KANDIDÁTKY A KANDIDÁTI

do Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici v komunálnych voľbách 29. októbra 2022

Posádka pred čelným sklom zľava:
(kliknite na meno a dozviete sa viac)

Posádka na zadnej kapote zľava:
(kliknite na meno a dozviete sa viac)

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 - CENTRUM

Centrum

David KAPUSTA

Ing. Mgr.

VOĽTE ČÍSLO   7

Kto som?

Som rodený Banskobystričan. Doma som vyštudoval právo a v zahraničí financie. Po škole som sa vrátil na Slovensko. Začal som pracovať pre nadnárodnú poradenskú spoločnosť. Doteraz sa živím ako daňový konzultant so zameraním na transferové oceňovanie.

Od mladosti sa zaujímam o dianie v Banskej Bystrici a som občiansky aktívny. V roku 2014 som založil blog bystrickeveci.sk. V roku 2016 som upozornil na pochybnú a napokon nezrealizovanú “ukrajinskú” investíciu. V roku 2017 som aktívne upozorňoval na neefektívne hospodárenie a nesplnené sľuby Mariana Kotlebu v úrade predsedu BBSK.

V roku 2018 ma obyvatelia Banskej Bystrice zvolili za poslanca mestského zastupiteľstva. Slúžim ako predseda komisie pre ochranu verejného záujmu a člen komisií pre modernú samosprávu a ekonomický rozvoj. Od roku 2020 som zakladajúcim členom Bystrickej kresťanskej platformy, ktorá sa snaží o budovanie mostov a riešienie sociálnych otázok ako podprahová nocľaháreň či nájomné bývanie.

Rád cestujem a spoznávam nové miesta a ľudí. Veľa čítam a vzdelávam sa. Často ma v kníhkupectve nájdete v oddelení filozofie, ekonómie, architektúry alebo teológie. Rekreačne behám a užívam si čas strávený s rodinou a kamarátmi.

Čo je pre mňa dôležité?

Žil som v zahraničí a veľa cestujem. Viem, že veci môžu v našom meste fungovať celkom inak. Ako mladý človek vidím veľa príležitostí a chcem pomôcť v zrýchľovaní nášho mesta, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Medzi najdôležitejšie rámcové priority pre mňa patria:

  • podpora opatrení zmierňujúcich dopady klimatickej krízy
  • zber a využívanie dát pri politickom rozhodovaní a vytváraní politík
  • výstavba nájomných bytov a podprahovej nocľahárne pre ľudí bez domova
  • dôsledné sledovanie záväzkov zmluvných partnerov – aby sa zmluvy dodržiavali
  • hľadanie nových investorov a podpora podnikania zo strany mesta
  • využívanie technológií pri poskytovaní verejných služieb
  • maximálna otvorenosť mesta pre ľudí a zapájanie obyvateľov do projektov

„Ponúkam moje vzdelanie, pracovné skúsenosti a doterajšiu skúsenosť s mestskými problémami. Viem poskytnúť svoju odvahu, odhodlanie a zmysel pre spravodlivosť. Ponúkam ľudský prístup, otvorenosť, férovosť a vytrvalosť. Ponúkam verejnú službu v prospech všetkých obyvateľov mesta.“

Pavol KATRENIAK

VOĽTE ČÍSLO   9

Pôvod: rodák z Banskej Bystrice (1958); lekárnická rodina; ukončené štúdiá technológie dreva na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (1982 – Ing.), spoločenskej komunikácie na Trnavskej univerzite (2000) a učiteľstva na Univerzite Komenského (2005 – Mgr.)

Zamestnanie: hlavný radca v oblasti ochrany prírody a krajiny (2003 – 2022), súbežne pedagóg na konzervatóriu (akustika, etická výchova)

Komunálne funkcie: poslanec (1990 a 1994 – 2022); aktuálne predseda výboru mestskej časti Banská Bystrica – centrum; poverený zvolávaním mestského zastupiteľstva v osobitných prípadoch; podpredseda komisie pre životné prostredie; člen komisie pre dopravu,  komisie pre pamätihodnosti a troch školských rád, člen klubu nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva

Súčasná angažovanosť: zakladajúci člen Združenia občanov miest a obcí Slovenska, občianskeho združenia OZcentrumBB.sk a Teologického fóra; člen Spolku sv. Vojtecha a farskej ekonomickej rady; kontrolór v komunitnej nadácii Zdravé mesto, strážca prírody; stúpenec iniciatívy Do práce na bicykli

Hlavné aktivity: obhajovanie záujmov mesta pri predajoch a nadobúdaní majetku; zápas za kvalitný územný plán mesta bez agresívneho zahusťovania Bystrice; angažovanie sa v ochrane zelene, za revitalizáciu parkov a fontán, za zachovanie toku Hrona bez bariér, pri budovaní detských ihrísk a zabezpečení vybraných športovísk prvkami; podiel na presadení opráv komunikácií a odstraňovaní nedostatkov v starom meste; spolutvorca zoznamu pamätihodností mesta, účasť na čistení verejných priestorov pod Pamätníkom SNP, na Uhlisku, Fončorde, Kalvárii a Štiavničkách; podanie desiatok interpelácií aj z podnetov občanov

Spoluautorstvo: Sprievodca po pietnych miestach Banskej Bystrice; Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica; Život a kňazská služba Júliusa Krébesa; Výkrik

Princípy v rozhodovaní: spoločné dobro, odbornosť, zodpovednosť, spravodlivosť, priehľadnosť, sloboda, dialóg

Znalosť jazykov: angličtina (štátnica), ruština (maturita), nemčina (hovorová)

kontakty: 0915 801 903; katreniak@bbalterantiva.sk; katreniakpalo@gmail.com

„Ponúkam Vám, Banskobystričania, svoje vedomosti, skúsenosti, schopnosti, silu, vôľu, pamäť a čas do môjho zrejme posledného funkčného obdobia, ak bude také Vaše prianie a voľba.“

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2

Majer, Senica, Šalková, Uhlisko

Martin ÚRADNÍČEK

Ing.

VOĽTE ČÍSLO   6

KTO SOM
Som rodený Banskobystričan. Pôsobil som ako novinár v Slovenskom rozhlase, denníku Národná obroda a v Rádiu Rebbeca. V roku 1990 som založil malé vydavateľstvo, ktoré sa postupne zmenilo na reklamnú a vydavateľskú agentúru.
Spolupracoval som pri príprave a vydaní štyroch desiatok kníh. Viaceré z nich sa venujú histórii a súčasnosti nášho mesta (Moja Banská Bystrica, Banská Bystrica v 16. storočí, Orbis Urbis, Kotúľky mestom, Kľúčové námestie – November ´89 v Banskej Bystrici). Bol som zakladateľom a organizátorom medzinárodného bienále grafického dizajnu LOGO (2012 – 2016).
Nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany. Som ženatý a mám tri deti.

AKTÍVNY POSLANEC
V mestskom zastupiteľstve patrím medzi poslancov, čo sa na zasadnutia pripravujú, a tak v diskusii vystupujem častejšie a vecne s návrhmi uznesení s cieľom vylepšiť život v meste. Spolu s ostatnými členmi Banskobystrickej alternatívy (BBA) bdieme nad tým, aby mesto nakladalo s mestským majetkom zodpovedne a priehľadne. Opakovane som upozorňoval na netransparentný postup mesta pri tvrdohlavom presadzovaní „revitalizácie“ mestského parku. S kolegami z BBA sme presadili, aby mesto v územnom plánovaní, architektúre a stavebníctve využívalo transparentné súťaže návrhov. Som spoluautorom úspešného návrhu na zvýšenie dotácií pre mestské časti na opravy chodníkov, ciest a verejných priestranstiev.  Bol som iniciátorom projektu Mesto kultúry 2022 a zároveň som požadoval, aby mesto seriózne vypracovalo novú koncepciu kultúry. Prispel som k tomu, aby mesto, ktoré sa roky nestará o svoje historické pamiatky, vyčlenilo financie na zameranie chátrajúceho mestského opevnenia. Bol som spoluorganizátorom viacerých podujatí k 30. výročiu Nežnej revolúcie.

Vo svojom volebnom obvode som inicioval vznik občianskej rady v Majeri a pomohol k oživeniu činnosti občianskej rady na Uhlisku. Presadil som odstránenie starého železničného prejazdu v Majeri, vybudovanie nových kontajnerových stojísk, opravu mnohých chodníkov a revitalizáciu detského parčíku na Uhlisku. Pravidelne sa stretávam s občanmi a obraciam sa s početnými podnetmi a žiadosťami na vedenie mesta, aby citlivejšie a pružnejšie vnímalo ich návrhy a podnety.

Od roku 2021 som predsedom klubu nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva.

„Banská Bystrica potrebuje záchranný impulz. Potrebuje oživiť základné funkcie – intenzívnu ochranu historických pamiatok ako chrbticu, zelené priestranstvá ako pľúca, ekologickú dostupnú dopravu ako tepny, rozvinutú kultúru ako dušu, ale najmä – koncepčné myslenie a víziu ako mozog.
Rád a ochotne sa k takémuto tímu záchranárov pridávam.“

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3 - SÁSOVÁ

Rudlová, Sásová

Milan LICHÝ

Ing.

VOĽTE ČÍSLO   18

Milan Lichý vyštudoval banskobystrické Gymnázium Tajovského a Lesnícku fakultu VŠLD (dnes Technická univerzita) vo Zvolene. V takmer 35 ročnej lesníckej praxi sa venoval najmä témam udržateľného obhospodarovania lesov na Slovensku. Je dlhodobým poslancom mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrica a od januára 2019 druhým zástupcom primátora mesta s agendou sociálnych služieb, zdravia, životného prostredia, participácie a z časti aj kultúry a mládeže. Je tiež predsedom Komisie MsZ pre sociálny rozvoj, bývanie a zdravie, členom Komisie MsZ pre výstavbu a technickú infraštruktúru a mestskej rady. V čase voľna aj „kultúrnikom i ľadovým medveďom“.

„Mesto má mať cit, má vytvoriť príležitosť pre aktívny, spokojný život mladším i starším, pomáhať slabším, ľuďom v núdzi. Kedysi bola v mestskej rade funkcia sirotského otca, ktorý mal najviac starostí zo všetkých. Dnes sme krajským mestom, a tých starostí je ešte viac. Ide tiež o bezpečnosť a zdravie obyvateľov, v súčasnosti je napríklad nutné stopnúť hazardné herne pri školách a v obytných zónach. Dobré rozhodnutia, pri ktorých sa zodpovedne zvažuje dopad na ľudí a prostredie nielen v prítomnosti, ale aj v budúcnosti, slušne sa hospodári, počúva hlas verejnosti, bráni verejný záujem a s pochopením a úprimne komunikuje, sú dôležité na to, aby sme všetky tie mestské starosti vedeli zvládať. Nie vždy všetko vyjde, ale mesto musí byť v cite, pohotovosti, v službe, na pomoci. O to sa snažím.“

Tomáš ŠTRBA

Mgr. PhD.

VOĽTE ČÍSLO   36

• aktivista
– spoluzakladateľ OZ Spoločenstvo Rudlová – Sásová, ktoré združuje aktívne združenia a jednotlivcov v Rudlovej–Sásovej a realizuje aktivity pre obyvateľov Rudlovej–Sásovej
– zástanca rozumného územného pláno- vania – presadzujem záchranu verejnej zelene a funkčného a kvalitného verejného priestoru (IBV Sásovská cesta, hromadná bytová výstavba v lokalite Borovicový háj, futbalové ihrisko v Rudlovej), zasadzujem sa za ochranu a rozšírenie miestneho územ- ného systému ekologickej stability pred jeho zastavaním nájomnými bytmi (lokalita Ploštiny a Kratiny pri bývalej ZŠ)
– aktívny pri plánovaných rozvojových aktivitách v Rudlovej–Sásovej
• ekológ a environmentalista
– člen Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémií vied
– profesne sa venujem územnému plánovaniu a životnému prostrediu ako odborný referent na Oddelení územného plánovania a životného prostredia BBSK
– koordinátor tematických pracovných skupín v procese tvorby Envirostratégie BBSK
• práca s mládežou
– inštruktor zážitkovej pedagogiky – člen inštruktorského tímu Orientačných dní – zážitkového preventívneho programu pre triedne kolektívy
– dlhodobo aktívny pracovník s mládežou (detské tábory a podujatia) – aktívny dobrovoľník (Saleziánske stredisko, Domka združenie saleziánskej mládeže)
– skúsenosti s mládežníckou politikou ako člen celoslovenského predsedníctva Domky (2009–2015), a člen pracovnej skupiny pre tvorbu stratégie a rozvoja práce s mládežou Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2021–2025)
– hokejbalový tréner – aktívne trénujem prípravku (U8)
– manažér športu (zabezpečenie priebehu súťaží) na PGSI (Polisportive Giovanili Sale- siane International) v rokoch 2014 a 2016 (1000 športovcov z 12 krajín)
• skúsenosť s komunálnou politikou
– osemročné pôsobenie v komisiách mestského zastupiteľstva, v rokoch 2014–2018 poslanec za Rudlovú – Sásovú
– dlhoročný aktívny člen Občianskej rady Rudlová-Sásová II.
– tvorca otvoreného systému pre podporu občianskych aktivít (podujatí) z prostriedkov výboru mestskej časti
– aktívna spolupráca s občianskymi radami a inými aktivitami v Rudlovej–Sásovej (Saleziánske stredisko, KC Sásová, Doku- mentačné centrum Sásová, Pink park, Adler park)

„Vnímanie ekologických a historických hodnôt, zodpovedný a proaktívny prístup pri budovaní verejného priestoru okolo nás a v nás je to, čo Banskej Bystrici ponúkam.“

VOLEBNÝ OBVOD Č. 4

Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka

Marek ODALOŠ

VOĽTE ČÍSLO   6

Manažér predaja so zameraním na veľkoobchod. Som otec dvoch skvelých detí.
Už viac ako osem rokov som aktívnym členom občianskej rady Podlavice – Skubín a posledné štyri roky pôsobím ako jej predseda. V občianskej rade sme vždy presadzovali a podporovali komunikáciu
s občanmi a ich zapájanie do spoluroz­ hodovania o veciach, týkajúcich sa našej mestskej časti. Aj s podporou občianskej rady sa za posledné roky podarilo:
• reálne začať s rekonštrukciou priestorov pod javiskom kultúrneho domu, ktoré budú slúžiť na komunitné stretávanie
• sprístupniť verejnosti multifunkčné športové ihrisko pri škole
• aktívne sme sa snažili zapojiť do rieše­ nia parkovacej politiky v Podlaviciach aj formou petície za vybudovanie mestského parkovacieho domu
• petíciou za vyššiu bezpečnosť chodcov sa nám podarilo poukázať na viacero kolíznych bodov na sídlisku, ktoré boli následne aspoň čiastočne vyriešené
• organizovali sme viacero kultúrno­spo­ ločenských podujatí a aj počas pandé­ mie sme našli riešenia ako bezpečne spraviť radosť aspoň deťom a seniorom v závere roka

„Okrajové mestské časti nemôžu zostať aj na okraji záujmu mesta. Informovanosť a spoluzapájanie obyvateľov do rozhodovania o veciach, ktoré sa týkajú kvality verejného priestoru kde žijú, pracujú, trávia svoj voľný čas alebo vychovávajú svoje deti sú pre mňa prioritou, ktorej chcem aj naďalej venovať svoju energiu.”

VOLEBNÝ OBVOD Č. 5

Fončorda

Hana KASOVÁ

Ing. arch.

VOĽTE ČÍSLO   11

lokálpatriotka – pravnučka Viliama Paulínyho
• reprezentantka Banskej Bystrice na súťažiach v plávaní na národnej aj medzinárodnej úrovni
• architektka a urbanistka, ktorá presadzuje udržateľný rozvoj
• manažérka – vedúca Oddelenia územného plánovania a životného prostredia BBSK a vedúca tímu Revitalizácie Domu kultúry v Banskej Bystrici
• aktivistka
– aktívna v premene verejných priestorov na Fončorde – RELAX ZÓNA Internátna, ihrisko Spojová – THK, fitness workout ihrisko vo vnútrobloku Mládežnícka a Družby, aktívna v občianskom združení Zelená Fončorda
– aktívna v záchrane historického dedičstva – záchrana Medeného Hámra, obnova Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke a prezentácia masového vraždenia na prelome 1944 – 45 v Kremničke, obnova mestského opevnenia, Mestského parku a objektov v historickom centre, Pamätníka legionárom v Badíne…
– aktívna v odkrývaní čiernych stavieb – Horná 31, dvorové krídlo za Furmanskou krčmou …
– aktívna pri rozumnom plánovaní územného rozvoja – presadzuje záchranu verejnej zelene a kvalitného verejného priestoru pred agresívnou zástavbou, je proti výstavbe 11-podlažného bytového domu oproti „modrému kostolíku“ sv. Michala Archanjela, naopak presadzuje zmenu tohto priestoru na verejný park, zastupuje občanov pri regulácii výstavby nad Moskovskou ulicou, presadila v MsZ podmienku prerokovania urbanistických štúdií, t. j. plánovanej novej výstavby s občanmi v príslušnej mestskej časti

skúsená politička so znalosťou prostredia
– mestská poslankyňa s osemročnou skúsenosťou z pôsobenia v komisiách
– viedla aktivity poslancov na Fončorde v rokoch 2018 – 2022 a zastupovala ich na rokovaniach s vedením mesta a odbornými útvarmi pri všetkých investičných aktivitách (rekonštrukcii chodníkov, schodísk a ciest, športových plôch, revitalizácii vnútroblokov …)
– aktívna v spolupráci s občianskou radou

„Aktivita, vnímanie súvislostí, zodpovednosť, láska k mestu a jeho historickému dedičstvu sú to, čo viem Banskej Bystrici ponúknuť.“

Pavol PUSKEILER

Ing.

VOĽTE ČÍSLO   25

Som Banskobystričan a lokálpatriot. Vyštudoval som odbor dopravy na Technickej univerzite v Žiline. Ako študent som veľa cestoval. V zahraničí som často obdivoval dopravné stavby. Po vysokej škole som sa vrátil do Banskej Bystrice, kde je mojou snahou podporovať a rozvíjať dopravné riešenia v meste.

Od mladosti sa zaujímam o dianie v Banskej Bystrici. Rád nezištne pomáham. Keď som pracoval u telekomunikačného operátora, presadil som veľa investícii na území mesta a v jeho okolí, napríklad napojenie optickej siete priemyselného parku v Šalkovej, priemyselného parku vo Vlkanovej, Radvaň parku, priemyselnej časti Zvolenskej cesty, či Pršianskej terasy. V roku 2017 som
bol menovaný do pracovnej skupiny R2 stred na výstavbu rýchlostnej cesty, ktorá bude spájať juh Slovenska s „našou“ R1.

Rád športujem, cestujem, spoznávam nové krajiny a ľudí.

ČO JE PRE MŇA DÔLEŽITÉ?
Ak by som bol zvolený, chcel by som presadiť, aby naše mesto z eurofondov vedelo pripraviť projekty pre rozvoj dopravných stavieb ako je rozširovanie nosného dopravného systému trolejbusovej dopravy do mestských častí. Využívanie DUOBUS-ov na účely, na ktoré boli zakúpené.
V mestskom rozpočte chcem presadiť výstavbu kruhových a svetelne riadených križovatiek najmä tam, kde je doprava zahustená.

Podporujem rozvoj cyklociest v našom meste, stojanov na bicykle, nabíjacích staníc pre elektromobily, výstavbu podzemných parkovacích miest pre automobily.

„Ponúkam moje skúsenosti pri realizácii projektov, odhodlanie a vytrvalosť. Chcel by som s Vašou podporou začať s dosiaľ nezrealizovanými dopravnými projektmi v našom meste.“

VOLEBNÝ OBVOD Č. 6

Radvaň

Ľudmila PRIEHODOVÁ

Ing. arch.

VOĽTE ČÍSLO   10

• Architektka – urbanistka, autorizovaná v Slovenskej komore architektov
• V roku 2000 spoluzakladateľka OZ Za dôstojnú Radvaň, zastupovala občanov Radvane v konaní proti zámeru výstavby čerpacej stanice v centre Radvane na Ústavnom súde SR, ktorý v roku 2003 územné rozhodnutie pre nezákonnosť zrušil.
• Pomáha aktívnym občanom Banskej Bystrice pri obhajobe životného prostredia a verejného záujmu pri zámeroch ako spaľovňa pneumatík v Radvani a spaľovňa nebezpečného odpadu na Graniari, príprava výstavby pri Úsvite, v parku pod pamätníkom SNP, hotela pred Múzeom SNP, rodinných domov na Kalvárii, polyfunkčného domu Tulipán v Radvani (stále aktuálne), bytoviek THK 100 …
• Ako zástupca OZ sa zúčastňuje správnych konaní proti zámerom postaviť ďalšie malé vodné elektrárne v Iliaši a Vlkanovej
• Pomáha odbornými stanoviskami aktivistom bojujúcim za záchranu hodnôt národnej kultúrnej pamiatky Mestský park
• Aktívna v Občianskom združení Za dôstojnú Radvaň pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pri výrubových konaniach.
• Bola proti predaju verejných priestorov ako parkovisko pri mestskom úrade, tzv.„jama pri mestskom úrade”, je proti nerozumným predajom mestského majetku,
• Zasadila sa o to, aby sa na webovej stránke mesta zverejňovali a archivovali dôležité dokumenty ako územný plán aj rozhodnutia stavebného úradu, aby boli komisie mestského zastupiteľstva sprístupnené občanom.
• V Radvani bola iniciátorkou aby sa pozemok medzi bytovými domami na Kalinčiakovej ulici vrátil do majetku mesta a zostal detským ihriskom, iniciovala osadenie svetelnej signalizácie na prechode cez frekventovanú Sládkovičovu ulicu, rekonštrukciu parku v areáli kaštieľa Radvanských pre verejnosť, bola účastníčkou výrubového kona- nia pre protihlukovú stenu od rýchlostnej cesty R1 (dnes nie je v zozname investícií NDS).
• Aktívne spolupracuje s Občianskou radou v Radvani a rieši problémy obyvateľov Radvane.

„Pomoc a podpora aktívnym ľuďom, ktorí chcú žiť kvalitný život v našom krásnom meste.“

VOLEBNÝ OBVOD Č. 7

Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska terasa, Rakytovce

Miroslav LUPTÁK

VOĽTE ČÍSLO   3

Mám 47 rokov, vyštudoval som Strednú priemyselnú školu stavebnú v Banskej Bystrici. Som šťastné ženatý a mám dve skvelé dcéry. S rodinou žijeme v južnej časti mesta – v Kremničke.
Pracujem ako technik údržby pre medzinárodnú spoločnosť. Zároveň ako manažér/barman prevádzky na podporu a predaj lokálnych slovenských remeselných pív. Som zakladateľom občianskeho združenia URPÍN, ktoré sa už dlhé roky venuje rôznym kultúrnym podujatiam (Urpín fest, Deň Sásovej-Rudlovej, nespočetné množstvo rôznych koncertov a kultúrnych podujatí…).
Vo voľnom čase sa venujem tvorbe a hraniu hudby. Dlhodobo pôsobím v hudobných zoskupeniach, ktoré sú známe aj mimo Slovenska. Venujem sa rôznym športovým aktivitám (dlhé roky som hrával futbalovú mini ligu BB).
Zaujímam sa o problémy okrajových častí mesta Banská Bystrica. Som nezávislý kandidát na poslanca mesta v nadchádzajúcich komunálnych voľbách.

„Politika má byť o ľudoch. Má byť nástrojom na zlepšenie kvality ich žitia. A poslanec by mal byť jeho sprostredkovateľom. Ponúkam svoje dlhoročné skúsenosti z práce v oblasti kultúry, športu, podnikania, verejných vecí… Ako otec dvoch detí chcem pokračovať v tom, čo je prospešné pre obyvateľov mesta.“