Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 6. júna 2019 , ktoré malo jedinú tému – Európsky olympijský festival mládeže (EYOF), predostrel náš kolega Pavol Katreniak stanovisko poslancov Klubu BBA:

„Ako vieme, XVI. Európsky letný olympijský festival mládeže EYOF v roku 2021 malo pôvodne organizovať Mesto Košice, kde sa na podujatie dlhodobo pripravovali. Podľa zverejnených informácií Košice mali na prípravu športovísk a samotného podujatia prisľúbenú vládnu dotáciu 12 miliónov eur. Po zvážení svojich možností požadovali ďalších 10 miliónov eur, ktoré už vláda odmietla poskytnúť, preto Košice organizáciu festivalu zrušili.
Po odstúpení Košíc sa náš pán primátor Ján Nosko sa ihneď nechal počuť. Okrem iného aj povedal, že „dva roky sú krátka doba, čo kladie vysoké nároky na prípravu, napríklad na dobudovanie infraštruktúry. ”
Generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba pripustil riziká súvisiace so zmenou podujatia. Zdôraznil, že čas súri.
Uvažovanie niektorých ľudí „využime príležitosť, lebo veď prídu peniaze na investície a to sa neodmieta, aj keď je to narýchlo“, však spochybňuje, či sa organizovanie a celá príprava budú robiť dostatočne premyslene a rozumne.
Napríklad nová športová hala je dobrý projekt, ale treba zmeniť jej umiestnenie. Parkovisko na Mičinskej ceste by malo zostať ako rezerva resp. plocha pre doplnkovú funkciu autobusovej stanice.
Chýbajú odpovede na premnohé otázky.
Banská Bystrica potrebuje mať jasno, kto podujatie zaplatí. T. j. kto sa všetko bude podieľať na financovaní a akou mierou. Do čoho presne pôjdu peniaze. Kto bude podujatie personálne organizovať. Ako bude riešená doprava, stravovanie, a tak ďalej, a tak ďalej. Aké sú merateľné ciele festivalu. Aká bude finančná návratnosť podujatia. Aká bude jeho udržateľnosť pre mesto. Poznať nielen silné stránky, ktoré sú sčasti kvetnato popísané v dôvodovej správe. Treba poznať aj slabé stránky a riziká celého projektu. Skrátka a dobre: chýba SWOT analýza. Okrem toho schvaľovanie takýchto podujatí nemá mestské zastupiteľstvo v pôsobnosti. Primátorom navrhnuté uznesenie môže byť v nesúlade so zákonom.
Na základe uvedeného navrhujem nasledujúce uznesenia:
Bod č. II.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje organizovanie a usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže v roku 2021 v meste Banská Bystrica
Zmeniť na:
Mestské zastupiteľstvo podporuje iniciatívu Mesta Banská Bystrica na organizovanie a usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže v roku 2021.
Bod č. III.
odporúča primátorovi mesta doplniť o text
• vypracovať SWOT analýzu na organizovanie a usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže v roku 2021
O obidvoch návrhoch žiadam hlasovať extra.“

Náš pozmeňovací návrh bol po dlhej prestávke v rokovaní a po diskusii vedenia poslaneckých klubov s primátorom mesta napokon prijatý.