Milan LICHÝ, poslanec BBA: Na novej banskobystrickej autobusovej stanici nie sú vymedzené výstupištia. Vodiči autobusov často hľadajú miesto pre výstup cestujúcich. Môže Mesto Banská Bystrica (ďalej len BB) nejako ovplyvniť režim, resp. organizáciu dopravy na autobusovej stanici vo veci určenia výstupíšť?

Martin ADAMEC, prednosta mestského úradu: Mesto môže iniciovať stretnutie s prevádzkovateľom autobusovej stanice ohľadne vyššie uvedeného, ale konečné rozhodnutie je v kompetencii prevádzkovateľa autobusovej stanice.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Zimná údržba hlavných cestných komunikácií je tejto zimy zvládnutá. Problém je s údržbou chodníkov, schodíšť, zastáviek MHD. Aké opatrenia boli prijaté na prednostné čistenie zastávok MHD a pešieho prístupu k nim od snehu a ľadu?

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Údržba chodníkov, schodíšť a zastávok MHD je zabezpečovaná prostredníctvom firmy GANZ v súlade so schváleným Operačným plánom zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Banská Bystrica na obdobie zimy 2017-2018. Ďalším spolupracujúcim subjektom pre výkon zimnej údržby schodíšť je aj Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o., s ktorým bola uzatvorená zmluva o spolupráci č.1220/2016/PS-UMK a čiastočne prispievajú aj pracovníci verejnoprospešných prác. Po prvom výdatnom snežení na konci novembra 2017, kedy spoločnosť GANZ nezvládla zimnú údržbu chodníkov v požadovanom čase a kvalite, Mesto BB pristúpilo k mimoriadnym opatreniam a zimnú údržbu chodníkov objednalo a koordinovalo až do odstránenia všetkých nedostatkov u ďalších firiem a organizácií – MIS, NIGOL, PEMAX PLUS, ZAaRES a DPM BB. V súčasnosti firma Ganz už má zabezpečené potrebné kapacity pre výkony zimnej údržby chodníkov v súlade s operačným plánom.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Vo vzťahu k zlému stavu ciest a chodníkov a dopravnej situácii v časti mesta Graniar mám otázku, či do doby uskutočnenia opráv ciest a chodníkov alebo vybudovania novej prístupovej komunikácie, nie je možné dopravnú situáciu zlepšiť napríklad zmenou organizácie dopravy dopravným značením a kontrolou.

Ján BARIČ, vedúci stavebného úradu: Okresný dopravný inšpektorát v BB priebežne monitoruje stav bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na cestách a miestnych komunikáciách na území mesta a operatívne zjednáva nápravu formou represívnych opatrení v rámci vlastných kapacít a v prípade potreby organizačných alebo stavebno-technických opatrení žiada o ich realizáciu príslušné cestné správne orgány a správcov komunikácií. V súvislosti s časťou „Graniar“ mesto ako cestný správny orgán pre miestne komunikácie aktuálne neeviduje žiadne nedostatky týkajúce sa dopravného značenia a existujúce DZ považuje za dostatočné.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Ako sa bude riešiť oprava, resp. vybudovanie nového premostenia v Jakube za Kostolom sv. Jakuba?

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Mesto Banská Bystrica nie je vlastníkom a správcom premostenia cez potok Bystrica v Jakube za Kostolom sv. Jakuba. Nemôže preto participovať na oprave existujúceho mostíka. Statické posúdenie tohto premostenia konštatuje závažné poškodenie premostenia. Na základe tohto hodnotenia mesto odporučilo rekonštrukciu mostíka samotným obyvateľom, ktorí premostenie po povodni v sedemdesiatych rokoch minulého storočia postavili, na ich náklady. Ďalším z možných riešení je vybudovanie nového mostu Mestom BB, čo by znamenalo zaradenie tejto investície do dlhodobých plánov mesta.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Ako bude zabezpečovaný systém prepojenia MHD a vlakovej dopravy z Rudlovej-Sásovej?

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Už počas výstavby bolo proklamované, že nová autobusová stanica bude integrovať aj mestskú dopravu. Po preverení všetkých autobusových liniek, ktoré vykonávajú mestskú dopravu, bola medzi Mestom BB a dopravcom dohodnutá a následne aj schválená zmena cestovných poriadkov autobusových liniek číslo 20, 23, 28, 29 a 97, ktoré zabezpečujú vedenie mestskej dopravy na novovybudovanú autobusovú stanicu. Sme si vedomí toho, že každá zmena cestovných poriadkov môže vyvolať nespokojnosť časti cestujúcej verejnosti. Je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, že táto zmena bola uskutočnená s cieľom zabezpečenia vedenia mestskej dopravy z novovybudovanej autobusovej stanice, na čo je autobusová stanica určená a aj organizačne usporiadaná. Plán dopravnej obslužnosti mesta BB uvádza, že priemerná pešia dostupnosť pre cestujúceho zo zastávky MHD sa uvažuje 400 – 500 m, alebo 5 minút, čo je v tomto prípade naplnené. Vzdialenosťou medzi železničnou stanicou a zastávkou MHD na autobusovej stanici nie sú tieto limity prekročené v dĺžkovom vyjadrení trasy ani časovým ohraničením. V časovom vyjadrení vzdialenosť medzi železničnou stanicou a zastávkou MHD na autobusovej stanici pri použití eskalátora v budove Terminálu je možné prejsť do 5 minút, z autobusovej stanice na železničnú stanicu po vonkajších schodoch je možné prejsť do 4 minút a vzdialenosť železničná stanica a zastávka MHD na autobusovej stanici pri použití vonkajšieho výťahu je možné prejsť v intervale do 5 minút pokojnej chôdze, čo sme prešli osobne viackrát.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Prosím o zabezpečenie vykonania kontrol v časti mesta Rudlová so zameraním na stav cestných komunikácií a na dodržiavanie dopravných predpisov.

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Správca miestnych komunikácií vykonáva prehliadky stavu miestnych komunikácií. Na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky je oprávnená polícia.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Interpelujem pána primátora vo veci plnenia Akčného plánu PHSR pre mesto Banská Bystrica na roky 2015-2017. Ide o Prioritu 6.3. Podpora zdravia, Opatrenie 6.3.1. 1 Zabezpečenie dostatočnej zdravotnej prevencie, Aktivitu 6.3.1.1 Podporovať aktivity Projektu Zdravé mesto, aktualizovať program Plán zdravia mesta a obnoviť pozíciu koordinátora projektu (termín – roky 2015-2017). Ďalej o Prioritu 7.3 Environmentálna výchova, Opatrenie 7.3.1 Vytvorenie mestského Ekocentra a zavedenie systematického vzdelávania v environmentálnej oblasti, Aktivitu 7.3.1.2 Vytvoriť pracovnú pozíciu pre koordinátora environmentálnej výchovy v meste (termín – rok 2017). Navrhujem vytvorenie pracovnej pozície na koordináciu aktivít mesta v oblasti životného prostredia a zdravia s doplnením koordinácie problematiky adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Banská Bystrica a pre dobré rozhodovanie Mesta s ohľadom na klimatické zmeny.

Mária FILIPOVÁ, vedúca odboru sociálnych vecí: Národná sieť Asociácie zdravých miest Slovenska /AZMS/ bola zrušená ku 31.12.2013. Aktívnymi členmi AZMS bolo 12 miest Slovenska: Banská Bystrica, Levice, Trnava, Spišská Nová Ves, Košice, Turčianske Teplice, Bratislava, Hronské Kľačany, Liptovský Mikuláš, Nitra, Zvolen a Martin. Samotný projekt „Zdrave mesto“ bol súčasťou Národného programu podpory zdravia, naposledy bola schvalená jeho aktualizácia v r 2014. Spomínaný program vychádza z politiky Svetovej zdravotníckej organizácie WHO s názvom „Zdravie pre všetkých“, ktorá je zakotvená v politike „Zdravie 2020“ – http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being/about-health-2020 Tak ako je vyššie uvedené Projekt Zdravé mesto bol ukončený a priamo projekt ďalej už nepokračuje, čo však neznamená, že mesto v stratégii, ktorej cieľom bolo zlepšiť kvalitu života a zdravia občanov mesta BB nepokračuje. V období, keď bol Plán zdravia vytvorený a dizajnovaný ( 1997 – 2005) neexistovali legislatívne predpoklady a východiská pre spracovanie takýchto strategických dokumentov a bolo veľmi pokrokové, že mesto BB spolu aj s inými krajskými mestami sa k stratégii zdravých miest hlásilo. Od 1. 1. 2009 nadobudol účinnosť Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja ( v znení č. 309/2014 Z. z.) , ktorý ustanovuje ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce a podmienky na koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja. Cieľmi regionálneho rozvoja sú medzi iným aj ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia, ako aj realizácia opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu, ktoré vo svojej interpelácii uvádzate. Základné dokumenty, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje tento rozvoj sú Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Projekt Zdravé mesto má teda kontinuálne pokračovanie v rámci niekoľkých priorít PHSR (Zeleň a verejné priestranstvá, Vodné toky, Enviromentálna výchova, Odpadové hospodárstvo) a v priorite 6.3 Podpora zdravia. Tematický cieľ T.38 sa zabezpečuje prostredníctvom preventívnych programov, ktoré sa na území mesta realizujú. Dôkazom toho sú aj aktivity, ktoré sa na území mesta prostredníctvom spolupráce s kľúčovými partnermi ( RÚVZ, ZŠ, MŚ, Slovenská spoločnosť pre výživu, OZ Život a zdravie – kluby zdravia, Materské centrá – MC, Denné centrá atď.) realizujú. Sú to aktivity typu „Takto to varím ja“ (MC), odborné semináre z príležitosti Dňa mlieka, Deň Zeme, Deň vody, každoročne „Olympiády zdravej výživy“, každoročná aktivita „Vyzvi srdce k pohybu“, „Do práce na bicykli“, Educafilm a pod. Podrobnejší prehľad o realizovaných aktivitách, ktoré koordinovalo Mesto BB nájdete na http://www.banskabystrica.sk/?id_menu=97545 aj v rámci projektu „Užívaj si zdravý život“ (We Love Eating) podporený Európskou komisiou. Máme za to, že Mesto BB Akčný plán PHSR v oblasti zabezpečenia zdravotnej prevencie plní – Akčný plán bol v rámci uvádzaného projektu spracovaný na roky 2014 – 2015. Vďaka realizovaným aktivitám povedomie aspektov zdravého životného štýlu vzrástlo u väčšiny cieľových skupín ( okrem mladistvých) – zistené na základe relevantného prieskumu. Hoci ideálny životný štýl nebol dosiahnutý, zistený bol pokles nezdravého životného štýlu. Mesto BB hodnotí projekt a realizované aktivity pozitívne, hlavne komunitný prístup, zapojenie širokého spektra cieľových skupín (mládež, tehotné ženy, seniori). Pozitívne hodnotíme aktivity, ktoré prispeli k prepájaniu generácií a tým posilnenie medzigeneračného aspektu. Realizované aktivity prispeli k sieťovaniu rôznych subjektov pôsobiacich v oblasti zdravého životného štýlu na území mesta a tým aj výstupy a synergia jednotlivých aktivít organizácií vzrástla. Možno konštatovať, že aj napriek mnohým aktivitám v oblasti zdravej životosprávy majú kampane a aktivity projektu realizované kreatívnou a interaktívnou formou oveľa väčší vplyv na formovanie vedomia a myslenia, ako tradičné formy ( prednášky, letáky a pod.). Mesto Banská Bystrica zabezpečilo a distribuovalo pre všetky ZŠ a MŚ program rozvoja školského stravovania pod názvom „Stravovacia a výživová politika pre školy“. V súčasnosti sa pripravuje Zmluva o spolupráci s RÚVZ o zabezpečení činnosti Poradní zdravia. Spracúva sa Akčný plán podpory zdravia na rok 2016 v spolupráci s RÚVZ a s komunitnými centrami. Gestorom programu Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie v rámci PHSR je odbor sociálnych vecí, ktorý za obdobie posledných 2 rokov koordinoval tieto aktivity. Koordinácia programov podpory zdravia sa zabezpečuje prostredníctvom uvedeného útvaru. Vzhľadom na to, že plán zdravia je súčasťou PHSR, kde každá oblasť má svojho gestora, ktorý je zodpovedný za plnenie cieľov PHSR nepovažujeme v súčasnosti za opodstatnené vytvoriť v štruktúre mesta samostatnú pozíciu na koordináciu uvedených aktivít v rámci mesta. Nevylučujeme vytvorenie takejto pozície v rámci získania grantov resp. prostriedkov z EŠIF alebo iných mimorozpočtových zdrojov, ktoré budú účelovo určené na podporu takýchto programov.

Martin ADAMEC, prednosta mestského úradu: Taktiež v súčasnosti neuvažujeme o vytvorení samostatných pozícií pre koordinátora environmentálnej výchovy v meste a o vytvorení pozície na koordináciu aktivít mesta v oblasti životného prostredia a zdravia.

Hana KASOVÁ, poslankyňa BBA: Parkovanie áut na sídliskách je alarmujúce. Kedy Mesto Banská Bystrica predloží VZN s návrhom zavedenia rezidentského státia na sídliskách a s tým spojené obmedzenie počtu vozidiel na jednu bytovú jednotku?

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Zavedenie rezidentských zón na sídliskách je jedným z možných riešení statickej dopravy v týchto častiach mesta. Nastavenie spravodlivých a primeraných pravidiel rezidentského parkovania pre všetkých dotknutých obyvateľov je mimoriadne náročné. S riešením tohto problému sa stretávame v existujúcich rezidentských zónach v okolí centra mesta. Veríme, že získané skúsenosti a postupne overované moduly fungovania rezidentských zón bude možné neskôr aplikovať aj v budúcnosti v rezidentských zónach na sídliskách v našom meste. Do vytvorenia rezidentského parkovania vstupuje množstvo ďalších faktorov ako je správa parkovania, proces komunikácie rôznych odborných inštitúcií pri vytvorení a schvaľovaní projektovej dokumentácie doplnenia zvislého a vodorovného značenia a dopravných zariadení a pod. Na takéto plošne rozsiahle zavedenie zmien v statickej doprave mesto v súčasnosti nie je pripravené projektovo ani personálne. Pre úspešnú realizáciu takéhoto opatrenia bude potrebné zavedenie rezidentských zón a pravidiel ich fungovania odkomunikovať aj so samotnými obyvateľmi sídlisk nášho mesta.

Hana KASOVÁ, poslankyňa BBA: Interpelujem vo veci stavu riešenia podnetu občanov Švermovej ulice z júla 2017 ohľadom dopravnej situácie na Švermovej, medzi strediskom ÚSVIT a Švermovou 55A, povolená rýchlosť 50 km/h, nebezpečné rozmiestnenie smetných košov na cestnej komunikácii a ich otočenie do vozovky a nedostatok priechodov pre chodcov. Problém s umiestnením smetných košov bol čiastočne vyriešený. Medzi návrhmi občanov bolo obmedziť rýchlosť na 30 km/h v celom úseku a pridať dopravné značenie „pozor zvýšený výskyt chodcov“, plus riešiť priechod/priechody pre chodcov. V akom stave je prosím riešenie tohto podnetu?

Peter SUCHÝ, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev: Situáciu s umiestnením kontajnerov na Švermovej ul. sme riešili v mesiaci júl 2017, kedy sme zvozové spoločnosti požiadali o umiestňovanie nádob na zber komunálnych odpadov otvormi smerom ku komunikáciám pre peších, tak aby pri využívaní kontajnerov nebolo potrebné vstúpiť na cestnú komunikáciu (nie všade je to možné, nakoľko medzi nádobami a pešou komunikáciou sa niekde nachádza vzrastlá zeleň). Výnimkou nie je, že s kontajnermi manipulujú aj občania (napr. z dôvodu parkovania motorových vozidiel). Zvozové spoločnosti sme opätovne požiadali o umiestňovanie nádob na odpad tak, aby tieto neboli otočené smerom do cestnej komunikácie.

Ján BARIČ, vedúci stavebného úradu: Problematika bola predbežne prerokovaná s ORPZ ODI s tým, že z hľadiska plynulosti cestnej premávky ODI nepovažuje obmedzenie maximálnej rýchlosti na 30 km/h za žiadúce a v prípade zriadenia nových priechodov trvá na splnení zákonných podmienok (osvetlenie, bezbariérová úprava), čo bude možné riešiť v prípade schválenia a dostatočných zdrojov PS-UMK po skončení zimného obdobia.

Vladlimír PIROŠÍK, poslanec BBA: Interpelujem pána prednostu, aby zabezpečil, že do konca kalendárneho roku sa zverejní na oficiálnom webovom sídle mesta zoznam hnuteľného majetku obstaraného v rámci participatívneho rozpočtu mesta.

Beáta FARKAŠOVÁ, vedúca ekonomického odboru: Zoznam hnuteľného majetku obstaraného v rámci participatívneho rozpočtu mesta bol dňa 29. 12. 2017 zverejnený na webovej stránke Mesta Banská Bystrica v sekcii „Informujeme“.

Vladlimír PIROŠÍK, poslanec BBA: Interpelujem odstránenie dvoch starých stánkov nachádzajúcich sa na zastávke MHD Úsvit na ul. Kpt. Nálepku.

Miroslava JANČOVÁ, vedúca odboru kultúry, športu a cestovného ruchu: Majiteľ predajného stánku nachádzajúceho sa na zastávke MHD kpt. Nálepku p. Dendis bol vyzvaný v zmysle ustanovenia IV. odst. 3 nájomnej zmluvy starať sa o prenajatý majetok. Majiteľ stánku sa zaviazal tento opätovne sprevádzkovať v termíne do 31. 5. 2018. Druhý stánok, ktorý prevádzkovala SAD, DPM BB, a. s. po zistení tento následne predala fi MONTYS, s. r. o., Čifáre. Uvedená firma bola vyzvaná k legalizácii prevádzkovania stánku v termíne do 31. 3. 2018.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Od februára 2017 sa snažím dopátrať k číslam, s ktorými musí počítať Mesto Banská Bystrica v súvislosti s novou autobusovou stanicou. Na interpeláciu v septembri 2017, s akým ročným nájomným počíta Mesto BB do rozpočtu za nájom autobusovej stanice, odpovedal p. primátor Ján Nosko toto: Výška ročného nájmu je t. č. kalkulovaná tak, aby pokryla splátky úveru, úrokov a služieb spojených s prevádzkou. V novembri som opäť požiadal o predloženie všetkých čísiel. V odpovedi bolo uvedené, že v r. 2018 bude splátka istiny vo výške 97 779 €, splátka úrokov 10 393 €, v r. 2019 splátka istiny 106 668 €, splátka úrokov 10 214 € a to všetko pri predpokladanom čerpaní úveru v januári 2018 v objeme 3,2 mil. € (suma bez DPH) na obdobie 10 rokov s prolongáciou na ďalších 20 rokov a výška nákladov ohľadne služieb spojených s prenájmom je predmetom rokovania so spoločnosťou Primum. Na decembrovom mestskom zastupiteľstve bol schválený rozpočet na r. 2018. Pýtam sa, s akými ďalšími čiastkami počíta Mesto BB na r. 2018 a r. 2019 v súvislosti s autobusovou stanicou okrem už uvedených splátok istín a úverov? A ako pokročili rokovania s firmou Primum, s. r. o.?

Martin ADAMEC, prednosta mestského úradu: viď http://egov.banskabystrica.sk/default.aspx?NavigationState=778:0: (v navigácii kliknúť na Zmluvy – Zmluva č. 2362/2017 zverejnená 29.12.2017)

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Na novej banskobystrickej autobusovej stanici nie sú vymedzené výstupištia. Vodiči autobusov často hľadajú miesto pre výstup cestujúcich. Môže Mesto Banská Bystrica (ďalej len BB) nejako ovplyvniť režim, resp. organizáciu dopravy na autobusovej stanici vo veci určenia výstupíšť?

Martin ADAMEC, prednosta mestského úradu: Mesto môže iniciovať stretnutie s prevádzkovateľom autobusovej stanice ohľadne vyššie uvedeného, ale konečné rozhodnutie je v kompetencii prevádzkovateľa autobusovej stanice.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Zimná údržba hlavných cestných komunikácií je tejto zimy zvládnutá. Problém je s údržbou chodníkov, schodíšť, zastáviek MHD. Aké opatrenia boli prijaté na prednostné čistenie zastávok MHD a pešieho prístupu k nim od snehu a ľadu?

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Údržba chodníkov, schodíšť a zastávok MHD je zabezpečovaná prostredníctvom firmy GANZ v súlade so schváleným Operačným plánom zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Banská Bystrica na obdobie zimy 2017-2018. Ďalším spolupracujúcim subjektom pre výkon zimnej údržby schodíšť je aj Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o., s ktorým bola uzatvorená zmluva o spolupráci č.1220/2016/PS-UMK a čiastočne prispievajú aj pracovníci verejnoprospešných prác. Po prvom výdatnom snežení na konci novembra 2017, kedy spoločnosť GANZ nezvládla zimnú údržbu chodníkov v požadovanom čase a kvalite, Mesto BB pristúpilo k mimoriadnym opatreniam a zimnú údržbu chodníkov objednalo a koordinovalo až do odstránenia všetkých nedostatkov u ďalších firiem a organizácií – MIS, NIGOL, PEMAX PLUS, ZAaRES a DPM BB. V súčasnosti firma Ganz už má zabezpečené potrebné kapacity pre výkony zimnej údržby chodníkov v súlade s operačným plánom.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Vo vzťahu k zlému stavu ciest a chodníkov a dopravnej situácii v časti mesta Graniar mám otázku, či do doby uskutočnenia opráv ciest a chodníkov alebo vybudovania novej prístupovej komunikácie, nie je možné dopravnú situáciu zlepšiť napríklad zmenou organizácie dopravy dopravným značením a kontrolou.

Ján BARIČ, vedúci stavebného úradu: Okresný dopravný inšpektorát v BB priebežne monitoruje stav bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na cestách a miestnych komunikáciách na území mesta a operatívne zjednáva nápravu formou represívnych opatrení v rámci vlastných kapacít a v prípade potreby organizačných alebo stavebno-technických opatrení žiada o ich realizáciu príslušné cestné správne orgány a správcov komunikácií. V súvislosti s časťou „Graniar“ mesto ako cestný správny orgán pre miestne komunikácie aktuálne neeviduje žiadne nedostatky týkajúce sa dopravného značenia a existujúce DZ považuje za dostatočné.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Ako sa bude riešiť oprava, resp. vybudovanie nového premostenia v Jakube za Kostolom sv. Jakuba?

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Mesto Banská Bystrica nie je vlastníkom a správcom premostenia cez potok Bystrica v Jakube za Kostolom sv. Jakuba. Nemôže preto participovať na oprave existujúceho mostíka. Statické posúdenie tohto premostenia konštatuje závažné poškodenie premostenia. Na základe tohto hodnotenia mesto odporučilo rekonštrukciu mostíka samotným obyvateľom, ktorí premostenie po povodni v sedemdesiatych rokoch minulého storočia postavili, na ich náklady. Ďalším z možných riešení je vybudovanie nového mostu Mestom BB, čo by znamenalo zaradenie tejto investície do dlhodobých plánov mesta.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Ako bude zabezpečovaný systém prepojenia MHD a vlakovej dopravy z Rudlovej-Sásovej?

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Už počas výstavby bolo proklamované, že nová autobusová stanica bude integrovať aj mestskú dopravu. Po preverení všetkých autobusových liniek, ktoré vykonávajú mestskú dopravu, bola medzi Mestom BB a dopravcom dohodnutá a následne aj schválená zmena cestovných poriadkov autobusových liniek číslo 20, 23, 28, 29 a 97, ktoré zabezpečujú vedenie mestskej dopravy na novovybudovanú autobusovú stanicu. Sme si vedomí toho, že každá zmena cestovných poriadkov môže vyvolať nespokojnosť časti cestujúcej verejnosti. Je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, že táto zmena bola uskutočnená s cieľom zabezpečenia vedenia mestskej dopravy z novovybudovanej autobusovej stanice, na čo je autobusová stanica určená a aj organizačne usporiadaná. Plán dopravnej obslužnosti mesta BB uvádza, že priemerná pešia dostupnosť pre cestujúceho zo zastávky MHD sa uvažuje 400 – 500 m, alebo 5 minút, čo je v tomto prípade naplnené. Vzdialenosťou medzi železničnou stanicou a zastávkou MHD na autobusovej stanici nie sú tieto limity prekročené v dĺžkovom vyjadrení trasy ani časovým ohraničením. V časovom vyjadrení vzdialenosť medzi železničnou stanicou a zastávkou MHD na autobusovej stanici pri použití eskalátora v budove Terminálu je možné prejsť do 5 minút, z autobusovej stanice na železničnú stanicu po vonkajších schodoch je možné prejsť do 4 minút a vzdialenosť železničná stanica a zastávka MHD na autobusovej stanici pri použití vonkajšieho výťahu je možné prejsť v intervale do 5 minút pokojnej chôdze, čo sme prešli osobne viackrát.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Prosím o zabezpečenie vykonania kontrol v časti mesta Rudlová so zameraním na stav cestných komunikácií a na dodržiavanie dopravných predpisov.

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Správca miestnych komunikácií vykonáva prehliadky stavu miestnych komunikácií. Na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky je oprávnená polícia.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Interpelujem pána primátora vo veci plnenia Akčného plánu PHSR pre mesto Banská Bystrica na roky 2015-2017. Ide o Prioritu 6.3. Podpora zdravia, Opatrenie 6.3.1. 1 Zabezpečenie dostatočnej zdravotnej prevencie, Aktivitu 6.3.1.1 Podporovať aktivity Projektu Zdravé mesto, aktualizovať program Plán zdravia mesta a obnoviť pozíciu koordinátora projektu (termín – roky 2015-2017). Ďalej o Prioritu 7.3 Environmentálna výchova, Opatrenie 7.3.1 Vytvorenie mestského Ekocentra a zavedenie systematického vzdelávania v environmentálnej oblasti, Aktivitu 7.3.1.2 Vytvoriť pracovnú pozíciu pre koordinátora environmentálnej výchovy v meste (termín – rok 2017). Navrhujem vytvorenie pracovnej pozície na koordináciu aktivít mesta v oblasti životného prostredia a zdravia s doplnením koordinácie problematiky adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Banská Bystrica a pre dobré rozhodovanie Mesta s ohľadom na klimatické zmeny.

Mária FILIPOVÁ, vedúca odboru sociálnych vecí: Národná sieť Asociácie zdravých miest Slovenska /AZMS/ bola zrušená ku 31.12.2013. Aktívnymi členmi AZMS bolo 12 miest Slovenska: Banská Bystrica, Levice, Trnava, Spišská Nová Ves, Košice, Turčianske Teplice, Bratislava, Hronské Kľačany, Liptovský Mikuláš, Nitra, Zvolen a Martin. Samotný projekt „Zdrave mesto“ bol súčasťou Národného programu podpory zdravia, naposledy bola schvalená jeho aktualizácia v r 2014. Spomínaný program vychádza z politiky Svetovej zdravotníckej organizácie WHO s názvom „Zdravie pre všetkých“, ktorá je zakotvená v politike „Zdravie 2020“ – http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being/about-health-2020 Tak ako je vyššie uvedené Projekt Zdravé mesto bol ukončený a priamo projekt ďalej už nepokračuje, čo však neznamená, že mesto v stratégii, ktorej cieľom bolo zlepšiť kvalitu života a zdravia občanov mesta BB nepokračuje. V období, keď bol Plán zdravia vytvorený a dizajnovaný ( 1997 – 2005) neexistovali legislatívne predpoklady a východiská pre spracovanie takýchto strategických dokumentov a bolo veľmi pokrokové, že mesto BB spolu aj s inými krajskými mestami sa k stratégii zdravých miest hlásilo. Od 1. 1. 2009 nadobudol účinnosť Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja ( v znení č. 309/2014 Z. z.) , ktorý ustanovuje ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce a podmienky na koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja. Cieľmi regionálneho rozvoja sú medzi iným aj ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia, ako aj realizácia opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu, ktoré vo svojej interpelácii uvádzate. Základné dokumenty, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje tento rozvoj sú Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Projekt Zdravé mesto má teda kontinuálne pokračovanie v rámci niekoľkých priorít PHSR (Zeleň a verejné priestranstvá, Vodné toky, Enviromentálna výchova, Odpadové hospodárstvo) a v priorite 6.3 Podpora zdravia. Tematický cieľ T.38 sa zabezpečuje prostredníctvom preventívnych programov, ktoré sa na území mesta realizujú. Dôkazom toho sú aj aktivity, ktoré sa na území mesta prostredníctvom spolupráce s kľúčovými partnermi ( RÚVZ, ZŠ, MŚ, Slovenská spoločnosť pre výživu, OZ Život a zdravie – kluby zdravia, Materské centrá – MC, Denné centrá atď.) realizujú. Sú to aktivity typu „Takto to varím ja“ (MC), odborné semináre z príležitosti Dňa mlieka, Deň Zeme, Deň vody, každoročne „Olympiády zdravej výživy“, každoročná aktivita „Vyzvi srdce k pohybu“, „Do práce na bicykli“, Educafilm a pod. Podrobnejší prehľad o realizovaných aktivitách, ktoré koordinovalo Mesto BB nájdete na http://www.banskabystrica.sk/?id_menu=97545 aj v rámci projektu „Užívaj si zdravý život“ (We Love Eating) podporený Európskou komisiou. Máme za to, že Mesto BB Akčný plán PHSR v oblasti zabezpečenia zdravotnej prevencie plní – Akčný plán bol v rámci uvádzaného projektu spracovaný na roky 2014 – 2015. Vďaka realizovaným aktivitám povedomie aspektov zdravého životného štýlu vzrástlo u väčšiny cieľových skupín ( okrem mladistvých) – zistené na základe relevantného prieskumu. Hoci ideálny životný štýl nebol dosiahnutý, zistený bol pokles nezdravého životného štýlu. Mesto BB hodnotí projekt a realizované aktivity pozitívne, hlavne komunitný prístup, zapojenie širokého spektra cieľových skupín (mládež, tehotné ženy, seniori). Pozitívne hodnotíme aktivity, ktoré prispeli k prepájaniu generácií a tým posilnenie medzigeneračného aspektu. Realizované aktivity prispeli k sieťovaniu rôznych subjektov pôsobiacich v oblasti zdravého životného štýlu na území mesta a tým aj výstupy a synergia jednotlivých aktivít organizácií vzrástla. Možno konštatovať, že aj napriek mnohým aktivitám v oblasti zdravej životosprávy majú kampane a aktivity projektu realizované kreatívnou a interaktívnou formou oveľa väčší vplyv na formovanie vedomia a myslenia, ako tradičné formy ( prednášky, letáky a pod.). Mesto Banská Bystrica zabezpečilo a distribuovalo pre všetky ZŠ a MŚ program rozvoja školského stravovania pod názvom „Stravovacia a výživová politika pre školy“. V súčasnosti sa pripravuje Zmluva o spolupráci s RÚVZ o zabezpečení činnosti Poradní zdravia. Spracúva sa Akčný plán podpory zdravia na rok 2016 v spolupráci s RÚVZ a s komunitnými centrami. Gestorom programu Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie v rámci PHSR je odbor sociálnych vecí, ktorý za obdobie posledných 2 rokov koordinoval tieto aktivity. Koordinácia programov podpory zdravia sa zabezpečuje prostredníctvom uvedeného útvaru. Vzhľadom na to, že plán zdravia je súčasťou PHSR, kde každá oblasť má svojho gestora, ktorý je zodpovedný za plnenie cieľov PHSR nepovažujeme v súčasnosti za opodstatnené vytvoriť v štruktúre mesta samostatnú pozíciu na koordináciu uvedených aktivít v rámci mesta. Nevylučujeme vytvorenie takejto pozície v rámci získania grantov resp. prostriedkov z EŠIF alebo iných mimorozpočtových zdrojov, ktoré budú účelovo určené na podporu takýchto programov.

Martin ADAMEC, prednosta mestského úradu: Taktiež v súčasnosti neuvažujeme o vytvorení samostatných pozícií pre koordinátora environmentálnej výchovy v meste a o vytvorení pozície na koordináciu aktivít mesta v oblasti životného prostredia a zdravia.

Hana KASOVÁ, poslankyňa BBA: Parkovanie áut na sídliskách je alarmujúce. Kedy Mesto Banská Bystrica predloží VZN s návrhom zavedenia rezidentského státia na sídliskách a s tým spojené obmedzenie počtu vozidiel na jednu bytovú jednotku?

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Zavedenie rezidentských zón na sídliskách je jedným z možných riešení statickej dopravy v týchto častiach mesta. Nastavenie spravodlivých a primeraných pravidiel rezidentského parkovania pre všetkých dotknutých obyvateľov je mimoriadne náročné. S riešením tohto problému sa stretávame v existujúcich rezidentských zónach v okolí centra mesta. Veríme, že získané skúsenosti a postupne overované moduly fungovania rezidentských zón bude možné neskôr aplikovať aj v budúcnosti v rezidentských zónach na sídliskách v našom meste. Do vytvorenia rezidentského parkovania vstupuje množstvo ďalších faktorov ako je správa parkovania, proces komunikácie rôznych odborných inštitúcií pri vytvorení a schvaľovaní projektovej dokumentácie doplnenia zvislého a vodorovného značenia a dopravných zariadení a pod. Na takéto plošne rozsiahle zavedenie zmien v statickej doprave mesto v súčasnosti nie je pripravené projektovo ani personálne. Pre úspešnú realizáciu takéhoto opatrenia bude potrebné zavedenie rezidentských zón a pravidiel ich fungovania odkomunikovať aj so samotnými obyvateľmi sídlisk nášho mesta.

Hana KASOVÁ, poslankyňa BBA: Interpelujem vo veci stavu riešenia podnetu občanov Švermovej ulice z júla 2017 ohľadom dopravnej situácie na Švermovej, medzi strediskom ÚSVIT a Švermovou 55A, povolená rýchlosť 50 km/h, nebezpečné rozmiestnenie smetných košov na cestnej komunikácii a ich otočenie do vozovky a nedostatok priechodov pre chodcov. Problém s umiestnením smetných košov bol čiastočne vyriešený. Medzi návrhmi občanov bolo obmedziť rýchlosť na 30 km/h v celom úseku a pridať dopravné značenie „pozor zvýšený výskyt chodcov“, plus riešiť priechod/priechody pre chodcov. V akom stave je prosím riešenie tohto podnetu?

Peter SUCHÝ, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev: Situáciu s umiestnením kontajnerov na Švermovej ul. sme riešili v mesiaci júl 2017, kedy sme zvozové spoločnosti požiadali o umiestňovanie nádob na zber komunálnych odpadov otvormi smerom ku komunikáciám pre peších, tak aby pri využívaní kontajnerov nebolo potrebné vstúpiť na cestnú komunikáciu (nie všade je to možné, nakoľko medzi nádobami a pešou komunikáciou sa niekde nachádza vzrastlá zeleň). Výnimkou nie je, že s kontajnermi manipulujú aj občania (napr. z dôvodu parkovania motorových vozidiel). Zvozové spoločnosti sme opätovne požiadali o umiestňovanie nádob na odpad tak, aby tieto neboli otočené smerom do cestnej komunikácie.

Ján BARIČ, vedúci stavebného úradu: Problematika bola predbežne prerokovaná s ORPZ ODI s tým, že z hľadiska plynulosti cestnej premávky ODI nepovažuje obmedzenie maximálnej rýchlosti na 30 km/h za žiadúce a v prípade zriadenia nových priechodov trvá na splnení zákonných podmienok (osvetlenie, bezbariérová úprava), čo bude možné riešiť v prípade schválenia a dostatočných zdrojov PS-UMK po skončení zimného obdobia.

Vladlimír PIROŠÍK, poslanec BBA: Interpelujem pána prednostu, aby zabezpečil, že do konca kalendárneho roku sa zverejní na oficiálnom webovom sídle mesta zoznam hnuteľného majetku obstaraného v rámci participatívneho rozpočtu mesta.

Beáta FARKAŠOVÁ, vedúca ekonomického odboru: Zoznam hnuteľného majetku obstaraného v rámci participatívneho rozpočtu mesta bol dňa 29. 12. 2017 zverejnený na webovej stránke Mesta Banská Bystrica v sekcii „Informujeme“.

Vladlimír PIROŠÍK, poslanec BBA: Interpelujem odstránenie dvoch starých stánkov nachádzajúcich sa na zastávke MHD Úsvit na ul. Kpt. Nálepku.

Miroslava JANČOVÁ, vedúca odboru kultúry, športu a cestovného ruchu: Majiteľ predajného stánku nachádzajúceho sa na zastávke MHD kpt. Nálepku p. Dendis bol vyzvaný v zmysle ustanovenia IV. odst. 3 nájomnej zmluvy starať sa o prenajatý majetok. Majiteľ stánku sa zaviazal tento opätovne sprevádzkovať v termíne do 31. 5. 2018. Druhý stánok, ktorý prevádzkovala SAD, DPM BB, a. s. po zistení tento následne predala fi MONTYS, s. r. o., Čifáre. Uvedená firma bola vyzvaná k legalizácii prevádzkovania stánku v termíne do 31. 3. 2018.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Od februára 2017 sa snažím dopátrať k číslam, s ktorými musí počítať Mesto Banská Bystrica v súvislosti s novou autobusovou stanicou. Na interpeláciu v septembri 2017, s akým ročným nájomným počíta Mesto BB do rozpočtu za nájom autobusovej stanice, odpovedal p. primátor Ján Nosko toto: Výška ročného nájmu je t. č. kalkulovaná tak, aby pokryla splátky úveru, úrokov a služieb spojených s prevádzkou. V novembri som opäť požiadal o predloženie všetkých čísiel. V odpovedi bolo uvedené, že v r. 2018 bude splátka istiny vo výške 97 779 €, splátka úrokov 10 393 €, v r. 2019 splátka istiny 106 668 €, splátka úrokov 10 214 € a to všetko pri predpokladanom čerpaní úveru v januári 2018 v objeme 3,2 mil. € (suma bez DPH) na obdobie 10 rokov s prolongáciou na ďalších 20 rokov a výška nákladov ohľadne služieb spojených s prenájmom je predmetom rokovania so spoločnosťou Primum. Na decembrovom mestskom zastupiteľstve bol schválený rozpočet na r. 2018. Pýtam sa, s akými ďalšími čiastkami počíta Mesto BB na r. 2018 a r. 2019 v súvislosti s autobusovou stanicou okrem už uvedených splátok istín a úverov? A ako pokročili rokovania s firmou Primum, s. r. o.?

Martin ADAMEC, prednosta mestského úradu: viď http://egov.banskabystrica.sk/default.aspx?NavigationState=778:0: (v navigácii kliknúť na Zmluvy – Zmluva č. 2362/2017 zverejnená 29.12.2017)

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Majitelia pozemkov na Švermovej ul. sa dožadujú odstránenia vecí, materiálu, zeminy zo strany ZAaRES. Tak sa zužuje plocha užívaného areálu, všetky skleníky sú umiestnené na cudzích pozemkoch, čím môže byť ohrozená skleníková výroba vo vlastných kapacitách. Ako chce túto situáciu Mesto BB riešiť?

Ivan ŠABO, riaditeľ Záhradníckych a rekreačných služieb: ZAaRES požiada Mesto BB o pridelenie pozemkov v rozlohe 3 000 m2 s prístupovou komunikáciou a zabezpečenými inžinierskymi sieťami pre skleníkovú výrobu.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Zástupcovia Základnej školy Štefana Moysesa majú obavy z neprehľadnosti dopravnej situácie pred školou. K nim sa pridávajú ďalší občania. Hovoria vytváraní stresových situácii súvisiacimi s tým, že v tejto časti chýba zrušený chodník, vozidlá parkujú pred bezbariérovým vstupom na poštu a z dvora pošty vychádzajú vozidlá pomerne veľkou rýchlosťou. Aké opatrenia Mesto BB v súčinnosti s dopravnou políciou môže prijať pre zlepšenie bezpečnosti úseku od konca školského dvora po koniec budovy pošty?

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Neprehľadnú dopravnú situáciu a kongescie v časoch pred začiatkom vyučovania vytvárajú na komunikáciách v blízkosti základných škôl práve vodiči vozidiel dovážajúcich žiakov k vchodu školy. Príčina teda nie je v nedostatočnom dopravnom značení, ale v miere jeho (ne)rešpektovania vodičmi. Na bezpečnosť žiakov na priechodoch v okolí škôl v týchto časoch dohliadajú hliadky mestskej polície.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Prosím o opravu osvetlenia v areáli hradného areálu a kostolov. Je klzko, vo vianočnom období sa tu bude pohybovať viac ľudí.

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí: Uvedená lokalita bola preverená z hľadiska funkčnosti verejného osvetlenia a poruchy boli odstránené 22. 12. 2017.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Bude Mesto Banská Bystrica odstraňovať pozície stánkov, nasprejované na zemi na Nám. SNP a v Lazovnej ulici? Myslím, že označovanie sa robilo pred Radvanským jarmokom.

Miroslava JANČOVÁ, vedúca odboru kultúry, športu a cestovného ruchu: Pri realizácii značenia stánkov, v prípravnej fáze Radvanského jarmoku, sú používané spreje s dočasnou zreteľnosťou. Tieto spreje používajú aj stavbári pri technických značeniach na komunikáciách aj mimo nich. Sila značenia časom zmizne, záleží od povrchu, časom sa vytratí. Je to jediný spôsob značenia, ktorý zaručene vydrží aj nepriaznivé počasie v čase od označenia stánkov do realizácie Radvanského jarmoku. Iná odskúšaná alternatíva značenia ( kriedou) sa ukázala ako nedostatočná. Z tohto dôvodu realizátori Radvanského jarmoku neplánujú odstraňovať staré značenie.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Zavedenie pozdĺžneho parkovania na Cikkerovej ulici zrejme sledovalo zlepšenie plynulosti cestnej premávky v tejto časti. Niektorí obyvatelia sa však dožadujú šikmého státia, opatrením vraj zmizlo 30 parkovacích miest. Ako vyhodnocuje Mesto BB dopravnú situáciu na Cikkerovej ulici po zmene?

Ján BARIČ, vedúci stavebného úradu: Pozdĺžne parkovanie na Cikkerovej ulici bolo zavedené ako dočasné opatrenie v súvislosti s realizáciou stavby vo vnútrobloku za býv. kinom Urpín. S ďalšou trvalou zmenou sa uvažuje až v súvislosti s realizáciou príslušnej etapy cyklotrasy Hušták – Senica. Podľa ustanovenia § 8 ods. 2 vyhl. č. 532/2002 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.:“(2) Stavba musí byť vybavená odstavným a parkovacím stojiskom riešeným ako súčasť stavby alebo ako prevádzkovo neoddeliteľná časť stavby, alebo umiestneným na pozemku stavby, ak tomu nebránia obmedzenia vyplývajúce z osobitných predpisov.“ Mesto nemá povinnosť regulovať počet vozidiel vo vlastníctve a užívaní vlastníkov nehnuteľností a ani povinnosť riešiť ich požiadavky na statickú dopravu.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Na interpeláciu ohľadom toho, či Mesto BB premyslelo postup, ako sa dosiahne redukcia počtu opustených stánkov na jeho území, ma p. vedúca odboru kultúry, mládeže a športu Miroslava Jančová vyrozumela o plánovanom pracovnom stretnutí dňa 17. 10. 2017 zástupcov vedenia Mesta BB, oddelenia kultúry, stavebného úradu, oddelenia dopravných stavieb a oddelenia územného plánovania a architektúry. Podľa jej vyjadrenia výstup z pracovného stretnutia mal byť ihneď ako aj s prijatými opatreniami doručený MsZ. Sľúbený výstup sa však ku mne nedostal a nebol ani medzi materiálmi novembrového alebo decembrového rokovania poslancov. Prosím informovať o postupe a aj o ďalších krokoch, ktoré od októbra 2017 vykonalo Mesto BB v súvislosti s odstraňovaním opustených stánkov.

Miroslava JANČOVÁ, vedúca odboru kultúry, športu a cestovného ruchu: Oslovení majitelia neprevádzkovaných stánkov prejavili záujem tieto znovusprevádzkovať, hlavne stánky nachádzajúce sa Štefánikovom nábreží a Štadlerovom nábreží. Tieto odkúpila podnikateľka, ktorá predložila situačný náčrt odboru územného plánovania a architekta mesta v súvislosti s architektonickým doriešením stvárnenia predajných stánkov. V prípade odsúhlasenia navrhnutého riešenia vizualizácie týchto stánkov, podnikateľka ich plánuje sprevádzkovať už do letnej sezóny 2018, nakoľko zainvestovala značnú finančnú čiastku do príprav rekonštrukcie stánkov. Zoznam stánkov s určením funkčnosti nachádzajúcich sa na pozemkoch Mesta so zmluvným vzťahom garantom ktorého je oddelenie kultúry sa nachádza v prílohe stanoviska.