Pavol KATRENIAK, poslanec BBA
Prosím zabezpečiť urýchlené pokosenie priestoru okolo jamy pri mestskom úrade. Križovatka je kvôli vysokému porastu neprehľadná najmä pre vozidlá prichádzajúce od Hrona, ktoré dávajú prednosť vozidlám prichádzajúcim od mestského úradu, lebo tieto sú prekryté vysokou burinou.
Pavol KATRENIAK, poslanec BBA
Niekoľkokrát som na ZAaRES tlmočil požiadavku na orezanie stromoradia na Tr. SNP nepárne čísla od Ul. 29. augusta smerom k internátom, pravá strana. Husté olistené koruny stromov bránia preniku svetla z pouličného verejného osvetlenia na chodník. Občania sa tam cítia neisto, nie bezpečne. Viem, že začiatkom apríla bola poškodená plošina, keď z nej pracovníci ZAaRES-u realizovali výruby topoľov pri Tajovke. Podľa mojich informácií je však už plošina opravená. Kedy budú koruny stromoradia na Tr. SNP upravené?

Odpovedá Ivan ŠABO, riaditeľ ZAaRES-u
Plošina, zatiaľ opravená nie je. Po dokončení opravy sa budú ošetrovania stromov realizovať v zmysle harmonogramu, ktorý upresníme na webovej stránke ZAaRES-u.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA
Za bytovým domom na Ul. T. Vansovej 20 smerom k Tescu dochádza k nebezpečnému nakláňaniu jednej z vysokých ihličnatých drevín rastúcich v skupinke. Obyvatelia avizujú, že stav sa zhoršuje. Vec som pred cca dvoma mesiacmi hlásil na ZAaRES, ale zatiaľ som nedostal žiadnu odpoveď. Prosím o obhliadku, posúdenie veci a o spätnú väzbu, ako a kedy chce Mesto BB problém čoraz viac nakláňajúceho sa stromu riešiť.

Odpovedá Ivan ŠABO, riaditeľ ZAaRES-u
Predmetný porast sledujeme, ale ani po poslednej obhliadke (9. Júla 2018) sme poškodený, alebo nakláňajúci sa ihličnatý strom na Vansovej nezaregistrovali. Je tam breza so zhoršenou biomechanickou stabilitou, ale nie je na výrub.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA
Pred rokom som interpeloval žalostný stav ihriska za základnou školou v Podlaviciach. Dostal som odpoveď, že dôjde k náprave. Začiatkom júna som bol opäť na tvári miesta, ale zlepšenie som nevidel. Prečo?

Odpovedá Martin ADAMEC, prednosta MsÚ
V mesiaci júl 2018 začala rekonštrukcia areálu ZŠ.

Tomáš ŠTRBA, poslanec BBA
Na základe podnetu občanov, interpelujem úpravu autobusovej linky č. 25. Jedná sa o jej zokruhovanie cez Tatranskú ulicu. Zlepší sa tak dostupnosť nemocnice pre značnú časť obyvateľov Sásovej.

Odpovedá Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca PS – UMK
K úpravám cestovných poriadkov mestskej dopravy v našom meste sme už viackrát zaujali stanovisko, o ktorom boli poslanci informovaní formou odpovedí na interpelácie.
„Našim zámerom je zabezpečiť cestujúcej verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ktoré sú poskytované dopravcami na základe zmlúv o službách a preto chceme celú problematiku mestskej dopravy riešiť komplexne.
Dňa 20.6.2017 bol na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici schválený návrh predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu „Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica“. Predmetom projektu bude vypracovanie plánu udržateľnej mobility (PUM) funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica. Cieľom spracovania PUM bude aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb územia s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia. Úlohou PUM bude zadefinovať podmieňujúce regulácie prípadného ďalšieho územného rozvoja územia z hľadiska dopravnej vybavenosti a obslužnosti. Súčasťou PUM je aj Plán dopravnej obslužnosti (PDO) záujmového územia, ktorý bude tvoriť prílohu PUM. V súčasnosti platný PDO je z roku 2008 a už nezodpovedá súčasným potrebám. “
Mesto Banská Bystrica teda do doby spracovania nového PDO neuvažuje so zmenami cestovných poriadkov. Predložený podnet na „zokruhovanie“ linky číslo 25 cez Tatranskú ulicu následne odstúpime zhotoviteľovi PDO.

Tomáš ŠTRBA, poslanec BBA
Spod opustených stánkov na Gerlachovskej ulici (pri Obušku) vyliezajú podľa miestnych obyvateľov potkany. Kto je majiteľom tohto opusteného stánku a môže ho mesto vyzvať, aby dlhodobo opustený stánok odstránil?

Odpovedá Miroslava JANČOVÁ, vedúca OPM
Mesto Banská Bystrica vyzvalo majiteľa opusteného stánku na Fatranskej ul. k jeho odstráneniu, nakoľko nájomný vzťah bol ukončený. Majiteľ prisľúbil odstránenie nefunkčného stánku v dohľadnej dobe. Uviedol, že stánok nebol odstránený k dnešnému dňu v dôsledku problematickej prepravy a rieši nového nadrozmerného prepravcu. Mesto Banská Bystrica bude kontrolovať uvoľnenie priestoru odstránením nefunkčného stánku.

Tomáš ŠTRBA, poslanec BBA
Prosím o preverenie zapínania verejného osvetlenia na uliciach Fatranská a Gerlachovská. Lampy tam údajne svietia aj počas dňa. Zároveň prosím o informáciu či mesto plánuje výmenu svietidiel za úspornejšie.

Odpovedá Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca PS – UMK
V uvedenej lokalite boli poruchy na verejnom osvetlení, počas ich identifikácie a odstraňovania svietili vybrané vetvy verejného osvetlenia aj počas dňa. V súčasnosti je verejné osvetlenie na Fatranskej a Gerlachovskej ulici plne funkčné.

Odpovedá Martin VYLEŤAL, vedúci ORA
Mesto sleduje vypísané a pripravované výzvy a v prípade podobnej výzvy ako sme úspešne realizovali v roku 2015 sa budeme uchádzať o NFP a budeme realizovať výmenu svietidiel za úspornejšie v zmysle podmienok predpokladanej výzvy.

Hana KASOVÁ, poslankyňa BBA
Z akého dôvodu je zakázaný a znemožnený prejazd po komunikácii prepájajúcej lokalitu pri medokýši na Štiavničkách a na ulicu Na troskách k polyfunkčnému domu MOYSES, parc. C-KN č. 3442/20, k. ú. Banská Bystrica. Kto je vlastníkom predmetnej komunikácie? Je možné aby bol umožnený prejazd pre cyklistov po tejto komunikácií?

Odpovedá Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca PS – UMK
Uvedená komunikácia nie je vo vlastníctve a správe Mesta Banská Bystrica. Vlastníkom pozemku je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Bystrica.

Hana KASOVÁ, poslankyňa BBA
ZUŠ Jána Cikkera na Štefánikovom nábreží každý deň navštevuje veľa detí Banskej Bystrice a okolia. Priechod cez cestu na Kapitulskej ulici oproti Sociálnej poisťovni je veľmi využívaný z dôvodu lokalizácie zastávky MHD na nábreží a iných dôvodov. Práve v tomto mieste je bezpečnosť detí najmä v zimných mesiacoch, keď je skorej tma, znížená z dôvodu slabej svietivosti verejného osvetlenia. Akým spôsobom a v akom časovom horizonte je možné zlepšiť bezpečnosť chodcov na tomto priechode?

Odpovedá Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca PS – UMK
Nad priechodom pre chodcov v Kapitulskej ulici oproti Sociálnej poisťovni bolo po dokončení rekonštrukcie chodníkov vymenené jedno svietidlo 70Wat za POWERBOL 150 Wat. Chýbajúce svietidlo (svetelný bod), ktoré bolo poškodené a demontované, bude do 31.08.2018 nahradené novým.

Milan LICHÝ, poslanec BBA
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Banská Bystrica-Sásová, zriadený Mestom, sídli v priestoroch bývalého Obecného úradu bývalej samostatnej obce Sásová, na adrese Pod Skalkou 2. Budova je vo vlastníctve mesta a príslušníci zboru ju vo vlastnej réžii opravujú, aj za pomoci dotácií, grantov. Po skončení opráv tu budú vykonávať svoju činnosť. Prekážkou v nej sa však javí v súčasnosti parkovanie áut obyvateľov pred bránou garáže, v ktorej má byť umiestnená technika. Prekážkou sú aj kontajnery na komunálny odpad, ktoré „blúdia“ popred objekt a neustále sa okolo nich vytvárajú čierne skládky nadrozmerného odpadu. Aké opatrenia sú, resp. budú uskutočnené, aby mohol DPZ sídliaci v „starej Sásovej“ nerušene vykonávať činnosť v prospech obyvateľov mesta?

Odpovedá Peter SUCHÝ, vedúci PS-OU
Situáciu s umiestnením kontajnerov v danej lokalite a nadrozmerným odpadom sme riešili na predmetnom území viackrát vrátane odstránenia rôznych odpadov a drobného stavebného odpadu. Nemáme tam veľa možností na umiestnenie nádob na triedený zber. Za účelom získania priestoru a lepšieho prístupu v budove sme v minulosti znížili aj ich počet.

Milan LICHÝ, poslanec BBA
V roku 2015 podporilo Mestské zastupiteľstvo uznesením č.169/2015 – MsZ Stratégiu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v Banskej Bystrici, ktorá bola vypracovaná v rámci projektu: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky, ako projekt financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na roky 2007-2013. Ide o integráciu cudzincov žijúcich v meste, ktorých je pre informáciu, u nás z krajín mimo EÚ najviac z Ukrajiny, Ruskej federácie, Srbskej republiky, Čínskej ľudovej republiky, USA, Vietnamu atď.
Súčasťou Stratégie boli aj nasledovné opatrenia:
Opatrenie č. 1: pokračovať v mapovaní komunít cudzincov na území mesta Banská Bystrica.
Aktivita č. 1.1: v spolupráci s UHCP 1x ročne aktualizovať databázu cudzincov žijúcich v meste.
Opatrenie č. 2 : zvýšiť informovanosť obyvateľov mesta o živote cudzincoch v našom meste.
Aktivita č. 2.1: uverejniť minimálne 2x ročne článok v RD.
Aktivita č. 2.2: zorganizovať v komunitnom centre 1x ročne spoločné stretnutie rôznych komunít cudzincov žijúcich v meste.
Aktivita č. 2.3: v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta organizovať min. 1x ročne informačný deň o cudzincoch, resp. zaradiť túto tému do vyučovania v relevantných predmetoch. Prvé stretnutie v školskom roku 2015/2016.
Aktivita č. 2.4: pripraviť a pravidelne (2x ročne) dopĺňať zoznam neformálnych tlmočníkov z radov cudzincov. Tento zoznam zverejniť na internetovej stránke mesta, ako aj na intranete. Prvýkrát tento zoznam zverejniť do 31.12. 2015.
Aktivita č. 2.5 zvyšovanie informovanosti prostredníctvom web stránky mesta – samostatná podsekcia/SAMOPRÁVA PRE CUDZINCOV, sprievodca cudzinca v 3 až 4 cudzích jazykoch do 31.12.2015.
Čo plánuje vedenie Mesta v oblasti integrácie cudzincov žijúcich v Banskej Bystrici v najbližšej dobe?

Odpovedá Mária FILIPOVÁ, vedúca OSV
Téme integrácie cudzincov žijúcich v Banskej Bystrici sa Mesto Banská Bystrica prostredníctvom OSV venuje kontinuálne hlavne prostredníctvom projektov. Tak ako vyššie uvádzate v rámci projektu Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky boli prijaté opatrenia a aktivity, na ktoré nadväzuje ďalší projekt Projekt KapaCity – Podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni je zameraný na podporu integrácie cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni. Cieľom projektu je široký rozvoj odborných kapacít samospráv tak, aby sa na lokálnej úrovni podporilo začleňovanie cudzincov a podpora samospráv v tom, aby sa služby poskytované cudzincom stali stabilnou súčasťou ich aktivít. V rámci uvedeného projektu boli aktualizované dáta krajín a o pôvode cudzincov v okrese Banská Bystrica k 31. januáru 2018. Najviac cudzincov z krajín EU je v okrese BB z Českej republiky (260), potom nasleduje Poľsko (157), Rumunsko (85), Nemecko a Taliansko ( po 71) atď. Celkove na území okresu BB je počet cudzincov z krajín EÚ k 31.1.2018 – 1 031.Čo sa týka cudzincov z „tretích krajín“ ( mimo EÚ) je najviac Ukrajincov ( 661), Rusov (289), Srbov (137), Čína (65). ). Celkove na území okresu BB je počet cudzincov z tretích krajín k 31.1.2018 – 1 531. Z celkového počtu 2 562 cudzincov má trvalý pobyt v okrese 1 353, prechodný 1 205 a tolerovaný pobyt 4 cudzinci. 12 detí cudzincov navštevujú MŚ na území mesta, 48 detí cudzincov navštevuje ZŚ na území mesta a 39 detí cudzincov navštevuje stredné školy na území mesta.
Z aktivít, ktoré sa v meste v prospech scitlivovania verejnosti ako aj začleňovania cudzincov realizovali:
Projektom Rozprávková Geografia sa mesto v roku 2017 zameralo na sprostredkovanie odlišných kultúr deťom od 3 rokov. Cieľom bolo hľadať mosty a spojenia medzi národnými rozprávkami ako podnet na objavenie odlišností a podobností medzi národmi a etnikami.
Informovanosť obyvateľov mesta sa zvyšuje aj prostredníctvom komunitných aktivít, ktoré organizujú MVO:
December 2017 – CKO v spolupráci so Záhradou – centrum nezávislej kultúry organizovalo diskusiu na tému Akceptácia a sociálna inklúzia menšín a migrantov na Slovensku,
Záhrada- centrum nezávislej kultúry organizovalo festival Cestou necestou, kde okrem iného boli prezentované rôzne kultúry a krajiny. V septembri 2017 bola uskutočnená komunitná aktivita „Živá knižnica“ na tému Cudzinci žijúci na Slovensku, kde si mali možnosť občania BB a zúčastnení na besede vypočuť príbeh človeka, ktorý je často objektom predsudkov.
KC Fončorda – 28.6.2018 sa v spolupráci s CVEK uskutočnilo Stretnutie cudzincov žijúcich v Banskej Bystrici. Pripravené boli diskusie o týchto témach: Čo Ti život v našom meste prináša a v čom je pre Teba náročný, Aké výhody vidíš v živote v meste BB, ako Ti môže mesto pomôcť aby si sa tu dobre cítil, Vieš na koho sa máš obrátiť keď máš ťažkosti. Akcia nebola úspešná, cudzinci neprejavili záujem o účasť.
Paradajkové hody 2017– študenti VŠ študovali v Banskej Bystrici v rámci ERAZMUS. V KC hovorili o svojej krajine, „uvarili“ gaspacho.
Ukrajina 2017 – diskusia so 4 Ukrajinkami, ktoré boli na výmennom pobyte v SR. Prezentovali svoju krajinu
Buble day 2017 – hudobný program (hra na hudobný nástroj a spev zabezpečil Kubánec.
V rámci aktivít projektu mesto plánuje v rokoch 2018 – 2020 uskutočniť:
 mapovanie potrieb samosprávy a miestnej komunity v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín,
 vytvorenie mechanizmu pravidelného poskytovania štatistických údajov o migrácii pre samosprávy zo strany príslušnej cudzineckej polície,
 revízia stratégie integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín,
 začleňovanie sociálnych služieb pre štátnych príslušníkov tretích krajín do bežného výkonu kompetencií samospráv,
 prenos dobrej praxe zo zahraničia ,
 rozvoj komunikačných zručností samospráv v téme integrácie,
 sieťovanie relevantných aktérov a prenos dobrej praxe na lokálnej /regionálnej /národnej úrovni

Milan LICHÝ, poslanec BBA
Je koniec júna. V akom rozsahu a v akých termínoch budú opravené výtlky (po zime) na mestských komunikáciách?

Odpovedá Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca PS – UMK
Stavebná údržba miestnych komunikácií vrátane opráv lokálnych porúch je vykonávaná počas celej stavebnej sezóny, t. j. min. do 15.11. v roku.

Milan LICHÝ, poslanec BBA
Aké opatrenia boli vedením Mesta prijaté na kontrolnom dni 22. mája 2018 na banskobystrickom Plážovom kúpalisku?

Odpovedá Ján NOSKO, primátor mesta

Obhliadkou na mieste boli zistené nedostatky, preto sme prevádzkovateľa kúpaliska vyzvali, aby ich do otvorenia letnej sezóny odstránil. Apelovali sme na kvalitu vody v jazere, upravenosť celého priestranstva, čistotu bazénov, toaliet a pod. Do dnešného dňa evidujeme vyčistenie filtrov v jazere, čím sa zlepšil prúd a kvalita vody, vybudovanie toaliet a schodiska, rozšírili sa služby, zlepšila sa čistota okolia bazénov… Pripomínam, že mesto dalo ešte v roku 2007 do dlhodobého nájmu na tridsať rokov plážové kúpalisko súkromnému prevádzkovateľovi Aqualand Slovakia, s. r. o. s ročným nájmom 33,19 eur (predtým 1000,- Sk). Doba platnosti zmluvy sa končí 30. októbra 2037.

Milan LICHÝ, poslanec BBA
Aký je aktuálny stav vo veci majetkového usporiadania a následných opráv historického mestského opevnenia – mestských hradieb?

Odpovedá Ing. Dana KAŇOVÁ, vedúca PS – ESM
ÚHA mesta Banská Bystrica vypracoval v roku 2015 grafickú a textovú analýzu vlastníkov pozemkov pod mestským opevnením pod názvom „PR Banská Bystrica – Mestské opevnenie – identifikácia parciel“, ktorá vychádzala z podkladov Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici (KPÚ). Identifikáciou bola urobená analýza parciel, nie stavieb, preto je potrebné následne skúmať stavby na pozemkoch. Hradobné múry ako stavby nie sú zaevidované v katastri nehnuteľností – v katastrálnych mapách. Za účelom ich identifikácie bude nutné spracovať geometrické plány. Vo veci vypracovania odborného stanoviska týkajúceho sa objasnenia vlastníckych vzťahov mestského opevnenia bol v roku 2017 oslovený riaditeľ štátneho archívu PhDr. Igor Graus, PhD aj historik PhDr. Vladimír Sklenka, ktorý vo svojom historickom posudku uvádza, že mesto Banská Bystrica z hľadiska historického bolo v minulosti vlastníkom mestského opevnenia. V súčasnosti sú v majetku Mesta Banská Bystrica (Mesto) len 2 bašty (Šusterská bašta a Bašta pri Lazovnej bráne) a Barbakan s priľahlými hradbami. Ostatné hradobné múry neboli odovzdané do vlastníctva Mesta a nie sú vedené v majetku Mesta. Začiatkom 90-tych rokoch bolo všetko vo vlastníctve štátu (v správe KNV, ONV, MsNV), no nie je jasné kto mal právo hospodárenia a podľa toho sa nedá určiť, či prechádzajú pamiatky do vlastníctva Mesta Ex Lege priamo zo zákona alebo nie. Nikto nepredložil likvidátorovi NV podklady – zoznamy národných kultúrnych pamiatok, aby boli následne protokolárne odovzdané. Ak sa preukáže, že má byť pamiatka vo vlastníctve mesta, musí sa dodatočne protokolárne do vlastníctva mesta odovzdať, otázkou ostáva kto ho má odovzdať (KPÚ, Ministerstvo kultúry?). Po dokázaní vlastníctva k hradbám bude potrebné ich zameranie, t. j. zabezpečenie zhotovenia geometrických plánov. S prechodom vlastníckych práv a iných práv treba počítať so záväzkom následného majetkovoprávneho usporadúvania pozemkov, ktoré budú vo vlastníctve iných fyzických a právnických osôb. Rozsiahla rekonštrukcia mestského opevnenia si zároveň vyžiada nemalé finančné náklady, ktoré značne zaťažia rozpočet Mesta.

Marek ODALOŠ, poslanec BBA
Interpelujem kompetentných k vyriešeniu podnetu opravy výtlku na Mlynskej ulici pred domom č. 25. Tento podnet bol nahlasovaný občanom p. Kalinom už 3x (15.3.2018, 24.4.2018 a 11.5.2018), nedostal však žiadnu alebo len neurčitú odpoveď k jeho požiadavke. Následne som túto požiadavku posielal opätovne aj ja na MsÚ a dostal som taktiež neurčitú odpoveď, že Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí mi nevie (ani po štvrť roku!) poskytnúť možný termín vybavenia tohto podnetu. Na môj ďalší dopyt o poskytnutie termínu som už nedostal odpoveď žiadnu. Poprosím teda o vyriešenie daného podnetu a o zlepšenie komunikácie s MsÚ, aby sme nemuseli v budúcnosti riešiť cez interpelácie také banálne veci, ako štvrť roka pripomienkovaná oprava jedného výtlku, o ktorom dodnes nemám informáciu, kedy sa plánuje opraviť.

Odpovedá Ing. Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca PS – UMK
Správca miestnych komunikácií zabezpečuje opravy miestnych komunikácií podľa ich závažnosti a podľa lokalít. Oznámenie o vzniku poškodenia MK na Mlynskej 25 sme evidovali, zaradili do zoznamu na opravu a v čase, keď boli odstraňované výtlky v časti Podlavice, bol opravený aj tento výtlk (v 26. týždni t.r.).

Ľudmila PRIEHODOVÁ, poslankyňa BBA
Interpelujem vo veci vydania povolenia na umiestnenie letného sezónneho zariadenia na Nám. SNP pred objektom č. 11 o výmere 63 m2 a v dĺžke 9,6 m. Podľa grafickej prílohy, ktorá je súčasťou schválených zásad, je max. dĺžka terasy 3+4,6m, teda 7,6 m. Ako sa úrad vysporiada s týmto stavom?

Odpovedá Ján BARIČ, vedúci OVZ
Sezónne vonkajšie obslužné zariadenie (ďalej len SVOZ) prevádzkovateľa Spectra Gastro, s.r.o. pred objektom Nám. SNP č. 11 je umiestnené v tých istých miestach a rozmeroch ako SVOZ pred bývalou prevádzkou Zlatý bažant.
Predchádzajúci prevádzkovatelia reštaurácie Zlatý bažant (AK – Zlatý bažant, s.r.o. a MOYE-TOYE, s.r.o.) mali pred objektom Nám. SNP č. 11 umiestnené SVOZ o celkovej zabratej ploche 63 m2 (viď príloha „Odpoveď k žiadosti„), ktorá bola nameraná počas kontroly dňa 15.5.2014.
Nový prevádzkovateľ reštaurácie U Richtára spoločnosť Spectra Gastro, s.r.o. (v minulom roku MAMMA MIA STEAK, s.r.o.), má/mal uzatvorenú zmluvu o nájme miestnej komunikácie pre účely umiestnenia SVOZ o výmere 63 m2, resp. 61,44 m2. Plocha SVOZ pred objektom Nám. SNP č.11 nebola oproti minulosti nijak zväčšená.
V grafickej prílohe k schváleným Zásadám nie sú uvedené presné kóty záväznej čiary ako sa uvádza v otázke interpelácie č.28. Navyše koridor pre peších medzi SVOZ a zeleným záhonom je v dostatočnej šírke, a to 1,5 metra.

Ľudmila PRIEHODOVÁ, poslankyňa BBA
Akadémia umení v Banskej Bystrici podľa vyjadrenia pána rektora Vojtecha Didiho požiadala pred rokmi Mesto o vyradenie parku Radvanských z nájomnej zmluvy z dôvodu, že nemá ambíciu rekonštruovať a udržiavať park. Interpelujem vo veci vyňatia parku Radvanských z nájomnej zmluvy a o prípravu súťaže návrhov na revitalizáciu parku Radvanských.

Odpovedá Ing. Dana KAŇOVÁ, vedúca PS-ESM
Mesto Banská Bystrica do dnešného dňa neobdržalo žiadnu písomnú žiadosť od Akadémie umení v Banskej Bystrici o vyradenie parku Radvanských z nájomnej zmluvy. Dňa 20.08.2014 požiadal vtedajší rektor Akadémie umení doc. Mgr. Art. Matúš Oľha, PhD o pridelenie finančných prostriedkov na úpravu a zveľadenie parku s odôvodnením, že „park slúži ako oddychové miesto aj občanom mestskej časti Radvaň“. Avšak ani v tejto žiadosti sa vyradenie parku zo zmluvy nespomína. Keďže je prenájom parku súčasťou zmluvy o prenájme a ten bol schválený uzneseniami MsZ č. 800/2013 dňa 12.02.2013 a č. 967/2013 dňa 11.06.2013 nie je celkom možné vyňať park z nájomnej zmluvy na základe interpelácie poslanca MsZ. V prvom rade o to musí písomne požiadať nájomca a následne schváliť zastupiteľstvo.

Ľudmila PRIEHODOVÁ, poslankyňa BBA
V centre Radvane bolo vybudované parkovisko pred objektom bývalých telekomunikácií (dnes v súkromnom vlastníctve). V rámci tohto riešenia boli posunuté terénne schody na sprístupnenie pošty a ostatnej občianskej vybavenosti od Sládkovičovej ulice. Interpelujem vo veci bezbariérového sprístupnenia prevádzok.

Odpovedá Ing. Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca PS – UMK
Novovybudované schody od Sládkovičovej ul. k objektu pošty nie sú majetkom Mesta Banská Bystrica. Bezbariérový prístup k predmetnej nehnuteľnosti má za povinnosť riešiť vlastník tejto nehnuteľnosti. Bezbariérový prístup k prevádzkam so vstupom z parkoviska je zabezpečený z chodníka cez vjazd na parkovisko.

Vladimír PIROŠÍK, poslanec BBA
Viacero prázdnych nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta situovaných v podstavbe na Rudohorskej ulici je z vonkajšej strany oblepených nálepkami prevádzok bývalých nájomcov, pričom títo tam už dlhšie nepôsobia. Je to nielen mätúce, ale aj neestetické. Interpelujem preto, aby Mesto ako prenajímateľ vyššie uvedených nehnuteľností dôsledne vynucovalo povinnosť nájomcov uviesť predmet nájmu po ukončení doby nájmu do pôvodného stavu.

Odpovedá Dana KAŇOVÁ, vedúca PS-ESM
Na „dolnej“ Rudohorskej ulici je vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica len jeden voľný priestor a to bývalá predajňa obuvi VASPUT. Keďže bývalý nájomca pôvodné označenie neodstránil, zabezpečí to oddelenie evidencie a správy majetku mesta. Po bývalom nájomcovi ostalo v tej istej budove na poschodí jedno pôvodné označenie, ktoré nový nájomca po prevzatí priestorov zatiaľ neodstránil hoci to sľúbil, na čo ho upozorníme. Na „hornej“ Rudohorskej ulici nie je mesto vlastníkom ani jedného nebytového priestoru.

Vladimír PIROŠÍK, poslanec BBA
Na začiatku Tatranskej ulice, hneď oproti nákupnému stredisku BILLA sa nachádza menšia nekosená a zanedbaná parcela, s takmer 1, 5-metra vysokou trávou, ktorá nie je vo vlastníctve mesta. Priľahlé plochy patria Mestu a sú vzorne pokosené. Tráva z uvedenej parcely je však plná kliešťov, čo spôsobuje problémy najmä deťom, ktoré sa tam často hrajú. Keďže na problémy s kliešťami z tejto lokality sa opakovane sťažujú viaceré mamičky malých detí zo Starohorskej ulice, dovoľujem si požiadať, aby Mesto dočasne zahrnulo do plánu kosby aj túto parcelu. Miestna komunita by to veľmi privítala.

Odpovedá Peter SUCHÝ, vedúci PS – OU
Uvedené pozemky majú svojho vlastníka, sú nimi LunaLu, spol. s r.o. a IT Real s.r.o. Budú im poslané výzvy na dodržiavanie VZN č. 8/2008.