Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec BBA

Interpelujem zavedenie skorej rannej linky MHD zo sídliska Rudlová – Sásová na železničnú, príp. autobusovú stanicu, a to tak, aby bolo možné stíhať prvý ranný rýchlik do Bratislavy odchádzajúci z Banskej Bystrice o 4:31 hod. V súčasnosti nepremáva žiadny vhodný ranný spoj smerom na ŽS, a obyvatelia Sásovej cestujúci ráno do Bratislavy sú preto odkázaní na taxislužbu. Ďakujem.

Odpoveď: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ
Nejedná sa o interpeláciu, ale o podnet, ktorý bol na vybavenie postúpený príslušnému odbornému organizačnému útvaru.

Mgr. Tomáš Štrba, PhD., poslanec BBA
Na stretnutí Rady školy v Materskej škole Profesora Sáru 3 bolo poukázane na dlhodobo zlý stav sociálnych zariadení a havarijný stav kotolne. Ako a kedy bude táto situácia riešená? Kedy je plánovaná komplexná rekonštrukcia tejto materskej školy?

Odpoveď: PaedDr. Zuzana Gajdošová, vedúca PS-SUR

O stave sociálnych zariadení sme informovaní. Pani riaditeľka dala tento rok do požiadaviek „Priority na riešenie havarijného stavu“ – požiadavku o komplexnú výmenu sanity + obkladu v detských umyvárkach. Okrem tejto požiadavky uviedla ďalších 5 požiadaviek, ktoré je potrebné opraviť, vrátane rekonštrukcie kotolne. Mesto Banská Bystrica sa snaží už 4 roky rekonštruovať všetky MŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Počas tohto 4 – ročného obdobia sa nám podarilo vymeniť v materských školách staré a nefunkčné okná a dvere, vrátane MŠ Profesora Sáru 3. Rekonštruovali sme niekoľko striech a kanalizácií. Riešili sme havarijné situácie, ktoré bezprostredne ohrozovali chod jednotlivých materských škôl a školských jedální.
V tomto trende budeme pokračovať aj ďalej, samozrejme je dôležité určiť priority podľa stavu jednotlivých MŠ, ktorých máme v zriaďovateľskej pôsobnosti 28. V prioritách na riešenie havarijného stavu na rok 2019 sú tieto požiadavky MŠ Profesora Sáru 3 uvedené, je potrebné zabezpečiť dostatočné finančné krytie na jeho realizáciu.

Ako sú plánované rekonštrukcie mestských materských škôl (MŠ) v nasledujúcom kalendárnom roku?

Odpoveď: Ing. Martin Vyleťal, vedúci ORA

V nasledujúcom roku pokračuje rekonštrukcia týchto mestských materských škôl: MŠ Strážovská, MŠ Karpatská, MŠ 9. mája. Tieto MŠ budú rekonštruované z projektov podporených IROP a OP KŽP. Pripravuje sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu MŠ Šalgotarjánska.

Ako je zabezpečené kontinuálne vzdelávanie pedagógov v MŠ? Ako sú zabezpečene možnosti MŠ na nákup odbornej literatúry? Je každej mestskej MŠ pridelený nejaký objem finančných prostriedkov, ktoré má využiť práve na tieto účely?

Odpoveď:PaedDr. Zuzana Gajdošová, vedúca PS-SUR

Každoročne riaditeľky MŠ predkladajú zriaďovateľovi na schválenie Plán kontinuálneho vzdelávania, ktorý vychádza z potrieb jednotlivých MŠ, z ich profilácií a požiadaviek. Jednotlivé vzdelávacie aktivity si pedagogickí zamestnanci v súčinnosti s vedením MŠ vyberajú z ponuky akreditovaných vzdelávacích programov. Okrem kontinuálneho vzdelávania sa pedagogickí zamestnanci vzdelávajú aj prostredníctvom odborných publikácií, zúčastňujú sa na odborných seminároch a konferenciách. Každá riaditeľka MŠ si môže zo svojho rozpočtu vyčleniť finančné prostriedky na nákup odbornej literatúry, nie všetky však majú o to záujem.

Ktoré projekty boli realizované z Fondu dopravnej infraštruktúry v tomto roku a v akej výške?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS-UMK

V roku 2018 boli z prostriedkov Fondu dopravnej infraštruktúry opravené nasledovné miestne komunikácie, resp. ich časti:
Terézie Vansovej 11-14, 16-17 oprava chodníkov 41 760,65 €
Hurbanova 1-8 oprava povrchu vozovky 83 004,43 €
Pod Banošom 28-54 oprava povrchu vozovky 90 858,61 €
Okružná (od Mládežníckej po Gorkého) oprava chodníka 60 604,89 €
Švermova 7-13 oprava vnútroblokovej komunikácie 26 641,30 €
Spolu: 302 869,88 €
Zoznam miestnych komunikácií vybraných na opravu je zverejnený aj na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk/infolinky-na-udrzbu-komunikacii-a-poruchy-sieti.phtml).

Na zasadnutí Výboru mestskej časti Volebného obvodu č.3, Rudlová-Sásová (VMČ VO č. 3), dňa 19.2.2018, boli schválené investičné akcie vo VO č. 3 (bod č. 3 zápisnice zo zasadnutia). Jednou z akcií mala byť aj výmena povrchu vozovky na Tatranskej ulici vnútroblok, cesta k MŠ. Do dnešného dňa boli na tomto úseku cesty len zaplátane diery. Z akých dôvodov nebol na tomto úseku opravený celý povrch vozovky? Ktoré opravy boli realizované z investičných financií VMČ VO č.3 v roku 2018, a ak došlo k zmenám kto o nich rozhodol? Prečo nebol VMČ upovedomený o nerealizácii investičnej „položky“, ako aj o jej dôvodoch? Je veľmi dôležité, aby v budúcnosti takáto situácia nenastala.

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS-UMK

Správca miestnych komunikácií vykonal miestnu obhliadku investičných akcií vo VO č.3 schválených VMČ za účasti poslancov MsZ, členov VMČ Ing. Turčana a Mgr. Molitorisa a to z iniciatívy poslancov. Na základe obhliadky bolo spracované nacenenie prác a po konzultácii s uvedenými poslancami a s poslancom MsZ Mgr. Gajdošíkom, všetko členmi VMČ VO č.3, boli na realizáciu vybrané nasledovné úseky MK na opravu tak, aby obsiahli rozpočet r. 2018 určený na ich opravu (60 000 €):

Starohorská 18 – 30 oprava chodníka 41 228,28 €
Strážovská 1-4 k MŠ oprava vnútroblokovej komunikácie 12 221,37 €
Karpatská/Rudohorská pri poliklinike oprava chodníka 2 792,49 €
Karpatská 5 oprava chodníka od parkoviska po vchod 3 747,83 €
Spolu: 59 989,97 €
Vzhľadom k finančnej náročnosti súvislej opravy povrchu MK Tatranská smerom k MŠ nebolo možné realizovať navrhovaný rozsah opravy z prostriedkov VO č.3, preto správca MK zabezpečil z prostriedkov určených na vysprávky MK aspoň nevyhnutné lokálne opravy danej časti MK. Správca MK (oddelenie údržby MK a IS MsÚ v Banskej Bystrici) so zástupcami VMČ komunikoval, nemôže však niesť zodpovednosť za komunikáciu medzi členmi VMČ.

Marek Odaloš, poslanec BBA

Interpelujem príslušný odbor mestského úradu o informácie, aké je podrobné nacenenie investičných akcií naplánovaných na zasadnutí VMČ VO č.2 z dňa 15.5.2018 a to konkrétne aká je suma nacenená za každú plánovanú akciu samostatne, aký je podrobný rozpis nacenených prác a aký je termín začatia prác pre každú investičnú akciu?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS-UMK

Vo volebnom obvode č.2 budú z rozpočtu r. 2018 opravené nasledovné úseky miestnych komunikácií:
Buková 16-24 oprava MK 16 462,94 €
Skubínska cesta 59 doplnenie odvodňovacieho žľabu 923,99 €
Lipová 2-14 oprava chodníka 6 218,92 €
Limbová 7-19 oprava chodníka 11 680,35 €
Limbová 19-25 oprava chodníka 6 718,28 €
Javorová úprava plochy 2 808,48 €
Jakubská cesta k cintorínu oprava MK k cintorínu 11 281,12 €
Spolu: 56 094,08 €
Správca miestnych komunikácií vykonal miestnu obhliadku investičných akcií vo VO č.2 schválených VMČ za účasti primátora mesta, poslankyne MsZ a členky VMČ Doc. RNDr. Čižmárovej, CSc. a poslancov MsZ, Ing. Turčana a Mgr. Molitorisa a to z iniciatívy poslancov. Na základe obhliadky bolo spracované nacenenie stavebných prác na oprave miestnych komunikácií a práce boli oddelením údržby MK a IS objednané 11.09.2018. Práce budú postupne realizované do konca novembra 2018. V tomto čase, počas 41. týždňa, sa opravuje chodník na Lipovej ul.

Interpelujem primátora mesta a prednostu mestského úradu o informáciu, ako bude zabezpečená komunikácia zamestnancov mestského úradu so všetkými poslancami mesta? Vyše mesiaca nemám od Ing. Hláčikovej ani len zdvorilostnú odpoveď, že nemá čas na môj mail reagovať. Taktiež som nedostal absolútne žiadnu reakciu na mail, ktorý som písal Vám pán primátor a pán prednosta.

Odpoveď: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

Komunikácia je dlhodobo zabezpečená prostredníctvom mojej osoby, resp. cez primátora mesta. Odborné útvary podliehajú riadeniu prednostovi MsÚ. Odpoveď na Váš e-mail ste dostali prostredníctvom interpelácie.

Poprosím o informáciu, či mesto plánuje dobudovať žľaby na odvod povrchovej vody zo svahu a cesty nad materskou školou v Jakube (Jakubská cesta 77)? Požiadavka na žľab je z južnej strany MŠ a požiadavka bola prednesená na poslednom zasadnutí rady školy ktoré sa konalo dňa 12.9.2018.

Odpoveď: Roman Kostúr, vedúci PS-TP

Cesta je samostatne odvodnená a tento rok sme opravili aj odvodnenie svahu.

Poprosím o informáciu, či mesto plánuje výmenu koberca/podlahy v telocvični MŠ v Jakube (Jakubská cesta 77)? Pred rekonštrukciou túto telocvičňu vytápalo a koberec v nej ostal navlhnutý a zatuchnutý, čo tvorí ideálne podmienky na tvorbu plesní, ktoré sú pre malé deti nebezpečné. Požiadavka bola prednesená na poslednom zasadnutí rady školy ktoré sa konalo dňa 12.9.2018.

Odpoveď: Roman Kostúr, vedúci PS-TP

Koberec bude vymenený, momentálne obstarávame dodávateľa.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak, poslanec BBA

Občan, býv. príslušník polície, zúčastnený na vydarenom koncerte skupiny Elán dňa 28. 8. 2018 o 17:00 h na Amfiteáter Paľa Bielika Banská Bystricami, mi napísal: „Po príchode o 16:40 h som sa zaradil asi 15 m od vchodového turniketu na ľavej vstupnej časti od Fakulty- pravý vchod od Hámru bol uzavretý! Rad ľudí bol skoro po Fakultu. Asi 16:50 h záujemcovia začali žiadať otvorenie turniketov, čo bolo ignorované. O 16:57 h turnikety otvorili a pracovníci ostravskej Security kontrolovali lístky a obsahy tašiek. Na zadnej strane vstupenky boli znázornené predmety, ktoré je zakázané priniesť na hromadné akcie (foto v prílohe). Bol som svedkom ako pracovníci Security vyhadzovali z tašiek pod nohy prechádzajúcim plastové fľašky a plechovky s nealko nápojmi (ale aj dáždniky) vstupujúcich čo odôvodňovali, že sa jedná o zakázané predmety. Po vstupe do areálu však na moje prekvapenie predávali v predajných stánkoch plechovky s Birellom ako aj minerálne nápoje v plastových fľašiach. Okrem toho tam bol predávaný aj “tvrdý” alkohol (Demänovka…) a pivo Gambrinus. Tam sa väčšina obecenstva dozvedela, že Elán vystupuje až o 20:30 h. Ako predskokani do tejto doby vystupovali české a slovenské skupiny. V rámci čo najlepšieho komerčného využitia predstavenia bol priamo pred pódiom sektor na státie – ktorý sa úplne zaplnil po začatí koncertu Elánom (príloha). WC TOI však boli umiestnené len na jednej strane areálu (ľavej – pri vstupe do areálu) . Diváci z opačnej strany areálu mali teda skoro nemožný prístup do WC, lebo neboli vytvorené žiadne bezpečnostné koridory (bol tam sektor na státie priamo pred pódiom) a poza pódium nebolo možné prejsť. Neviem si predstaviť, keby došlo k nejakej nehode, ako by sa zdravotníci alebo hasiči dostavili na požadované miesto od pódia + ďalej hore medzi divákov. Dokonca aj zvislé priechody medzi sektormi boli zaplnené do 1/3 divákmi… (Plánik – zobrazuje síce len tri sektory ale pomáha sa zorientovať v situácii, aká tam bola). Pri rozhovore s pracovníkom ostravskej Security sa mi tento osobne ospravedlnil za túto situáciu, čo komentoval slovami, že mali pokyn nevpustiť žiadneho diváka s nápojmi do areálu, hoci zakázané predmety – tovar plastové fľaše a plechovky boli priamo predávané v areáli. Odôvodnil to komerčným využitím tejto akcie. Z doteraz uvedeného vyplýva, že bezpečnostné hľadisko bolo úplne ignorované a zvíťazilo komerčné, chýbali bezpečnostné koridory, predával sa tam tovar, ktorý bol divákom pri vstupe odoberaný ako zakázaný… Kapacita amfiteátra bola pravdepodobne návštevníkmi prekročená a je šťastie, že nedošlo k nijakej nehode. Hasiči tam boli prítomní (nápisy Hasiči Beňuš , nevidel som tam však žiadnu oficiálne označenú protipožiarnu hliadku, tá má na starosti okrem iného v prípade vzniknutia krízovej situácie usmerňovať a riadiť evakuáciu prítomných divákov). Posielam fotky plastových fliaš, plánik situácie na amfiteátri poukazujúci na úplne ignorované bezpečnostné opatrenia. Podľa môjho názoru absolútne zlyhala aj kontrola Mesta a mohlo tam dôjsť k spáchaniu trestného činu Všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti (§ 285 Tr. zákona) osobami zodpovednými za vykonanie opatrení súvisiacimi s bezpečnosťou divákov na tomto koncerte.“ Prosím o odpoveď, či malo Mesto Banská Bystrica nejakú súčinnosť na organizovaní koncertu a či má možnosti, aby sa podobné organizačné nedostatky nezopakovali.

Odpoveď: Mgr. Miroslava Jančová, vedúca OPM

Mesto Banská Bystrica sa nepodieľalo žiadnym spôsobom na organizovaní a realizácii uvedeného koncertu.
Priestory Amfiteátra Paľa Bielika, kde sa koncert konal, Mesto zmluve prenajalo spoločnosti Kolotoče, s.r.o., Banská Bystrica a to najmä na kultúrne, spoločenské a iné podujatia s využitím zázemia na komerčné účely vyplývajúce z podnikateľských aktivít nájomcu. V zmysle zmluvy nájomca prevzal na seba všetky povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku a to aj vo vzťahu k tretím osobám. Na základe uvedenej interpelácie bol nájomca vyzvaný reagovať na podnety, ku ktorým dal nasledovné vyjadrenia:

ZAVRETÁ BRÁNA OD HÁMRU:
Tento vchod je pri každej akcii zavretý a slúži na vjazd pre techniku, umelcov a záchranné zložky.

NESKORÉ OTVORENIE TURNIKETU:
Otvorenie brán o 17,00 h bolo avizované a bolo to z dôvodu zvukovej skúšky.

KONTROLOVANIE TAŠIEK,VYHADZOVANIE VECÍ Z NICH:
Je to štandardný postup pri každom koncerte, lebo vo fľašiach sa môžu nachádzať aj nebezpečné látky. A možno je tu aj komerčný záujem, nakoľko takéto koncerty väčšinou sponzorujú dodávatelia alko, nealko výrobkov. Odobraté veci (nápoje, dáždniky) návšteníci pri odchode podujatia si mohli vyzdvihnúť na mieste odobratia.

ČAS VYSTÚPENIA ELÁN-U:
Podľa organizátorov sú „predskokani“ vždy ako prekvapenie, preto o nich plagáty neobsahovali informáciu.

OZNAČENIE SEKTOROV:
Netradične len na tomto koncerte boli označené (očíslované) sedačky aj vyznačené sektory (aj pred pódiom), podľa toho boli aj ceny vstupeniek. Bolo to rozhodnutie organizátora. Tento systém si zvolili na každom koncerte aj na iných amfiteátroch.

UMIESTNENIE TOI-TOI:
Organizátori boli upozornení na najvhodnejší spôsob, ako umiestniť toalety – systém: pravé-ľavé krídlo. Aj napriek tomu sa rozhodli inak.
Toto rozhodnutie nebolo ani podľa nájomcu najlepšie, preto do budúcna budú vyžadovať umiestnenie TOI-TOI na pravé-ľavé krídlo, čo bude aj vyznačené na mapke, ktorá je súčasťou každej zmluvy s treťou osobou.

VYTVORENIE BEZPEČNOSTNÉHO KORIDORU:
Vytvorenie koridoru je vec momentálnej situácie, čiže sa vytvára podľa potreby. Únikové východy boli zabezpečené. V budúcnosti nájomca tieto únikové východy zvýrazní na prílohovej mapke.

IGNOROVANIE BEZPEČNOSTI:
Nájomca nemá pocit, že by bola zanedbaná bezpečnosť. Všetky potrebné záchranné zložky boli zastúpené ako aj bezpečnostná služba v dostatočnom počte.

PREKROČENIE KAPACITY AMFITEÁTRA:
Amfiteáter má určitú kapacity na sedenie ale j na státie a tieto neboli prekročené. Dalo sa komfortne dostať k východom, k občerstveniu, k toaletám. V minulosti sa tu konali podujatia s oveľa väčším počtom návštevníkov (film Čeluste, koncert Iron maiden, Na skle maľované, …).

VŠEOBECNÉ OHROZENIE Z NEDBALOSTI:
Nájomca si nie je vedomý, že v tomto smere sa niečo zanedbalo. Čo sa týka možnosti spáchania trestného činu z nedbalosti – tak to sú závažné vyhlásenia, ale nakoľko nájomca nemá právne vzdelanie, k tejto veci sa nechce vyjadrovať, ale určite to bude konzultovať s odborníkmi v tomto odbore.

Stanislav Lánik:
„Na záver by som chcel povedať, že čo sa týka prevádzkovania amfiteátra robíme to (aj so spolupracovníkmi OZ, dobrovoľníci,…) so srdcom najlepšie ako vieme a ako nám finančné podmienky dovolia. Sme radi za každý podnet, ktorý nám pomôže vylepšovať našu snahu a navrátiť tomuto kultúrnemu stánku zašlú slávu, aby sa sem návštevníci vracali radi a odchádzali spokojní. Určite je stále čo vylepšovať, ale s pomocou Mesta, našich spolupracovníkov aj „nespokojných ľudí” sa nám to podarí. Robíme to zo srdca a preto veríme že sa nám to spoločne podarí.“

Dňa 11. 2. 2016 odovzdal Ing. Eliáš Čellár, renomovaný statik, podanie (list v prílohe) na Mesto Banská Bystrica, v ktorom upozorňoval na technický stav cestného mosta na Mládežníckej ulici, ktorý pred 40 rokmi projektoval. Navrhoval technickú kontrolu a ošetrenie. Podľa jeho vyjadrenia odpoveď nedostal a situáciu nik neriešil. Po páde mosta v Janove 14. 9. 2018, ktorý vraj bol postavený na podobnom princípe predpäťových síl, sa na mňa Ing. Čellár obrátil s prosbou, aby som požiadavky v jeho liste oživil. Pýtam sa teda, že kedy a kým bola vykonaná technická obhliadka, odborné a detailné posúdenie stavu od r. 2016 a s akým výsledkom? Kedy Mesto ošetrilo predmetný most, resp. kedy plánuje jeho ošetrenie, ktoré požadoval statik vo svojom liste? Poslalo Mesto Banská Bystrica Ing. Čellárovi odpoveď? Ak áno, tak kedy a čo je jej obsahom.

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS-UMK

Mesto Banská Bystrica postupne v rámci svojich finančných možností vykonáva prehliadky mostov vo svojej správe. Tento rok sa prehliadky týkajú 3 mostov na miestnej komunikácii Zvolenská cesta a to ponad rýchlostnú cestu R1 v Kremničke a v Radvani, taktiež ponad rieku Hron a prehliadka lávky na Uľanskej ceste ponad potok Bystrica. Prehliadka mosta nad Mládežníckou ulicou na Fončorde je zaradená na rok 2019.

Ing. Milan Lichý, poslanec BBA

Internetový portál Bystricoviny v článku o banskobystrickom Plážovom kúpalisku, píše: „Málokto asi vie, že Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v tejto súvislosti vykonal znalecké dokazovanie s výsledkom, že sa nezistilo nič takého, čo by tieto investície spochybňovalo. To napokon uznalo aj mesto Banská Bystrica, ktoré tu vykonáva pravidelné kontrolné dni,” uviedol pre náš portál Juraj Sninský, konateľ spoločnosti Aqualand Slovakia s.r.o.“.
Má Mesto Banská Bystrica k dispozícii nejaké znalecké dokazovanie Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity vo veci investícií nájomcu na Plážovom kúpalisku? Uznalo oficiálne Mesto investície spoločnosti Aqualand Slovakia, s.r.o., na Plážovom kúpalisku, týkajúce sa nájomnej zmluvy, na základe znaleckého dokazovania Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity?

Odpoveď: Ing. Dana Kaňová, vedúca PS-ESM

V súvislosti s trestným stíhaním vedeným voči spoločnosti AQUALAND Slovakia s.r.o pre údajné porušenie zmluvných povinností a tým spôsobenej škody voči Mestu Banská Bystrica z titulu nepreinvestovanej finančnej čiastky vo výške 2.500.000,00 €, požiadal odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity o vypracovanie znaleckého posudku za účelom zistenia a vyšpecifikovania rozdielov medzi fakturáciou vykonaných prác a použitých materiálov a skutočne zrealizovanými prácami a použitým materiálom na stavbe „Modernizácia plážového kúpaliska Banská Bystrica“. Vypracovaný Znalecký posudok č. 228/2015 zo dňa 09.11.2016 však nemá Mesto banská Bystrica k dispozícii.
V Uznesení ČVS:KRP-94/2-VYS-BB-2014 zo dňa 14.02.2017, ktoré Mesto k dispozícii má, sa uvádza, že spracovateľ posudku po podrobnej analýze projektovej dokumentácie a zistených skutočností môže konštatovať, že predložené faktúry na jednotlivé stavebné objekty sú akceptovateľné. Pre stavebný objekt Badmintonovej haly a vstupný objekt Sever nebolo možné objektívne posúdiť faktúry na zemné práce z dôvodu absencie výkresu výkopových prác, z ktorého by sa dali určiť jednotlivé objemy (druh zeminy) pre fakturované zemné práce.
V závere Uznesenia sa konštatuje, že „vyšetrovaním neboli zistené také konkrétne skutočnosti, na podklade ktorých by bol spoľahlivo odôvodnený vyšší stupeň pravdepodobnosti zo spáchania posudzovaného trestného činu.“ Pretože sa nezistili skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe bolo trestné stíhanie prerušené.

Na korčuliarskej dráhe pod Pamätníkom SNP chýba odkladací priestor pre korčuliarov, aby nemuseli jazdiť s batohmi, taktiež chýbajú sociálne zariadenia. Uvažuje Mesto o dobudovaní týchto služieb pre korčuliarov? Ak áno, v akom časovom horizonte?

Odpoveď: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

Verejné sociálne zariadenia sú v dostupnej blízkosti od korčuliarskej dráhy. O vybudovaní odkladacieho priestoru nateraz neuvažujeme.

Kedy budú opravené schody (horné aj dolné schodište) pozdĺž MŠ Karpatská, od zástavky Karpatská smerom na Javornícku ulicu popri Karpatskej č. 4? V dolnej časti je úplne rozpadnutý prístup pre kočíky, bolo by to vhodne riešiť to v čo najkratšom čase.

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS-UMK

V roku 2018 už na opravu týchto schodov nebude časový ani finančný priestor, ale správca MK pevne verí, že v nasledujúcom roku sa spolu s poslancami MsZ za príslušný volebný obvod, ktorí disponujú finančnými prostriedkami na opravu MK, zhodne na potrebe opravy práve týchto schodov a chodníka.

Má mesto nejaký zámer na opravy, údržbu chodníkov a schodíšť pri objektoch občianskej vybavenosti na Ruhohorskej ulici? Najhoršie sú na tom schodištia, napríklad pri reštaurácii Mamut, neudržiavaný je aj bezbariérový nájazd pre reštaurácii Evijo. Na schodišti k obchodu CBA zasa chýbajú dlaždice. Na bývalej tržnici pri obchode CCOP Jednota kvapká zo stropu z odpadového potrubia a priestranstvo je znečisťované odpadom. Kedy a ako budú odstraňované tieto závady? Ako bude prebiehať ďalšia údržba, resp. správa verejných priestorov, schodíšť, chodníkov v tejto lokalite v budúcnosti? V súčasnosti sa podľa stavu týchto verejných priestorov nedá určiť kto je správca, či je to Mesto alebo súkromný subjekt, poškodené priestory sú aj v správe Mesta, aj v správe súkromných firiem.

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS-UMK

Za správu verejne prístupných priestranstiev občianskej vybavenosti na Rudohorskej ulici sú zodpovední vlastníci objektov, ku ktorým tieto priestranstvá prináležia. Vlastníkom niektorých objektov je Mesto Banská Bystrica a sú nimi aj podnikateľské subjekty. Nie všetci vlastníci jednotlivých častí občianskej vybavenosti si však uvedomujú aj svoje povinnosti voči správe (údržbe a opravám) priestoru pred svojimi prevádzkami.
Za Mesto Banská Bystrica spravujú objekty a verejne prístupné priestranstvá oddelenie evidencie a správy majetku mesta a oddelenie údržby MK a IS, ktoré v posledných troch rokoch vykonali už viacero opráv na danom majetku mesta.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová, poslankyňa BBA

Interpelujem prednostu MsÚ vo veciach:
Podnetov obyvateľov Poľnej ulice týkajúcich sa:
a) Opravy chodníka od zastávky MHD – Kaufland v smere na Poľnú ulicu,

Odpoveď: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ

Nejedná sa o interpeláciu, ale o podnet, ktorý bol na vybavenie postúpený príslušnému odbornému organizačnému útvaru.

b) Starého Tesca (neudržiavaný peší komunikačný priestor, holuby …)

Odpoveď: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ

Nejedná sa o interpeláciu, ale o podnet, ktorý bol na vybavenie postúpený príslušnému odbornému organizačnému útvaru.

c) roky nekosená plocha nad Kauflandom

Odpoveď: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ

Nejedná sa o interpeláciu, ale o podnet, ktorý bol na vybavenie postúpený príslušnému odbornému organizačnému útvaru.

d) vybudovania prístrešku na zastávke MHD Poľná – rázcestie

Odpoveď: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ

Nejedná sa o interpeláciu, ale o podnet, ktorý bol na vybavenie postúpený príslušnému odbornému organizačnému útvaru.

e) vybudovania prístrešku na zastávke Okresný úrad v smere od mesta

Odpoveď: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ

Nejedná sa o interpeláciu, ale o podnet, ktorý bol na vybavenie postúpený príslušnému odbornému organizačnému útvaru.

Podnetu pána Ottu Štepánka z Radvanskej ulice:

A) nebezpečný chodník na Radvanskej 23. sa týka jám na chodníku a zarastenej lampy osvetlenia.
Podnet poslal elektronicky na úrad 26.11.2017, ten zostal bez odozvy. Podnet zopakoval 27.3.2018, tiež bez odozvy. Dňa 20.9.2018 sa obrátil pán Štepánek na mňa s urgenciou. Interpelujem vo veci vybavovania podnetov od občanov a prosím, aby sa občanom stručne odpovedalo na podnety, aby mali spätnú reakciu a vedeli, či a dokedy sa bude úrad ich podnetom zaoberať. Hlavne prosím, aby sa odstránili problémy na ktoré poukazuje obyvateľ Radvanskej 23.

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS-UMK

Poškodenie chodníka na Radvanskej ulici pri č. 23 nie je havarijným stavom a jeho oprava je zaradená do zoznamu opráv MK bez určenia termínu jej realizácie. Oddelenie údržby MK a IS ako správca verejného osvetlenia v súvislosti s podnetom p. Štepánka obratom zaslalo správcovi zelene výzvu na orezanie drevín na Radvanskej ulici tak, aby boli uvoľnené svietidlá verejného osvetlenia. Výzvu zopakovalo po vašej urgencii. Referenti oddelenia údržby MK a IS boli v súvislosti s interpeláciou požiadaní, aby podnety občanov nielen evidovali a riešili, ale aby občanov aj spätne informovali o tom, ako ich podnet bude, resp. je vybavený.

Protihlukové opatrenia Radvaň. Prosím o informáciu v akom časovom horizonte môžu obyvatelia Radvanskej ulice očakávať realizáciu protihlukových opatrení zo strany NDS, nakoľko NDS s občanmi nekomunikuje.

Odpoveď: Ing. Ján Barič, vedúci OVZ

Situácia ohľadom budovania protihlukových stien v meste vrátane Radvanskej ulice sa od minulej interpelácie nezmenila. Stále je vydané len územné rozhodnutie. Pre stavebné povolenie je nevyhnutné vykúpiť pozemky, ale financie vraj nie sú pre tento účel vyčlenené. Mesto iniciatívne v súčasnosti rieši s NDS vykúpenie alebo výmenu mestských pozemkov nachádzajúcich sa pod rýchlostnou komunikáciu a pod samotnými protihlukovými stenami. Mesto okrem dotazovania u NDS a priebežného „lobingu“ u zástupcov NDS a príslušných štátnych orgánov nemá možnosť urýchliť stavebné práce. Máme za to, že NDS nemá sama predstavu kedy budú v najbližších rokoch vyčlenené prostriedky na ďalšiu prípravu a samotnú realizáciu protihlukových stien.

Park Radvanských. Interpelujem vo veci zmeny nájomnej zmluvy medzi Mestom BB a Akadémiou umení na park Radvanských a o vyčlenenie finančných prostriedkov na jeho údržbu v rozpočte na rok 2019.

Odpoveď: JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu MsÚ

Nejedná sa o interpeláciu, ale o podnet, ktorý bol na vybavenie postúpený príslušnému odbornému organizačnému útvaru.