POSLANCI BANSKOBYSTRICKEJ ALTERNATÍVY

v Mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici

v Mestskom zastupiteľstve
v Banskej Bystrici

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1

Centrum

Ing. Mgr. David Kapusta

Byť smart je o kvalitnom manažmente vedomostí a schopností

David Kapusta vyštudoval právo v Banskej Bystrici a financie a účtovníctvo v Prahe a Rotterdame. Po absolvovaní štúdia pracuje ako daňový konzultant špecializovaný na transferové oceňovanie. V roku 2008 spolu so skupinou ďalších mladých ľudí bol pri vzniku multižánrového open-air festivalu YNÍ Piatok. Založil blog bystrickeveci.sk, kde sa spoločne s ďalšími blogermi vyjadruje o dianí v našom meste. V roku 2016 upozornil na pochybnú a napokon nezrealizovanú ukrajinskú investíciu v priemyselnom parku. Aktívne upozorňoval na neefektívne hospodárenie a nesplnené sľuby Mariana Kotlebu v úrade predsedu BBSK. Rád cestuje a má rád dobré knihy.

„Mesto nemá čarovný prútik, ale môže napomôcť k tomu, aby podnikavci a kreatívni jedinci našli podporu a priestor realizovať sa. Mesto môže vytvoriť program na podporu inovácií a finančne podporiť prototypy riešení výziev inteligentného mesta, projekty strategického významu či “ soft landing” pre podnikateľov a firmy, ktoré riešia potreby obyvateľov. Okrem toho môže podporiť vznik spoločných co-workingových priestorov. Môže pôsobiť ako laboratórium v spolupráci s univerzitou a záujmovými združeniami. Som presvedčený o tom, že vzdelanosť a inovatívnosť musia mať priestor a možnosť prejaviť. Aktéri musia o sebe vedieť a chcieť spolupracovať. Byť smart nie je len o zbere a analýze dát, ale o kvalitnom manažmente vedomostí a schopností všetkých jeho obyvateľov, návštevníkov a študentov.”

Ing. Mgr. Pavol Katreniak

Idem tam, kde ide o spoločné dobro

Narodil sa v starom meste (1958) a odvtedy mu je verný. Pôsobí ako odborný radca pre ochranu prírody a pedagóg. Je nezávislým poslancom, členom Združenia občanov miest a obcí Slovenska, troch školských rád i troch odborných komisií, Stráže prírody, ekonomickej rady farnosti, Teofóra, Spolku sv. Vojtecha, kontrolórom Komunitnej nadácie Zdravé mesto a predsedom výboru mestskej časti Staré mesto. Zasadil sa za viaceré priaznivé zmeny podmienok života v meste hlasovaním v mestskom parlamente, osobnou angažovanosťou v opravách vybraných komunikácií v centre, sídlisku, Fortničke i Graniari a tiež brigádami na úpravách cintorínov a verejnej zelene. Služobnými rokmi je najskúsenejším poslancom súčasného mestského zastupiteľstva.

“Volič poslanca posiela. Tento princíp si držím od mala a uplatňujem odvtedy, čo som v r. 1990 vstúpil do komunálnej politiky. Pre mňa to znamená starosť o čím viac spoločného dobra, ktoré má mať prednosť pred individuálnym záujmom. Vzhľadom na vek, pohodlie a fakt, že nemám vlastné deti, by som verejné angažovanie mohol zanechať. Platón, filozof, ktorého si vážim, však pripomína: „Nezáleží len na rodičoch a vychovávateľoch, ale na celej obci, ako sa dieťa vyvíja.“ Ide teda o veľa. A to ma do verejného angažovania stále poháňa. Nezastupiteľnou úlohou poslanca je hlasovanie o verejných financiách a o územnom pláne. Cítim vnútornú potrebu i povinnosť poznať požiadavky a zbierať námety od tých, čo ma do politiky poslali. Ulicami brázdim na bicykli či peši prakticky celý rok. Opravy ciest a chodníkov sú začarovaným kruhom. Niečo sa podarí, mám radosť a hneď sa zase iný problém stane akútnym. To množstvo neporiadku a nedostatkov ma tlačí a ruší. Potom si však na ďalši deň opäť sadám na sedadlo a idem do terénu; tam, kde ma ľudia volajú.“

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2

Majer, Senica, Šalková, Uhlisko

Ing. Martin Úradníček

My nerozumieme im a oni nám

Ing. Martin Úradníček, rodený Banskobystričan, pôsobil ako novinár v Slovenskom rozhlase, denníku Národná obroda a v Rádiu Rebbeca. Neskôr založil malé vydavateľstvo, ktoré sa postupne zmenilo na reklamnú a vydavateľskú agentúru. Spolupracoval na príprave a vydaní viacerých kníh o histórii a súčasnosti Banskej Bystrice. Bol zakladateľom a organizátorom medzinárodného bienále grafického dizajnu LOGO. Nikdy nebol členom žiadnej politickej strany.

V júni 2018 nastúpil z pozície náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.1. V komunálnych voľbách v novembri 2018 uspel v novovzniknutom volebnom obvode č.2, ktorý tvoria mestské časti Majer, Senica, Šalková a Uhlisko.

Je členom mestskej rady, predsedom komisie pre cestovný ruch a členom komisie pre kultúru. Vo svojom volebnom obvode pôsobí ako podpredseda Výboru mestských častí, ktorý koordinuje činnosť a spoluprácu s občanmi prostredníctvom občianskych rád. Je tiež členom Dozornej rady v mestskom podniku MBB, a.s. Od roku 2021 je predsedom poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva.

„Všetci očakávame, že v našom meste zavládne čulý cestovný ruch. Aby turisti v Banskej Bystrici aj zotrvali a nielen ňou prechádzali, musíme pre nich niečo urobiť. Začnime zásadnou modernizáciou Informačného centra a pokračujme vytváraním podmienok pre vznik turisticky priateľského mesta. Buďme ústretoví k zahraničným turistom a pomôžme im zorientovať sa. Za účasti mesta, v spolupráci s podnikateľmi a tretím sektorom spravme z Banskej Bystrice dvojjazyčné mesto. Ponúknime turistom angličtinu na informačných tabuliach, označeniach prevádzok, alebo na jedálnych lístkoch. Verte, že zahraniční návštevníci si ihneď všimnú, že Banskobystričania na nich myslia a vítajú ich.“

www.banskabystrica2.sk

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3

Rudlová, Sásová

Ing. Andrej Leitner

Aj mesto potrebuje rozum

V roku 2016 získal ocenenie Srdce na dlani za vyše desaťročné pôsobenie v saleziánskom stredisku v Sásovej – organizoval tam aktivity pre deti a mládež, viedol mladých animátorov a bol tiež pomocným školiteľom programu Orientačné dni. V rokoch 2014 – 2019 bol členom predsedníctva celoslovenskej mládežníckej organizácie DOMKA. Vyštudoval aplikovanú informatiku na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Absolvoval študijno-formačný program i stáž v Kolégiu Antona Neuwirtha, kde sa naučil kriticky myslieť a pochopil, že všetci sme povolaní prispievať svojimi schopnosťami k spoločnému dobru. Pol roka študoval informačné technológie aj v nórskom Trondheime, odkiaľ sa vrátil späť do rodnej Bystrice. V bežnom živote pracuje ako softvérový inžinier v úspešnom slovenskom startupe. Od novembra 2018 je zvoleným poslancom v klube BBA. Je predsedom Komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti, členom Komisie MsZ pre vzdelávanie a predsedom Výboru mestskej časti vo volebnom obvode č. 3 – Rudlová, Sásová.

„Verím, že Banská Bystrica môže byť rozumné mesto – a to v dvoch rovinách. Prvou je využívanie nových technológií a inovácií. Ich potenciál je ďaleko väčší ako len nejaké bezplatné internetové pripojenie na námestí, či nie úplne vkusná lavička, ktorá dokáže nabíjať smartfóny. Dnešok nám umožňuje, aby sme s našim mestom komunikovali, a aby sme ho spravovali efektívne. Druhou rovinou je zachovanie si zdravého sedliackeho rozumu. V rozumnom meste uvažujeme konceptuálne, nové projekty realizujeme poriadne a poctivo. Chránime a pamätáme na svoju históriu a pri pohľade do budúcnosti uplatňujeme širšiu optiku ako len „tu a teraz“. Mojou veľkou túžbou je, aby sa Bystrica rozvíjala v stále lepšie mesto. No nie bezhlavo, ale s rozumom.”

www.andrejleitner.sk
www.facebook.com/leitner.andrej

Ing. Milan Lichý

Mesto má mať cit

Milan Lichý vyštudoval banskobystrické Gymnázium Tajovského a Lesnícku fakultu VŠLD (dnes Technická univerzita) vo Zvolene. V takmer 35 ročnej lesníckej praxi sa venoval najmä témam udržateľného obhospodarovania lesov na Slovensku. Je dlhodobým poslancom mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrica a od januára 2019 druhým zástupcom primátora mesta s agendou sociálnych služieb, zdravia, životného prostredia, participácie a z časti aj kultúry a mládeže. Je tiež predsedom Komisie MsZ pre sociálny rozvoj, bývanie a zdravie, členom Komisie MsZ pre výstavbu a technickú infraštruktúru a mestskej rady. V čase voľna aj „kultúrnikom i ľadovým medveďom“.

„Mesto má mať cit, má vytvoriť príležitosť pre aktívny, spokojný život mladším i starším, pomáhať slabším, ľuďom v núdzi. Kedysi bola v mestskej rade funkcia sirotského otca, ktorý mal najviac starostí zo všetkých. Dnes sme krajským mestom, a tých starostí je ešte viac. Ide tiež o bezpečnosť a zdravie obyvateľov, v súčasnosti je napríklad nutné stopnúť hazardné herne pri školách a v obytných zónach. Dobré rozhodnutia, pri ktorých sa zodpovedne zvažuje dopad na ľudí a prostredie nielen v prítomnosti, ale aj v budúcnosti, slušne sa hospodári, počúva hlas verejnosti, bráni verejný záujem a s pochopením a úprimne komunikuje, sú dôležité na to, aby sme všetky tie mestské starosti vedeli zvládať. Nie vždy všetko vyjde, ale mesto musí byť v cite, pohotovosti, v službe, na pomoci. O to sa snažím.

Mgr. Vladimír Pirošík

Najväčším bohatstvom mesta sú ľudia

Vladimír PIROŠÍK vyštudoval Právnickú fakultu UK. Pracuje ako advokát so špecializáciou na komunálne právo a účasť verejnosti na rozhodovaní. Súčasne pôsobí ako mediátor mimosúdnych sporov. Poskytuje bezplatné právne poradenstvo núdznym občanom. Od roku 2006 je nezávislým poslancom MsZ, reprezentuje mestskú časť Rudlová – Sásová. V rokoch 2014 – 2020 bol predsedom poslaneckého klubu BBA a členom mestskej rady. Je členom Finančnej komisie, predsedom Komisie pre pamätihodnosti mesta a členom rady školy v MŠ Karpatská. Počas výkonu svojho poslaneckého mandátu presadil množstvo zmien zlepšujúcich život obyvateľov Banskej Bystrice.

„Verím v silu lokálnej demokracie. Stál som pri zrode štatútu participatívneho rozpočtu, presadil som verejné rokovania komisií a mestskej rady, zverejňovanie materiálov na webe mesta, online záznamy zo zasadnutí zastupiteľstva, posilnenie grantového systému, zriadenie bezplatnej telefonickej Linky čistoty či založenie tzv. Hanzlíkovho štipendijného fondu pre sociálne znevýhodnených študentov. Aktívne riešim komunálne nedostatky v Rudlovej a Sásovej. V rámci funkčného obdobia 2018 – 2022 sa chcem pričiniť o zásadné navýšenie verejných financií na podporu výborov mestských častí, občianskych rád a združení, aktívnych občanov a na participatívny rozpočet. Najväčším bohatstvom nášho mesta sú ľudia…”

 

VOLEBNÝ OBVOD Č. 5

Fončorda

Ing. arch. Hana Kasová

Všetky deti sú naše

Ing. arch. Hana Kasová vyštudovala Fakultu architektúry STU v Bratislave a ČVUT v Prahe. Do júna 2019 pracovala ako odborný radca na Krajskom pamiatkovom úrade v Banskej Bystrici, kde hájila verejný záujem v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Momentálne je vedúcou oddelenia územného plánovania a životného prostredia na Úrade BBSK. Je tiež podpredsedníčkou OZ Zelená Fončorda, ktoré spolupracuje s aktívnymi občanmi a realizuje projekty na zvyšovanie kvality verejných priestorov. Od roku 2014 je poslankyňou mestského zastupiteľstva, kde sa venuje najmä otázkam územného rozvoja a odpredajom mestského majetku. Bola aktívna pri budovaní komunitného centra Fončorda. Je predsedníčkou Výboru mestskej časti Fončorda, kde sa snaží nastaviť systematický rozvoj a spravodlivé rozhodovanie. Je predsedníčkou komisie MsZ pre výstavbu a technickú infraštruktúru, členkou komisie MsZ pre dopravu a komisie pre mestské časti. Ako poslankyňa presadzuje spravodlivé a pre mesto prospešné nakladanie s majetkom mesta, územný rozvoj za účasti občanov a pre občanov, ochranu kultúrnu dedičstva a dodržiavanie legislatívy, spravodlivé prerozdelenie financií z podielových daní určených na školské zariadenia.

„Banská Bystrica má víziu stať sa smart city – múdrym mestom, ktoré načúva potrebám svojich obyvateľov. Mesto by malo počúvať tiež riaditeľov a zriaďovateľov škôl a školských zariadení. Spoločnou diskusiou je potrebné hľadať také financovanie, ktoré odstráni diskrimináciu neverejných škôl a zároveň umožní modernizáciu a ďalší rozvoj základných škôl, ZUŠ, jazykových škôl a CVČ bez rozdielu zriaďovateľa. Financovanie, ktoré zabezpečí vyššiu kvalitu stravy v jedálňach za rovnakú cenu pre všetky deti, dostatok asistentov na školách a potrebné finančné a personálne krytie na prevádzku školských klubov. Výsledkom ekonomického rastu by nemalo byť zvyšovanie nákladov rodičov na vzdelávanie detí, ale kvalitné vzdelávanie s modernými výchovnými metódami.“”

Ing. Lucia Skokanová

Deti a mladí ľudia majú byť rešpektovaným partnerom

Ing. Lucia Skokanová vyštudovala odbor cestovný ruch na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od vysokoškolského štúdia sa venovala práci s komunitami v obciach a mestách Banskobystrického okresu. V roku 2011 založila s priateľmi na Fončorde Občianske združenie Zelená Fončorda, ktoré aktívne zapája všetky vekové kategórie do plánovania a tvorby verejných priestorov. Vo voľbách v roku 2010 bola zvolená za poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a v roku 2018 začala už svoje tretie poslanecké obdobie. Pracuje v Komisii pre šport, voľný čas a mládež a v Komisii pre vzdelávanie. Zároveň sa venuje téme vyššej participácie a zapájania občanov do plánovania a rozvoja mesta.

„Deti a mladí ľudia v našom meste majú byť rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých, vrátane samosprávy. Samospráva sa má zaujímať o ich názory. Deti a mladí ľudia majú mať vytvorené bezpečné fyzické a psychické prostredie, aby mohli vyjadriť to, čo si myslia, čo im v mestskej časti, škole, meste chýba, čo by sa mohlo zmeniť, čo by v ňom chceli robiť. Dospelí si deti a mladých ľudí nielen vypočujú, ale spoločne s nimi hľadajú riešenia, ako by sa ich predstavy, ak sú v daných podmienkach zrealizovateľné, mohli uskutočniť. Deti a mladí ľudia sú rovnocenní dospelým a samospráve, samozrejme s ohľadom na ich vekové špecifiká a životnú skúsenosť.“

VOLEBNÝ OBVOD Č. 6

Radvaň

Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Slušné podmienky po návrate domov

Ľudmila Priehodová vyštudovala architektúru na STU v Bratislave. Celý profesný život sa venuje urbanizmu, územnému plánovaniu a hlavne témam územného rozvoja a ochrane životného prostredia.
V rokoch 2002 – 2018 bola nezávislou poslankyňou mestského zastupiteľstva. V roku 2006 sa stala zakladajúcou členkou klubu nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva (BBA). Presadila, aby mesto obstaralo nový územný plán ako dlhodobý strategický dokument a aktívne pripomienkovala všetky jeho etapy spracovania.
Zasadila sa o to, aby poslanci zmenili zaužívaný spôsob predaja majetku mesta jedným hlasovaním za celý balík, na samostatné hlasovanie o každom predaji. Postavila sa za to, aby boli komisie mestského zastupiteľstva sprístupnené občanom, a aby sa mesto priblížilo viac občanom. Je tiež spoluzakladateľkou občianskeho združenia Za dôstojnú Radvaň. V marci 2021 postúpila z pozície náhradníčky za poslankyňu mestského zastupiteľstva a opäť sa zapojila do aktivít domovského klubu BBA.

„Chcem prispieť k zlepšeniu kvality života v našom regióne a na Slovensku, aby sa naše deti mohli vrátiť domov a našli tu slušné podmienky pre svoj život.“