Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Na moju interpeláciu z 19. 9. 2017, akým ročným nájomným počíta Mesto BB do rozpočtu za nájom autobusovej stanice, odpovedal p. primátor Ján Nosko toto: „Výška ročného nájmu je t. č. kalkulovaná tak, aby pokryla splátky úveru, úrokov a služieb spojených s prevádzkou.“ Prosím teda o predloženie čísiel, s akými financiami v rozpočte počíta Mesto BB na splátky úveru, na splátku úrokov a na služby spojené s prevádzkou autobusovej stanice v r. 2018 – zvlášť na každú kategóriu tak, ako ich diferencoval p. primátor. Tiež prosím o výhľad na r. 2019.

Martin ADAMEC, prednosta mestského úradu: Pri predpokladanom čerpaní úveru v januári 2018 v objeme 3,2 mil. € (suma bez DPH) na obdobie 10 rokov s prolongáciou na ďalších 20 rokov sú splátky v rokoch 2018 a 2019 nasledovné: Rok 2018 – splátka istiny 97 779 €, splátka úrokov 10 393 €; Rok 2019 – splátka istiny 106 668 €, splátka úrokov 10 214 €. Výška nákladov ohľadne služieb spojených s prenájmom je stále predmetom rokovania so spoločnosťou Primum.

Pavol KATRENIAK, poslanec BBA: Vysutý most cez Hron pre peších pri zimnom štadióne, ktorý svojho času s pompou otváral p. primátor Ivan Saktor, rýchlo chátra. Trpí najmä drevo, po ktorom sa chodí. Zelené koberce sú z mosta dávno strhnuté (tie síce mohli byť v čase otvárania aplikované kvôli efektu a nie kvôli účelnosti, takže možno ani nechýbajú). Touto interpeláciou dávam do pozornosti stav vysutého mosta. Kedy Mesto BB počíta s ošetrením jeho pochôdznej časti?

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií: Obhliadkou mosta neboli zistené nedostatky. Drevo, ktoré bolo použité na výstavbu, bolo ošetrené impregnáciou a v súčasnosti si nevyžaduje údržbu.

Viera DUBAČOVÁ, poslankyňa BBA: Na podnet občanov z Graniara interpelujem havarijný stav schodov z hornej časti Graniara na dolnú.

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií: Na základe obhliadky správca miestnych komunikácií konštatuje, že schodisko vedúce od rodinného domu Na Graniari č. 31 k č. 22 je v nevyhovujúcom stave a vyžaduje rozsiahlu opravu s vysokou finančnou náročnosťou. Opravu zaradíme do zásobníka opráv MK bez určenia termínu.

Viera DUBAČOVÁ, poslankyňa BBA: Interpelujem nedoriešený chodník pre chodcov z Tajovského ulice pri SOU na Graniar. Tento stav je roky neriešený a občania sa pýtajú, kedy sa urobí náprava.

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií: Šírkové parametre na vybudovanie nového chodníka na Nám. L. Svobodu v úseku od schodiska z Graniara po objekt SOU nie sú vyhovujúce, chodník nie je možné vybudovať v zmysle platných noriem. Chodci majú možnosť bezpečného pohybu po existujúcom chodníku prechodom na opačnú stranu vozovky.

Vladimír PIROŠÍK, poslanec BBA: Na základe podnetu od obyvateľov Ružovej 3 týmto interpelujem zlý stav chodníka, ktorý vedie na zastávku na Ďumbierskej ulici (popod bývalú ZDŠ). Zároveň prosím o informáciu či by bolo možné vybudovať pokračovanie tohto chodníka smerom dole, na Ružovú ulicu, a ak áno, kedy by mohlo dôjsť k jeho výstavbe. Ďakujem.

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií: Správca miestnych komunikácií nevyhovujúci stave chodníka na Ružovej ulici od bytového domu č. 3 smerom k zastávke MHD na Ďumbierskej ul. eviduje. Jeho oprava je zaradená v zásobníku MK určených na opravu. Termín realizácie opravy nie je možné určiť. Odporúčame plánovať jeho opravu z prostriedkov na stavebnú údržbu MK vo volebnom obvode č. 3. O výbere komunikácií určených na opravu z týchto prostriedkov rozhodujú poslanci za volebný obvod. Výstavba ďalšie úseku chodníka nie je opodstatnená. Chodci majú zabezpečený prístup po existujúcich chodníkoch.

Vladimír PIROŠÍK, poslanec BBA: Interpelujem potrebu odstránenia havarijného stavu obruby v rámci širšieho zázemia pri tzv. Leninovi na Nám. slobody. Viaceré mramorové príkrovy na opornom múriku hneď vedľa chodníka pre peších sú rozbité a opadané, príp. len voľné položené na zemi, hrozí tam riziko.

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií: Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí zabezpečilo odstránenie uvoľnených mramorových dosiek oporného múrika na Námestí slobody tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia okoloidúcich.

Ľudmila PRIEHODOVÁ, poslankyňa BBA: Interpelujem vo veci rekonštrukcie kaštieľa Radvanských s parkom. Má mesto ako vlastník kultúrnej pamiatky prehľad, koľko percent z projektovanej rekonštrukcie bolo už zrealizovaných a v akom časovom horizonte bude reálne ukončenie rekonštrukčných prác a ako je zabezpečené ďalšie financovanie? Ako dopadlo rokovanie o možnom dofinancovaní rekonštrukcie z nórskych fondov?

Ján BARIČ, vedúci stavebného úradu: Vzhľadom na fakt, že investorom projektu je Akadémia umení BB a nie Mesto BB, požiadali sme vedenie AU BB o poskytnutie informácie, v akom stave sa nachádza pokračovanie rekonštrukcie kaštieľa Radvanských. Získané informácie Vám bezodkladne poskytneme.

Ľudmila PRIEHODOVÁ, poslankyňa BBA: Interpelujem p. primátora vo veci vybavenia petície občanov Radvane vo veci plánovanej výstavby polyfunkčného domu „Tulipán“, ktorá bola občanmi odovzdaná 8. 4. 2014.

Ján BARIČ, vedúci stavebného úradu: Kompletný spis sa zatiaľ nevrátil z Najvyššieho súdu SR. Podľa našich informácií stavebník pokračuje v projektovej a inžinierskej príprave. Stavebné úrady môžu pokračovať v konaniach po navrátení spisov a podaní žiadosti stavebníkom.

Ľudmila PRIEHODOVÁ, poslankyňa BBA: Interpelujem vo veci možnosti zriadenia denného centra v Radvani pre seniorov, OR.

Mária FILIPOVÁ, vedúca odboru sociálnych vecí: Dňa 29. 9. 2017 bol do podateľne Mestského úradu Banská Bystrica doručený list OR Radvaň, týkajúci sa požiadavky občanov mestskej časti Radvaň na zriadenie denného centra v priestoroch základnej školy v Radvani. Takáto požiadavka bola na Mestský úrad BB doručená aj 3. 2. 2016. V tom čase sme ešte nemali presnú predstavu o využití uvedených priestorov, čo bolo uvedené v liste č. 10/2016/TU zo dňa 10. 2. 2016. Z analýzy potrieb mesta ale vyplynula potreba na rozšírenie siete materských škôl. Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 21.3.2017 uznesením č. 760/2017 bolo OR Radvaň 27. 10. 2017 oznámené, že dočasne nevyužité priestory v ZŠ Radvaň budú využité ako materská škola. Projekt ZŠ a MŠ Radvanská 1, BB bol schválený a plánovaný začiatok rekonštrukčných prác je na prelome februára a marca roku 2018. Od 1. 9. 2018 bude nová materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení. O informáciu sme požiadali aj pani riaditeľku ZŠ Mgr. Príbojovú, ako sú využité priestory v pavilóne B. V pavilóne B je len jedna voľná učebňa, ktorá bude pripojená k ďalším priestorom využívaných Centrom voľného času. V súčasnosti sa v tejto časti budovy rieši havarijný stav v sociálnych zariadeniach. Školský byt, je v súčasnosti nevyužitý, nie je napojený na školu tepelnou ani elektrickou energiou. V škole je veľa mladých učiteľov a je len otázku krátkeho času, kedy požiadajú o využitie tohto bytu na bývanie. Napriek tomu je vedenie školy otvorené spolupráci s občianskou radou mestskej časti Radvaň a tak ako doteraz poskytne jedáleň, resp. telocvičňu na aktivity DC. Takú istú formu spolupráce má napr. aj denné centrum Dúbrava v Podlaviciach so základnou školou v Podlaviciach. Z podkladov z útvaru evidencie a správy majetku mesta vyplýva, že mesto disponuje voľnými kapacitami v mestskej časti Radvaň v obytnom dome na Nám. Ľ. Štúra 15 -20. Ide o nebytový priestor s podlahovou plochou 22,0 m2, 21.20 m2, 53.28 m2 a 33,12 m2, ktorý si už zástupcovia OR boli osobne pozrieť aj za účasti zástupcov mesta na jar tohto roku. Ďalej bol ponúknutý priestor v katastrálnom území Radvaň, v budove zariadenia pre seniorov Jeseň na Internátnej ul. č. 10. V budove sa nachádza miestnosť vhodná pre voľnočasové aktivity a je voľná v utorok a piatok v poobedňajších hodinách. Na základe spätnej väzby od OR Radvaň, že ktorú z ponúkaných alternatív pre činnosť DC Radvaň využijú, bude zvolený ďalší postup v procese zriadenia DC.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Interpelujem vo veci deratizácie v meste BB. Aký je aktuálny stav deratizácie? V niektorých častiach mesta, napríklad na Graniari, obyvatelia upozorňujú na premnoženie potkanov.

Peter SUCHÝ, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev: Jesenná časť celomestskej deratizácie prebieha na území mesta od polovice septembra a končí v novembri 2017 (zásahy sa robia vo výnimočných prípadoch aj mimo jarnej a jesennej deratizácie). Celomestská deratizácia sa dáva na vedomie občanom mesta oznámením primátora mesta, ktoré je zverejnené na verejných tabuliach, stránke mesta a v tlači. Osobitne sa posiela správcom bytových domov, ktorých zástupcovia sa zúčastňujú na zasadaní koordinačnej skupiny, resp. spolupracujú s koordinačnou skupinou. Verejnosť je v dostatočnom predstihu oboznámená s tým, že sa deratizácia bude vykonávať, o čom svedčí aj ich účasť pri nahlasovaní miest s výskytom hlodavcov. Taktiež sa v tomto období spolupracuje so STVaPS, a. s. BB, ktorá vykonáva deratizáciu siete verejnej kanalizácie. Mesto zabezpečuje deratizáciu na verejných priestranstvách, v materských školách a sociálnych zariadeniach. Jesenná časť deratizácie sa blíži ku koncu, resp. sa ukončuje na 54. miestach s výskytom hlodavcov. Z ulíc na Graniari nebol doteraz hlásený výskyt hlodavcov. Po upresnení, kde sa hlodavce vyskytujú, bude vykonaná kontrola a v prípade potvrdenia výskytu aj deratizácia, pokiaľ to bude na pozemkoch v majetku mesta.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Na sídlisku Rudlová-Sásová sa po vybudovaní parkoviska na Rudohorskej ulici významne nezlepšila situácia v súvislosti s parkovaním automobilov na plochách zelene a na miestach, kde parkujúce v vozidlá bránia plynulosti cestnej premávky. Potvrdzuje sa, že k zlepšeniu stavu celkom nepomáha len budovanie nových parkovísk, ale dôležité je zaviesť ďalšie opatrenia, zaviesť parkovací režim a kontrolovať dodržiavanie pravidiel. Aké opatrenia pripravuje vedenie Mesta vo veci úprav a kontroly parkovacieho režimu na sídlisku Rudlová-Sásová?

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií: Mesto BB po umiestnení zónových dopravných značiek zakazujúcich státie nákladných vozidiel nad 5 m v súčasnosti neplánuje zavedenie ďalších úprav parkovania na sídliskách. Do budúcna je jednou z možností regulácie statickej dopravy na verejnom priestranstve aj zavedenie rezidentského státia na sídliskách a s tým spojené obmedzenie počtu vozidiel na jednu bytovú jednotku.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Obyvatelia sídliska Rudlová-Sásová predchádzajúcemu primátorovi mesta odovzdali petíciu, v ktorej žiadajú o vybudovanie nového cintorína v tejto časti mesta. V októbri 2015 vypracoval ÚHA Ideovú štúdiu umiestnenia cintorína v lokalite Bánoš (urnový cintorín a urnové steny). V štúdii je navrhnutý ďalší postup na realizáciu cintorína: hydrogeologický prieskum podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (hladina podzemnej vody, zosuvy…), majetkovoprávne vysporiadanie dotknutých pozemkov (cintorín je podľa Územného plánu mesta BB verejnoprospešná stavba), spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (RÚVZ je dotknutým orgánom v územnom konaní). Ako bude Mesto BB postupovať v najbližšej dobe vo veci vybudovania nového cintorína v Rudlovej-Sásovej?

Vladimír LETOVANEC, vedúci odboru územného plánovania a architekta mesta: Mesto BB v súčasnej dobe neuvažuje s investičným zámerom vybudovania cintorína a domu smútku pre mestskú časť Rudlová- Sásová. Prioritou Mesta BB je skvalitniť služby a rozšíriť existujúci cintorín s urnovým hájom v BB, časť Kremnička.

Milan LICHÝ, poslanec BBA: Budú pred zimným obdobím ešte odstránené výtlky na niektorých mestských komunikáciách? Ak áno, kde?

Renáta HLÁČIKOVÁ, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií: V súčasnosti správca miestnych komunikácií dokončuje práce na stavebnej údržbe miestnych komunikácií z posledných finančných prostriedkov určených na túto činnosť v roku 2017. konkrétne sú to lokálne opravy MK na Nám. slobody, Kollárovej, Zelenej, Hornej, Rudohorskej ul., ulici Na Karlove, Triede SNP, Iliašskej ceste, Ul. M. Rázusa. Od 15. 11. 2017 sa začalo obdobie zimnej údržby, v ktorom bude správca miestnych komunikácií zabezpečovať už len opravu nevyhnutných havarijných poškodení MK.

Tomáš ŠTRBA, poslanec BBA: Na základe podnetu z OR Rudlová-Sásová I a od vedenia Materská škola Sásovská cesta č. 21, interpelujem úpravu dopravného značenia pred MŠ, tak aby tam mohli na nevyhnutný čas zastaviť vozidlá dodávateľov resp. rodičov (odstránenie zákazu zastavenia, alebo doplnenie výnimky o zásobovanie a klientov MŠ).

Ján BARIČ, vedúci stavebného úradu: Existujúce DZ bolo nainštalované z dôvodu riešenia bezpečnosti peších pred vstupom do objektu MŠ a vo vzťahu k autobusovej zastávke. Zastavovanie vozidiel rodičov a dodávateľov je možné na priľahlej miestnej MK „Na Tále“.