Ing. Andrej Leitner – poslanec BBA
Aké investičné akcie z financií VMČ boli realizované v rokoch 2017 a 2018 vo VO č.3 Rudlová – Sásová, v akej výške a kto ich realizoval?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Stavebné práce vo VO č. 3 Rudlová – Sásová v rokoch 2017 a 2018 boli realizované firmou Milan Smädo – MIS, údržba ciest a komunikácií (oprava chodníka na Starohorskej 18-30 bola realizovaná v spolupráci so spoločnosťou NIGOL, s.r.o.) z prostriedkov určených pre VO č. 3 na stavebnú údržbu MK a údržbu chodníkov, schodov a ciest nasledovne:
Ulica Suma s DPH v EUR
Rok 2017
Rudohorská MHD – Magura – oprava chodníka 16 437,50
Beskydská 12-18 – oprava chodníka 6 633,90
Starohorská 6-16 – oprava chodníka 36 876,89
Spolu 59 948,29
Rok 2018
Strážovská 1-4 – oprava povrchu MK 12 219,67
Karpatská 5, Rudohorská – poliklinika – oprava chodníka 6 540,34
Starohorská 18-30 – oprava chodníka 41 227,80
Spolu 59 987,81

Ing. Andrej Leitner – poslanec BBA
Aký je aktuálny stav vo veci spustenia novej webstránky mesta? Kedy bolo pôvodne plánované a kedy je reálne možné očakávať jej spustenie (úplný presun služieb a s plnou funkčnosťou)?

Odpoveď: Peter Dolíhal, vedúci-OIT
Spustenie novej webstránky mesta je plánované v mesiaci marec, najneskôr apríl 2019. Od októbra 2018 je prístupná pre verejnosť v testovacom režime. Po spustení budú prístupné všetky služby, ktoré sa budú časom rozširovať a vylepšovať. Nová moderná webstránka mesta bude prehľadnejšia a zameraná na tzv. životné situácie pre občana.

Ing. Andrej Leitner – poslanec BBA
Mesto Banská Bystrica neposkytuje cez Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), Dátové centrum obcí a miest (www.dcom.sk) ani vlastné webové sídlo zasielanie žiadostí a oznámení (v oblasti napr. daní z nehnuteľnosti, odpadov a pod.) elektronickou formou prostredníctvom pripravených formulárov (ako napr. https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/formularove-sluzby). Je plánované sprístupniť takúto možnosť občanom? Ak áno, kedy a v akom rozsahu?

Odpoveď: Peter Dolíhal, vedúci-OIT
Mesto Banská Bystrica plánuje do konca roku 2019 sprístupniť pre občanov mesta 26. elektronických služieb s príslušnými elektronickými formulármi zverejnenými na ÚPVS (www.slovensko.sk) .

Ing. Andrej Leitner – poslanec BBA
Na zasadnutí RŠ MŠ sme boli oboznámení so skutočnosťou, že do MŠ sa aktuálne objednávajú potraviny od dodávateľov z východného Slovenska. V takomto prípade je potrebné zo strany MŠ objednávať potraviny aj dva až štyri týždne vopred. Je možné objednávať lokálne potraviny z bližšieho okolia, skrátiť tak objednávaciu dobu, prípadne iným spôsobom umožniť MŠ flexibilnejší prístup k nákupu potravín? Využíva mesto Národný potravinový katalóg?

Odpoveď: Mgr. Anna Martišovičová, poverená vedením PS-SUR
Oddelenie pre verejné obstarávanie na základe požiadavky PS-SUR vyhlásilo verejné obstarávanie na nákup potravín pre 27 školských jedální pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica a pre mestské detské jasle na rok 2019. Oddelenie VO vyhodnotilo ponuky, z ktorých boli vybraní dodávatelia :
Inmedia spol. s.r.o. Zvolen – nákup hrubého tovaru – múka, cukor, soľ, cestoviny, čaje, kakao, sterilizované ovocie, zelenina, ……/ rozvoz každý týždeň pondelok, streda, piatok/
Inmedia spol. s.r.o. Zvolen – mrazené ryby, hydina, mrazená zelenina a hlbokomrazené výrobky /rozvoz streda a piatok/
Gunarex s.r.o. prevádzka Banská Bystrica – čerstvá zelenina a ovocie /rozvoz denne/
Stredná odborná škola Pod Bánošom Banská Bystrica– chlieb, pečivo, med / rozvoz denne/. Objednávky sa zasielajú do stredy na nasledujúci týždeň. Objednávku je možné upravovať podľa počtu stravníkov.
Stredná odborná škola Pod Bánošom Banská Bystrica – mäsové výrobky. Predbežnú objednávku ŠJ zasiela posledný deň v mesiaci na nasledujúci mesiac. Túto objednávku je možné upravovať podľa počtu stravníkov dva dni dopredu.
Mliekareň Kopanice Selce – nákup mlieka, jogurtov a smotany /rozvoz pondelok, streda- rozvoz aj podľa potreby/
Vemac trade & Gastro s.r.o. prevádzka Banská Bystrica- nákup masla, syry, mliečne výrobky / rozvoz pondelok, streda, piatok/
Lunys Poprad – dodávka školské ovocie dodávka každý druhý štvrtok / dotácia z PPA/
M&K Carne s.r.o.- Banská Bystrica – nákup čerstvého mäsa. Objednávky riaditeľka ŠJ predkladá 25.dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac na mesto odd. PS-SUR. Po sumarizácii za všetky zariadenia bude vystavená objednávka na dodávku mäsa. ŠJ si objednávku nahlasujú deň dopredu priamo na predajni. Dovoz čerstvého mäsa je denne.
K tomuto spôsobu objednávania došlo z dôvodu, že sa do VO na nákup čerstvého mäsa nikto neprihlásil a riaditeľky ŠJ nemôžu vystavovať objednávky.
Školské jedálne nakupujú kvalitné potraviny hlavne od lokálnych dodávateľov.
Mesto Banská Bystrica nevyužíva nákup potravín cez Národný potravinový katalóg, nakoľko podľa informácii, ktoré máme nie je v ňom zaregistrovaných dostatok firiem a taktiež sortiment potravín je nedostatočný.

Mgr. Vladimír Pirošík – poslanec BBA
Eviduje Mesto podnety na zmenu, resp. posilnenie liniek MHD ku Krematóriu? Ak áno, kedy plánuje pristúpiť k zmene grafikonu? Obyvatelia mesta odkázaní na MHD upozorňujú, že popoludňajšie pohrebné obrady sa začínajú vždy o celej hodine (napr. o 13:00 hod.), pričom autobus č. 21 má príchod ku krematóriu len o 12:10 hod., a následne až o 13:10 hod., čiže je potrebné čakať na obrad takmer 50 minút… Dopravná obslužnosť krematória sa mala údajne v porovnaní s minulosťou skomplikovať aj presmerovaním linky č. 22 pôvodne končiacej pri krematóriu do Radvaň parku, a tiež faktom, že autobus č. 90 má v čase 7:00 – 13:50 hod. prestávku a jazdí až po 15:00 hod.

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Mesto Banská Bystrica bude v roku 2019 intenzívne pracovať spolu s Technickou univerzitou vo Viedni na Pláne udržateľnej mobility, ktorého výsledkom bude úplne nová reorganizácia liniek MHD v meste, ich doplnenie pre zvýšenie atraktivity a mnoho ďalších opatrení k tomu, aby sme vhodnými spôsobmi presvedčili obyvateľov a návštevníkov mesta pravidelne využívať verejnú dopravu. Cieľom je z tejto služby urobiť modernú súčasť dopravného života v meste a vytvoriť tak podmienky pre udržateľnú mobilitu aj v kombinácii s inými ekologickými druhmi dopravy (peši, cyklo).

Ing. Mgr. Pavol Katreniak – poslanec BBA
V Banskej Bystrici sa z času na čas prejavia na fasádach budov „sprejeri“ (v prílohe pripájam 2 ks foto občana V. Tokovského z Tr. SNP). Má mestská polícia evidované, koľko „sprejerov“ bolo prichytených pri čine v Banskej Bystrici pri tomto čine? A tiež koľkým ľuďom bolo zabránené „zasprejovať verejné múry? Prosím o uvedenie údajov za roky 2016, 2017, 2018. Plánuje Mesto Banská Bystrica vyčleniť pre „sprejerov“ nejaké plochy, kde by sa títo ľudia mohli realizovať? Videl som takéto múry v Toronte. Má Mesto Banská Bystrica systém, ako na sprejerov, resp. predstavu, ako by prispelo k zredukovaniu týchto nežiaducich prejavov?

Odpoveď: Ing. Miroslav Bálint, náčelník MsP
K veci uvádzam na ozrejmenie súvislostí najskôr právne hľadisko ako poníma zákon, resp. Trestný zákon takéto konanie. V zmysle § 246 ods. 1 Trestného zákona sa sprejovanie veci považuje za prečin poškodzovania cudzej veci, čoho sa v základnej skutkovej podstate dopustí ten kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou.
V zmysle § 3 ods. 1 písm. b/ obecná, resp. mestská polícia spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany).
Teda primárnu činnosť na úseku predchádzania a odhaľovania tejto a akejkoľvek inej trestnej činnosti vykonáva a je povinný vykonávať Policajný zbor. Dlhodobo je však známe a preukázateľné, že fyzicky a často je možné pozorovať pri výkone hliadkovej činnosti pešou formou na verejných priestranstvách len príslušníkov obecných a mestských polícií, pričom tento stav sa týka aj nášho mesta.
Vašu požiadavku uviesť početnosť prichytených sprejerov a zamedzenia sprejerom v konaní som zaznamenal, spolu s ďalšími údajmi, ktoré vyplynuli zo štatistiky činnosti MsP za jednotlivé roky (údaje pochádzajú z elektronického a informačného systému MsP „Sheriff“), v prehľadnej tabuľke.
K veci uvádzam, že v roku 2016 došlo v areáli Pamätníka k zadržaniu 3 sprejerov, bezprostredne po skutku. Tu uvádzam aj link na tlačovú správu o tomto úkoneMsP, https://www.bystricoviny.sk/spravy/foto-vandalski-sprejeri-v-nasom-meste/, pričom nám nie je známy výsledok prešetrenia PZ.

Rok Prichytených pri čine Zabránenie pred činom Povolené sprejovanie Preventívne kontroly voči sprejovaniu Nepotvrdené
sprejovanie Potvrdené sprejovanie, bez páchateľa Odstúpené Policajnému zboru
2016 4 0 2 20 3 6 4
2017 0 0 0 45 1 6 1
2018 0 0 1 4 0 7 0

K veci dodávam, že jedine Železnice SR legalizovali, podľa zistení príslušníkov MsP, sprejovanie v železničnom nadjazde z Karlova na Sásovú.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak – poslanec BBA
Obyvatelia Karlova ako aj majitelia domu Horná 63 reklamujú, že nedostávajú Radničné novín. Prosím o upozornenie distribútora. Občianka z Karlova sa teda v januári vybrala na mestský úrad. Keďže vo vestibule žiaden výtlačok nenašla, dožadovala sa ho u pracovníčok. Dostala vraj odpoveď, že Radničné noviny sa rozdávajú do schránok. Môže Mesto Banská Bystrica sprístupniť nejaké výtlačky Radničných novín vo vestibule mestského úrade, resp. aj v infocentrách

Odpoveď: Mgr. Monika Pastuchová, vedúca PR-KP
V prípade nedoručovania novín do schránok, je potrebné kontaktovať editorku Radničných novín, ktorá na základe platnej zmluvy môže zaslať distribútorovi reklamáciu. Tá musí obsahovať názov obce, ulicu a číslo domu, v ktorých bola nekvalita zaznamenaná. Dodávateľ je povinný preveriť reklamáciu a následne informovať o výsledku šetrenia reklamácie.
Noviny sa okrem schránok dodávajú aj na Radnicu a do Klientskeho centra na MsÚ, kde si ich obyvatelia môžu voľne zobrať. Počet výtlačkov, ktorými disponujeme je však obmedzený. Tlač a distribúcia Radničných novín je zazmluvnená do konca tohto roka a počet výtlačkov nie je možné nateraz zvýšiť. Momentálne však komunikujeme s distribútorom o počte listových schránok domácností v meste a je našou snahou náklad tomu do budúcna prispôsobiť.

Ing. arch. Hana Kasová – poslankyňa BBA
V rámci areálu Plážového kúpaliska je časť parcely C-KN č. 3446/1 , ktorá je vo vlastníctve mesta Banská Bystrica ohraničená hustým drevinovým porastom a pravdepodobne užívaná inou osobou. Nachádza sa južne od pozemku parc. C-KN č. 3444/6., k.ú. Banská Bystrica. Má mesto vedomosť o tomto stave? Je táto časť pozemku užívaná na základe nájomnej zmluvy s mestom?

Odpoveď: Ing. Dana Kaňová, vedúca PS – ESM
– pozemok par. č. C KN 3446/1 – ostatné plochy je vo vlastníctve mesta BB vedený na LV č. 4073, kú Banská Bystrica je predmetom nájmu na základe Nájomnej zmluvy č. 526/2007/EM-SM zo dňa 15.10.2007 spoločnosťou AQUALAND Slovakia, s.r.o.,
– obhliadkou bolo zistené, že na pozemku sú vysadené ovocné stromy a časť je ohradená živým plotom (snímky v prílohe). V plote na hranici pozemku sa nachádza bránička vedúca z pozemku par.č. C KN 3444/28 vo vlastníctve Truban Michal JUDr. a Mária Trubanová, JUDr.PhD., Nad Plážou 4419/25, Banská Bystrica, PSČ 974 01, SR.
– Spoločnosť AQUALAND Slovakia, s.r.o. ako nájomcu pozemku sme na situáciu upozornili.

Ing. arch. Hana Kasová – poslankyňa BBA
Na sídlisku Fončorda k.ú. Radvaň na Mládežníckej ulici západne od parc. E.KN č. 1-50710/440 a tiež v objekte bývalej kotolne na parc. C-KN č. 604/1 a severne od nej sa niektoré garáže využívajú ako autoservisy. Niekoľko vrakov áut dlhodobo stojí na komunikáciách vo vlastníctve mesta Banská Bystrica. Vydalo mesto povolenie o zmene užívania objektov garáží na podnikateľské aktivity – autoservis v obytnej zóne? Občanov tento stav trápi, lebo je nedostatok parkovacích miest v tejto lokalite. Autovraky zaberajú mestské komunikácie kde by mohli parkovať občania danej lokality. Je predpoklad, že spomínané autovraky majú priamy súvis s autoservismi v tejto lokalite.

Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Existujúce prevádzky v objekte bývalej kotolne majú dočasný charakter. Vlastník objektu Betreut a. s., Zámocká 32, Bratislava podal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Nadstavba, dostavba a prestavba bývalej kotolne na polyfunkčný objekt“, ktorá je navrhnutá na pozemku parc. KN-C č. 604/1 (hlavný objekt polyfunkčný dom) a parc. KN-C č. 594/42, 594/39, 594/41, 594/10, 594/50, 594/40, 594/38, 594/11, 594/47, 594/30, 594/43 (inžinierske siete a parkoviská) v k. ú. Radvaň, Mládežnícka ul. Banská Bystrica.
Stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu a konanie prerušil. Po doplnení návrhu bude konanie o umiestnení stavby oznámené verejnou vyhláškou. V tomto konaní budú mať dotknutí účastníci možnosť preskúmať návrh a vzniesť k nemu prípadné námietky.

Ing. arch. Hana Kasová – poslankyňa BBA
Mesto Banská Bystrica podpísalo v rokoch 2017 a 2018 zmluvu, ktorej predmetom je Pasport miestnych komunikácií mesta Banská Bystrica. V správe o vybavení interpelácií som nedostala odpoveď na otázku: Z akého dôvodu bola súťaž vyhlásená až koncom roka (28.11.2018) a zmluva podpísaná 06.12.2018, pričom na samotnú realizáciu zákazky spočívala podľa mňa podozrivo krátka doba len 3 pracovné dni? Ako mesto plánuje z časového hľadiska ukončiť túto akciu a skompletizovať pasport miestnych komunikácií na celom území mesta?

Odpoveď: Peter Dolíhal, vedúci-OIT
Prípravné práce spojené s návrhom zmluvy, stanovením PHZ, úpravou detailnej funkčnej špecifikácie Mesto Banská Bystrica začalo už v septembri 2018. Žiadosť o stanovenie predbežnej hodnoty zákazky (PHZ) bola v októbri 2018. Súťaž bola vyhlásená v kalendárnom roku 2018, to je v rozpočtovom roku, v ktorom ta tento účel boli vyčlenené finančné prostriedky. Mesto Banská Bystrica, následne po vymedzení územia na ktorom nedisponuje digitálnymi údajmi aj v tomto roku, (predpoklad je v 2Q), plánuje pokračovať v zbere údajov pre Pasport miestnych komunikácií, ďalšou etapou. Zber údajov je v súčasnosti zrealizovaný na zhruba polovici územia mesta. Predpoklad zmapovania celého územia mesta je do konca roku 2020.

Ing. arch. Hana Kasová – poslankyňa BBA
Na aké akcie a v akej výške boli použité primátorské dotácie v roku 2018?

Odpoveď: Mgr. Miroslava Jančová, vedúca OPM
Prehľad dotácií primátora za rok 2018 je zverejnený na webe Mesta Banská Bystrica: http://www.banskabystrica.sk/index.php?id_menu=140914.

Ing. Mgr. David Kapusta – poslanec BBA
Pred dvomi týždňami mesto podpisovalo zmluvu o dielo, licenčnú zmluvu so spoločnosťou MVI Technologi a predmetom tejto zmluvy je oficiálna aplikácia mesta, za ktorú je dohodnutá odmena 24 600 €. Pýtam sa, na základe akých kritérií bol vybraný práve tento zhotoviteľ a či prebehla súťaž viacerých možných zhotoviteľov tohto diela. Ak áno, tak akých.

Odpoveď: Peter Dolíhal, vedúci-OIT
Verejné obstarávanie sa realizovalo v decembri 2018. Výzva na predloženie ponuky bola zaslaná 3 potencionálnym záujemcom, ktorí aj ponuky predložili. Ponuky boli vyhodnocované kritériom „najnižšia cena s DPH“. Uvádzame zoznam oslovených záujemcov/uchádzačov v zákazke: „Oficiálna mobilná aplikácia mesta Banská Bystrica“:
Organizácia/ živnostník Adresa (sídlo) IČO
MVI Technology, s.r.o. Južná trieda 8, 040 01 Košice 50314769
Choco3 web s.r.o. Vlčkovce 226, 919 23 Vlčkovce 76928341
Creative Web, s.r.o. Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava 36830178

Ing. Mgr. David Kapusta – poslanec BBA
Od obyvateľov Volebného obvodu č.1 som dostal podnet týkajúci sa priechodu pre chodcov na Komenského ulici. Konkrétne priechod v blízkosti križovatky Alexandra Matušku a Komenského ulice. Tento priechod je často využívaný študentami Gymnázia Andreja Sládkoviča a Právnickej fakulty UMB. Priechod sa nachádza na horizonte a z diaľky je prakticky neviditeľný. Viackrát došlo na tomto mieste k nebezpečným nehodám. Vzhľadom k tomu, že v tejto lokalite došlo v posledných rokoch k výstavbe nových bytov, tak sa zvýšila aj frekvencia využívania tohto priechodu. Myslím si, že tento priechod by mal byť lepšie označený. Farebne červenou farbou alebo označený svetelnými signálmi, ktoré by upozorňovali vodičov na priechod aj v noci.
Rád by som sa opýtal kompetentného oddelenia či neplánuje lepšie označiť tento priechod z vyššie uvedených dôvodov ? Zároveň by som sa rád opýtal aký je pohľad mesta Banská Bystrica na bezpečnosť tohto priechodu? Nemohlo by mesto zvážiť zvýšenie bezpečnosti miesta ?

Odpoveď: Ing. Renáta Hláčiková, vedúca PS – UMK
Správca miestnych komunikácií prekonzultuje vami predloženú interpeláciu na zvýšenie bezpečnosti priechodu pre chodcov s cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie mesta Banská Bystrica a okresným dopravným inšpektorátom policajného zboru Banská Bystrica. Po prípadnom súhlasnom stanovisku ODI PZ a následnom vykonaní schvaľovacieho procesu správca miestnych komunikácií zrealizuje úpravu resp. doplnenie dopravného zariadenia.
Odpoveď: Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ
Mesto Banská Bystrica ako príslušný cestný správny orgán posúdi podnet v spolupráci s ORPZ ODI a v prípade potreby prijme adekvátne opatrenia