VOLEBNÝ PROGRAM RUDLOVÁ - SÁSOVÁ

SPOLOČNE MÁME NA VIAC

Kvalitne a bez bariér – navonok i v nás!

Celoobvodové témy:

 • parkovanie – peniaze z parkovania v meste pre mesto – ako investície do systému (parkovacia politika a rozvoj parkovacích miest,
 • realizácia vodozádržných opatrení v celom priestore Rudlovej-Sásovej s cieľom zachytávania dažďovej vody a jej návratu do krajiny,
 • zlepšenie starostlivosti o zeleň a jej návrat do mestského prostredia s cieľom posilniť biodiverzitu a zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy,
 • problem kanalizácie v Rudlovej-Sásovej (nedostatočná kapacita), napojenie nových lokalít etc.
 • zlepšenie organizácie komunálnych služieb – údržba ciest, chodníkov, zelene, verejných priestranstiev, lepší zber separovaného odpadu, opravy schodíšť a doplnenie zábradlí na schodištiach, bezbariérovosť
 • dôslednejšie vymáhanie dodržiavanie pravidiel verejného poriadku (čistota, hluk),
 • verejný – spravodlivý plán rekonštrukcie ciest a chodníkov,
 • podpora komunitného života,
 • zapojiť občanov do veci verejných a rozhodovania formou väčšieho otvorenia Výboru mestkej časti (neposlanci ako členovia, VMČ ako priestor na na občiansku participáciu) s cieľom spolu kvalitne budovať verejný priestor okolo nás a v nás.

Dedina Rudlová:

 • presadenie dobudovania kanalizácie a revitalizácie Rudlovského potoka,
 • podpora komunitného života – podpora verejného života a tradícií starej Rudlovej,
 • vybudovanie komunitného priestoru v budove „muštárne“,
 • lepšia resp. zmena organizácie dopravy,
 • spracovanie Územného plánu zóny v lokalite Bánoš a Rudlovského ihriska, ktorý podrobne stanoví limity rozvoja.

Dedina Sásová:

 • rozvoj verejných priestorov,
 • podpora komunitného, spoločenského, verejného života a tradícií starej Sásovej,
 • zlepšenie organizácie komunálnych služieb – údržba ciest, chodníkov, verejných priestranstiev, zelene, lepší zber separovaného odpadu,
 • rekonštrukcia komunitných priestorov v areáli futbalového areálu Sásová,
 • zmena organizácia dopravy (priechod pre chodcov – Sásovský cintorín),
 • koncepčne nadstavenie rozvojových aktivít v lokalitách Mateja Bela, pod Roháčovom a nad Sásovskou cestou spracovaním Územného plánu zóny, ktorý podrobne stanoví limity rozvoja,
 • zachovať prírodne danosti vodných tokov v starej Sásovej vo väzbe na pestovanie „Sásovskej Uhorky“ – zaradenie lokalít do územného systému ekologickej stability (sásovské uhorkové polia, podmáčané územie „za podchodom“).

   Beskydská, Ďumbierska, Fatranská, Gerlachovská, Chabenecká, Ružová a Mladých budovateľov

   • podpora komunitného života – vybudovanie komunitného priestoru v budove muštárne,
   • rozvoj a revitalizácia verejných priestorov,
   • nadchod pre peších na Ďumbierskej ulici.

   Javornícka, Karpatská, Inovecká a Rudohorská

   • zveľaďovanie ihriska pod oporným múrom na športové a spoločenské akcie vrátane revitalizácie priestorov pre Divadlo pod Balkónom,
   • podpora komunitného, spoločenského života – podpora Divadla Pod balkónom a Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, pre verejný život sídliska,
   • zlepšenie starostlivosti o zeleň v tejto oblasti využitie vhodných lokalít na rozvoj zelenej infraštruktúry napr. ovocný sad Inovecká (svah), využitie priestranstva v okolí dvojprúdovej cesty na výsadbu stromovej aleje,
   • prepojenie „horného“ a „spodného“ sídliska vybudovaním nadchodu pre peších,
   • vybudovanie parkovacích kapacít v lokalite „Karpatskej ulice“,
   • postupná realizácia centrálneho priestoru medzi „ihriskom pod oporným múrom – priestorom pod pikártom a priestorom pre poliklinikou“ ako centrálneho priestoru Rudlovej-Sásovej s potenciálom Rudlovsko-Sásovskeho námestia (podľa už spracovanej štúdie),
   • komplexná rekonštrukcia cesty na Pieninskej ulici (záchytné parkovisko – otočka autobusov)
   • chodník Inovecká,
   • rekonštrukciu prístupov k občianskej vybavenosti Rudohorská (37, 12-16),
   • rekonštrukcia športového ihriska ZŠ Pieninská – otvorenie verejnosti.

   Sitnianska, Strážovská a Starohorská

   • rozvoj verejných priestorov -, využite svahu pod Starohorskou ulicou ako verejnej zelene bez výstavby, vybudovanie prírodného amfiteátra pod Pikartom,
   • zlepšenie starostlivosti o zeleň v tejto oblasti využitie vhodných lokalít na rozvoj zelenej infraštruktúry napr. využitie priestranstva v okolí dvojprúdovej cesty na výsadbu stromovej aleje,
   • postupná realizácia centrálneho priestoru medzi „ihriskom pod oporným múrom – priestorom pod pikártom a priestorom pre poliklinikou“ ako centrálneho priestoru Rudlovej-Sásovej s potenciálom Rudlovsko-Sásovskeho námestia (podľa už spracovanej štúdie),
   • obnova aleje stredoveho pásu na Rudohorskej ulici.

   Tatranská a Rudohorská

   • využiť potenciál bývalej ZŠ Tatranská – detské ihriská, športoviská, ďalšie využitie vnútorných priestorov so spravodlivým nájomným – kultúra, vzdelávanie,
   • spracovanie Územného plánu zóny v rozvojových lokalitách Borovicový háj a Kratiny s cieľom stanovenia rozvojových limitov územia (kanalizácia, voda, doprava) a reguláciou nekontrolovateľnej výstavby,
   • rozvoj stacionárnej dopravy a parkovacej politiky,
   • podpora komunitného, spoločenského života – spolupráca združení, spolkov, podnikateľov – Komunitné centrum, Saleziánske stredisko.

   Kráľovohoľská, Krivánska, Magurská, Pieninská,

   • Jelšový hájik ako potenciál mestského parku s možnosťou aplikácie vodozádržnych opatrení,
   • postupné budovanie rekreačnej zóny nad sídliskom Rudlová-Sásová, a jelšového hájika,
   • revitalizácia fontány v blízkosti KOMUCE,
   • oprava schodov Krivánska – Magurská ulica,
   • spracovanie Územného plánu zóny v rozvojových lokalitách Ploštiny, na Skalici a nad hromadným parkoviskom Pieninská s cieľom stanovenia rozvojových limitov územia (kanalizácia, voda, doprava) a reguláciou nekontrolovateľnej výstavby.