Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Prosím o zmenu svetelnej signalizácie na priechode pre chodcov pri Národnej ulici a LIDL v Sásovej. Menej mobilní občania majú strach, pretože podľa nich červená postava naskočí veľmi rýchlo. Pritom ale stále trvá červená pre vozidlá. Bolo by možné zmeniť signalizáciu tak, že namiesto červenej pre chodcov sa na pár sekúnd objaví blikajúca zelená, ktorá upovedomí chodca, aby došiel a že vozidlá majú stále červenú? Ak z dôvodu plynulosti premávky nemožno predĺžiť interval pre chodcov, bolo by možné nejako upraviť signalizáciu, aby sa chodec cítil bezpečnejšie.

Odpovedá Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Cestná svetelná signalizácia (CSS) pre priechod pre chodcov – Národná ulica (cez cestu I/66) je vybavená moderným mikroprocesorovým radičom M28. Bola naprogramovaná tak, že zelená svieti 9 sekúnd a následne zasvieti červená, ktorej doba je ďalších 9 sekúnd (tento čas slúži na opustenie priechodu a na zabránenie prípadného vstupu na prechod ďalším osobám). Celková dĺžka intervalu je potom 18 sekúnd. Až po uplynutí 18 sekúnd naskočí oranžová pre motorové vozidlá. Toto je maximálne možný interval na danom svetelnom zariadení, kde dĺžka intervalu zelenej aj červenej pre opustenie priechodu bola stanovená z rýchlosti chodcov 5 km/hod. (1,4 m/s), nakoľko uvedený priechod je v koordinácii s ďalšími 4 radičmi zabezpečujúcimi prejazd cez križovatky a k zabezpečeniu zelenej vlny na ceste I/66. Predĺžením intervalu na viac ako 18 sekúnd by sa koordinácia svetelných zariadení na prieťahu mestom na ceste I/66 narušila, čo by spôsobilo kolaps v cestnej doprave na tomto úseku komunikácie. CSS pri LIDLI v Sásovej je v majetku a správe spoločnosti LIDL Slovensko. Podľa informácií, ktoré sú nám dostupné, spoločnosť SIEMENS (zhotoviteľ stavby CSS) použil v radiči štandardný program na riadenie predmetnej križovatky, ktorý používa aj v iných mestách, kde dopravná situácia si nevyžaduje z hľadiska dopravnej záťaže iné programové riešenia (úpravy).

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Žiadam o riadne zdôvodnenie postupu Mesta Banská Bystrica v súvislosti s ukončením „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 16. 12. 2015“ o autobusovej stanici.

Odpovedá Martin ADAMEC, prednosta mestského úradu: Primátor mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25. 1. 2018 uviedol dôvody, ktoré viedli  Mesto k ukončeniu zmluvného vzťahu s firmou PRIMUM, s. r. o. vzájomnou dohodou.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Od februára 2017 som Vás, p. primátor, interpeloval ohľadom financovania stavby, prevádzky a údržby autobusovej stanice. Vaše odpovede boli vyhýbavé alebo neucelené. Alebo žiadne ako napr. na otázku z 12. 12. 2017: „Ako pokročili rokovania s firmou Primum, s. r. o.?“… Pritom 29. 12. 2017 ste od zmluvy o budúcej zmluve obojstranne odstúpili, ale  v odpovedi na interpeláciu zaslanej po 30 dňoch po rokovaní decembrového mestského zastupiteľstva, ste túto skutočnosť neuviedli… Na mestskom zastupiteľstve dňa 25. 1. 2018 padla výhovorka, že skončenie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 16. 12. 2015“  Mesto Banská Bystrica zverejnilo na internete 29. 12. 2017… Po skončení rokovania mestského zastupiteľstva dňa 25. 1. 2018 mi p. poslanec Modranský,  predseda Komisie pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok, povedal, že ani on dovtedy o odstúpení Mesta Banská Bystrica nevedel… Pýtam sa, prečo ste poslancom túto závažnú informáciu nedali hneď po rozviazaní zmluvy s uvedením dôvodov i predstáv Mesta Banská Bystrica o ďalšom fungovaní autobusovej stanice?

Odpovedá Martin ADAMEC, prednosta mestského úradu: V správe o vybavení interpelácii prednesených na zasadnutí MsZ dňa 12. 12. 2017, ktorá bola doručená do schránok poslancov do 30 kalendárnych dní  odo dňa zasadnutia,  na Vašu interpeláciu ohľadne financovania stavby a údržby autobusovej stanice  odpovedal prednosta mestského úradu odkazom na zverejnenú dohodu o ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy o budúcej zmluve TERMINAL SHOPPING CENTER BANSKÁ BYSTRICA. Primátor mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25. 1. 2018 uviedol dôvody, ktoré viedli  Mesto k ukončeniu zmluvného vzťahu s firmou PRIMUM, s. r. o. vzájomnou dohodou.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Zástupcovia a rodičia Základnej školy Štefana Moysesa majú obavy z neprehľadnosti dopravnej situácie pred školou. Súvisí vraj s tým, že Komenského ulicou prichádzajú aj vozidlá zvýšenou rýchlosťou. Rodičia školy prosia o zvýraznenie dopravného značenia, že ide o miesto s väčším výskytom žiakov.

Odpovedá Juraj DŽMURA, zástupca prednostu mestského úradu: Aj keď sa jedná o žiadosť prednesenú v rámci interpelácie a nie interpeláciu samotnú, požiadavka bola postúpená na vybavenie príslušným odborným útvarom.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Na Nám. Štefana Moysesa v časti od školy po roh budovy Slovenskej pošty chýba zrušený chodník, vozidlá parkujú pred bezbariérovým vstupom na poštu a z Komenského ulice či z objektu Slovenskej pošty  prichádzajú vozidlá niekedy aj spôsobmi, ktoré chodcov znepokojujú, pretože si uvedomujú, že vozidlám zavadzajú, lenže neraz sa im nemajú sa kam vyhnúť.  Aké opatrenia Mesto BB v súčinnosti s dopravnou políciou môže prijať pre zlepšenie bezpečnosti úseku, aby sa eliminovali kolízie chodcov a vozidiel medzi budovou Slovenskej pošty a Praetóriom?

Odpovedá Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Vzhľadom k tomu, že komunikácia pre peších v úseku od školy nie je výškovo oddelená od vozovky, najjednoduchším a finančne najmenej náročným riešením je doplnenie deliacich stĺpikov v súbehu s vozovkou, aby sa zabránilo státiu vozidiel, ktoré tu aj v súčasnosti stoja protizákonne, nakoľko je to v zóne s regulovaným státím, v ktorej je možné stáť len na označených parkovacích miestach. Ďalším krokom bude výzva Slovenskej pošte k predloženiu dokladov ohľadne vyhradených parkovacích miest a následné buď zrušenie, resp. zmena spôsobu státia na pozdĺžne tak, aby zostal priestor pre chodcov a doplnenie deliacich stĺpikov až ku križovatke.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Pán Peter Takács poslal mejlom podnet „pridať spoj do Sásovej z mesta okolo 23:40 h“. Uvádza, že ak človek cestuje  vlakom z BA o 20:00 h, už potom nič nejde. Uvedomujem si, že vlani bola k cestovnému poriadku MHD zriadená komisia, ma ktorú bolo možné podať pripomienky a tiež, že cestovný poriadok sa menil vlani v decembri a nie je možné často ho otvárať. Dávam však podnet p. Takácsa na uváženie pri budúcej zmene cestovného poriadku MHD a prosím odpoveď, či je  reálne jeho požiadavke vyhovieť.

Odpovedá Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Odpoveď na podnet/požiadavku zaslanú elektronickou poštou zo dňa 28.01.2018 bola p. Petrovi Takácsovi zaslaná dňa 07. 2. 2018 v nasledovnom znení: „Našim zámerom je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ktoré sú poskytované dopravcami na základe zmlúv o službách a preto chceme celú problematiku mestskej dopravy riešiť komplexne. Dňa 20.6.2017 bol na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici schválený návrh predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu „Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica“. Predmetom projektu bude vypracovanie plánu udržateľnej mobility (PUM) funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica. Cieľom spracovania PUM bude aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb územia s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia. Úlohou PUM bude zadefinovať podmieňujúce regulácie prípadného ďalšieho územného rozvoja územia z hľadiska dopravnej vybavenosti    a obslužnosti. Súčasťou PUM je aj Plán dopravnej obslužnosti (PDO) záujmového územia, ktorý bude tvoriť prílohu PUM. V súčasnosti platný PDO je z roku 2008 a už nezodpovedá súčasným potrebám. Vaša žiadosť bude postúpená zhotoviteľovi PDO.“ Mesto Banská Bystrica teda do doby spracovania PDO neuvažuje so zmenami cestovných poriadkov. Či bude reálne vyhovieť požiadavke p. Takácsa, nateraz nie je možné zodpovedať. Dovolíme si konštatovanie, že v nočných hodinách majú cestujúci možnosť svoje individuálne potreby prepravy na území mesta riešiť využitím taxislužby, ktorá je taktiež formou verejnej osobnej dopravy.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Ľudia, najmä starší, reklamujú zrušenie linky MHD zachádzajúcej na krytú plaváreň. Počíta Mesto Banská Bystrica s obnovením takéhoto spojenia?

Odpovedá Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Mesto Banská Bystrica do doby spracovania nového plánu dopravnej obslužnosti neuvažuje so zmenami cestovných poriadkov, ani zmenami trasovania liniek MHD.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Podľa obyvateľov cesty Pod Urpínom výstavbou nových domov došlo k rozbitiu komunikácie vedúcej k rezervoáru pitnej vody, kam sa pri výstavbe domov chodili ťažké vozidlá otáčať. Po skončení novostavby bola údajne opravená cesta len po novostavbu. Prosím o preverenie situácie a odpoveď, či v prípade, ak majú občania pravdu, opraví poškodenú komunikáciu stavebník alebo Mesto Banská Bystrica a kedy.

Odpovedá Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: V súčasnosti už nie je možné relevantne preukázať, že k poškodeniu komunikácie došlo v dôsledku stavebnej činnosti pri výstavbe nových rodinných domov. Opravu komunikácie bude teda musieť zabezpečiť správca komunikácie, bez určenia termínu jej realizácie.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: V interpelácii zo dňa 19. 9. 2017 som sa pýtal, či Mesto Banská Bystrica má prepočet,  koľko predajnej plochy pripadá na tisíc obyvateľov mesta a koľko týchto plôch sa aktuálne buduje a teda ešte pribudne. Interpeláciu som odôvodnil otvorením ďalších predajných plôch na novej autobusovej stanici a budovaním nových plôch na Huštáku, etc., aby napokon predajné plochy  nezívali prázdnotou. P. prednosta mestského úradu Adamec odpovedal, že Mesto Banská Bystrica takýmto prepočtom nedisponuje. Naformulujem teda svoju interpeláciu inak: Mesto Banská Bystrica má Stavebný úrad, ktorý stavby nákupných centier povoľuje, aj ich kolauduje, má teda od nich údaje o veľkosti obchodných plôch. Prosím teda uviesť, koľko obchodnej plochy pribudlo v Banskej Bystrici na autobusovej stanici v Terminal Shopping Center Banská Bystrica a koľko ich bude možné otvoriť na Huštáku v Shopping Center Point – Banská Bystrica?

Odpovedá Martin ADAMEC, prednosta mestského úradu: Mesto Banská Bystrica nedisponuje údajom, koľko obchodnej plochy pribudlo na autobusovej stanici v Terminal Shopping Center. Mesto nedisponuje údajom o veľkosti tzv. obchodných plôch.  Rozsah celkovej zastavanej plochy Terminal shopping Center je možné zistiť z údajov v príslušnom liste vlastníctva, ktorý je verejne prístupný. Mesto taktiež nedisponuje údajmi, koľko tzv. obchodných plôch bude možné otvoriť na Huštáku v Shopping Center Point – Banská Bystrica.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Obraciam sa na mestskú políciu s požiadavkou o zintenzívnenie kontrol v objektoch pri Kazačku a na provizórnej autobusovej stanici. Dôchodcovia z Uhliska signalizujú zvýšený výskyt injekčných striekačiek.

Odpovedá Juraj DŽMURA, zástupca prednostu mestského úradu: Nejedná sa o interpeláciu. Jedna sa o žiadosť prednesenú v rámci interpelácie a nie interpeláciu samotnú.

Vladimír PIROŠÍK, poslanec BBA: V rámci MsZ konaného dňa 21. 3. 2017 som interpeloval, že v podstavbe na Rudohorskej ulici, nad reštauráciou Mamut, kvapká zo stropu silno znečistená voda, ktorá navyše v zime namŕza na chodníku a spôsobuje nebezpečenstvo úrazu. V odpovedi MsÚ bolo uvedené, že ide „pravdepodobne o prasknuté potrubie odvádzajúce splaškovú vodu z reštaurácie do kanalizácie. V takom prípade však musí poruchu riešiť majiteľ prevádzkarne, z ktorej je splašková voda odvádzaná. Zamestnanci prevádzkarne boli o probléme informovaní“. Keďže problém pretrváva aj v súčasnosti, interpelujem túto záležitosť opätovne. Žiadam zároveň o uvedenie, aké stanovisko k problému zaujal prevádzkovateľ.

Odpovedá Dana KAŇOVÁ, poverená vedením oddelenia evidencie a správy majetku mesta: Dňa 14.02.2018 bola majiteľovi reštaurácie MAMUT na Rudohorskej ul. č. 16 zaslaná písomná žiadosť (nie je v kompetencii Mesta riešiť tento problém príkazom, nariadením príp. sankčným opatrením) na odstránenie poruchy na splaškovej kanalizácii. Keďže do termínu predkladania materiálov o vybavení interpelácii sme od majiteľa prevádzky neobdržali odpoveď, nevieme aký postoj k danému problému majiteľ zaujal. V prípade, že nám bude do zasadnutia MsZ poskytnutá odpoveď, budeme o probléme poslancov MsZ informovať.

Vladimír PIROŠÍK, poslanec BBA: V nadväznosti na neutíchajúce sťažnosti obyvateľov sídliska RU-SA k nedostatočným kapacitám pobočky Slovenskej pošty č. 11 na Rudohorskej ulici spôsobujúcim dlhé čakacie rady na poštové služby týmto interpelujem primátora mesta, aby vyvolal rokovania s vedením SP o posilnení tejto pošty. Ďakujem.

Odpovedá Juraj DŽMURA, zástupca prednostu mestského úradu: Nejedná sa o interpeláciu. Jedna sa o žiadosť prednesenú v rámci interpelácie a nie interpeláciu samotnú.

Vladimír PIROŠÍK, poslanec BBA: V súvislosti s aktuálnym procesom nominovania osobností verejného života na prestížne ocenenia mesta zaznela pred nedávnom neoverená správa, že držiteľom ceny mesta, resp. Čestného občianstva sa v dávnejšej minulosti stal aj československý komunistický politik Klement Gottwald. Interpelujem overenie tejto informácie. Prosím preveriť v ktorom roku sa K. Gottwald stal držiteľom ocenenia Mesta Banská Bystrica a za čo presne.

Odpovedá Miroslava JANČOVÁ, vedúca odboru kultúry, športu a cestovného ruchu:  Mesto Banská Bystrica touto informáciou nedisponuje. Zoznam držiteľov  Čestného občianstva  od roku 1990 sa nachádza na oficiálnej webovej stránke mesta.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Interpelujem vo veci mestskej hromadnej dopravy (MHD). Neuvažuje sa so zavedením nočných spojov MHD? Nezvažuje sa obnovenie autobusovej linky na Mestskú plaváreň? Nepripravuje sa posilnenie linky k Centrálnemu mestskému cintorínu a ku Krematóriu v Kremničke? Kedy bude zastrešená zastávka v Kremničke pri Krematóriu? Ako to bude so spojmi z Rudlovej-Sásovej na Železničnú stanicu a s prepojením starej Rudlovej a Komunitného centra na Tatranskej ulici, resp. Tatranskej ulice a ZŠ Ďumbierska a ZŠ U Filipa?  

Odpovedá Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Mesto Banská Bystrica do doby spracovania nového plánu dopravnej obslužnosti neuvažuje so zmenami cestovných poriadkov, ani zmenami trasovania liniek MHD, či zavádzaním nočných spojov. Na autobusovej zastávke „Kremnička, krematórium“ je umiestnený prístrešok. Táto zastávka zabezpečuje dopravnú obsluhu v oboch smeroch.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Ako má byť zabezpečované čistenie okolia stojísk kontajnerov na komunálny a triedený odpad od snehu a ľadu, v prípadoch ak sa kontajnery na odpad nachádzajú na mestských komunikáciách?

Odpovedajú Peter SUCHÝ, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev a  Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Podľa VZN Mesta Banská Bystrica č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi …..,  § 3, odsek 5, pís. e) Pôvodca odpadu je povinný: e) zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, stojísk (v zimných mesiacoch aj od snehových zrážok, ľadu), resp. okamžité odstránenie vzniknutého znečistenia odpadom, tak aby stojisko zberných nádob bolo neustále čisté a zberné nádoby prístupné zberu KO. Oddelenie údržby MK a IS zabezpečuje výkon zimnej údržby miestnych komunikácií prostredníctvom dodávateľských firiem v zmysle každoročne schvaľovaného operačného plánu zimnej údržby. V operačnom pláne, ktorý sa týka miestnych komunikácií, nie je špecifikované, ako má byť zabezpečované čistenie okolia stojísk kontajnerov na komunálny   a triedený odpad od snehu a ľadu.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Ako je kontrolovaný stav miestnych komunikácií po rozkopávkach? Boli v roku 2017 uložené pokuty v prípade neodstraňovania závad po rozkopávkach, ak áno, kde a v akom rozsahu?

Odpovedá Ján BARIČ, vedúci stavebného odboru: Podmienky zásahu do miestnych komunikácií pri rozkopávkach vrátane technologického postupu a lehôt spätnej úpravy stanovuje mesto ako cestný správny orgán v jednotlivých povoleniach na zvláštne užívanie miestnych komunikácií podľa § 8 cestného zákona. Súčasťou podmienok je aj povinnosť žiadateľa predložiť po ukončení potrebné doklady (použité materiály, zneškodnenie odpadu, skúšky zhutnenia a pod.) a oznámiť ukončenie prác za účelom kontroly dodržania podmienok povolenia. V prípade nedostatočnej kvality cestný správny orgán prijíma/ukladá opatrenia až do doby uvedenia rozkopávky do vyhovujúceho stavu. Sankčné opatrenia sú navrhované najmä v prípadoch nepovolených zásahov do miestnych komunikácií a následne ich rieši priestupkové oddelenie MsÚ.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Koľko bolo uložených pokút za porušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 8/2014 o dopravnom režime v pešej zóne mesta Banská Bystrica v roku 2017?

Odpovedá Miroslav BÁLINT, náčelník mestskej polície: V roku 2017 bolo riešených v centrálnej mestskej zóne 677 priestupkov a udelené sankcie boli vo výške 840 €. Z toho 750 € BP na mieste a 90€ BP nezaplatené na mieste.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Koľko bolo uložených pokút majiteľom psov za znečisťovanie verejných priestranstiev na sídlisku Rudlová-Sásová v roku 2017? Ak boli pokuty uložené – v akom rozsahu a v ktorých lokalitách?

Odpovedá Miroslav BÁLINT, náčelník mestskej polície: Za rok 2017 za celé mesto – pretože v tejto položke systém z elektronickej agendy neumožňuje vygenerovať podľa ulíc, resp. mestských častí bo vykonaných 108 kontrol majiteľov psov a udelené sankcie BPN vo výške 99 €

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Koľko bolo uložených pokút majiteľom motorových vozidiel za parkovanie na plochách verejnej zelene na sídlisku Rudlová-Sásová v roku 2017? Ak boli pokuty uložené – v akom rozsahu a v ktorých lokalitách?

Odpovedá Miroslav BÁLINT, náčelník mestskej polície: Za rok 2017 za celé mesto bolo riešené za parkovanie na plochách verejnej zelene 160 priestupkov a udelených sankcií BP vo výške 870,-€ a BPN vo výške 90,-€, systém neumožňuje po uliciach.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Aké kroky vedenie Mesta vykonalo alebo plánuje vykonať na podporu riešenia nedostatočnej kapacity priestorov Pošty 11 na sídlisku Rudlová-Sásová?

Odpovedá Monika Pastuchová, vedúca kancelárie primátora: Primátor mesta Ján Nosko rokoval s vedením Slovenskej pošty. Bolo mu prisľúbené, že v blízkej dobe sa v spomínanej pobočke (Pošta 11 Sásová) zrealizujú potrebné nápravné opatrenia. Vedenie Slovenskej pošty ho následne informovalo, že od 2. februára 2018 bolo upravené rozdelenie pracovísk, pričom služby pošty poskytujú štyri univerzálne priehradky namiesto pôvodných troch, bankové služby navyše poskytuje jedno samostatné pracovisko. Vedenie Slovenskej pošty prisľúbilo, že bude naďalej monitorovať čakacie doby a ďalšie parametre kvality poskytovaných služieb na tejto pošte, zároveň požiadalo o ústretovosť pri riešení tejto situácie s možným zriadením tzv. Pošty Partner.

Hana KASOVÁ, poslankyňa BBA: Koľko dostalo mesto v rokoch 2012-2017 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb na žiakov škôl a školských zariadení podľa Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. §2 ods. 1 písm. c), aká suma z toho bola určená na správu školských objektov vo vlastníctve mesta (podľa prílohy č. 3 tohto nariadenia) a koľko sa pridelilo na mzdy a prevádzku školám a školským zariadeniam podľa platného VZN v danom roku? Na čo boli použité financie, ktoré neboli použité na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta alebo ako dotácia pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení (súkromné a cirkevné) určených podľa VZN, teda rozdiel medzi sumou z výnosu z dane a sumou  po prepočítaní počtu žiakov v jednotlivých školách a školských zariadeniach podľa VZN? Aký zisk mali školy a školské zariadenia v ziaďovacej pôsobnosti mesta z prenájmu priestorov vrátane telocviční a jedální, reklamných zariadení … v rokoch 2012-2017?

Odpovedá Beáta FARKAŠOVÁ, vedúca ekonomického odboru: Výnos dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane) sa rozdeľuje obciam Slovenskej republiky podľa § 2 Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. v znp.. Toto nariadenie upravuje kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou (ďalej len “daň”) obciam a vyšším územným celkom. Vypočítava sa podľa vzorca, uvedeného v prílohe č. 4 Nariadenia. Ministerstvo financií, na základe tohto makroekonomického prepočtu, zverejňuje každoročne na svojej webovej stránke predpokladaný objem finančných prostriedkov, ktorý dostane každá obec na daný rok.

Pre roky 2012 – 2017 bol pre Banskú Bystricu  predpokladaný podiel na výnose DPFO nasledovný:

Rok Obec Podiel na dani z príjmov FO
2012 Banská Bystrica 19 704 098
Slovensko 1 262 766 000
2013 Banská Bystrica 18 735 770
Slovensko 1 235 529 000
2014 Banská Bystrica 19 976 848
Slovensko 1 301 596 000
2015 Banská Bystrica 22 075 836
Slovensko 1 442 032 000
2016 Banská Bystrica 24 058 323
Slovensko 1 573 799 000
2017 Banská Bystrica 27 133 141
Slovensko 1 764 524 000

Zdroj: http://www.finance.gov.sk/

V celkovej sume podielových daní pre obce za Slovensko je každoročne Ministerstvom financií napočítaný aj objem finančných prostriedkov podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení SR, zistený zberom údajov k 15.09. roka a prepočítaný príslušnými koeficientmi uvedeným v prílohe č. 3 Nariadenia. Opäť zdôrazňujeme, že sa jedná o makroekonomické údaje a preto je právne irelevantné uvažovať, koľko Mesto Banská Bystrica dostáva z výnosu dane z príjmov na žiakov škôl a školských zariadení. Výnos dane z príjmov je obciam a mestám zasielaný prostredníctvom finančnej správy mesačne, vždy k 20. dňu v mesiaci, jednou sumou. Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp., sa príjem z podielových daní  považuje za vlastný príjem Mesta, pričom Mesto rozhoduje o použití vlastných príjmov samostatne, prostredníctvom svojho rozpočtu.

Tiež považujeme za neopodstatnené a nesprávne,  spájať normatív z prílohy č. 3 Nariadenia určený na správu školských objektov, s „konkrétnou sumou“, ktorú Mesto dostalo z výnosu dane z príjmov. Dôvod je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade. Nie je možné aplikovať  makro vzorec MF SR na podmienky konkrétneho mesta, či obce. Aj v tomto prípade platí znenie § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. v znp. a Mesto Banská Bystrica všetky potreby, ktoré sa týkajú opravy, údržby a rekonštrukcií školských objektov, každoročne rozpočtovalo prostredníctvom svojho rozpočtu.

Údaje o pridelených financiách na mzdy a prevádzku podľa platných VZN v rokoch 2012-2017 uvádza nasledovná tabuľka:

Pridelené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku školám a školským zariadeniam podľa platného VZN v zriaďovateľskej pôsobnosti MESTA Banská Bystrica
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017
9 407 087 8 542 684 6 889 867 7 924 793 8 172 565 9 424 133

 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nedosiahli v rokoch 2012-2017 žiadny zisk z prenájmu priestorov. Príjmy z prenájmu sú považované za vlastný príjem školy, či školského zariadenia a tvoria jeden zo zdrojov financovania miezd a prevádzky.

Hana KASOVÁ, poslankyňa BBA: Na zastupiteľstve dňa 7.11.2017 som interpelovala p. primátora vo veci nevybavenia petície občanov Radvane proti plánovanej výstavbe polyfunkčného domu  “Tulipán” v Radvani, ktorá bola občanmi odovzdaná 8.4.2014. Petičný výbor ma poveril sprostredkovaním stretnutia s p. primátorom za účelom komunikovania s investorom o inom využití predmetného pozemku. Z odpovedi na moju interpeláciu som sa dozvedela, že stavebný úrad má informácie, že stavebník pokračuje v projektovej a inžinierskej príprave.  O tom, kedy bude vybavená petícia sa po 4 rokoch občania, ktorí ma požiadali o interpeláciu nič nedozvedeli. Preto opakovane interpelujem pána primátora vo veci vybavenia petície občanov Radvane,  kontakty na petičný výbor: Ing. Dušan Somora, e-mail:dusan.somora@gmail.com, Ing. Janka Štrbáková, e-mail: strbakovajanka@centrum.sk

Odpovedá Martin ADAMEC, prednosta mestského úradu: Vyššie uvedenou záležitosťou sa zaoberáme, a v priebehu mesiaca marec ju vybavíme.

Hana KASOVÁ, poslankyňa BBA: Podľa tvrdenia obyvateľov Fončordy na Wolkerovej ulici bol počas výstavby pred novým bytovým domom poškodený chodník – príloha foto. Interpelujem prednostu mestského úradu či bola v stavebnom povolení uložená povinnosť stavebníkovi prípadné škody na chodníku odstrániť a do kedy.

Odpovedá Ján BARIČ, vedúci stavebného odboru: Mesto ako špeciálny stavebný úrad a cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie z úradnej činnosti nemá poznatky o poškodení predmetného chodníka počas výstavby bytového domu, čo preukazuje aj dostupná fotodokumentácia z 07/2014. Kolaudácia bytového domu prebehla v r. 2012.

Hana KASOVÁ, poslankyňa BBA: V centrálnej časti Radvane na pozemku pred poštou sú zdevastované terénne schody vo vlastníctve majiteľa objektu Tride invest, s. r. o.  Obyvatelia mesta dlhodobo poukazujú na tento stav a žiadajú riešenie. Aj keď sú schody na súkromnom pozemku, vedú k pošte a k obchodným prevádzkam slúžiacim verejnosti. Interpelujem prednostu mestského úradu, aby sa zaangažoval vo veci riešenia tohto problému v centre Radvane.

Odpovedá Juraj DŽMURA, zástupca prednostu mestského úradu: Nejedná sa o interpeláciu. Jedna sa o žiadosť prednesenú v rámci interpelácie a nie interpeláciu samotnú.

Matej BUČKO, poslanec BBA: Mám interpeláciu, že či pri výbere dodávateľa mediálnych služieb, ktoré momentálne zabezpečuje Media City, bol uskutočnený prieskum trhu alebo v zmysle Smernice o verejnom obstarávaní v podmienkach Mesta Banská Bystrica schválil prednosta MsÚ výnimku z tohto postupu. V prípade, že bol uskutočnený prieskum trhu alebo porovnanie cien, prosím o informácie, z ktorých minimálne troch dodávateľov služieb si mesto vyberalo.

Odpovedá Martin ADAMEC, prednosta mestského úradu: Výber dodávateľa na poskytovanie mediálnych služieb (služby súvisiace s tvorbou (výrobou) filmov a videozáznamov a ich šírením) pre potreby mesta v rámci digitálnej prezentácie mesta bol vykonaný v súlade so Smernicou o VO č. 4/2017 v podmienkach mesta Banská Bystrica a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Uvedené služby spadajú pod §1, ods. 2, písmeno k) zákona t. z., že sa na ne nevzťahujú postupy podľa  zákona o VO.

Matej BUČKO, poslanec BBA: Registruje mestský úrad alebo mestská polícia nelegálne reklamy na zábradliach mostov v meste? Príkladom je most na križovatke pred Strieborným námestím. Na koho sa môžu občania v prípade nahlasovania nelegálnych reklám obrátiť a kto vykonáva ich fyzické odstraňovanie? Koľko podobných nelegálnych banerov odstránil mestský úrad v roku 2017?

Odpovedá Ján BARIČ, vedúci stavebného odboru: Podľa novely stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) uskutočnenou zákonom č. 293/2014 Z.z. (účinnou od 2. 1. 2015) reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na

  1. a) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,
  2. b) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a
  3. c) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.

Uvedené zariadenia nie sú v zmysle uvedeného reklamnými stavbami, teda nie je možné na ne uplatňovať ustanovenia stavebného zákona. Umiestňovanie týchto zariadení je plne v kompetencii vlastníka/správcu zábradlí v súčinnosti s príslušným cestným správnym orgánom.

Matej BUČKO, poslanec BBA: Koľko porušení VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta riešila mestská polícia v mesiacoch december 2017 a január 2018?

Odpovedá Miroslav BÁLINT, náčelník mestskej polície: Mestská polícia riešila len dňa 18.11.2017 – 1 priestupok za porušenie VZN o používaní pyrotechnických výrobkov sankciou vo výške  – BP 33 €.

Tomáš ŠTRBA, poslanec BBA: Žiadam o informáciu vo veci prípravy projektu (návrhu riešenia) úprav vnútrobloku na Tatranskej ulici (v okolí Saleziánskeho strediska). V akom stave je tento projekt, resp. kedy a ako bude verejne prezentovaný? Žiadam o predloženie návrhu projektu na prerokovanie a pripomienkovanie  Občianskej rade a Výboru mestskej časti.

Odpovedá Martin VYLEŤAL, vedúci odboru rozvojových aktivít: ORA nepripravuje v tomto období žiadny projekt na úpravu vnútrobloku na Tatranskej ulici. V okolí pripravujeme dva projekty, vnútroblok Sitnianska a parkoviská na Tatranskej. Obidva projekty sú pripravené na verejné obstarávanie projektovej dokumentácie.

Tomáš ŠTRBA, poslanec BBA: Na januárovom zasadnutí občianskej rady v Sásovej (OR II), bol občanmi predostrený problém „Sásovskej pošty“. Pán primátor dal prísľub, že sa zo zástupcami Slovenskej pošty stretne a bude rokovať  o zložitej situácií Sásovskej pošty. Žiadam preto o informáciu v akom stave sú rokovania so Slov. poštou resp. čo sa podarilo dohodnúť.

Odpovedá Monika Pastuchová, vedúca kancelárie primátora: Primátor mesta Ján Nosko rokoval s vedením Slovenskej pošty. Bolo mu prisľúbené, že v blízkej dobe sa v spomínanej pobočke (Pošta 11 Sásová) zrealizujú potrebné nápravné opatrenia. Vedenie Slovenskej pošty ho následne informovalo, že od 2. februára 2018 bolo upravené rozdelenie pracovísk, pričom služby pošty poskytujú štyri univerzálne priehradky namiesto pôvodných troch, bankové služby navyše poskytuje jedno samostatné pracovisko. Vedenie Slovenskej pošty prisľúbilo, že bude naďalej monitorovať čakacie doby a ďalšie parametre kvality poskytovaných služieb na tejto pošte, zároveň požiadalo o ústretovosť pri riešení tejto situácie s možným zriadením tzv. Pošty Partner.

Tomáš ŠTRBA, poslanec BBA: Žiadam o zverejnenie informácie o počte detí na základných školách, a to celkovo a podľa zriaďovateľov (počet detí v mestských školách a v súkromných a cirkevných aspoň za ostatných päť rokov), tak aby bol zachytený trend vývoja počtu žiakov v ZŠ s ohľadom na zriaďovateľa. Zároveň, ak je to možné, žiadam o údaje o počtoch žiakov s poruchou aktivity a pozornosti na jednotlivých školách. Ako sú mestské školy pripravené na vzdelávanie žiakov s poruchou aktivity a pozornosti formou školskej integrácie?

 

Odpovedá Zuzana GAJDOŠOVÁ, vedúca školského úradu:
Zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica
Škola 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
ZŠ Jána Bakossa, Bakossova 5 247 208 233 269 305
ZŠ Ďumbierska 17 463 479 513 519 537
ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12 278 277 291 293 302
ZŠ Golianova 8 670 678 699 717 731
ZŠ Moskovská 2 503 534 549 551 537
ZŠ Pieninská 27 402 373 350 322 335
ZŠ Radvanská 1 508 501 504 538 585
ZŠ Sitnianska 32 351 348 366 396 428
ZŠ Spojová 14 763 740 764 759 783
ZŠ SSV, Skuteckého 8 474 478 484 484 469
ZŠ Trieda SNP 20 526 524 496 431 407
                 SPOLU 5185 5140 5249 5279 5419
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica, Nám. SNP 19, BB
Škola 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Nám. Š. Moysesa 23 206 221 221 220 234
Zriaďovateľ: Zbor cirkvi bratskej v Banskej Bystrici, Hurbanova 2, BB
Škola 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
ZŠ Narnia, Okružná 2 195 242 269 290 325
Zriaďovateľ: Ing. Juraj Droppa, Haškova 18, BB
Škola 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Súkromná ZŠ, Ružová 14 192 230 172 177 196
Zriaďovateľ: Mgr. Boris Šabo, Tulská 28, BB
Škola 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Súkromná ZŠ, Mládežnícka 51 140 138 150 154 174
Zriaďovateľ: PaedDr. Aleš Štesko, Trieda SNP 30, BB
Škola 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Súkromná ZŠ, Magurská 16 95 113 198 330 381
Zriaďovateľ: Kreatívne centrum, s.r.o., Nám. SNP 7, BB
Škola 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Súkromná ZŠ, Lazovná 6 0 0 10 17 69

 

BB, 01-02/2018