ČINNOSŤ

odpočet činnosti poslancov Banskobystrickej alternatívy
v rokoch 2015 – 2019

ROK 2019

 

 SPRÁVA O NAŠEJ ČINNOSTI V PRVOM POLROKU 2019

 • Podporujeme všetky nekonfliktné roz­vojové projekty vedenia Mesta, či už ide o rekonštrukciu škôl a škôlok, opravu miestnych komunikácií a chodníkov, obnovu športovísk, fontán a pod.
 • Pričinili sme sa o vyčlenenie 430 tisíc eur na výmenu okien na objekte ZUŠ J. Cikkera
 • Predložili sme nariadenie, ktoré obmedzí hazard v meste
 • V súčasnosti predsedáme trom zo siedmich výborov mestských častí (Centrum, Rudlová – Sásová, Fončorda). Postavili sme sa tiež na čelo troch komisií mestského zastupiteľstva – stavebnej, sociálnej a komisie pre konflikt záujmov
 • Nespochybňujeme potrebu revitalizácie Mestského parku, avšak výhradne zákonnou a citlivou formou
 • Prinášame do mesta nové myšlienky na efektívnejší výkon samosprávy – za týmto účelom sme v apríli usporiadali aj odbornú diskusiu na tému SMART City
 • Sme pro­ti necitlivému zámeru budovania masívnych protipovodňových zábran po celej pravobrežnej strane Hrona v meste
 • Pokračujeme v tlaku na nájom­cu Plážového kúpaliska s cieľom zlepšovania služieb pre návštevníkov
 • Vo februári sme hlasovali proti zvýšeniu príspevkov rodičov do mestských školských zariadení (ZUŠ, školské kluby, materské školy). Napriek tomu, vládnuca väčšina v MsZ zdraženie príspevkov schválila…
 • Hlasovali sme za konanie mládežníckej olympiády EYOF 2021
 • Na každom rokovaní MsZ interpelujeme množstvo podnetov na zlepšenie verejných služieb a komunálnych nedostatkov
 • Nechali sme zriadiť „tabuľu hanby“ – na úradnej tabuli a na webe mesta sa budú zverejňovať reštaurácie, terasy a herne, ktoré porušia verejný poriadok, záverečnú, nočný kľud
 • Iniciovali sme vyhlásenie výberového konania na pozíciu krajinného architekta – už čoskoro tak bude na Mestskom úrade pracovať aj „ombudsman“ mestskej zelene
 • Na MsZ 25. júna sme predložili uznesenie, na základe ktorého budú zverejnené na webstránke mesta „majetkové priznania“ poslancov.

 

NEZABÚDAME ANI NA VOLEBNÉ OBVODY

Poslanci BBA sú aktívni aj vo svojich volebných obvodoch. Pavol Katreniak je predsedom výboru mestskej časti (VMČ) Banská Bystrica – centrum. Z podnetov občianskej rady, obyvateľov a poznania problémov sa tento VMČ, ktorého členom je aj David Kapusta, dohodol so zástupcami mest­ského úradu na opravách častí ulíc Komenského, Tr. SNP a Horné záhrady.
Martin Úradníček ako podpredseda VMČ Majer, Senica, Šalková a Uhlisko inicioval viaceré opravy, ktoré trápili občanov už dlhé roky. Išlo napríklad o odstránenie starých koľají na vozovke smerom do Majera, ako aj o roz­siahle rekonštrukcie zdevastovaných chodníkov na Uhlisku (Ul. 9. mája, Golianova, Timravy).
Andrej Leitner ako predseda VMČ Rudlová – Sásová spolu s Vladimírom Pirošíkom presadzujú, aby boli zasadnutia výboru ve­rejné. Preto sa konajú formou verejných diskusií s občanmi priamo vo vo­lebnom obvode (Komunitné centrum Tatranská, Muštáreň Rudlová, atď).
Na Fončorde predsedníčka príslušného VMČ Hana Kasová s kolegyňou Luciou Skokanovou pomáhajú pri zveľaďovaní verejných priestorov (Ne­šporova ulica, Relax zóna na Internátnej, športové ihrisko na THK, oddy­chová zóna pri Tajovke). Členstvo vo VMČ otvorili aj zástupcom občianskej spoločnosti a za jeho členov zvolili aj neposlancov. Obe sa snažia, aby napredovala rekonštrukcia Kyjevského námestia. Hana Kasová pripravila štúdiu, do ktorej zapracovala princípy minimalizovania dopadov zmeny klí­my na pohodu v tomto priestore.

ROK 2018

ŠKOLSTVO

V tejto oblasti sme našu energiu venovali najmä zápasu o spravodlivé financovanie všetkých škôl a školských zariadení pôsobiacich na území mesta. Základom každej dobrej školy je dobrý učiteľ, a ten musí byť motivovaný a teda aj zaplatený. Uskutočnili sme preto verejnú diskusiu na túto tému (22. 3. 2018) a pripojili sme sa tiež k 3500 ďalším občanom, ktorí podporili petíciu zástupcov bystrických neverejných škôl a školských zariadení. Naše úsilie nateraz vyvrcholilo tým, že na MsZ konanom dňa 24. 4. 2018 sme z prebytku mestského rozpočtu zabezpečili na dofinancovanie prevádzkových a mzdových nákladov v školských zariadeniach v meste 150 tisíc eur.

KOMUNITNÝ ŽIVOT

Okrem zodpovednej práce v MsZ a v našich mestských častiach sme sa v prvom štvrťroku aktívne zapájali do otvárania nových tém, a to napríklad uskutočnením odbornej konferencie BBA s názvom Klimatické zmeny v mestách (8. 2. 2018). Pripomenuli sme si na námestí 70. výročie komunistického prevratu (25. 2. 2018), ale aj 30. výročie Sviečkovej manifestácie (25. 3. 2018) či pristúpenie Slovenska do EÚ (1. 5. 2018). Stretávali sme sa s Vami na občianskych radách, v knižniciach, školách, škôlkach, komunitných centrách, kluboch. Zorganizovali sme viaceré jarné brigády. Chladným nás, prirodzene, nenechalo ani celospoločenské dianie – podporujeme hnutie Za slušné Slovensko.

OTVORENOSŤ

V MsZ fungujeme ako konštruktívna opozícia vládnucej poslaneckej koalície Smer – SNS – SDKÚ. Aj v prvom štvrťroku 2018 sme bránili svojvoľnému rozpredaju mestského majetku a kontroverzným investičným zámerom. Navrhli sme primátorovi zaistiť oboznámenie širokej verejnosti s plánovaným zámerom obnovy Mestského parku a projektom protipovodňových opatrení na Hrone. Iniciovali sme zverejňovanie podkladových materiálov komisií MsZ na webstránke mesta. Sme otvorení všetkým skutočne nezávislým a statočným ľuďom, ktorí chcú pracovať pre spoločné blaho nášho mesta a nie na prospech svojho vrecka. Sme za slušné Slovensko, a za slušnú Banskú Bystricu.

Na rokovaní MsZ 26. júna 2018 poslanci BBA podporili zmenu rozpočtu, v rámci ktorej sa vyčlenilo 186 tisíc eur na údržbu základných škôl v meste, ďalej 175 tisíc eur na výstavbu parkoviska na Tulskej 2-3, 54 tisíc eur na nové okná v dennom stacionári na Uhlisku, 50 tisíc eur na opravy elektroinštalácie na ZŠ Spojová a tiež 1,3 mil. eur na nevyhnutnú rekonštrukciu krematória.

Členovia BBA nepodporili odpredaj budovy v podstavbe na Rudohorskej 37 v prospech reštaurácie a herne. Návrh však napriek tomu hlasmi koalície prešiel…

Architektka Hanka KASOVÁ bola zvolená za novú predsedníčku Komisie MsZ pre územný rozvoj, keď vo vedení komisie nahradila Jána Šaba (SMER – SNS), ktorého koaliční poslanci zvolili na 6 rokov za hlavného kontrolóra mesta. Komisia tak bude konečne vedená odborníkom.

Pomerom hlasov 16:15 bolo v MsZ rozhodnuté, že v novembrových komunálnych voľbách bude Bystrica rozdelená spravodlivejšie, demokratickejšie a s väčším ohľadom na jednotlivé mestské časti ako tomu bolo doteraz. Mesto bude po novom rozčlenené na sedem volebných obvodov, a nie len na štyri obvody, ako presadzovali poslanci klubov SMER – SNS a Srdcom Bystričania. Za sedemobvodový návrh, ktorého spoluautormi sú Matej BUČKO a Lydka PRIEHODOVÁ, hlasovali všetci desiati poslanci BBA a ďalej P. Bielik, I. Kašper, M. Klus, K. Konárik, J. Kuracina a M. Smädo.

Z iniciatívy Vlada PIROŠÍKA za zmenil Štatút participatívneho rozpočtu, čo umožní dofinancovať úspešné tohtoročné projekty sumou 8 tisíc eur.

Poslanci BBA podali v mene obyvateľov mesta veľké množstvo interpelácií na riešenie komunálnych nedostatkov. Viac tu

V závere roka 2018 venovali poslanci BBA veľa času aj pripomienkovaniu strategických dokumentov, ktoré boli predložené vedením mesta „päť minút po dvanástej“.

Členovia BBA dlhodobo upozorňujú na zlý stav drevín v Mestskom parku. Nespochybňujú preto potrebu jeho rekonštrukcie, avšak bez rozsiahlych výrubov a výhradne citlivou formou zohľadňujúcou historický ráz tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Poslanci BBA sú jednoznačne proti necitlivému zámeru budovania masívnych protipovodňových zábran po celej pravobrežnej strane Hrona v meste. Hron by mal zostať bez betónu.

ROK 2017

Dobré návrhy predkladané vedením mesta podporujeme, tie nedobré dôrazne odmietame. Súhlasili sme s potrebou odstránenia „strašiaka“ – starej autobusovej stanice. Verejný prísľub primátora, že Mesto do tohto projektu nevloží žiadne peniaze, však nebol dodržaný a Banskobystričania tak musia nakoniec zaplatiť úver za 3 800 000 € (!). Takýto postup vedenia mesta považujeme za nehospodárny a preto sme zaň nehlasovali. Rovnako nesúhlasíme ani s pretrvávajúcou diskrimináciou neverejných školských zariadení.

Podporili sme opravu škôlok, základných škôl a školských areálov, obnovu ciest, chodníkov aj rekonštrukciu krematória. Angažovali sme sa za zlepšovanie služieb na plážovom kúpalisku. Zodpovedne sme interpelovali všetky Vaše podnety týkajúce sa komunálnych vecí. Presadili sme navýšenie financií do participatívneho rozpočtu na sumu 40 000 €. Aj v roku 2017 sme bojovali proti výstavbe vodných elektrární na Hrone – táto vojna však stále nie je vyhratá. Aktívne sme v župných voľbách podporovali Jána Luntera.

Pričinili sme sa o udelenie Čestného občianstva mesta za rok 2017 pre sochára Jozefa Jankoviča, in memoriam a Ceny mesta pre hudobníka Róberta Tatára. Aj z našej iniciatívy vznikne zanedlho v Majeri hodnotný monument venovaný obetiam prvej svetovej vojny. Presadili sme dotačnú podporu množstvu občianskych združení z oblasti kultúry, životného prostredia, športu, pamätihodností, sociálnych vecí. Zapojili sme sa do diskusie o transformácií komunitných centier v meste, s cieľom zvýšenia kvality života Bystričanov.

ROK 2016
My, nezávislí mestskí poslanci z deväťčlenného klubu Banskobystrická alternatíva (BBA), predkladáme každoročne touto cestou verejnosti stručný odpočet činnosti. Aj v priebehu roka 2016 sme sa snažili dôsledne obhajovať verejný záujem a kvalitné životné podmienky pre dobro obyvateľov Banskej Bystrice. Na rozdiel od iných, nie sme závislí od žiadnej politickej strany, ideológie či developera. Počtom podávaných návrhov, uznesení, podnetov, interpelácií i „neviditeľnou“ činnosťou mimo Radnice patríme medzi najaktívnejších poslancov. Staviame sa za vládu práva, za budovanie otvorenej samosprávy, za jasné pravidlá a kritériá pre rozhodovanie, za lepšiu informovanosť spojenú so zodpovedaním sa ľuďom. Presadzujeme odpolitizovanie mestských iriem, tvorbu participatívneho rozpočtu zapojením občanov, iniciatív a združení, rozvoj škôl, škôlok, komunitných centier a verejných priestorov, zlepšenie podmienok pre cyklodopravu, ochranu životného prostredia, podporu kultúry a kreativity, zdravý duševný i fyzický rozvoj a ochranu pamäti mesta. Aktívne pôsobíme na jednotlivých sídliskách a v mestských častiach. Podrobnosti o našej činnosti nájdete na www.bbalternativa.sk, resp. na facebook.com/bbalternativa.

V rozpočte mesta na rok 2017 sme sa zasadili za viac peňazí na opravu telocviční, ciest a verejných priestranstiev,
na rekonštrukciu fontány pred mestským úradom či na dotácie do kultúry, pamätihodností mesta a sociálnych vecí. Zároveň sme presadili, že objem prostriedkov vyčlenený na občiansky participatívny rozpočet bude v porovnaní s rokom 2016 vyšší až o 50 %.

V roku 2016 sme nepoľavili z našej dlhoročnej snahy zabrániť výstavbe vodných elektrární Iliaš a Vlkanová, ktoré by zničili prírodný charakter Hrona. Podporili sme celoslovenskú kampaň „Za živé rieky“. Snažili sme sa o odstránenie diskriminácie neverejných školských zariadení. Presadili sme udelenie Čestného občianstva in memoriam disidentovi tajnej cirkvi Silvestrovi Krčmérymu.

Dobré návrhy predkladané vedením mesta podporujeme, tie nedobré však dôrazne odmietame; ako napr. zámer zvýšiť plat druhého viceprimátora z 1506 € až na 2945 €, zámer rozšíriť dozornú radu mestskej firmy MBB, a. s. o ôsmeho člena – mestskú poslankyňu z klubu Smer-SNS-SDKÚ či zámer zobrať úver 900 tis. € na rôzne hmlisté dopravné projekty…

Spoločenstvo BBA oslávilo prednedávnom milé výročie – desať rokov svojej existencie. Poslanecký klub BBA je otvorený všetkým skutočne nezávislým a statočným ľuďom, ktorí chcú pracovať pre spoločné blaho nášho mesta a nie na prospech svojho vrecka či nejakej politickej strany. Ak aj Vy máte chuť rozšíriť naše rady alebo podporiť našu činnosť, ozvite sa! ĎAKUJEME.

ROK 2015
Je nás už deväť. Po úspechu Banskobystrickej alternatívy (BBA) v komunálnych voľbách sa v januári naplno púšťame do poslaneckej práce.

Máme radi našu Bystricu: ľúbime sapo nej túlať, no zapájame sa aj do jej skrášľovania. Každoročne robíme rôzne brigády, komunitné akcie a iné dobrovoľnícke podujatia. V máji sme napr. na centrálnom mestskom cintoríne očistili hroby viacerých dejateľov – Bety Poničanovej, Jána Egryho, Jána Cikkera, Jána Móryho, Izidora Žiaka Somolického a ďalších.

V zdravom tele – zdravý duch: máme radi šport, zdravý životný štýl a pohybové aktivity s hlbšou myšlienkou. Bežali sme „Marathon BB“, skočili sme do vody na „Plaveckej 24-hodinovke“, splavovali sme Hron na protestnom podujatí „Za živé rieky bez bariér 2015“, ktorého cieľom bolo poukázať na zlé dôsledky plánovanej výstavby tzv. malých vodných elektrární.

Zúčastňujeme sa zasadnutí občianskych a školských rád, klubov dôchodcov a výborov mestských častí. Systematicky podporujeme rozvoj participatívneho rozpočtu – navštevujeme jeho tematické skupiny a diskusné fóra. Vykonávame aktívnu činnosť v mestskej rade a vo všetkých jedenástich odborných komisiách. Štyrom komisiám zároveň aj predsedáme.
Primátor Ján Nosko priniesol do mestského úradu novú dynamiku, sklamaním je však pre nás jeho personálna a odmeňovacia politika: zvýšenie počtu úradníkov, málo transparentných výberových konaní, masívne zvyšovanie platov vyvoleným, nadbiehanie vybraným politickým stranám a tiež zriadenie zbytočnej funkcie druhého zástupcu primátora…

Podali sme desiatky návrhov, interpelácií a podnetov ku koseniu, parkovaniu, stavu chodníkov a komunikácií, čistote v meste či k fungovaniu plážového kúpaliska. Pomáhame rozbehnúť činnosť komunitného centra na Havranskom. Veríme, že tak ako sa more skladá z kvapiek, aj dobrý život v meste sa skladá z množstva malých fungujúcich vecí.

Hlásime sa k odkazu starobystrickej meštianskej kultúry a k potrebe ochrany pamäte mesta. Podporili sme osadenie pamätných kameňov (Stolpersteine) pre rodinu Gotthilfovcov na Hornej ulici. Presadili sme udelenie Čestného občianstva in memoriam pre kanonika – kňaza Imricha Ďuricu a Ceny mesta pre verejného činiteľa a bankára Viliama Paulinyho.
Počas celého roka organizujeme odborné diskusie, tematické stretnutia i verejné zhromaždenia. Diskutovali sme o budúcnosti kaštieľa Radvanských, o regulácii hazardu v meste, o utečeneckej kríze, o konšpiračných teóriách, pripomenuli sme si výročie okupácie našej vlasti (21. 8.), vznik prvej ČSR (28. 10.), Nežnú revolúciu (17.11.), útoky na Paríž…

My, nezávislí poslanci 9-členného klubu BBA, budeme aj v novom roku 2016 dôsledne obhajovať verejné dobro pre obyvateľov Banskej Bystrice. Tak ako doteraz, budeme vždy na strane občanov, nie politických strán či developerov. Podrobnosti o našej činnosti sú vám k dispozícii aj na facebook.com/bbalternativa.