Ing. Mgr. Pavol Katreniak – poslanec BBA: Verejnosť priaznivo prijala odstránenie vrakov novinových stánkov. Ďakujem za správu zaslanú v priebehu roka. Koľko opustených stánkov bolo odstránených v r. 2018? Aké konkrétne postupy plánuje uskutočniť Mesto Banská Bystrica v r. 2019 pre oživenie predaja v opustených stánkoch alebo pre ich zlikvidovanie?

Odpoveď: Mgr. Miroslava Jančová, vedúca OPM Mesto Banská Bystrica riešilo a rieši situáciu s neprevádzkovanými stánkami umiestnenými na pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica. Odstránenie nefunkčných stánkov je sťažené technickým riešením, nakoľko nadrozmerné zariadenia /ako je stánok/ a ich preprava si vyžaduje prepravu nadrozmerného nákladu špeciálnym dopravným prostriedkom ako aj súhlas Okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií k tejto preprave. Finančné zaťaženie na odstránenie a následnú likvidáciu nefunkčného stánku sa pohybuje v sume cca 500 – 600 €. V prípade, opätovného sprevádzkovania nefunkčných stánkov sa rieši legislatíva k zmene účelu využitia priestoru, t.j. povolenie Stavebného úradu, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, povolenia vlastníkov inžinierskych sietí, nakoľko je potrebná prípoj el. energie a vody. Z uvedeného vyplýva, že sa jedná o dlhší časový priestor k uvedeniu stánkov do prevádzky. V roku 2018 boli odstránené tri stánky, u dvoch prebieha zmena účelu využitia priestoru. V roku 2019 v rámci IROP bude rekonštruovaných a zmodernizovaných 10 zastávok MHD a teda aj stánkov nachádzajúcich sa v rámci týchto prístreškov.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak – poslanec BBA: Od občana som dostal takýto mail: „Chcem opätovne upozorniť, tentokrát priamo Vás ako predsedu komisie pre životné prostredie a odpady, na alarmujúcu situáciu vzniknutú neďaleko SZŠ Dráčik a Poľnej ulice. Na miestnej parcele č. 594/15, k. ú. Radvaň sa počas nedávnej rekonštrukcie hlavného ťahu Poľná – Moskovská združovali pracovné vozidlá a značne plochu, kde predtým bola zeleň poškodili, samozrejme pracovníci ZAaRESu túto situáciu po dokončení prác na cestnej komunikácii napravili a poškodenú zem rozorali, čím ju pripravili na ďalšie vegetačné obdobie. Žiaľ, začal sa nový školský rok a mamičky či oteckovia začali túto plochu využívať ako alternatívne parkovisko. Z plochy sa počas teplejších a suchších dní starostlivo práši, a tým sa poškodzuje kvalita okolitého ovzdušia. V prípade, že zase dlhšie prší, na okolitých cestných komunikáciách je blata ako na tankodrome. Žiadam o okamžitú nápravu stavu, a teda o akékoľvek zamedzenie prístupu automobilov na túto plochu, možno aj osadením výstražného dopravného značenia. Ide naozaj najmä na jar, jeseň a v lete o faktor, ktorý výrazne zhoršuje miestnu mikroklímu. V správe posielam aj fotografie z miesta a parcelu z katastrálnej mapy.“ Prosím verifikovať obsah tohto mailu, po overení prijať opatrenia a informovať ma o nich v odpovedi na interpeláciu.

Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ Predmetná plocha (časť pozemku parc.č. C-KN 594/15 v k.ú. Radvaň vedená ako „ostatná plocha“) sa nachádza pri miestnej komunikácii Mládežnícka ul. a možno ju charakterizovať ako verejnú zeleň a bola dočasne využívaná dodávateľom stavebných prác počas opravy Poľnej ul. v r. 2018. Využívanie plochy vodičmi vozidiel v súvislosti s prepravou detí do priľahlých školských zariadení je v rozpore so všeobecnými povinnosťami zákona o cestnej premávke. Podľa § 25 ods.1) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v z.n.p. „vodič nesmie zastaviť a stáť : a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti, s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou“. Dopravnými značkami sa upravujú práva a povinnosti osôb (vodičov vozidiel a chodcov) v súvislosti s cestnou premávkou na „cestách“. Požiadavka na umiestnenie dopravného značenia je z uvedeného dôvodu irelevantná. Cestný správny orgán odporúča riešiť situáciu formou zvýšeného dohľadu mestskou políciou v čase dopravných špičiek (hlavne ráno v dňoch školského vyučovania medzi 7:30-8:00h) so zameraním na bezpečnosť detí a dodržiavanie vyššie uvedených ustanovení zákona o cestnej premávke.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak – poslanec BBA: Bol podaný projekt na financovanie revitalizácie Mestského parku akceptovaný? Žiadam predložiť celú odpoveď od príslušnej autority, ktorá žiadosť Mesta BB riešila. Ak Mesto BB ešte žiadnu odpoveď nemá, kedy počíta, že ju dostane?

Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA Projekt bol podaný v termíne 07/2018. Dňa 27.12.2018 prišlo listom č.IROP-2018-830/16992-135 rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP. Odôvodnenie neschválenia žiadosti: „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre IROP v rámci konania o žiadosti overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že žiadosť nesplnila nasledujúcu podmienku poskytnutia príspevku: – podmienka poskytnutia príspevku č. 19 – podmienka splnenia hodnotiacich kritérií. V rámci odborného hodnotenia žiadosť nedosiahla minimálny počet stanovených bodov v zmysle prílohy č. 8 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16, čím nesplnila podmienku poskytnutia príspevku č. 19.“ Celkový projekt bol vypracovaný dôkladne a správne, jednotlivé etapy prerobíme tak, aby sme boli v ďalšej výzve úspešní.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak – poslanec BBA: Primátor Ján Nosko navrhol mestskému zastupiteľstvu zredukovať čiastku pôvodne plánovanú na revitalizáciu Mestského parku v r. 2019 vo výške 642 470 € o 300 000 €, s čím 18. 12. 2018 mestské zastupiteľstvo súhlasilo. S akými konkrétnymi zásahmi a prácami sa počíta v Mestskom parku v r. 2019 vo výške 342 470 €?

Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA Nakoľko dňa 27.12.2018 listom č. IROP-2018-830/16992-135 prišlo rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP. Celkový projekt bol vypracovaný dôkladne a správne, jednotlivé etapy prerobíme tak, aby sme boli v ďalšej výzve úspešní. Po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí budú pripravené nové žiadosti o NFP, ktorými sa bude mesto uchádzať o externé finančné zdroje. Ing. Mgr. Pavol Katreniak – poslanec BBA: V rámci akcie tzv. protipovodňových opatrení Banskej Bystrice mal Slovenský vodohospodársky podnik začať so stavbou múrov do konca r. 2018. Zatiaľ však tomu nič nenasvedčuje. Má Mesto BB nové informácie ohľadom realizácie projektu stavby? Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., 21. novembra 2018 odovzdal zhotoviteľovi stavby stavenisko. Týmto dňom boli začaté prípravné práce na stavbe skladu mobilného hradenia v Majeri. Práce na ďalších stavbách budú realizované ako náhle to klimatické podmienky umožnia.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak – poslanec BBA: Kedy sa plánuje dočasné odstavenie dopravy na úseku frekventovanej cesty I/66 popri Hrone cca medzi Huštákom a mostom na Uhlisko kvôli stavbe protipovodňových múrov vrátane prekládok sietí a výrubov stromov? Kadiaľ budú jazdiť vozidlá prichádzajúce z južnej strany Banskej Bystrice, resp. od Zvolena do miestnej časti Uhlisko v čase realizácie? Kadiaľ budú jazdiť autobusy z autobusovej stanice smerom na juh? Je v tejto súvislosti pripravená aj zmena trás mestskej hromadnej dopravy? Kedy a na aký dlhý čas sa počíta s odstávkou dopravy?

Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ Investor oznámil mestu Banská Bystrica začatie stavby v novembri 2018. Podľa dostupných informácií v súčasnosti dopracováva realizačnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude o.i. riešiť aj spôsob realizácie stavby a vyplývajúce dopravné obmedzenia vrátane ich vecného a časového rozsahu. Prípadné uzávierky nábrežnej komunikácie – cesty I/66 povoľuje Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Stavebné práce majú byť vykonávané úsekovo s využitím časti jazdného pruhu na strane rieky Hron tak, aby neboli nutné úplné uzávierky cesty I/66 a teda nie je relevantné uvažovať o obchádzkových trasách pre autobusovú či individuálnu dopravu. Mesto Banská Bystrica bude v povoľovacích konaniach požadovať minimalizáciu dopravných obmedzení najmä s dôrazom na verejnú hromadnú dopravu.

Mgr. Vladimír Pirošík – poslanec BBA: Napriek tomu, že je už takmer koniec kalendárneho roka, na oficiálnom webovom sídle Mesta v sekcii venovanej verejnému obstarávaniu dodnes absentuje zverejnenie dokumentu s názvom „Plán verejného obstarávania 2018“. Interpelujem preto jeho bezodkladné zverejnenie, vrátane aktualizačných dodatkov. Plán VO publikuje Mesto ako obstarávateľ od roku 2011, chýba len rok 2018. Iné samosprávy majú Plán VO za rok 2018 verejne dostupný…

Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA Plán verejného obstarávania za rok 2018 bol zverejnený.

Mgr. Vladimír Pirošík – poslanec BBA: Na základe podnetov od obyvateľov KOMUCE na Krivánskej ulici v Sásovej s osobitnými stravovacími potrebami týmto interpelujem príslušné útvary MsÚ, aby preverili či je dostatočne zabezpečovaná aj špeciálna, t.j. diétna (diabetická, odľahčená, …) strava pre klientov daného centra. Podľa dostupných informácií totiž napriek záujmu cca 15 klientov zariadenia o tento typ stravy im poskytovaná nie je.

Odpoveď: Ing. Mária Filipová, vedúca OSV OSV uvedenú problematiku rieši. 8.10.2018 Mesto Banská Bystrica vyhlásilo verejné obstarávanie na poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V rámci uvedenej súťaže boli zohľadnené aj diétne požiadavky a okrem racionálnej stravy sa mali ponuky predkladať aj na šetriacu stravu. Boli predložené 2 ponuky, súťaž bola však zrušená, nakoľko neboli optimálne definované kritéria hodnotenia ( váhovosť). Momentálne sa pripravuje vyhlásenie novej súťaže.

Ing. Martin Úradníček – poslanec BBA: Na základe zverejnených faktúr na webovom sídle e-GOV.banskabystrica.sk je zverejnená aj faktúra pod centrálnym číslom zmluvy 2719 – nákup motorového vozidla Škoda OCTAVIA COMBI v hodnote 35 235 €. Chcel by som poprosiť o vysvetlenie, za akým účelom bolo toto vozidlo nakupované a akú obsahuje nadštandardnú výbavu.

Odpoveď: Roman Kostúr, vedúci PS-TP V roku 2015 sme pristúpili k obnove zastaraného autoparku. Postupne sme vymieňali osobné motorové vozidlá určené pre potreby zamestnancov MsÚ a MsP. Za posledné štyri roky sme okrem iných OMV obstarali aj päť kusov osobných motorových vozidiel značky škoda Octavia, vrátane vyššie spomenutého, z toho tri pre potreby MsP a dva pre potreby MsÚ. V poslednom období, aj vzhľadom na podporu vzdelávania zamestnancov zo strany vedenia mesta, boli realizované zvýšené počty mimo mestských pracovných ciest zamestnancov MsÚ (najmä do BA a iné). Na základe požiadaviek zamestnancov súvisiacich so zvýšením ich bezpečnosti a komfortu počas služobných ciest mimo mesta BB, sme pristúpili k obstaraniu osobného motorového vozidla strednej kategórie, ktoré svojimi vlastnosťami a prvkami zvýši bezpečnosť a komfort jeho posádky na trasách najmä na dlhšie vzdialenosti. MsÚ teda disponuje dvoma OMV značky Škoda Octavia, pričom Škoda Octavia sedan, ktorú v minulosti prioritne využíval prednosta MsÚ je toho času pridelená pre vedúcich zamestnancov a referentov MsÚ najmä pri absolvovaní dlhších pracovných ciest mimo mesta BB a Škoda Octavia combi je pridelená prednostovi MsÚ. Taktiež pri výbere vozidla je dôležité myslieť na jeho budúcu hodnotu pri odpredaji, keďže v rámci celkových nákladov na vlastníctvo je percentuálne najväčšou položkou strata hodnoty, ktorá môže tvoriť až do 50% z celkových nákladov. Za posledných desať rokov nastal najväčší posun pri automobiloch pri komfortnej a bezpečnostnej výbave. Prvky, ktoré boli vyhradené ešte niekoľko rokov dozadu pre vyššie triedy vozidiel sú dnes bežné aj pre vozidlá nižších tried. Aj preto je ťažké predať jazdené vozidlo strednej alebo vyššej kategórie, ktoré nedisponuje dostatočnou výbavou, či už z hľadiska infotainmentu, komfortu alebo prvkami aktívnej a pasívnej bezpečnosti. Navyše dané spomínané prvky výbavy pomáhajú v mnohých prípadoch k zvýšenej bezpečnosti prevádzky vozidla aj pre jeho prvého majiteľa. Vďaka tomu je tu predpoklad nižších nákladov na poistné udalosti a tiež eliminácia sekundárnych nákladov (prestoje vozidla počas servisu, administratívna záťaž, prípadné poistné udalosti posádky vozidla). Taktiež vozidlá vo vyšších verziách majú psychologicky vyššiu predpokladanú zostatkovú hodnotu, nakoľko je predpoklad, že dané vozidlá boli prideľované ako tzv. manažérske vozidlá, kde je predpoklad menšieho opotrebenia ako pri klasických referentských vozidlách. Celkový opis vyššie spomenutého OMV nájdete vo zverejnenej zmluve dňa 29.11.2018 na webovom sídle mesta, link https://egov.banskabystrica.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Ing. arch. Hana Kasová – poslankyňa BBA: Ktoré investičné akcie boli realizované na Fončorde z financií VMČ VO č. 4 v roku 2018, v akej výške a kto ich realizoval?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK Všetky stavebné práce na Fončorde vo VO č. 4 v roku 2018 boli realizované firmou Milan Smädo – MIS, údržba ciest a komunikácií z prostriedkov určených pre VO č. 4 na stavebnú údržbu MK a údržbu chodníkov, schodov a ciest nasledovne:

Ulica                                                    Suma s DPH v EUR
Tulská 87 – oprava schodiska                          13 269,66
Internátna 32 – oprava schodiska                       4 149,68
Kyjevské námestie – oprava chodníka pri lekárni          1 798,07
Šalgotarjánska 10-12 – oprava chodníka            5 190,84
Šalgotarjánska 3 po križivatku s THK – oprava chodníka      22 560,19
Spolu                                                                  46 968,44

Ing. arch. Hana Kasová – poslankyňa BBA: Dňa 30.11.2018 bolo ukončená verejná súťaž na predmet zákazky “Zber údajov o komunikáciách na území mesta Banská Bystrica pre Pasport miestnych komunikácií mesta Banská Bystrica.” Dňa 06.12.2018 (štvrtok) bola podpísaná zmluva o dielo č. 2739/2018 s firmou GT DATA s.r.o., zastúpenej Ing. Jánom Geregom, Slnečné stráne 26, Banská Bystrica. Celková cena zákazky bola stanovená na 48 480 EUR s DPH. V zmysle bodu 6.1 zmluvy je zhotoviteľ oprávnený odovzdať spracované výsledné údaje najneskôr do 10.12.2018 (pondelok). Zber údajov v zmysle bodu 1.1 prílohy k zmluve je nutné realizovať kombináciou terestrického merania (pomocou geodetických GNSS systémov a univerzálnych meračských staníc), vizuálnej prehliadky a fotogrametrických metód, prípadne laserovým skenovaním. Kde a ako dlho bola zverejnená verejná súťaž, koľko bolo ďalších uchádzačov, aké boli ďalšie cenové ponuky, aké boli kritéria výberu zhotoviteľa zákazky? Z akého dôvodu bolo súťaž vyhlásená koncom roka a zmluva podpísaná až 06.12.2018, pričom na samotnú realizáciu zákazky spočívala podľa mňa podozrivo krátka doba len 3 pracovné dni? S firmou GT DATA s.r.o. podpísalo mesto Banská Bystrica Zmluvu o dielo aj v roku 2017 (č. 1924/2017), pričom predmet zákazky je zhodný s predmetom zákazky obstarávanej v roku 2018. V čom boli tieto zákazky rozdielne?

Odpoveď: Peter Dolíhal, vedúci OIT Stanovisko k interpelácii pre Zber dát Pasportu miestnych komunikácií, III. Etapa. Pasportizácia miestnych komunikácií (technická evidencia) sa vypracováva na základe § 3d, ods. 8 cestného zákona, ktorý znie: „Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu”. Rozsah a spôsob vedenia pasportu stanovuje správca komunikácií. Výstupom pasportizácie sú výkazy o pasportizačných prvkoch tvorené pre obec ako celok. 1) Prečo sme sa rozhodli pre zber údajov, teda o pasportizáciu miestnych komunikácií a súvisiacich technických objektov (PaKOM) – mesto nedisponuje digit. dátami PaKOM (len analógovo aj to z roku 1979 ak sa nemýlim), preto je obtiažne, nepresné riešiť potreby s tým spojené – moderné mesto potrebuje informovať občanov online a včas – PaKOM dáta podporujú napr. zabezpečenie zimnej údržby ciest, bez neho nie je možné včas reagovať na potreby spôsobené poveternostnou situáciou – mesto má obmedzené financovanie, preto musí využiť všetky možnosti – PaKOM nám poskytuje informácie o polohe, stave a objektoch na miestnych komunikáciách – je možné reagovať na nedostatky na komunikáciách – z neho je možné vyčítať, kde, kedy a koľko bolo napr. výtlkov, rieši aktuálne ich odstraňovanie, eviduje históriu opráv a dá sa pomocou neho nielen plánovať ale aj kontrolovať náklady vynaložené na opravu a údržbu. 2) Metóda zberu – aby mesto zvýšilo efektivitu vynaložených finančných prostriedkov, definovali sme predmet dodania tak, aby sa zväčšil rozsah a obsah dodania – rádovo až o 40% – toto sa dá dosiahnuť kombináciou metód zberu – mobile mapping, ďalej použitie geodetického zamerania referenčných bodov a verifikácia s DTM – kombinácia týchto metód je efektívnejšia, lacnejšia a časovo menej náročná. Zber dát mobilným mapovaním trval v nami definovanom rozsahu (III. Etapa – 100km komunikácií) len tri dni. – je to moderná najviac osvedčená metóda – v predošlých etapách sme využívali metódu geodetického zameriavania, vtedy bol predmet 4x drahší a 6x dlhší. Bohužiaľ, súčasná technológia vtedy nebola pre nás dostupná… PaKOM má pre moderné mesto zásadný význam – sú to základné údaje o komunikáciách a súvisiacich technických objektoch, ktorými mesto disponuje, musí ich však držať v aktuálnom stave. Bez nich je mesto ochromené. Ak by sme sa chceli vyhnúť zberu dát o miestnych komunikáciách, iba by sme pred sebou tlačili balvan, aj tak by nás to jedného dňa dobehlo. Čo je mobilné mapovanie? Mobile mapping – mobilné mapovanie je proces zhromažďovania geopriestorových údajov z mobilného vozidla, ktorý je typicky vybavený fotografickým, radarovým, laserovým, LiDAR alebo kombináciou niekoľkých systémov diaľkového snímania. Primárnym výstupom z takýchto systémov sú dáta urečené pre GIS, digitálne mapy a georeferenčné obrazy a video. Mobilné mapovacie systémy umožňujú rýchly zber dát, ktorý umožňuje presné vyhodnotenie podmienok na zemi. Následne, s dátami z mobilného mapovania prebieha v kancelárii postprocesing. Pokročilé technológie používajú sofistikovaný softvér na spracovanie údajov a údajov LiDAR a ich zostavenie do virtuálnej plochy založenej na skutočnom svete. Akýkoľvek počet funkcií na zemi potom môže byť zachytený a zaznamenaný z dát a uložený vo formátoch GIS. V interpelácii ďalej odznela otázka, že v čom sa zákazky odlišujú? • Zákazky sa odlišujú vymedzením územia pre zber dát • Vymedzenie územia pre zber dát v roku 2017 (časť Radvane, Stará Fončorda, Štiavničky, Belveder…) • Vymedzenie územia pre zber dát v roku 2018 (Podlavice, Skubín, Graniar, dokončenie Fončordy, Slnečné stráne, Kostiviarska, Jakub)

Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA Výzva na predloženie ponuky bola zaslaná 4 potencionálnym záujemcom dňa 28.11.2018. Termín predloženia ponúk bol daný na 03.12.2018 do 12:00 hod. Ponuky predložili 3 uchádzači v lehote na predkladanie ponúk a 1 uchádzač predložil ponuku po lehote na predkladanie ponúk. Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu bol spracovaný 03.12.2018 a informácia o výsledku bola zaslaná uchádzačom 04.12.2018. Vyhodnocovacím kritériom ponúk bola najnižšia cena s DPH. Ponuka s najnižšou cenou bola vo výške 48.480,00 EUR s DPH a ďalšie ponuky boli vo výške 48.900,00 EUR s DPH a 59.400,00 EUR s DPH. Zoznam oslovených záujemcov/uchádzačov v zákazke: „Dodanie údajov o komunikáciách na území mesta Banská Bystrica pre Pasport miestnych komunikácií Mesta Banská Bystrica“ Organizácia/ živnostník         Adresa (sídlo)     IČO          Zápis v OR resp. ŽR GEOPRIS, spol. s r.o., Rudlovská cesta 61 974 01 Banská Bystrica 30 228 701 Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka 245/S GT- DATA, s.r.o. Slnečné stráne 26 974 01 Banská Bystrica 36 620 980 Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka 8671/S GEO- KOD, s.r.o. Karloveská 24 841 04 Bratislava 35 715 456 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka 14454/B T- MAPY Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica 43 995 187 Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka 28539/S Uchádzačmi predložené ponuky: Organizácia/ živnostník          Dátum predloženia ponuky            Ponúkaná cena za predmet zákazky v EUR s DPH GT- DATA, s.r.o. doručenie: e-mail dňa 30.11.2018, 18:58 h. 48.480,00 T- MAPY Slovensko, s.r.o. doručenie: e-mail dňa 03.12.2018, 8:36 h. 48.900,00 GEO- KOD, s.r.o. doručenie: e-mail dňa 03.12.2018, 10:52 h. 59.400,00 GEOPRIS, spol. s r.o. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk –

Ing. arch. Hana Kasová – poslankyňa BBA: Aký bol výber za parkovné v roku 2018? Koľko z tejto sumy pripadlo za prevádzku parkovacích miest EEI a koľko zostalo mestu Banská Bystrica?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK V zmysle Článku V. Nájomné, bod 1. Zmluvy o nájme vymedzených úsekov miestnych komunikácií (parkovacích miest) na dočasné parkovanie motorových vozidiel a prevádzke parkovacích miest č. 2026/2015/PS-UMK zo dňa 31.12.2015 so spoločnosťou EEI, a.s. sa zmluvné strany dohodli, že ročné nájomné za premet nájmu je stanovené percentuálne, a to vo výške 65 % zo sumy ročného výberu parkovného bez DPH za každý rok trvania nájomného vzťahu ponížené o náklady poplatkov uhrádzaných prevádzkovateľom služieb elektronických platieb parkovného. Nájomné je uhrádzané za kalendárny štvrťrok, vždy k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroku. V roku 2018 bolo doteraz zo strany spoločnosti EEI, a.s. uhradené nájomné za prvý až tretí štvrťrok v nasledovnej výške: Obdobie 2018 01.01. – 31.03. 97 411,78 01.04. – 30.06. 110 253,98 01.07. – 30.09. 100 711,74 SPOLU 310 395,50

Ing. arch. Hana Kasová – poslankyňa BBA: Na Striebornom námestí prebiehajú stavebné práce, boli umiestnené a osadené kontajnerové objekty, vidno aj realizáciu terénnych úprav popri potoku Bystrica. Je na tieto stavby vydané stavebné povolenie? Ak nie (predpokladám že nie, keďže nie je zverejnené na úradnej tabuli mesta), prečo stavebný úrad nekoná v zmysle zákona?

Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ Na stavbu platí vydané stavebné povolenie pre pôvodného stavebníka KK Company. Práva a povinností vyplývajúce z povolení prechádzajú zo zákona na nového vlastníka nehnuteľností. Stavebný úrad v súčasnosti eviduje podanú žiadosť o vydanie stavebného povolenia na už realizované kontajnerové objekty, ktoré majú mať dočasný charakter. Vzhľadom na negatívne stanovisko Krajského pamiatkového úradu povolenie nie je možné vydať. Stavebný úrad zvolal na 5. februára štátny stavebný dohľad, kde preverí súlad vydaných povolení s vykonávanými stavebnými prácami.

Ing. arch. Hana Kasová – poslankyňa BBA: V mesiaci november som spozorovala na krížení ulíc Horná strieborná a Krížna zlomený kanalizačný poklop a prepadnutú komunikáciu hneď vedľa. Obyvatelia lokality tvrdia, že situácia nastala po vjazde a manévrovaní auta s betónom, ktoré viezlo materiál na stavbu v Benického pasáži – novostavba dvorového traktu. Môžem sa opýtať kedy dôjde k náprave tohoto stavu a kto ju bude realizovať? Boli určené v stavebnom povolení podmienky, ktoré by zabezpečovali ochranu mestských stavieb (komunikácií, súčastí technickej infraštruktúry …) počas realizácie stavby?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK Správca miestnych komunikácií vykonal dňa 10.01.2019 obhliadku na mieste s konštatovaním, že nejde o zlomený poklop, ale vysunutý. Poklop bol uložený do rámu a na miesto bolo osadené dočasné dopravné značenie, ktoré má upozorniť vodičov (predovšetkým stavebných mechanizmov) na možné nebezpečenstvo. Správca MK na danú skutočnosť upozorní aj miestne príslušný stavebný úrad a vedúceho stavby. Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ Mesto ako cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie povolilo stavebníkovi časovo obmedzené zvláštne užívanie miestnej komunikácie na účel vjazdu vozidla s betónom. V prípade preukázania poškodenia miestnych komunikácií a ich súčastí v dôsledku uvedeného užívania budú vyvodené dôsledky v zmysle vydaného povolenia a zákona o pozemných komunikáciách.