mesta na objekte Nám. SNP č. 13 v spoluvlastníctve p. Lukáča. Mestu v zastúpení správcu verejného osvetlenia bola dňa 08.08.2018 formou elektronickej pošty od právneho zástupcu p. Lukáča doručená informácia o tom, že vlastník nehnuteľnosti nie je schopný zabezpečiť znalecký posudok v danej veci a žiada Mesto BB o jeho zhotovenie. Mesto vybralo a osloví znalca. O výsledku zhotovenia znaleckého posudku bude p. Lukáč informovaný prostredníctvom jeho právneho zástupcu.

Pavol Katreniak, poslanec BBA

Obyvatelia Kapitulskej ulice sa sťažujú na nadmerný hluk v noci, ktorý sa šíri z zrejme zo zariadenia Capitol Pub. Kritické sú noci z piatka na sobotu. Až do 4:00 h nemohli spať 3. 8. 2018 a potom opäť 10. 8. 2018. Prosím mestskú políciu, aby urobila opatrenia na stíšenie diskotéky či iných hlučných programov.

Odpovedá: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ
Nejedná sa o interpeláciu, ale o žiadosť prednesenú v rámci inštitútu interpelácií.

Pavol Katreniak, poslanec BBA

Po otvorení novej autobusovej stanice sa zvýšilo množstvo autobusov stojacich na zastávke Ul. 29. augusta – pravá strana pri pohľade na Partizánsku cestu. Obyvatelia bytovky tvrdia, že počas dňa prakticky je im nemožné otvoriť oblok. Žiadajú Mesto BB prehodnotiť množstvo prímestských spojov, ktoré majú zastávku na Ul. 29. augusta, príp. o tom rokovať aj so SAD Zvolen. Prosím preveriť ich požiadavku a v prípade oprávnenosti zaistiť redukciu počtu autobusov so zastávkou na tomto mieste.

Odpovedá: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ
Nejedná sa o interpeláciu, ale o žiadosť prednesenú v rámci inštitútu interpelácií.

 

Pavol Katreniak, poslanec BBA

Časť obyvateľov bytového domu Ul. 29. augusta č. 23 a susedných vchodov ústami p. Bobotovej požaduje upraviť dopravný režim v ich vnútrobloku. Tvrdia, že mnoho vodičov zaparkuje svoje vozidlo za bytovým domom, či už do vnútrobloku vojdú z Tr. SNP alebo z Ul. 29. augusta. Potom viacerí, aby nemuseli pri vychádzaní z vnútrobloku zachádzať až k škole, vychádzajú von výjazdom na Ul. 29. augusta. Obyvatelia bytového domu tvrdia, že počet vozidiel využívajúcich vnútroblok ako parkovisko je taký, že vedie k neúnosnému stavu. Preto v minulosti navrhovali osadenie stĺpika. Potom, ako Mesto BB ich návrhu nevyhovelo, žiadajú prijať opatrenia na zamedzenie vyššie popísaného javu, teda aby cudzím vozidlám nebolo umožnené parkovať a prechádzať traktom poza bytový dom.

Odpovedá: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ
Nejedná sa o interpeláciu, ale o žiadosť prednesenú v rámci inštitútu interpelácií.

Vladimír Pirošík – poslanec BBA

Obyvatelia KOMUCE na Krivánskej ulici sa opakovane obracajú na poslancov z volebného obvodu Rudlová-Sásová, aby zabezpečili sfunkčnenie fontány nachádzajúcej sa vedľa tohto sociálneho zariadenia. Fontána je z neznámeho dôvodu dlhé roky preliata betónom. Interpelujem preto poskytnutie komplexnej zrozumiteľnej informácie o stave tejto fontány, dôvodoch jej znefunkčnenia a hlavne o zámere čo s ňou plánuje vedenie mesta ďalej.

Odpovedá: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK

Fontána bola vybudovaná v období výstavby okolitých bytových domov v osemdesiatych rokoch ako súčasť občianskej vybavenosti sídliska. Zo skúmania stavu oddelením údržby MK a IS je fontána nefunkčná už viac ako 35 rokov. Po vykonaní obhliadky môžeme konštatovať, že fontánu nie je možné z technického hľadiska sfunkčniť a jej obnova by spočívala de facto vo vybudovaní novej fontány, s čím nateraz mesto neuvažuje.

Vladimír Pirošík – poslanec BBA

Počas leta došlo k presunu sásovskej pobočky Verejnej knižnice M. Kováča do priestorov na Rudohorskej ulici. Nové priestory sú kvalitné, je k nim však relatívne komplikovaný prístup, osobitne pre mamičky s kočíkmi, príp. vozíčkárov. Obidiva možné prístupy ku knižnici (zdola, od zástavky MHD i zhora, prelukou medzi Rudohorskou 11 a 13) sú totiž len po klasických schodoch, navyše v druhom prípade aj značne polámaných (Situáciu nezmení ani prebiehajúca rekonštrukcia zázemia potravín Jednota v podstavbe pri zástavke, nakoľko aj novopostavené schody budú bariérové a točité.) Zamestnankyne knižnice ma informovali, že novú pobočku úplne prestalo navštevovať minimálne 15 mamičiek s malými deťmi v kočíkoch i dvaja vozíčkári, a komplikovaný prístup do objektu je predmetom častých sťažností aj množstva ďalších čitateľov. Interpelujem preto bezodkladnú opravu schodov v preluke Rudohorskej 11 a 13, na okraji ktorých je technicky možné zrealizovať aj betónovú nájazdovú plošinu, resp. aspoň nainštalovať koľajničky pre kočíky a vozíky. Ďakujem.

Odpovedá: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK

Navrhovaný spôsob vybudovania bezbariérovej úpravy na schodoch medzi Rudohorskou č.11 a č.13 nie je možné zrealizovať, nakoľko by nespĺňala požiadavky STN pre bezpečný sklon bezbariéry. Mesto Banská Bystrica zastúpené správcom objektu občianskej vybavenosti a správcom miestnych komunikácií zaradí požiadavku vybudovania bezbariérového prístupu k verejnej knižnici do zoznamu investičných akcií Mesta Banská Bystrica.

Vladimír Pirošík – poslanec BBA

V niektorých častiach mesta, napr. vo vnútroblokoch sídliska Prednádražie, došlo počas leta k odstráneniu starých betónových pingpongových stolov a k ich nahradeniu modernými novými stolmi vyhotovenými z kovu. Bolo to veľmi pozitívne privítané aj miestnymi obyvateľmi, osobitne mladistvými. Bude Mesto pokračovať vo výmene stolov? Ak áno, kedy a kde?

Odpovedá: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u

Vo vnútroblkoch sídliska sa osadili dva nové pinpongové stoly, ktoré boli financované z príspevku VO č. 1 a účelovo viazané pre ZAaRES na tento účel. Prípadné ďalšie nové pinpongové stoly môže ZAaRES zakúpiť osadiť len v prípade opätovného navýšenia rozpočtu, keďže v rámci súčasného schváleného prevádzkového príspevku na tieto položky nie sú vyčlenené finančné prostriedky.

Vladimír Pirošík – poslanec BBA

V podstavbe na „hornej“ Rudohorskej pod reštauračným zariadením Mamut v bezprostrednej blízkosti navštevovanej predajne potravín je zariadenie bývalej tržnice. Kovové predajné boxy a stoly majú ostré rohy, hrdzavejú nahádzané na okraji chodníka, v ich výklenkoch je odpad a fekálie, v mieste došlo aj k opakovaným zraneniam detí a seniorov. Vzhľadom na to, že táto „tržnica“ je už dlhšie nefunkčná, čo sa – s ohľadom na prevádzku novej tržnice 30 metrov odtiaľ pred Poliklinikou – v dohľadne nezmení, interpelujem bezodkladné odstránenie tohto zariadenia.

Odpovedá: Mgr. Miroslava Jančová, vedúca OPM

Podnet na znečisťovanie trhoviska na Rudohorskej ul. 16, správcom ktorého je s.r.o. DONIVO STK so sídlom na Sládkovičovej ul. 27/A v Banskej Bystrici, bol v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2012 Trhový poriadok trhoviska na Rudohorskej ul. č. 16, § 9 Dozor a sankcie ods. c postúpený Mestskej polícii na zdokumentovanie podnetu a zjednanie nápravy vyplývajúcej z uvedeného VZN.

Vladimír Pirošík – poslanec BBA

Na Ul. 29. augusta pred predajňou Apex vedľa zástavky prímestských autobusov bola v tieni javora pohodlná lavička, ktorá však zmizla. Lavičku využívali nielen cestujúci z tejto zástavky, ale aj množstvo starších okoloidúcich, osobitne počas horúcich letných dní. Žiadam preto zabezpečenie novej lavičky na toto miesto.

Odpovedá: poslanec stiahol interpeláciu- lavička bola osadená.

Vladimír Pirošík – poslanec BBA

Obrátili sa na mňa, ako na zástupcu zriaďovateľa v Rade Materskej školy Karpatská, rozhorčení rodičia detí tejto škôlky, ktorí pred letnými prázdninami brigádovali pri vypratávaní priestorov škôlky s cieľom odovzdania ich stavebníkovi na avizovanú komplexnú rekonštrukciu realizovanú počas letných prázdnin. Je polovica augusta a v škôlke sa zatiaľ neurobilo vôbec nič! Uviesť priestory do pôvodného stavu pritom nie je technicky možné. Znamená to, že nový školský rok budú niektoré triedy fungovať v provizóriu – v jednej miestnosti bude musieť prebiehať výuka, stravovanie i spanie detí. Vedenie mesta široko medializovalo „úspech“ pri získavaní eurofondov i avizované začatia stavebných prác, realita je ale, žiaľ, iná. Projekt rekonštrukcie trpí nedostatkami a musí byť prepracovaný, obstarávanie stále nebolo schválené riadiacim orgánom, a čo považujem za obzvlášť zarážajúce – vysúťažený zhotoviteľ, ktorý vyhral od Mesta aj obdobnú zákazku rekonštrukcie MŠ Strážovská, nemá kapacity realizovať súbežne obidve stavby! Žiadam preto vedenie mesta, ktoré sľubovalo rekonštrukciu počas letných prázdnin, aby o tejto vážnej situácii zverejnilo objektívne nemanipulatívne fakty, t.j. kedy presne sa začne a kedy sa skončí rekonštrukcia MŠ Karpatská, a rovnako aj časový harmonogram postupu pri rekonštrukcii MŠ Strážovská.

Odpovedá: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA

Pre MŠ Strážovská boli schválené dva projekty, ktoré na seba stavebnými prácami nadväzujú. To isté sa týka aj MŠ Karpatská, kde tiež boli schválené dva projekty, ktoré na seba stavebnými prácami nadväzujú. Schválené nenávratné finančné prostriedky budú použité na rozšírenie kapacít materských škôl, rekonštrukciu vnútorných priestorov všetkých pavilónov a na zníženie energetickej náročnosti všetkých pavilónov MŠ. Na každý projekt sa realizovalo samostatné verejné obstarávanie cez Vestník Úradu pre verejné obstarávanie. Celá dokumentácia po procese na verejné obstarávanie bola zaslaná na schvaľovanie na Riadiaci orgán. Ide o štandardný postup. V prípade týchto škôlok však ide o projekty, ktoré boli schválené na dvoch riadiacich orgánoch. V súčasnej dobe máme odsúhlasené verejné obstarávania už na dvoch projektoch z jedného riadiaceho orgánu. Na ostatných dvoch projektoch ďalej prebieha kontrola verejného obstarávania. Proces implementácie projektov je časove náročný a má vlastné pravidlá, ktoré nepodliehajú správnemu konaniu. Mesto pre urýchlenie realizácie rekonštrukcie MŠ začalo s vypratávaním priestorov škôlky s cieľom odovzdania ich stavebníkovi, no z dôvodu neukončenia procesov kontrol verejného obstarávania si nemohlo dovoliť odovzdať stavenisko stavebníkovi na rekonštrukciu. Nevieme o tom, že projekt rekonštrukcie má nedostatky a má byť prepracovaný. Projektovú dokumentáciu spracovala odborne spôsobilá osoba a na stavbu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Vysúťažený zhotoviteľ je výsledkom súťaže podľa zákona o VO, ktorú mesto nemohlo žiadnym spôsobom ovplyvňovať. Na realizáciu projektu týkajúceho sa Zníženia energetickej náročnosti MŠ je plánovaných 12 mesiacov, počas ktorých má zhotoviteľ uskutočniť stavebné práce.

Hana Kasová – poslankyňa BBA

Opakujem a dopĺňam moju interpeláciu podanú na zasadnutí MsZ dňa 26.6.2018 a žiadam doplniť Odpovedá o vyjadrenie stavebného odboru. Z akého dôvodu je zakázaný a znemožnený prejazd po komunikácii prepájajúcej lokalitu pri medokýši na Štiavničkách a na ulicu Na troskách k polyfunkčnému domu MOYSES, parc. C-KN č. 3442/20, k. ú. Banská Bystrica. Kto vydal rozhodnutie o umiestnení rampy na predmetnej komunikácii? Kto je vlastníkom predmetnej komunikácie? Je možné aby bol umožnený prejazd pre cyklistov po tejto komunikácií? Ak nie a z akého dôvodu.

Odpovedá: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ

Rampa bola umiestnená bez povolenia cestného správneho orgánu, vec je momentálne v riešení. Vlastníci nehnuteľností: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Bystrica, Nám. Š. Moysesa 1, 974 01 Banská Bystrica a REAL IB s.r.o. “v konkurze”, Nám. SNP 3, 974 01 Banská Bystrica boli orgánom štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami vyzvaní k odstráneniu nelegálnych zariadení. Zároveň sa nejedná o riadne povolený a skolaudovaný úsek pozemnej komunikácie.

Hana Kasová – poslankyňa BBA

Dozvedela som sa, že betónové pätky osadené popri novej cyklotrase popri Tajovskému potoku budú slúžiť na osadenie oplotenia. Z akého dôvodu je naprojektovaný plot popri cyklotrase keď celý chodník popri Tajovskom potoku bol pred dňom realizácie cyklotrasy bez oplotenia a umožňoval občanom prístup k vodnému toku, ktorý sa tak stal interaktívnou súčasťou života občanov užívajúcich tento peší koridor. Myslím si, že nie je dobré riešenie ohraničiť koridor cyklotrasy z oboch strán plotom v úseku popri športoviskách Dukla Banská Bystrica, nesúhlasím s ním, naopak by sme mali ako v moderných a otvorených Európskych mestách ľuďom prístup k toku, vodnej ploche umožňovať, vychovávať ich a nie zakazovať a viesť v ostro vymedzených koridoroch. Akceptujem oplotenie v úsekoch kde cyklotrasa ide tesne popri toku.

Odpovedá: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA

Novobudovaná komunikácia – cyklochodník a chodník pre chodcov musia spĺňať všetky požiadavky plynulého a bezpečného pohybu. Projektová dokumentácia bola spracovaná odborne spôsobilou osobou a následne po vyjadrovaní všetkých dotknutých orgánov a inštitúcii bola schválená stavebným úradom. V projekte nie je navrhnuté žiadne oplotenie zamedzujúci prístup k vodnému toku. V projekte je navrhnuté kompozitné zábradlie do výšky 1,10m a to len tesnej blízkosti toku Tajovského potoka.

Hana Kasová – poslankyňa BBA

Interpelujem oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev. Občania Kráľovej sa na mňa obrátili vo veci odvozu triedeného komunálneho odpadu. Pri odvážaní odpadu boli všetky kontajnery triedeného odpadu vysypané do jedného auta, t.j. sklo, plasty, papier, kov a komunálny odpad do jedného auta. Má mesto o tom vedomosť? Z akého dôvodu končí triedený odpad spolu s ostatným odpadom, ako sa odpad z celého mesta ďalej spracováva, aký dopad to má takýto prístup na poplatky mesta za likvidáciu komunálneho odpadu? Koľko odpadu produkuje mesto Banská Bystrica za posledné roky (2013-2018)?

Odpovedá: Mgr. Peter Suchý, vedúci PS OU

Nádoby na triedený zber komunálnych odpadov sa môžu zo zákona o odpadoch zberať spolu so zmesovým komunálnym odpadom len v prípade, že v kontajnery sa nachádza aj iný ako príslušný triedený komunálny odpad. Tiež tak robíme, keď je triedený odpad znečistený (znehodnotený) napr. olejom, farbou a pod. Deje sa to len ojedinele. O každom zbere takejto nádoby má zvozová spoločnosť informovať príslušný odborný útvar mesta. Zmesový komunálny odpad sa ukladá na skládke. Triedený odpad z plastov a tzv. tetrapaky sa druhotne dotrieďujú na triediacej linke. Papier, sklo a kovy sú zberovou spoločnosťou sú priamo odovzdané odberateľovi suroviny. Nakoľko je takýto postup ojedinelý, nemá to dopad na rozpočet mesta.

Milan Lichý – poslanec BBA

Ako Mesto kontroluje umiestňovanie reklám na zábradliach okolo verejných komunikácií (ciest a chodníkov, na mostoch a pod.), napríklad pri Striebornom námestí v blízkosti Mestského parku? Je nejako regulované umiestňovanie plagátov na oploteniach verejných a súkromných nehnuteľností? Môže Mestská polícia zabezpečiť kontrolu a odstraňovanie nelegálnych reklám?

Odpovedá: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ

Kontrola reklám umiestnených na zábradliach a premosteniach je v kompetencii jednotlivých cestných správnych orgánov a správcov komunikácií. Za miestne komunikácie je oprávnený konať cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie na území mesta (odd. dopravných stavieb) v spolupráci so správcom MK (odd. UMK). Podľa aktuálneho stavebného zákona je za reklamnú stavbu považovaná len tá, ktorá je pevnými strojnými súčiastkami spojená so zemou alebo fasádou.

Milan Lichý – poslanec BBA

Uskutočňuje Mesto aj iné kontroly a rokovania vo veci Plážového kúpaliska okrem primátorských kontrolných dní? Ak áno, s akým výsledkom?

Odpovedá Ján Nosko, primátor mesta

Nejedná sa o primátorské kontrolné dni. Na kontroly sú pozývaní aj poslanci MsZ, aktívni v tejto téme (p. poslanec Motyčka, p. poslanec Lichý) a členovia petičného výboru PK. Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva bude do programu zaradený bod: Plážové kúpalisko – ako ďalej.

Milan Lichý – poslanec BBA
Interpelujem vo veci poškodených chodníkov a ciest (výtlky) v okolí mestského zariadenia pre seniorov KOMUCE Krivánska 16-26, ktoré sťažujú pohyb najmä imobilným obyvateľom zariadenia. Kedy sa plánuje odstránenie týchto nedostatkov?

Odpovedá: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK

Oddelenie údržby MK a IS v letných mesiacoch tohto roku zabezpečilo opravu lokálnych porúch na vozovke, opravu chodníka v rozsahu súvislej obnovy povrchu zaradil do zoznamu opráv MK bez určenia termínu realizácie.

Milan Lichý – poslanec BBA

Zamýšľa vedenie Mesta zriadiť samostatné kuchyne (vývarovne jedál) pre mestské zariadenia seniorov, napríklad v KOMUCE Krivánska?

Odpovedá: Ing. Mária Filipová, vedúca OSV

Nie, MsÚ neuvažuje o zriadení vlastnej vývarovne v Komuce Krivánska. Dôvodom aj pre zrušenie boli nevyhovujúce technické a priestorové podmienky ( zariadenie bolo zriadené „ preklápaním“ z domu osobitného určenia – neúčelový objekt), taktiež problémy so zabezpečením pomocného personálu v kuchyni. Riešime však kvalitu dodávanej stravy, pripravuje sa verejné obstarávanie na dodávateľa stravy, v priebehu septembra budú zverejnené požiadavky na VO aj návrh zmluvy na dodávku stravy. OSV odovzdal podklady útvaru pre VO

Milan Lichý – poslanec BBA

Za objektom COOP Jednota na Fatranskej ulici (Obušok) je na výjazde z provizórneho parkoviska (bývalého ihriska) blízko prevádzky Pod Lampou niekoľko mesiacov jama. Pozemok nie je vo vlastníctve Mesta, môžu sa tu zraniť deti. Nie je možné zasypať jamu a predísť ďalším nepríjemnostiam? Nezvažuje Mesto predmetný pozemok nadobudnúť do svojho majetku?

Odpovedá: Mgr. Peter Suchý, vedúci PS-OU

Za účelom utvárania zdravých podmienok pre obyvateľov, Mesto BB zabezpečí úpravu terénu prostredníctvom správcu mestskej zelene ZAaRES.

Martin Úradníček – poslanec BBA

Výbor mestských častí VO č.1 schválil na zasadnutí v marci 2018 sumu 2 363 € na akciu Dovybavenie detského ihriska materskej školy Na starej tehelni. Dosiaľ bolo inštalované iba jedno zariadenie – drevený domček. Kedy budú inštalované aj ďalšie časti ihriska?

Odpovedá: Mgr. Peter Suchý, vedúci PS OU

Počas roka 2018 v predmetnej MŠ boli z rozpočtu Mesta BB určeného pre MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta inštalované herné prvky – Domček so šmýkačkou v hodnote 5000 €. Z rozpočtu VO č. 1 zo sumy 2363 € bol zakúpený kolotoč v sume 1600 € (vrátane montáže). Za zvyšné fin. prostriedky cca 500 € bude zakúpený herný prvok po dohode s riaditeľkou MŠ.

Martin Úradníček – poslanec BBA

Výbor mestských častí VO č.1 v spolupráci s OR Uhlisko vyčlenil sumu 12 000 € na spevnenie parkovacích plôch v blízkosti obytného domu Golianova 5 (oproti predajni potravín). Kedy bude predmetná akcia realizovaná?

Odpovedá: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK

V zmysle znenia Zápisnice č.2/2018 zo zasadnutia Výboru mestských častí VO č. 1 Banská Bystrica zo dňa 12.03.2018 výbor prerozdelil sumu 60 000,- € na opravu miestnych komunikácií vo VO č. 1 tak, že na časť Uhlisko vyčlenil 12 000,- €. Z týchto prostriedkov požadovala OR o.i. opravu vnútrobloku na Golianovej č.2 a opravu parkovacích plôch a komunikácií pri Viestovej 26. Tieto budú realizované ešte v tomto roku.

Martin Úradníček – poslanec BBA

V akom štádiu je príprava revitalizácie oddychovo-rekreačnej zóny Pod rybou?

Odpovedá: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA

Pre nevysporiadané majetkové vzťahy príprava revitalizácie oddychovo-rekreačnej zóny Pod rybou bola pozastavená.

Martin Úradníček – poslanec BBA

Na ulici Jesenského v časti od križovatky s ulicou Na Uhlisku došlo k zmene dopravy na jednosmernú ulicu. Viacerí občania v predmetnej lokalite musia automobilmi absolvovať viac ako kilometrovú obchádzku ku svojmu bydlisku, čo zvyšuje dopravnú záťaž ostatných ulíc. Z akého podnetu pristúpilo mestu k tomuto kroku?

Odpovedá: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ

Zjednosmernenie premávky na Jesenského ul. bolo zrealizované za účelom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Súčasne tým bolo umožnené legálne státie vozidiel na komunikácii. Údaje o kilometrovej obchádzke nie sú objektívne, nakoľko vodič má niekoľko možností príjazdu. Vec už opakovane skúmala aj prokuratúra a potvrdila zákonnosť postupu mesta.

Martin Úradníček – poslanec BBA

Na súkromnom pozemku občana na Rudlovskej ceste 12 stojí už niekoľko rokov „dočasný“ drevený stĺp NN vedenia, ktorý tam umiestnila Stredoslovenská energetika, a.s., resp. jej dcérska spoločnosť Slovenská distribučná, a.s. Elektrické káble majú byť uložené do nového distribučného vedenia v chodníkoch. Podľa energetikov, citujem: „…nebolo možné z dôvodu na strane mesta Banská Bystrica uzatvoriť zmluvy, ktorými by preukázali vzťah k mestským pozemkom, na ktorých stavbu navrhujú a ktoré sú nevyhnutné k získaniu stavebného povolenia na stavbu. Mesto Banská Bystrica požaduje odplatu, ktorej výška je porovnateľná s celkovým nákladom stavby, okrem toho mesto ako správca miestnych komunikácii kladie neprimerané požiadavky na povrchovú úpravu chodníkov dotknutých stavbou.“ Žiadam o vysvetlenie, aké prekážky sú na strane mesta s realizáciou tejto stavby.

Odpovedá: Ing. Dana Kaňová, vedúca PS – ESM

„Dočasný“ stĺp NN vedenia nebude zo strany SSD zo súkromného pozemku odstránený do doby, kým SSD nebude realizovať prekládku vzdušného vedenia do zeme. Majú to naplánované (Mesto BB sa vyjadrovalo k PD), ale zatiaľ neuzavreli zmluvu s Mestom BB na uložení NN káblov do chodníka na Rudlovskej ceste, lebo nechcú platiť sumu stanovenú platnými „ Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta…. Mesto (cestný správny orgán aj správca MK) si kladie aj ďalšie podmienky vo vzťahu k povrchovej úprave chodníka, keď ho už rozkopú, a s tým majú tiež problém.

Tomáš Štrba – poslanec BBA

Obrátilo sa na mňa viacero občanov v súvislosti s korčuliarskou dráhou s podnetom na doplnenie služieb, chodí tam veľa mamičiek s deťmi, a nemajú si kde zložiť veci, či by sa tam nedali vybudovať nejaké skrinky a tiež aj sociálne zariadenie.

Odpovedá: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ
Nejedná sa o interpeláciu, ale o žiadosť prednesenú v rámci inštitútu interpelácií.